Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  —87→  

ArribaAbajoA unas ruinas

  —89→  


XII.


Maig de 1839.


ArribaAbajo   RESTOS sagrats y antichs á qui venero;
Relliquias de poder y de grandesa,
Que com joyas de dol y de viudesa
Lo calvo front de la montanya ornau:
Tomba deserta de passadas glorias  5
Ahont exhala un recort cada bri d' herba,
Ahont desperta mil fets d' armas é historias
Lo trepitj que interromp ta eterna pau:

   Jo ab mos cants vos salud', cants de amargura
Unichs que deuhen ressona' en ma patria  10
—90→
Viuda afligida, immensa sepultura
Hont dorman ¡ay! per no revíurer mes,
Recorts de uns comptes soberans que un dia
Feren tremola' als reys sobre llurs tronos,
Recorts de jochs florals, de poesia,  15
De guerras, y torneigs y caballers.

   Jo vos saludo, restos á qui estimo,
Mes que l' fill del desert la tenda adora,
Ahont del ventre al saltar de negra mora
Llansá al véurer la llum son primer plor;  20
Os amo perque m' ánima afligida
Retorna ab sols miraros á la vida,
Perque si á dormir vinch entre eixas ruinas
Me inspiran visions dolsas, somnis d' or.

   Perdonaume si avuy mas trepitjadas  25
A rómprer venen lo eternal silenci
Que dorm entre eixas voltas retalladas
Plenas de fosca y misteriós ressó;
Si á despertar las sombras de tants héroes,
Que armats de punta en blanch sota las llosas  30
Reposan de llurs tombas ruinosas,
Vinch de ma pobre gayta ab lo trist tó.
—91→

   ¿Que s' han fet, ó castell, lo pont de ferro
Que tal vegada á un rey lo pas tancava,
Mes que may á abaixarse se negava  35
A la veu del pobret, del afligit;
Y lo argentat escut que en la muralla
Brillava com la tanca d' or y plata
Que, sostenent son manto d' escarlata,
De un Soldá brilla en lo moreno pit?  40

   ¿Que se ha fet la lleugera galeria,
Hont de amor tantas trobas ressonaren
A la llum de la lluna, que imprimia
Sos retallats contorns en la paret?
¿Las góticas finestras esmaltadas  45
De cristalls de color, ahont s' enroscavan,
Com verdas serps entre las flors pintadas,
Cent cintetas de pedra, que s' han fet?

   Ombras espessas, misteriós silenci
Omplan avuy las salas ennegridas  50
Ahont ressonaren antes las sentidas
Y discretas cansons de un trobador:
Ahont lo galant donsell de pell morena
Vingué á vegadas vergonyós y tímit
—92→
La corona guanyada allá en l' arena  55
Á posar á los peus de son amor.

   Aqui en bona hora la endolada dama
Al espos abrassá que en Palestina
Son pendó ensangrentat de la divina
Sion en los sants murs clavar lográ:  60
Aqui besá lo front rugós y negra,
Y ressonar dessota ls' sonorosos
Sostres sentí los esparons llustrosos
Del valorós crusat que mort plorá.

   La gótica capella aqui hi havia  65
Ahont novell caballer vetllá las armas
Y ls' esparons dorats que amor debia
Calsarli avans d' exir á guerrejar;
Y los brillants altars d' or y de marbre
Ahont, mort son paladí en la santa terra,  70
Fugint dels cants, festins y jochs de guerra,
Vingué son vel sa dama á deposar.

   ¡Que no restás ¡mon Deu! entre eixas ruinas
De aquells donsells y caballers y damas
Una sombra brillant, com raig de flamas  75
—93→
Resta, entre 'ls astres, del cometa ardent!
¡Que no restás un trist ressó, á lo menos,
De sos cants, y festins y crits de festa,
Com en las cordas de una lira resta
Débil ressó del últim cant recent!...  80

      Mes ay! mentre ls' monts conservan
      De núvols los llurs dossers,
      Llurs cabelleras de boyras
      Llurs diademas de neus,

      A las torras que hi havia  85
      Sobre llurs pichs altaners,
      Que apareixian nius d' áliga
      De la montantya entre ls' jels;

      Y als gótichs castells feudals
      Que llansaban fins al cel  90
      Llurs mil agullas de pedra
      Com mil llansas resplendents,
—94→

      Los arrancá de llurs tronos
      Ab sa antiga dalla l' temps,
      Com de ram en ram despulla  95
      Als gegants roures lo vent,

      Com despareixan los núvols
      Als raigs del sol primerench,
      Com se ajauhen las espigas
      Del segador baix lo acer.  100

      Pedra per pedra caygueren
      Llurs archs d' atmella lleugers,
      Llurs murs coberts de verdura
      Y ennegrits pel sol y l' vent,

      Y sas blassonadas torras  105
      Ahont armats de cap á peus
      Ferits per fletxas de moros
      Moriren tants caballers,

      Y llurs brillants salons gótichs
      Ahont penjats de las parets  110
      Árgentats escuts y cascos
      Brillaren en lo vell temps.
—95→

      Pedra per pedra caygueren
      Perque d' élls no quedás res
      Mes que ls' recorts de llur gloria  115
      Entre ls' restos de llur ser;

      Mes que alguns trossos de pedra
      Per donar als seggles fé
      De que finiren los héroes
      Y la honra y noblesa ab élls.  120  —97→  

ArribaAbajoÁ las hermosas

  —98→  

La femme a celá de commun avec l' ange que les
étres souffrants lui appartienent.


BALZAC.                


  —99→  


XIII.


Mars de 1840.


ArribaAbajo      SÓU, oh ninas, las bellas
      Las flors de aquesta vida,
      Las doradas estrellas
   Que encengué Deu, del cel en lo camí,
      Perque del cel la senda  5
      Amena sia y fácil
      Al mortal que sa tenda
   Planta un sol jorn en est desert sens fi.
—100→

      Ingrat, ingrat, oh ninas,
      Lo qui ab sa alé desfulla,  10
      Deixant sols llurs espinas,
   Estas flors que en sas mans posá l' Senyor:
      Que l' alé cruel y dura
      De la sort d' ell aparte
      Los somnis de ventura;  15
   Que may sone en sa aurella un mot de amor.

      Mortals á qui una lira
      Doná l' cel per cantarne
      Al amor que os inspira,
   Y als antichs paladins y á vostre Deu;  20
      Canteu fins que os tremole
      La ma sobre sas cordas;
      Fins que vostre esprit vole
   Al cel en vostras liras d' or canteu.

      Mes no en cants llicensiosos  25
      Se exhalen vostras arpas,
      Ni en chors voluptuosos
   Dignes de ídols tan sols de barro impur,
      Sino ab trobas divinas
      Y dignas ¡ay! dels ángels,  30
—101→
      Pus ángels son las ninas
   Á qui cremar debeu lo encens mes pur.

      Y axi com reservada
      Té un rey una corona
      De mes jovells ornada  35
   Pel soldat que mes guerras ha guanyat;
      Pel qui per sa bandera
      Ha rebut mes feridas,
      Y á sa tenda lleugera
   Torna ab lo escut y l' elm mes maltractat;  40

      Una mes rica palma
      La gloria reservada
      Té pel qui en santa calma
   Cante ab cantars mes purs son pur amor;
      Pel poeta que á las bellas  45
      Molt mes encens las crema,
      Y alsa un altar per ellas,
   Y á llurs peus posa humil sa arpa y son cor.

      Ninas dels cabells rossos,
      Las del blanch coll de cisne,  50
—102→
      Las dels cossets ayrosos
   Y gentils com las urnas dels perfums;
      Hermosas catalanas
      Als ulls de las quals prestan
      Son blau lo cel, y ufanas  55
   Las estrellas brillants llurs dolsas llums;

      No temeu que ab mas cobles
      Algun jorn vos insulte,
      Pus si be durs son nobles
   Mos versos com lo cor de un paladí;  60
      Pus sóu per mí las bellas
      Las rosas de ma vida,
      Las doradas estrellas
   Que m' posá Deu del cel en lo camí.

      Pus no es tan grata al moro  65
      Del desert la cisterna,
      Ni del vert sicomoro
   Secar son front dessota l' fresch dosser;
      Ni lo aucellet se abriga,
      Al comensar á plóurer,  70
      De alguna alsina antiga
   Entre la espessa fulla ab tan plaher,
—103→

      Com dols á mí m' seria
      Reclinar en la espatlla
      De una hermosa algun dia  75
   Mon front batut pel vent de adversitat,
      O be de una bellesa
      Sobre l' cor apoyarne
      Mon cap quant la tristesa
   Ab son pes sobre l' pit me l' te inclinat.  80  —105→  

ArribaAbajoLo compte Jofre

  —106→  

Des lo temps Rotlan,
Ni de lai denan,
Non fo hom tan pros
Ni tan guerreian,
Ni don sa lauzors
Tan pel mon s' empenha...


BERTRANS DE BORN.- Mon chant fenisc...                


  —107→  


XIV.


Octubre de 1839.


ArribaAbajo      ASSENTAT un jorn estava
      Dins son ayros pavelló
      Ferit de traidora fletxa
      Lo Compte Jofre l' Pelós,

      Caygut lo cap sobre l' pit,  5
      Recolsat en lo escut d' or
      Que llú sobre son mantell
      Com la lluna en l' horisont,
—108→

      Mirant lo camp de batalla
      Ahont guerreija valoros  10
      Lo emperador Cárlos Calvo
      Ab sos nobles y barons;

      Mirant com lluen las armas
      Als raigs del astre del jorn,
      Com estrelletas que rodan  15
      Detras de un roig vel de pols;

      Mirant com volan á trossos,
      Entre espurnetas de foch,
      Las porras de armas ferradas
      Y ls' elm clavetejats d' or;  20

      Mirant com corran pel camp,
      Com brillants exhalacions,
      Las fletxas que ratllan lo ayre
      De foch ab mils cércols roigs,

      Las punxagudas banderas,  25
      Los pendons llarchs y rodons,
      Y los cabdals de tres puntas,
      Y los sagrats gamfanons.
—109→

      Recolsat está lo Compte
      Y gemegant de dolor,  30
      No per la sanch que enrogeix
      Lo argentat péto llustros,

      Mes perque no pot calsar
      Ja los dorats esparons,
      Ni cenyir ja lo bronsat  35
      Casco de normants terror;

      Mes perque divisa alguna
      No brilla en son escut d' or,
      Y desitjava lo Compte
      Conquistarne una aquell jorn;  40

      Mes perque es lo galant Jofre
      Valent y caballeros
      Y á menyspreu té una ferida,
      Pus lloch per mes hi ha en son cos.

      «Malehit sia lo arquer  45
      Que, per tremolarli l' pols,
      Feu que á mí volás la fletxa
      Que apuntar volgué á altre cor:
—110→

      »Y muyra, muyra l' cobart,
      Que al dar un colp ¡deshonor!  50
      A un noble, sols lo fereix
      Perque lo cega la por.

      »Portau mon caball, ó patjes;
      Portaume mon caball roig,
      Lo qui romp ab pit de ferro  55
      Los enemichs esquadrons;

      »Y correré á la batalla;
      Que encara forsas tinch jó
      Per arrancar del escut
      De un duch normant lo blassó,  60

      »Y clavarlo de ma adarga
      En lo ratllat fondo d' or,
      Pus compte so y caballer,
      Y es mon nom Jofre l' Pelós,

      »Y Pus corra per mas venas  65
      La noble sanch dels reys gots
      De la llarga cabellera,
      Pus de rassa de reys so».
—111→

      Distret estava lo Compte
      En estas y altres rahons,  70
      Passejant pel camp normant
      Sa mirada de lleó,

      Quant de la tenda en la entrada
      Presentás lo Emperador,
      Com sol que naix del Orient  75
      Entre núvols, de colors,

      Rodejat de caballers
      Y reys de armas y barons,
      Que entorn d' ell apareixian
      Estels del sol alentorn.  80

      Lo Compte volgué prostrarse
      Per rebrel de genollons,
      Mes no ho permeté lo Calvo,
      Qué era noble y valoros.

      «Álsat, lo caballer, álsat,  85
      Pus no es just que á genollons
      Parle ab mí qui al duch normant
      Feu poch ha inclinar lo front;
—112→

      »Pus no está be que una estrella
      Se eclipse devant lo sol,  90
      Quant los sobra, Jofre, cel
      Hont poder brillar los dos.

      »Sé, Compte, que te afligeix
      No brille en ton escut d' or
      Un blassó que t' ennoblesca,  95
      Que fassa immortal ton nom;

      »Mes sé tambe que no es digne
      De ton escut lo lleó,
      Pus mes que l' rey de las feras
      Ets noble tu y generos.  100

      »Pera axó darte vull, Jofre,
      En senyal de ton valor,
      Un blassó que t' honre á tu
      Que l' rebs, y á mi que te l' don':

      »Un blassó que sia digne  105
      De qui calsa esparons d' or,
      Y cenyeix mantell de púrpura
      Y ab una corona l' front.»
—113→

      Y tenyint sos quatre dits
      En la roja sanch que á doll  110
      Rajava de la ferida
      Del bon Jofre lo Pelós,

      Pintá en son escut las barras
      Que en las banderas un jorn
      Dels reys de Aragó foren  115
      Als reys sarrahins terror.

      «Aquestas, Compte, tas armas
      Serán, aquest ton blassó,
      Blassó que als seggles tas glorias
      Recordará y ton valor.  120

      »Moltas guerras vos esperan
      A tú y als teus succesors,
      Mes sempre, sempre tas barras
      Brillarán, Jofre, ab honor:

      »Pus fins los soldans que reynan  125
      En tronos de perlas y or,
      Y habitan palaus de marbre
      Baix lo cel d' hont naix lo sol;
—114→

      »Pus fins los pobles que viuhen
      En amagadas regions  130
      Conegudas sols dels núvols
      Dels estels y del Criador,

      »Tindrán un jorn á gran preu
      Veurer volar los pendons
      Hont brillen, Jofre, tas barras  135
      Que serán las de Aragó.»

      Axi parlá Carlos Calvo,
      Inspirat pel Criador,
      Un jorn que vingué á sa tenda,
      Al Compte Jofre l' Pelos;  140

      Qui, si no menteix sa crónica,
      Sortí sempre victoriós
      De quants torneigs y fets de armas
      Emprengué desde aquell jorn.  —115→  

ArribaAbajoÁ una cega

  —117→  


XV.


Maig de 1840.


ArribaAbajo DESSOTA una trista creu,
      Entre ls' brins mitg amagada
      De la herbeta,
      De un mústich xiprer al peu
      Dorm de tothom olvidada  5
      La cegueta.

      Ni una garlanda de flors
      Veureu de la creu penjar
      De sa fossa,
—118→
      Ni que ningú ab ulls de plors  10
      Vinga sobre ella á esfullar
      Ni una rosa.

      Sols la lluna platejada
      De nevats vapors esqueixa
      Lo cast vel,  15
      Y sobre ella caurer deixa
      De tristor una mirada
      Desde l' cel.

      Sols lo pastor que en la nit
      Passa per prop de la creu  20
      Solitaria,
      Sobre la herbeta, afligit,
      Per la cega resa á Deu
      Sa pregaria.

      ¡Pobre cega! ella ab sa nau  25
      Passá eixa mar de dolors
      Sensa guia,
      Sens veurer del mar lo blau
      Y probant tots sos furors
      Cada dia!  30
—119→

      Passá.... pus pobres y richs
      Fem tots sols una vegada
      Eixa senda;
      Pus pleguem tan grans com xichs
      Al arribar á posada  35
      Nostra tenda.

      Era hermosa com la lluna;
      Trista com ella vivia
      La cegueta:
      ¡Si al manco hagues algun dia  40
      Pogut dar al mon sols una
      Miradeta!...

      ¡Si al manco per un moment
      De sos ulls ¡ay! apartant
      Lo espes vel,  45
      Un ángel sant esplendent
      Li haguesseu posat devant,
      Deu del cel!

      Hauria esta visió d' or
      Omplert de una llum suau  50
      Sa nit llarga,
—120→
      Reflectantse en lo seu cor
      Com reflecta lo cel blau
      L' ona amarga.

      ¡Quant trist deu ser per la cega  55
      Oir la veu carinyosa
      De una mara,
      Y sentir lo plant que rega,
      Com pluja de aygua de rosa,
      La sua cara,  60

      Y coneixerla ¡ó dolor!
      Sols per lo amor ab que diu:
      «¡Pobre filla!»
      Com á un clavell pel olor
      Y no pel color mes viu  65
      Ab que brilla!

      ¡Quant trist deu ser lo sentir
      Los purs raigs del sol lliscar
      Per la vista
      Quant, com un rey, ix del mar  70
      Entre núvols de safir
      Y amatista;
—121→

      Sens veurer son cércol d' or
      Resplendent com la corona
      Dels faels,  75
      Ni son trono de color,
      Sos raigs que brillan en l' ona
      Com estels!...

   ¡Benehit sia Deu, pus l' ha sentada
En cadira d' estrellas prop son trono  80
      Entre ls' ángels del cel!
¡Pus al cel, jove encara, l' ha pujada,
Y ha transformat en llum la sua ceguera,
      Sos plors en cants de mel!

   Qué en esta vall de dol y de amargura  85
Sos jorns contat hauria per sas penas,
      Sos minuts per dolors,
Sens portar á sos llavis de dolsura
May la dorada copa, sens trobarne
      Sens espinas cap flor.  90
—122→

   ¿No es mol cert ¡oh cegueta! que al obrirse
Per tu del cel ab santa melodia
      Las portas de cristall,
Y al banyarte en lo mar de l' armonia,
Com se banya lo cisne en l' aygua clara  95
      Que li fá de mirall;

   No volgueres ni ls' ulls al mon tornarne,
A est trist mon que navega en un mar de ayre
      Com una immensa nau,
Com dels prats y dels monts se olvida l' áliga  100
Al sol de fit á fit al contemplarne
      De ayre en son trono blau?

   ¿No es molt cert que al obrir los ulls ¡ó nina!
A la llum que s' despren com saltant de aygua
      Del trono del Immens;  105
De aquella llum que als astres illumina,
Y en la qual roda l' sol com una espurna
      Entre núvols d' encens,

   No t' pesaren los dias de tenebras
En que feres la trista travessía  110
      Per est mar de dolor,
—123→
Com no li pesa al pelegri lo viatje
Ab sos perills, quant de adorar llu l' dia
      La tomba del Senyor?

      ¡Felis cega! ella passá  115
      En nit eterna l' camí
      D' esta vida,
      Y de sas flors sens gosar
      De sas espinas sentí
      La ferida:  120

      Mes ara en trono de estrellas
      Al costat del Criador
      Assentada,
      Veu las lluminarias bellas
      Que omplan lo cel, com pols d' or,  125
      Extasiada.

      Y ángel de llum la que un dia
      Fou en esta vall de dol
      Pobre cega,
—124→
      Pels qui jamay un consol  130
      Li negaren quant vivia
      A Deu prega!!!  —125→  

ArribaAbajoLo hivern

  —126→  

Aras no siscla ni canta
Rossinhols,
Ni crida l' auriols
En vergier ni dins la forest,
Ni par la flor gruega ni blava...


RAMBAUT D' ORANGE.- Aras no siscla...                


  —127→  


XVI.


Desembre de 1839.


ArribaAbajo      JA vé, ja, lo hivern, hermosas,
      Robant als monts llur verdura,
      Y llurs fullas y hermosura
      A las vinyas pampolosas;
      Ja vé despullant las rosas  5
—128→
      De llurs galas, y al clavell
      De son color, mes vermell
      Que aquell ab que la rojor
      Pinta, quant parla de amor,
      Lo front del tímit donsell.  10

      Als arbres de front altiu
      Y de verda cabellera
      Que dona en la primavera
      Als moxonets ombra y niu,
      La corona ab que lo estiu  15
      Cenyí llurs caps de gegant,
      Los vents se la están robant
      Fulla á fulla y brot per brot,
      Y arrossegantla pel llot
      Entre ls' peus del caminant.  20

      Mudas están las montanyas
      Desde que la veu del tró
      No desperta l' trist ressó
      De las valls en las entranyas;
      Tristas están las cabanyas  25
—129→
      Pus ja lo corn bramador
      Ha penjat lo cassador,
      Ni detras son remadet
      Va ja sonant, alegret,
      Son fluviol lo pastor.  30

      Trist es lo hivern quant la neu
      Cubreix los monts orgullosos
      Que alsan llurs pichs capritxosos
      Fins al trono ardent de Deu:
      Trista es dels torrents la veu  35
      Quant al saltar per llurs llits,
      Semblan escarnir de nits
      Tan prest los aguts xiulets
      De un vol de alegras follets
      Com dels corbs los alarits.  40

      Mes si be lo hivern nevadas
      Y torrents que espantan té
      Per sas fredas nits també
      Té balls y fochs y baladas:
      Llargas son, si, las vetlladas,  45
—130→
      Ninetas, de la tardor,
      Mes en cambi lo Senyor
      Posá ja en lo cel per ellas
      Mes gran exércit d' estrellas,
      Y en la lluna mes claror.  50

      Hermosos son los matins
      En que cubreix la gelada,
      Com de una pluja argentada,
      L' herba y las flors dels jardins:
      En que los monts diamantins  55
      De gels eterns coronats,
      Semblan palaus encantats
      De plata fina y rubí,
      Mentint archs de Sant Marti
      Als raigs del sol mes dorats:  60

      En que dels arbres gegants
      Brillan las socas humidas
      De blanchs caramells vestidas
      Com de un mantell de diamants:
      Y en que als raigs del sol brillants  65
—131→
      Lluhen las selvas glassadas,
      Com las salas encantadas
      Ó las grutas de cristalls
      Hont en capritxosos balls
      Passan la vida las fadas.  70

      Per ço, ninetas, si be
      Te lo estiu mes flors y aucells,
      Lo hivern mes núvols bermells
      Y mes estels de argent té:
      Per ço es hermosa també  75
      Tan com lo estiu la tardor,
      Pus si li negá l' Senyor
      Aucells y flors perfumadas,
      Li doná per sas vetlladas
      Fochs y coplas, balls y amor.  80  —133→  

ArribaAbajoÁ Donya Isabel II, Comptessa de Barcelona

  —134→  

La present composició fou escrita en lo Album que la molt illustre Junta de Obsequis de esta ciutat regalá á SS. MM. y A. durant la sua permanencia en la mateixa.

  —135→  


XVII.


Juny de 1840.


ArribaAbajo      REYNA que en cadira d' or,
      Hont se assentaren cent reys,
      Rebeu, ángel de candor,
      Lo encens que os crema ab amor
      Lo poble á qui dictau lleys;  5

      Perdonau si en aspres cants,
      Prostrat prop d' esta cadira,
      Cel estelat ahont brillants
—136→
      Resplendeixen mil diamants,
      Vinch á puntejar ma lira.  10

      Y perdonau si la ma
      Li tremola á est pobre poeta,
      Pus també al Deu de Judá
      Al encensar, tremolá
      La ma del Rey lo profeta.  15

      Y que en llemosí melós
      Vos parl', Reyna, permeteu,
      Perque si en ell parlo ab vos
      Es perque en ell, armoniós,
      Parl' tots los jorns á mon Deu.  20

   ¿No es cert que l' ceptre al empunyar d' Espanya,
Quant encara erau, Reyna, petiteta,
Quant apenas de vostra amant mareta
      Sabian vostres llavis
      Lo nom pronunciar,  25
—137→
De reys ja vos parlaren valorosos
Que llurs cabells ab l' elm bronsat cenyiren,
Y que llurs membres forts de acer vestiren,
      Y era un caball llur trono,
      Llurs jochs lo guerreijar?  30

   ¿No es cert, ó Reyna, que os narraren cosas,
Y guerras y fets de armas os narraren
Que os semblaren llavors maravillosas
      Com un romans de fadas,
      Increïbles per grans;  35
Y que vostra memoria se agradava
En retenir llavors los noms gloriosos
D' héroes que vostre seny vos presentava
      Com eixos deus de Grecia
      Vencedors de gegants?  40

      Pus eixos heroes, Senyora,
      Eixos que en llurs armaduras
      Tancats, seggles fa que dorman
      En humidas sepulturas,
      Reys grans y batalladors;  45
—138→
      Eixas crónicas que semblan
      Los somnis de cent poetas
      Plens de reys y de batallas,
      De moros y de ninetas,
      De torneigs y trobadors,  50

      Son los que est solio fundaren;
      Los que del Islam las llunas
      Del cel de Iberia llansaren;
      Los que al mon acatar feren
      De Castella lo pendó;  55
      Son la verdadera historia
      De llurs triunfos, de llurs guerras,
      Y de llurs seggles de gloria;
      Las páginas d' or mes ricas
      Son de esta heróica Nació.  60

   ¿No es cert que nina encara, Reyna hermosa,
De una ciutat comptessa vos parlaren
Per sa bellesa y sos recorts famosa,
      Famosa per sas fustas,
      Famosa per sas lleys;  65
—139→
De una ciutat que conta que algun dia
Era del mar tan reyna com Venecia,
Y que conta que á sou pobles tenia,
      Que son pendó acatavan
      De genollons los reys?  70

   ¿Que llavors, Isabel, en vostres somnis
Si en esta vila per acas pensavau
Hermosa y resplendent vos la pintavau
      Com una reyna mora
      De son bany al eixir;  75
Hermosa com las vilas encantadas
Hont en trono de perlas fadas reynan;
Brillant com las ciutats mes celebradas
      De l' Arabia, la terra
      Dels encens y l' safir?  80

      Pus esta ciutat hermosa,
      Un jorn del mar soberana,
      Per sas galeras famosa;
      La que ab sanch de un de sos comptes
      Blassoná son aureo escut;  85
—140→
      La vila que un jorn cubria
      Ab lo mantell de comptessa
      Sas espatllas, y cenyia
      Sa cabellera dorada
      Ab corona d' or batut;  90

      Es, ó Reyna, Barcelona,
      La que prostrada, á tas plantas
      Deposá un jorn sa corona,
      Son escut, y sas banderas,
      Y sa llansa y sos blassons:  95
      Barcelona es, ó Isabela,
      Dels vells trobadors la vila,
      La ciutat ahont aportaren
      Un jorn las naus que ajuntaren
      Sota un sol ceptre dos mons!  100

      Ampara, Reyna amada;
   Toca ab ton ceptre d' or la pobre villa
      Que prop del mar sentada
      Sembla una immensa quilla
   Que l' ona alborotada allí llansá;  105
—141→
      Ab ton ceptre la toca,
   Y entre despullas se alsará gloriosas
      Com se alsan de una roca
      Ricas vilas hermosas
   Si á tocarla ab sa vara un mágich vá.  110

      Y se alsará cenyida
   Ab la corona de sa antiga gloria,
      Y al cobrar nova vida
      A sa troncada historia
   Cada jorn escriurá una plana d' or;  115
      Y tindra altra vegada
   Las naus á mils per passejar las onas,
      Y l' Soldá en embaixada
      Li enviará coronas,
   Y tindrá jochs florals y corts de amor.  120

      Y com al crit de guerra
   Lo baró sa armadura despenjaba,
      Y la escabrosa serra
      Y la cassa deixaba
   Per volar á la guerra lo primer;  125
      Lo Laletá, ó Comptessa,
   Axi si algun perill vos amenassa
—142→
      Se cenyirá ab prestesa
      Per vos l' elm y corassa,
   Qué es fiel lo Laletá y bon caballer.  130

      Que es súbdit leal ¡ó Reyna!
   Y será lo primer en arrancarne
      Lo sabre de la beyna,
      Y l' primer en volarne
   Per sa Reyna á la mort lo Laletá!  135
      Que es caballer, Senyora,
   Y com á caballer en la batalla,
      Quant de pelear sia hora,
      Al peu de una muralla,
   Pus sou bella, per vos morir sabrá!!!  140  —143→  

ArribaAbajoRomans

  —144→  

Dezirier n' hai qu' anc hom no l' hac maior,
Mas so ric pretz mi fai tan d' espaven
Qu' ieu no l' aus dir mo mal ni ma dolor,
Tan tem de far contra lei faillimen.


ALBERTET DE SISTERON.- Bon chantar...                Per quo soven ma cara s' muella
Ab l' aigua que nays de mon vis.


GUILLEMS UC D' ALBÍ.- Altressí quo l' laupartz...                


  —145→  


XVIII.


Desembre de 1840.


ArribaAbajo      -¿PERQUE ploras, trobador,
      Lo de la gorra de grana,
      Lo de l' arpa de marfil
      Ab l' argentada cigala?

      ¿Perque penja sempre al vent  5
      Que entre las cordas de plata
      Sembla una verge que plora
      Ta arpa endolada en la espatlla?
—146→

      Antes alegretas coplas
      De nit y dia cantavas;  10
      Ara cantas sols de nit
      Y tristas trobas sols cantas;

      Y quant pujas al castell
      Y en la llar del foch t' escalfas
      Rodejat de mos llebrers,  15
      De mos patges y mas damas,

      En lloch de contarns' com antes
      Tristas, com la nit, baladas
      De bruxas que en llurs palaus
      De diamant y esmeralda  20

      Tancavan als paladins
      Pels que de amor suspiravan,
      Ubriacantlos ab caricias,
      Com feu ab Oger Morgana;

      Y de caballers valents  25
      Que ab llurs armas encantadas
      Drachs y gegants combatian
      Per deslliurar á una dama,
—147→

      Passas las nits pensatiu
      Mirant las flamas com ballan,  30
      Y ns' parlas sols de amoretas
      Y ns' contas de amor baladas.

      ¿Perque ab los aucells ten vas
      Á cantar en la montanya,
      Y fujas de las ninetas  35
      Y de tos amichs te amagas?

      Jo se qui dos nits atras
      Te sorprengué en ta cabanya
      Copiantne una cansó
      Ab lletras d' or y pintadas,  40

      Y que ab plors lo pergamí
      Al copiarla mullavas,
      Y en lloch de pintarhi flors,
      Liras y cors hi pintavas.

      Si ploras perque no tens  45
      Palaus en lloch de cabanyas,
      Y perque en lloch de la gorra
      No pots cenyir elm de plata,
—148→

      Jo te armaré caballer,
      Y faré que la cigala  50
      Que en ta ayrosa gorra brilla
      Brille sobre l' elm posada,

      Ab tal que al castell quant pujes
      Nos cantes dolsas baladas,
      Y no t' distregas com sols,  55
      Mirant las flamas com ballan;

      Y ab tal que no plores, poeta,
      Lo de la gorra de grana,
      Lo del arpa de marfil
      Ab l' argentada cigala.-  60

      Y lo discret trobador
      Ab mes sospirs que paraulas,
      Baixant lo front vergonyos
      Y tímit puntejant l' arpa:

      -Si ploro, li respongué,  65
      Y no canto com cantaba,
      Y ab los aucellets men vas
      Á cantar en la montanya;
—149→

      Si ambiciono richs castells,
      Y blassons y duras mallas,  70
      Y se men van sens volerho
      Los ulls tras un elm de plata,

      Es perque tinch en lo cor
      Una fletxa d' or clavada
      Y per sas llagas tan sols  75
      Son las llágrimas dols bálsam:

      Es perque la nina que amo,
      Com la lluna als estels, guanya
      En hermosura y riquesas
      Á las sultanas del Asia;  80

      Y qué sols de genollons
      Deu ser com dea adorada,
      Y es profanarla cremar
      Encens de amor en sas aras.

      Per ço ploro, per ço al veurer  85
      Armaduras mon cor salta,
      Y per ço quant vull parlarhi
      Caych de primer á sas plantas.-
—150→

      -Molt noble es l' astre que adoras,
      Respongué la hermosa dama  90
      Alsantlo y dant á besar
      Al trobador sa ma blanca:

      Molt noble es l' astre que adoras,
      Trobador de la cigala,
      Lo de l' arpa de marfil,  95
      Lo de la gorra de grana;

      Pero no tant que no pugas,
      Si es que fins á tu se abaixa,
      Mirarla de fit á fit
      Com al sol en la montanya.  100

      Amala axi, trobador,
      Com l' has amada fins ara,
      Pus si pujan fins al cel
      Los cants que ls' rossinyols cantan,

      Be poden fins á una reyna,  105
      Quant mes á una castellana,
      Pujar los ays de ton cor
      Y los divins tons de t' arpa;
—151→

      Y estigas cert que per rica
      Que sia la nina que amas,  110
      Perque la cante y la adore
      Una arpa y un cor li falta.-

      Y s' diu que desde aquell jorn
      Torná á sas dolsas baladas,
      Y á sas historias de bruxas,  115
      Y á ser volgut de las damas
      Lo enamorat trobador
      De l' argentada cigala.  —153→  

ArribaAbajoConfiansa en Deu

  —154→  

Leusi qui dorm..................................
................qu' el jorns ven apres l' alba.


GUILLEMS D' AUTPOL.- Esperanza de totz...                


  —155→  


XIX.


Febrer de 1841.


ArribaAbajo   AL faltarli lo sol, ayre ó rosadas
Se doblega en son tronch la encesa flor,
Y son cast vel de fullas matisadas
Pert sa bellesa, son bernis y olor.

   Calla lo aucell quant vent y forta pluja  5
Sacudan en las ramas son dols niu,
—156→
Y esterrufa sas plomas y s' enuja
Contra la tempestat que l' te cautiu.

   Pert sos colors la boyra vaporosa
Al fugir tras los monts lo sol brillant,  10
Y com un vel que á trossos una hermosa
Al vent llansá, van tristas divagant.

      Mes torna á eixir l' astre d' or
      Tras la borrasca y la nit
      Y aixeca son front la flor,  15
      Y canta l' moxó axerit,
      Y las pintadas boyras
Rodan pel cel com vols de papallonas.

   Sense cintas de perlas y llum pura,
Sens color blau ni resplendents diamants  20
Oneja l' mar com drap de sepultura
Quant no l' doran del sol los raigs brillants.

   Tristos los monts, com mudas centinellas
Que vetllan en llurs capas embossats,
Alsan coberts de fosca á las estrellas  25
Llurs fronts batuts pel vent, pels llams cremats.
—157→

   Trist es lo cel quant l' argentada lluna,
Com reyna en son dosser, no brilla en ell,
Ni en son vel resplendeix estrella alguna
Ni l' alba l' pinta d' or, blau y bermell.  30

      Mes torna prest l' astre d' or
      Á dar al mon sa llum grata,
      Y al sentarse vencedor
      Entre núvols d' escarlata
      Ab son resplendor dona  35
Blau al cel, vert al mont y argent á l' ona.

   ¡Oh tu mortal, lo qui en arrugas portas
Escrit en lo ample front ton fat cruel;
Tu que al mirar tas esperansas mortas
Duptas de tot, de tot y fins del cel!  40

   ¡Tu que insultas á Deu, flor de un sol dia,
Perque entela ton front un poch de pols;
Perque l' pesar de una hora ta alegria
Mata en ton cor per un moment tan sols!
—158→

   Alsa ton front, com alsa sa corona  45
De fullas l' arbre quant passat ha l' vent,
Com aixeca la roca sobre l' ona
Son cap ahont l' ona rodolá un moment.

   Ton front aixeca, y ab la ma posada
Sobre ton cor, com lo aucellet cobart,  50
Invoca á Deu y ta ánima inflamada
En son valor despreciará lo dart

   Que llanse contra tu la sort amarga;
Pus sos trets contra l' cor ahont está Deu
Son com los darts que botan en l' adarga  55
Y espuntats cauhen del arquer al peu.

   Alsa ton front, no fugis la batalla
Ni llanses l' arma sens haber peleat;
Guerreija y resisteix, pus fins la palla
Se resisteix del cers al dur embat.  60

   Guerreija y resisteix, sufreix y espera
Y l' Senyor premiará ton noble esfors,
Pus quant mes llarga es la batalla y fera
Mes grats son los llaurers als vencedors.
—159→

   No desmayes per mes que en las borrascas,  65
Com un caball sens fre y ab esparons,
Vole ta nau á rómprers' en las tascas
Y vejas baix tos peus lo mar sens fons;

   Pus sempre t' guardará la Providencia
Una post per sortir á salvament  70
Apesar de la fosca y la inclemencia
Dels núvols, de las onas y del vent.

Pus dona Deu sas mans á qui se ofega
Y abriga á qui te fret en son mantell:
No en va espera, mortals, qui en ell espera,  75
Ni queda may vensut qui creu en ell.

   Pus si un moment batallas, trist, ab l' ona,
Si l' fat ab freda ma oprimeix ton pit;
Si de ton cap entorn llampega y trona
Y vas errant perdut en negra nit;  80

      Prest tornará l' astre d' or,
      Y en ton front al reflectarse,
      Saltará de goig ton cor
      Y ton cap tornará á alsarse,
—160→
      Com la pintada rosa  85
Se aixeca tras la pluja mes llustrosa.

      Es l' home en aquesta vida
      Com lo palmer de ampla fulla
      Que se alsa com una agulla
      De bronse en mitg del desert:  90
      Passa l' best y la doblega;
      La toca l' sol y la crema;
      Ve un mar de arena y la ofega
      Y ella alsa sempre l' front vert.

      Rodan las onas furiosas,  95
      Com lleons ab crins de plata;
      Sobre las rocas verdosas
      De front brillant y pelat,
      Mes las onadas se esqueixan
      Y á morir van en la platja,  100
      Y las rocas se platejan
      Mes quant mes fort es lo embat.
—161→

      Pus si ls' palmers y las rocas
      Son forts contra l' vent y l' ona
      ¿L' home que de rey blassona  105
      Mes que ellas forts no ha de ser?
      ¿Perque com llaugera espiga
      Ha de doblegar la testa
      L' home á la sort enemiga
      Que á combatrel' ve primer?  110

      ¿No valem mes per ventura
      Que los aucells y las rosas,
      Que las boyras vaporosas
      Y los monts de adustos fronts?
      Pus si als aucells dona plomas  115
      Deu y á las flors rica tinta,
      Y als núvols d' or y argent pinta,
      Y vesteix de vert los monts,

      ¿Es possible que nos deixe
      Sensa escut ab que abrigarnos,  120
      Sensa una ancla en que apoyarnos
      D' esta mar contra ls' embats?
      ¿Y com sent ell lo qui envia
      Los mals, podem, ingrats, creurer
—162→
      Que al combat durnos podria  125
      Monarca injust, desarmats?

   ¡Oh! no insultes á Deu, flor de un sol dia,
Perque entela ton front un poch de pols;
Perque l' pesar de una hora ta alegria
Mata en ton cor per un moment tan sols;  130

      Pus te allargará l' Senyor
      Sa ma y en ella al mirarse
      Saltará de goig ton cor,
      Y ton cap tornará á alsarse,
      Com la pintada rosa  135
Se aixeca tras la pluja mes llustrosa.  —163→  

ArribaAbajoLa reyna del torneig

  —164→  

Dompna mon cor e mon castel vos re,
E tot cant ai, car es bella e pros.


PISTOLETA.                


  —165→  


XX.


Abril de 1840.


ArribaAbajo      PER la platja serpentina
      Del Llobregat una nina
      Ab sa mareta camina
      Á la Ciutat,

      Que era de Sant Jordi l' dia  5
      Y en ella torneig habia
      En lo qual bornar debia
      Alfons lo gran.
—166→

      Brillant la cabalcada era
      Y de Aragó la bandera  10
      Onejava al vent llaugera
      En mans del rey,

      Que ab sa armadura dorada
      Brillava en la cabalcada,
      Com la lluna platejada  15
      Entre ls' estels.

      Ja ls' elms de plata llustrosos
      Y ls' escuts d' or mes famosos
      Saltan, brillant, en mil trossos
      Per la pols,  20

      Per probar qui en aquell dia
      Lo mes valoros seria
      Que la reyna elegiria
      Dels amors.

      Moltas ninas catalanas  25
      Creyan tal vegada ufanas
      Ser del torneig soberanas
      Aquell jorn,
—167→

      Mes ahont ve del pla la filla
      Tota hermosura se humilla,  30
      Com la estrella que mes brilla
      Prop del sol.

      Moltas llansas se estellaren;
      Molts elms á micas saltaren;
      Molts barons ab sanch regaren  35
      Lo palench;

      Mes d' entre ells sols la nineta,
      De amagat de sa mareta,
      Dava una que altra ulladeta
      Al mes valent.  40

      Ja lo torneig se acabava,
      Y un rey de armas proclamava
      Y Maria coronava
      Al vencedor;

Y l' vencedor á la orella:  45
      «Gracias, li deya, oh ma bella;
      »Pus la que entre tanta estrella
      »N' es un sol:
—168→

      »La que un jorn per sa bellesa
      »Fou de un torneig principessa,  50
      »Molt be mereix ser comptessa
      »En mos castells.»

      Y aquell mateix jorn Maria
      De sa mare s' despedia
      Y ab corona d' or cenyia  55
      Sos cabells.

      Y lo endemá del torneig
      Del Llobregat per la platja,
      Sensa sa filla una mare
      Á sa cabanya tornava.  60
      Quant pensava en sa comptessa
      Lo goig li arrancava llágrimas,
      Mes quant pensava en sa filla
      De dol la trista plorava.
—169→
ArribaAbajoÁ la Poesia

  —171→  


XXI.


Agost de 1840.


ArribaAbajo   VERGE dels cants, divina poesia,
Ángel de llum que á nostras penas portas
      Lo bálsam del consol,
Pren l' arpa d' or, la copa de armonia
Ab que encensan á Deu lo ángel y l' home,  5
      Y al cel remonta l' vol.
—172→

   Al cel, palau de Deu, temple dels ángels,
Y com la nau esten sas blancas telas
      En forma de ala al vent,
Y 'l cisne esten de plomas sas dos velas,  10
Deesa del arpa, axi tambe tas amplas
      Alas de foch esten.

   Esten tas alas y volantne canta,
Com lo ángel que ara puje al cel ó baxe
      Canta sempre al Senyor,  15
Y en pluja de armonia l' arpa santa
Se exalará com un cohet en pluja
      De llumenetas d' or.

      Vola, Verge, ni t' espante
      La distancia que t' separa  20
      D' eixa volta pura y clara
      Com de una hermosa lo vel;
      Pus mes pel moxonet distan
      Dos brots de una sola rama
      Que per tas alas de flama  25
      Dista la terra del cel.
—173→

      Y en l' altura en que t' colloque
      Lo vol que darán tas alas
      No tingas por, no, que t' toque
      Ningun tir enmatsinat;  30
      Pus no tocan á las áligas
      Fletxas per noyets tiradas,
      Ni entela ab sas flamaradas
      Lo Etna lo cel estelat.

      Remóntat, pus hi ha una altura  35
      Fins hont los llampechs no arrivan,
      Y hont s' espargeix molt mes pura
      Del rey dels astres la llum,
      Fins á la cual tan sols pujan,
      Pus te allí Deu sa morada,  40
      Los olors de la encensada,
      Mes no d' envidia lo fum.

      Ángel dels cants, si, remóntat
      Y olvidat d' est mon que olvída;
      Busca en Deu que es font de vida  45
      Mes vida per mes cantar;
      Y com lo cisne navega
      Sens mirarne si sa sombra
—174→
      Sobre brenyas se arrossega
      O de cristall sobre un mar,  50

      Vola tu, y volantne canta
      Sens cuidar de que ta troba
      Pura com Deu, com Deu santa,
      Arranque xiulets ó plors,
      Que l' geni á qui l' mon olvida  55
      Dret te lo mon á olvidarne,
      Y al abrich de Deu cantarne
      Com lo aucell al de las flors.