Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

51

Com ja la anys va saber veure Badia, Tradició, cit., p. 75.

 

52

Aquest article s'inscriu dins el projecte d'investigació PB 98-1193-C03-03 del Ministeri d'Educació i Ciència espanyol. L'esquema primitiu del treball fou presentat, com a complement introductori a una interpretació «marquiana» de La sepultura i, per tant, en estat incipient, en el transcurs d'un simposi-homenatge a Ausiàs March celebrat a Venècia l'abril de 2000 i organitzat pel professor Carlos Romero, a qui regracie per haver permès la publicació, notablement desenvolupada, d'aquelles pàgines en una altra publicació. Les gràcies són extensibles a Stefano Cingolani, que hi ha aportat suggeriments puntuals.

 

53

Done per suposat que el lector usa aquesta taula a títol merament informatiu i després d'haver llegit les explicacions pertinents (en el lloc on remet mitjançant cf.). Quan la relació March-Corella no és tan evident o necessita comentaris, o quan March permet sols interpretar millor Corella, ho indique mitjançant*.