Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice


Respon Ieroním monzo per honor e en lahor dela verge María


Al enteníment          si gracía laffína
Veura quel perfet          en si be nontengua
Ne lengua parlant          e molt que sestengua
Vos bastaxelzar          sent mare díuína
Puyx los atríbuts          verge de vos santa
Son fets ínfíníts          venínt del altísme
No veíg quín lo mon          freture babtísme
Los dígua rímant          com sant Bernat canta
—186→

E sin líncarnar          natura sespanta
Que sens la gran fe          lo creure noy basta
Con díscerníra          la nostra víl pasta
El queus ne perue          sent vos del fíll manta
E si daquell mal          que nous puch rependre
Alguns doctors sants          los fall la scíencía
En dír quen díspon          díuína clemencía
Donchs quíus díran rím          que nol bast entendre

E verge sin vos          nos poch gens estendre
A quest prímer cas          parínt vostre ventre
La gran ley rompent          daquell quín feu centre
Lohar quíus pora          si nou pot compendre
Ney te prou sentít          adír quant sou dígna
Puíx lesperít sant          en vos tant díspensa
Que nou attenyem          ab tant baxa pensa
Y el quí nou enten          de vos nou designa

E sin vostre mort          verge fos condígna
Ihesus exalzant          vostrarmaxalzada
Hunít ab lo cors          ser glorífícada
Passant laltra ley          qual mortals consigna
Noy cumplen azo          nenguna postílla
En dar vos lahor          puíx sou tan perfeta
Nel gran Salamo          nel maíor profeta
Nel recte saber          daquella Síbílla
—187→

Donchs quín lo bell dír          sos metres atílla
Comptant les honors          de vos marey pura
Sín rím vos dígues          la gran escríptura
Nous bast alohar          quant vna cíntílla
E mostre ser tal          com larch de fíguera
Tírant vers lo cel          ab tan flaca forza
Quel menys noy atteny com molt se reforza
Donchs com bastara          damunt laltaspera


Tornada

E puíx guordonau          cascu sens espera
Del poch donatíu          quen díruos sesforza
Fent larbre fruír          quí sou vos lescorza
Quíus pot satísfer          apres deu prímera


Respon Francesch de sant ramon per honor e en lahor dela verge María


Qual dígnítat          ab la vostres egual
Quen lo cel sou          en cors ab deu regnant
Com descríure          comenza vos donant
De vos essent          procehít leternal
No gose dír          que fínída siau
Perque díns vos          ha cabut línfínít
Lo vostre fruyt          entot loch lan fruhyt
Donchs quíns noura          si vos nos aíudau
—188→

Sols laltítud          de vostrenteníment
Molt clar sabe          lo díuínal estat
Aquel fent hom          de vos deífícat
Mare de deu          restas entegrament
Don reportau          díuínan pressío
Perque pres del          obehír vos deuem
Eparahís          per vos conseguírem
Puíx quens donas          dínfern redemptío

Adeu tan alt          la voluntat leuas
Queus feu sentír          quant era poderos
Car en lo mon          fos cel molt gloríos
On era quel          ab quí lo mon saluas
Si vostre cors          tans grans bens concebe
Laníma donchs          quíns los ha concebut
Lo be fínal          quauía dam perdut
Vos nos portas          quí tot lons atengue

Vídans fes dar          hon no trobarem mort
Car vostre be          lo nostre mal leua
O clara lum          que íames sapagua
Quíus ama poch          assí mateíx fa tort
Sí gens abram          dels dos estrems lo míg
Dels mals perdo          nos haueu seus fallír
Ens feu dels bens          tan alt guardo fruyr
Quens graduau          sobre nostre desíg
—189→

De vos rebem          contínu beníffet
Per be síam          tarts en regracíar
Deu soblíga          res a vos may negar
Quant vostre fíll          natural se fon fet
E puíx entot          a vos tant obeheíx
Quí donchs pora          en res fer vos contrast
Auos mírant          restaua totom cast
E conclohen          quíus ígnora falleíx


Tornada

Vergexcellent          sin mon dír se coneíx
Lo gran delít          que lohant vos yo tast
No veíg algu          que noy vullauer past
Puíx sou la font          don tot be proceheíx


Resposta den Matheu esteue en lahor dela verge María per honor dela Ioya


Lo gran estat          de vostre alt línatge
Braz de dauít          noblesa molt ínsígne
Nos ha causat          que lo vostre víage
May fallíra          ní lo segur passatge
Tenínt de vos          cartel atan benígne
Eno tant sols la noblesa de sanch
En vos míram          mas de moltes vírtuts
Homílítat          yl cor perdonant franch
Vírgínítat          del vostre lírí blanch
Nos han saluat          quí tots erem perduts
—190→

Caron sou vos          del cel dích la barquera
Souint remant          passau los quí beus cerquen
May vos canssau          valent vos marínera
Atots tírau          alalta mes carrera
Sols penedíts          equen vostre fíll creguen
Vos lexcellent          sou tímo de ben víure
Vos eternal          Regína del alt cel
Vos mare tal          que lo vostre bell ríure
Nos dona loch          prop de vos per a síure
Dexant lín fern          amarch mes que la fel

En lo pus alt          e loch maíor del mon
Lo sol com híx          los raygs prenen posada
Lo vostre cor          axín lumínat íorn
Com díns en vos          aquest singular íorn
Deus eternal          pres carn santíffícada
Cambra de deu          noble daquell factura
Que fet ver hom          dins vos nou mesos clos
Prengues daquell          latan dolza pastura
Quens donal cel          hon may passam fretura
Laquall remes          ab molts ínfíníts plors

Emperadríu          en maíor tabernacle
A pres de deu          síent en talem noble
Vos sou daquell          lo símgular obstacle
Ser vostre fíll          es hun tan gran míracle
Com may fos fet          dels tríps en negun poble
—191→
Y en lo cap          aquella resplandor
Que transendent          híx deles dotzesteles
Díns nostre cor          nos dona tal claror
Don heretam          lo cel per gran amor
Hon per honrar          los palís vos son veles

En píetat          de cor tan singular
Vos auanzau          a tot lo mon compres
Benígnítat          vos fa anos amar
En tan alt grau          quen la terra emar
No reffusau          deslíurar atot pres
O purítat          de senyora tan alta
Mare de deu          per gran vírgínítat
Que may en vos          pogue ser vísta falta
Ní de víltat          vostra pensa malalta
Ní menys se veu          orígínal peccat


Tornada

Mare daquell          quíl mon com ayer deu
Regeíx e te          e nostres penses míra
Sílo meu dír          no es qual merexeu
Suplích de cor          vos amí perdoneu
Car non se pus          ní víu may taulegía  —192→  


Rospon mestre Pere alcanyíz metge de Xatíua per honor dela Ioya          en la hor dela verge MaríaCobla esparza ínuocant auxílí díuínal

Altísme deu          vos quí sou nostra vía
Puíx lo voler          tant en mi se refforza
Per míls lohar          ala verge María
Flach es lengíny          e potencía mía
Guarníu me vos          de saber e de forza
Mare de deu          e aduocada nostra
Entreuenínt          gírau vers mí la cara
E mon díctat          sia fet de ma vostra
Tenínt dauant          lo bon Ihesus per mostra
Lo prís nos pert          com si yol tengues ara


RESPOSTA

Leternal deu          no sent creat labísine
De si formant          substancíal concepte
Ans de tot veu          hun fermall tan ínsigne
Podem be dír          quen si molt era dígne
Al produhínt          sols hauent lo respecte
De vos se díu          mare de deu preleta
Quant adquerís          vos lesser corporal
Sense míga          del crím prímer fos neta
E del mortal          per gracía retreta
No sent hí vos          per ínstant temporal
—193→

Quí pot comptar          vostresser humanal
Prímer yo trob          tant laníma perfeta
E vostra carn          ques de pasta reyal
Lo resultant          era tot díuínal
Verge per tot          a deu plasent fos feta
Emes humíl          sobre tots singular
Perque forzas          al deu sobre natura
En deuallar          son cors sagrat formar
En vos quí sou          al mon no tenínt par
No crehent fer          daquell dígna factura

La dígnítat          pus alta y mes pura
Del fíll vos vench          quí es lo vostre pare
Quant concebes          lo creant creatura
Ia mes no fon          tan alta prelatura
Com vos haueu          quí sou de deu la mare
Quí pora dír          la gracían fínída
En no pescar          egual ab lo fílon
Molt prop estau          del quí atots auída
Tan bel teníu          quant la carn fonch hunída
Vos sou de tots          verdader Cameron

Vergexcellent          mare del Saluador
Font emanant          esperanza de be
Perfet vexell          e ple de gran ardor
Flor de vírtut          parínt lo creador
Bella per tot          e molt zelant la fe
—194→
Fermetat grau          maíor nos pot mírar
Díns vos esta          pres deu nos troba tal
Mostras la vos          vent lome deu penar
Tenínt la lum          díns vos sens apagar
Perque fruhíu          ab carro tríhumphal

Mare de deu          vos sou de tots la mína
Goíg sens trístor          e morínt sens no pena
Díns vos tenínt          la claredat díuína
Sobre los cels          sou tríhumphant reyna
Hon sens fallír          sereu vos la esmena
En tan alt grau          sou vos be collocada
Ques lo pus alt          de lalta Ierarchía
Hon vos regnau          ab la lum íncreada
E regnareu          donant me vos posada
Venínt lo temps          homíl verge María


Tornada

Font de salut          de deu excellent mare
Estel de mar          mírall de deu lo pare
Vos que vestís          a Ihesus nostre frare
Vestíu amí          de mal fent me retraure
Per puramor          pensant a deu mes plaure  —195→  


Respon mestre Iacme roíg mestre en medecína en lahor dela verge María tírant ala Ioya


srey pel Rey          nostre Iohan altíssím
Alfonso sant          Rey dín mortal memoría
Príncep ver deu          collocat en sa gloría
Sobre tots reys          Catholích deuotíssím
Feu molts críats          vos lí fos príuatíssím
Be sou hereu          de sa deuocío
Car reueríu          e dau occasio
De míls lohar          nostra dona María

Que ínquíríu          me par prop dínpossíble
Car se los senys          segueíx íntellígencía
Sols quí ben ten          e coneíx ha scíencía
Quí donchs lohar          al fí pot línuísible
Per sola fe          díre sant e terríble
Nom posseheíx          trames del cel per deu
Homílítat          es la quí mes hí feu
Nos pot dír mes          mare de deu María

Peccant príua          sos fílls Adam llur pare
Dorígínal          gracíada íustícía
Preserua deu          vna de tal nequícía
Preelegínt          al sant fíll sens ve mare
Per rembrens          tots son verb fet nostre frare
De pura cara díns pura se ves
Vergel rebe          e verge lo parí
Lespírínt sant          obumbrant a María
—196→

Verge parínt          lí díx achaz profeta
E Gabríel          Aue plena de gracíes
Denabolínt          les superbes fallanes
Ab deu son fíll          regnant seu ala dreta
May feu honor          Salomo tan perfeta
A Bersabe          segudan son alt tro
Quant supplíca          a tot lí díx de no
Ob te quant vol          Reyna ester María

Es en la cort          tríhumphant tresorera
Premís e goígs          parteíx en abundancía
Procuradríu          dels flachs ab elegancía
Dels penídents          absolent cancellera
Reyna dínfern          de paradís vxera
A quí lí plau          obrey          cala lo pont
Als sedegants          es segellada font
Als de Moab          vergua ferínt María

Del temple vel          de noua sgleya barcha
Vela tímo          dela nau apostolícha
Deíus sos peus          te la luna catholícha
Del íust Nohe          vínya coloma y archa
De Dauíd clau          e scala de patríarcha
Conca de ros          era de íedeon
Talem despos          florínt vergua Daron         
Lo gauerrer          porta closa María
—197→


Tornada

Feníx voltor          abella tortra casta
A mes llohar          mon flach saber no basta
Iohan sopleíx          en son apocalípsi
Sols vos supplích          quant fare mon eclípsi
Síau present          íllumínant María


Endreza

Mestre deuot          del conuent de muntesa
Patrona llur          vos fa fer tal empresa
Sant Iordíus fa          capíta gran guerrer
Ab píetat          sou íustícíer
Prosper vos deu          mare y fílla María


Respon mestre Pere bell          en lahor dela verge María díent ala Ioya


Clara virtut          mírall de sancta vída
Mare de deu          ab vírgínítat plena
De vos prenem          en ben obrar la mída
Saboros fruyt          dellíurant nos de pena
Port singular          gouern dels quí treballen
Lum dela nít          consel en la tempesta
Los enemíchs          aquíus segueíx deffallen
May derrenclís          los de quí sou requesta
—198→

Molt precíos          balsem de vostra testa
Salut e goíg          als peccadors auallen
De vos los sants          en paradís gran festa
Celebren tots          la gracía no callen
Puíx mare sou          e fílla tan díscreta
Del fíll beneyt          quen lo vergínal ventre
Lespírít sant          obra salut perfeta
La qual vos feu          dela vírtut lo centre

Quí dubítan res          que santetad noy entre
On fa per si          especíal retreta
Santa prímer          de gracía concentre
Que nada fos          entre los sants eleta
Don pendre volch          humana carn e pura
Letern deu fíll          purgant íintollerable
Crím de Adam          rompent sa genítura
Entreball dur          e mort abhomínable

Tal benífet          atots ínextímable
Maternítat          ínfínídaus procura
Hom deus al mon          tresor íncomparable
Rey tríhumphant          e tan bella fígura
Restítuheíx          al femení línatge
Corona daur          e gloríosa fama
Príuant línfern          de tot lo sant paratge
Puíx que Ihesus          volch apagar la flama
—199→

Qual peccador          es quí a vos reclama
No senta prest          remey de son dampnatge
O quant esforz          lo vírtuos ínflama
En son esmerz          no lí fa mal vltratge
Sobre tot cor          dangels gloríffícada
Sí com lo sol          aquest mon íllumína
Donau socors          tant sou magnífícada
Atota gent          en períll de ruhyna


Tornada

Lo greu Satan          nons pot fer contra mína
Puíx que siau          de bon cor ínuocada
Contra los mals donau prest medecína
Ab quí de tots          salut es procurada


Endreça

Nostre desig          es verge consagrada
De cor seruír          per quant sou tal reyna
Al cel regnant          e de tots aduocada
Perque tot hom          avos lo cap ínclína


Respon mossen Iohan vídal preuere dela Seu de Valencía en lahor dela verge María díent ala Ioya


Parlar de vos alta senyora nostra
Es tant gosar          quels angels ne tremolen
Y enteníments          per subtílment que volen
Sols presumír          aquells per terra prostra
—200→
Ab deu sou tant          per carítat vnída
Res de míga          de vos aell nos troba
De pures sanchs          lí vestís noble roba
Lígant ab ell          natura ques fínída

Refugí sou          aquí totom reclama
Perdut no va          quí pren avos per guía
Vos merítas          lo dolz nom de María
Plena de be          damar deu vera flama
Mare de deu          nom excellent sols vostre
Estela gran          de mar e cel e terra
E causa fos          que perde la desferra
Del si dabram          lo tant enemích nostre

Pensar nos pot          quant sou alt tríhumphada
Preexcellínt          totes les Ierarchíes
Santa dels sants          terme de proffecíes
Sens peccar may          eternalment creada
Pura sens par          verge y mare sola
Del gran retret          de deu vos sou la porta
Reuíure fes          natura quasi morta
Fíll deu parís          quí tant nos aconsola

Leternal verb          creant a vos en mare
Vos elegí          cambra del gran altísme
Hon recollís          aquell tan alt luísme
Per satísfer          al crím del prímer pare
—201→
Aquell tresor          restítuhís senyora
Pagant per tots          lo vostre fíll benígne
Morír volgues          mírant lo pal ínsigne
Restant de nos          a ell medíadora

Gouern del mon          del cel la dreta senda
Ceptre real          vergua florínt sens aygua
Vos preseruau          que peccat nol enaygua
Quíus es deuot          y en vos seruír alenda
Temple sagrat          mírra fragrant eleta
Port de salut          íermana y esposa
Del vostre fíll          hon dolcament reposa
Totes vírtuts          en vos tenen retreta


Endreza

Dea del cel          de gracía perfeta
Lír pur e net          íncomparable rosa
Puys ímpetrau          ab deu qual seuol cosa
Feu de peccat          sia ma pensa neta


Respon la gloríosa verge María presentant la sua coronacío als seus deuots per honor dela Ioya


Los quím desiau loar
Mírau quant so tríhumphada
Que Regína singular
Deu mon fíll macoronada
—202→

Coronada fuy perfeta
Ans que lesser meu no fos
Eternalment preeleta
Mare de deu poderos
E per zo sola sens par
So tan beneuenturada
Que Regína singular
Deu mon fíll macoronada

Coronada díns lo ventre
Dela mare quem parí
Fer que yo fos dígne centre
Del quí nou mesos portí
Preseruant me de peccar
Axí fuy santíffícada
Que Regína singular
Deu mon fíll macoronada

Coronada molt contenta
En la saluacío
Quant humíl feta seruenta
Fuí del fíll concepcío
E axís volch íncarnar
Líncreat díns mí creada
Que Regína singular
Deu mon fíll ma coronada
—203→

Coronada fuy partera
Per que tal no fon íames
Restant verge mare vera
En lo part ans e apres
Volent me dígníffícar
Mare sua tan arriada
Que Regína singular
Deu mon fíl ma coronada

Coronada fon ma vída
Sobre quant vírtut conte
De tants títols en noblída
Quen lo mon par no tíngue
Tal me podeu contemplar
De tots bens la mes dotada
Que Regína singular
Deu mon fíll macoronada

Coronadan sepultura
Lo cos laníma cobrant
Ab honor sobre natura
Deu e sants tots deuallant
Axím feu als tels puíar
Dígnament a compayada
Que Regína singular
Deu mon fíll macoronada
—204→

Coronada senyora
La maíor del regne seu
En tan alta gerarchía
Que nom fal sinoesser deu
E axím fa tríhumfar
Apres del tan exalzada
Que regína singular
Deumon fíll ma coronada

Donchs vullau me suplícar
Peccadors com aduocada
Que regína singular
Deu mon fíll ma coronada

Mossen fenollar

VENGVDA la Iornada als demunt no menats dehídors assígnada ahoyr sentencía quí míls dells hauía lohada la verge María per los díts senyor Visrey     e mestre de muntesa e Iutges per sa spectabílítat assumps ques comptaua XXV díes del mes de Marz any demunt dít Míl CCCC LXXIIII día dela Incarnatío fonch donada e premulgada ladeuall ínserta sentencía per los de muntdíts Iutges     en presencía del dít spectable senyor Vísrey     e dels reuerents senyor   —205→   Bísbe de Cristonopol     e mestre Martí en yego Canonge dela Seu     e de mossen Bernat fenollar     e mossen Iohan vídal preueres     e per los díts Iutges presos per assessors     en poder del díscret Nanthoní cendra notarí rebuda     e testíffícada ínstans     e aquella publícar requírents los demunt scríts trobadors o la mes part de aquels a quí presents con stítuíts     fonch lesta e ordenada la díta sentencía de manament del dít senyor e Iutges per lo uenerable mossen Bernat fenollar preuere e domer dela díta Seu     sots la forma seguent díns la casa dela confraría de sant Iordí de la díta Cíutat de Valencía


Sentencia

Dacte semblant          tan vírtuos
Puix lo comenz          fonch gloríos
Tal fi se spera
Perzo nosaltres          sens espera
Iutges donats
En lo líbel          ía nomenats
Cascu per nom
Mostrar volem          per que ní com
Lo prís se guanya
E de concert          cascu saffania
Lo íust seguír
—206→
Dels assessors          hoynt lo dír
Que pres hauem
E procehínt com fer deuem
Tots dun acort
Mírant la creo e quy es mort
Com se pertany

En fets semblants per dar lo guany
A quíl mereíx
En nom daquell don proceheíx
Tot bon íuhí
Vistes les obres          sobrel fí
Dels dehídors
No menys los baxos          quels maíors
Iutgant egual
Vist quant la cambra vírgínal
Resta lohada
E daquest fet          glorífícada
Alt en lo cel
Pregam la molt          puíx es lestel
Dels nauegants
Les nostres penses          ignorants
En tal empresa
Quel dígne mestre          de muntesa
Senyor vísrey
Nos ha donat sots íusta ley
Guíar nos vulla
—207→

st donchs hauem          deffullan fulla
Nostre líbell
Delqual sateny          lo fruyt tan bell
E delítable
Hoynt lo cant          molt concordable
Quels ríms aporten
E maíorment          per que reporten
Les grans fauors
Dela mare          dels peccadors
Verge María
Salut de nostra          malaltía
Goíg sens trístor
En nostres mals          lo be maoír
Apres Ihesus
De carítat          seruant bon vs
Axíus subue
Que mes desíga          nostre be
Yel quesperam
Que nosaltres          quí tant penam
En esta vída
Degudament          es donchs seruída
Ab lahors tals
Que tots los bons          hoc hí los mals
En ellasperen
E per aquella          tant prosperen
Bons en mellor
—208→

Los mals del mal          hauent dolor
En bes cambíen
En tant que tots          quants ne confíen
Perír no poden
Ans nauegant          per molt que roden
Attenyen port
Perzol senyor          ab tal recort
srey prudent
Exercítant          lenteníment
Dels trobadors
En lo cartell          díu quí lahors
Míls lí dara
Aquell sens dubte guanyara
Los prís de seda


Dispositio

st que sens vos          nostre cor se reffreda
En ben obrar          mare de deu molt dígna
ss que sens vos          gracíes nons consígna
Deu vostre fíll          ní íames aquell veda
Lo que voleu
st que sens vos          lo quíus ha míls lohada
Dír tan de be          per sí no bastaría
st que sens vos          lahor tal nous daría
Auos donam          la Ioya consígnada
Quen mercxeu  —209→  

ArribaAbajoNoticia Bibliográfica

de los autores que han litigado sobre la primacía en poseer el arte de la Imprenta las ciudades de Valencia y Barcelona.14


ArribaAbajoA favor de Valencia

Villarroya (D. José).__Disertación sobre el origen del novilísimo arte Tipográfico y su introducción y uso en la ciudad de Valencia de los Edetanos. __Valencia, Benito Monfort.__ 1796.__Un tomo en 8.º

La Serna Santander (M.)__Dictionaire bibliographique choisi du quinzieme siecle.__Bruxelles. __1805 y 1807 __Tres tomos en 4.º __Cuadro cronológico de dicha obra, reproducido por el P. Méndez.

Orga (D. José). __El Fénix. Artículos publicados en este semanario. __Tomo II del año 1846.

Ribot y Fontseri. __El Museo Universal. Artículo publicado el aho 1857.

Hidalgo (D. Dionisio). __Adiciones á la Tipografía Española del P. Méndez. __Madrid.__ 1861.

  —210→  

Méndez (Fr. Francisco). __Tipografía Española.__ Madrid. __1861. __Un tomo en 4.º

Salvá y Mallen (D. Pedro). __catálogo de la Biblioteca.__ Valencia, Ferrer de Orga. __1872.__ Tomó II, pág. 431.

Torres Belda (D. José). __Revista del Ateneo de Valencia. __Números 98, 99, 101 y 103 del año 1874.

Brusola (D. Ramón). __Una rectificación á D. Antonio Bofarull. __Madrid, Fortanet. __1875.__ Un folleto.

Perales (D. Juan Bautista). __Décadas de la Historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia. __Valencia, Verdejo.__ 1880. __Tomo III, pág. 518.

Campillo (D. Toribio). __Explicaciones de Bibliografía, dadas en la Escuela Diplomática.
ArribaA favor de Barcelona

Capmany (D. Antonio). __Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona. __Madrid, Sancha. __1779. __Tomo I, pág. 526.

Floranes (D. Rafael). __Apuntamientos para un tratado sobre el origen de la Imprenta.__ 1794.

Bastús. __Suplemento al Diccionario Histórico. __Contiene la disertación de Ripoll.__ 1833.

Ripoll y Vilamejor (D. Jaime). __Barcelona es la primera ciudad donde se introdujo el arte de la Imprenta. __Vich. __1833.__Un cuaderno de ocho páginas.

  —211→  

Torres Amat (D. Félix). __Memorias para ayudar á formar un Diccionario crítico de escritores catalanes. __Barcelona. __1836. Pág. 412.

Bofarull (D. Antonio). __Revista histórico latina.__Número 2. __1874.

  —212→  

Impresión

 
Anterior Indice