Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1201

Dupin. t. I.

 

1202

L. I.

 

1203

Dia 18. de Febr.

 

1204

Boll. Ad diem 24. Febrer. p. 432 et 442.

 

1205

Cap. Sancta Romana, dist. 15.

 

1206

Florentin. p. 176. et 177. Combeff. in Auctario, 3. p. pág. 503.

 

1207

Con. P. Labbé. t. 2. p. 1256.

 

1208

Luc. 19. 3.

 

1209

Clem. Alex. lib. 4. Stromat.

 

1210

Euseb. lib. I. Hist. Eccl. c. 12.