Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

591

Tom. 3. oper. Epist. 140. pag. 394.

 

592

S. Geron. ad cap. 9. Matth.

 

593

Idem ad c. 53. Isai.

 

594

Orig. tom. 2. lib. I. & 6. cont. Cels.

 

595

Chrysost. ad cap. 8. Matth. hom. 28 ex edit. G. L. 1603.

 

596

S. August. enar. in Psal. 103. conc. I. & in 172. conc. unica, & Serm. 9. de Natali Domini.

 

597

Theod. in Cantic. tom. I. pag. 319.

 

598

Cas. in Comment. ps. 44.

 

599

S. Bernard. Serm. I. de Omnib. Sanct.

 

600

S. Thom. 3. p. q. 54. art. I. ad 3.