Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

41

«Així passí la major part d'aquest egipciac dia, sol, e acompanyat de molts e dubtosos pensaments», diu el narrador-protagonista de la Tragèdia de Caldesa.

 

42

Tot i que la gelosia és un fet excepcional en la lírica marquiana, com oportunament ha destacat C. DI GIROLAMO, Lectura del poema XXV de Ausiàs March, en Lectures d'Ausiàs, cit., pp. 65-81, p. 79.

 

43

Vegeu ANNICCHIARICO, Perché "tragedia"?, cit., p, 78.

 

44

Seguesc en aquest apartat les consideracions que llegim a R. ARCHER, Ausiàs March i les dones, en Ausiàs March: textos, cit., pp. 13-30; i R. ARCHER-I. DE RIQUER (1998), Contra las mujeres: poemas de rechazo y vituperio, Barcelona, 1998.

 

45

ARCHER, Ausiàs March i les dones, cit., p. 14.

 

46

Hom no pot deixar de pensar en els evidents paral·lelismes que manté el fet de «trucar a la porta» amb la literatura religiosa i ascètica. Sens cap mena de dubte, March tenia ben presents aquestes relacions, que són possibles pel fet que la relació amorosa encara no s'havia iniciat i, per tant, no hi podia haver cap element carnal. Lògicament, March ―com Corella― també hi té en compte l'Ovidi d'Amors (I, 8).

 

47

Això és clarament visible uns versos més avant, quan diu: «Tant ma dolor és en sobiran grau / com tinc present mon bé caresties / que si de mort vull ser volenterós, / no·l puc haver car mercè no-n té clau. / Gran crueldat ab grair poc n'han guarda; / per ço no toc a la porta que m'obren» (XX, 17-22). He pogut localitzar aquest i altres usos del concepte «porta» gràcies a l'amabilitat del professor Costanzo Di Girolamo.

 

48

MARTÍNEZ ROMERO, De poesia, cit., p. 200.

 

49

Vegeu MARTÍNEZ ROMERO, Variacions, cit., pp. 48, 52. No em sé estar de fer notar que Corella, per bé que més ocasionalmenl que March, fa el paper de mitjanceí; quan Moreno utilitza uns versos de Cor cruel que reelaboren un motiu present ja en els Stramps de Jordi de Sant Jordi.

 

50

Elements ben assenyalats per L. CABRÉ, Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context, en Ausiàs March: textos, cit., pp. 59-71.