Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Anterior Indice Siguiente  —93→  

Introducción

  —94→  


ArribaAbajoLo cartell


Lalta sens par humil          verge María
Reyna del cel          deessa tríumphada
En loch tan alt          es altament puíada
Que deu tot sol          l porta maíoría
Angels e sants          latorguen per senyora
E leternal          per mare la confessa
Los del ínfern          temor gran lí presenten
Yls peccadors          refugi la reclamen

Que sia tal          may lengua dir poría
Tots a quells bens          de ques troba dotada
Sols es son fill          Ihesus quí la lohada
Que lo restant          íames hí bastaría
Mas puíx deuots          lí som de cor hi pensa
Perque díngrats          no reportem la colpa
Teníu per cert          que míls lahor lí done
Haura de guany          hun bell gípo de seda

Sant Iordí uol          la sua confraría
Quels dehídors          attenguen per posada
Lo íorn onze          apres sollempnítzada
La purítat          de nostra mare pía
Iutges tenínt          de gran magnífícencía
Lo Cabíscol          dela Seu molt ínfigne
Y ab don Iohan          de proxída lo noble
Mossen Luís          de castelluí magnífích
—95→

gau hí tots          senyors per aquel
Plonrant síus plau          tant bella sití
En cobles cínch          endreza o tornada
Lengua yestíl          lo que plasent vo
Que per lahor          dela senyora no
Dona lo prís          deuotament e pro
Lo reuerent          senyor molt specta
Dígne vísrey          e mestre de muntesa

Frare luís despi Mestre de munte Visrey en lo regne De valencía

  —96→  


Resposta del noble don íordí sentelles tírant ala íoya en lahor dela verge maría


De fe damor          la mes encesa flama
Mare de deu          en lo cel noua dea
Los angels bons          corren a vostra fama
Lo paraís          nouellament senrama
Deu ínfenít          de vostra carn sarrea
De rích tresor          portas etern cabal
Neta de crím          ni menys pogues peccar
Cambra del fíl          el vos poch preseruar
Taca nous fes          peccat orígínal

Mena deflors          incomperable rosa
De vírtut flum          escala lum e vída
Dels reys lo rey          quant vos pres en esposa
Verge rastas          sanctíffícaday closa
La pura sanch          ab Io verb ses hunída
De qnes seguí          nostra redempcío
Morí la mort          obras de salut pont
Manna suau          mana de vostra font
Vexel senzer          de tanta vnío

Dels Ceraffíns          pus gran íntellígencía
Enteníment          mes alt que dels proffetes
Lamor queuste          la íncreaclascencia
Ea quels secrets          dela veraxístencía
Vos fon vberts / princeffa de perfetes
—97→
Delíberant          deus pendre vostre vel
Donaus lo que          pot dar lesperít fant
La trínítat          vos íllumína tant
Quel vostre nom          alegra tot lo cel

O plenítut          de carítat eterna
Tot quant obras          son actes merítorís
Morínt íhesus          fos de dolor sisterna
Tímo segur          ab quel mon se gouerna
Kíu per regar          los deserts purgatorís
Archa de pa          colona de gran fe
Vos preueníu          de merce les fauors
Mare de tots          o excelent recors
Lo mon perdut          vostre pílar soste

En pus alt loch          dexcelza monarchía
Maíor dom sou          en lo gran cel de víure
Gloria laus          canten ab armonía
Angels e sants          e tota gerarchía
Míra en vos          lo que nos pot escríure
Plena de dons          e de bens gratuíts
Imperadríu          pel ínmortal tresor
Obíecte clar          emínent esplandor
Copíos past          dels eternals conuíts
—98→


Tornada

Reyna gran          remey dels aflígíts
En fer vos tal          mostra deu son poder
Per atal fí          millor nous pogue fer
Delít segon          sobre tots los delíts


Resposta de mestre corel la ab ríms estrains en la hor dela verge María          tírant ala Ioya


Terme perfet          del etern consistorí
Goíg sens trístor          de nostra uída trísta
Vos sou lestel          per quí lascura boyra
Ha pres bandeíg          daquest mon ydolatre
Ver deu mostrant          uestít de nostra sarga
Guíant uos deu          per una dreta senda
Passas lo port          sens pagar a lentrada
E mostres uer          que stant díns lo sepulcre
Lo uostre cors          nunqucs pogue fer cendra
Lo qual víuínt          mataua tots los uermens
Puys era carn          daquell quí ans del segle
Vos elegí          per que lí fosseu mare
—99→

Díns hun ínstant          sacaba lo retaule
Pus net quel sol          de vostre cors ínsigne
Vsant de feny          fes vot seríeu verge
Adeu seruínt          de frescha noua fruyta
Díns en lo clos          de vostra mare casta
Partínt lo cap          de Satanas en pezes
Verge fílas          adeu la vestídura
Ab que venzent          cobmate lo díable
Deu vostre fíll          tíngues díns en la claustra
En gran repos          dormínt en vostres lírís
Ab tal delít          quey redosa nou mesos
Per vos passant          com raíg de sol per vídre

Vída dels morts          dels esmortíts alquermes
Pa de salut          adeu vos donant vída
Del orient          vos feren homenatge
Senyors e Reys          del mon prínceps íllustres
Mírant lengast          íhesus en vostra falda
Adoren vos          mare de deu e fílla
E vos humíl          sens fel coloma y tortra
Lo fíll portas          círcuncís en lo temple
Per des líurar          lo mon dela ley morta
Apres fogínt          lo fogís en egípte
Ab tal dolor          que nostre cor vol rompre
Veureus fogír          ab deu verge partera
—100→

Ab greus trebals          lo tíngues prop lo cayre
ffílant cosint          passant la víha pobra
Don meresques          que fos Vostre subíecte
Aquell deu gran          que tot lo mon gouerna
Vos lo tornas          set anys apres lexílí
Eía fadrí          lo perdes et íudea
Cobras lo prest          ab tal obedíencía
Quen natzaret          se mostra lo pou fondo
Don íhesu críst          ver deu portaua laygua
Per fer seruey          a vos nostra senyora
Y en lo conuít          lí fes cuytar míracles
Don clar se veu          nunqueus dona repulsa

Tíngue record          clauat en míg de ladres
Deu vostre tot          de vos al peu del cedre
Per tot lo mon          resídís en persona
Passant turment          maíor que tots los martres
Com no morís          son síngular míracle
Quel vníuers          tot se deuía perdre
Sentencíant          lo íutgen contumacía
Mas al terz íorn          vos entra díns la cambra
Cobrat lesmalt          de vostre bell verícle
Morta la mort          lo ves sobre los nuuols
Al cel volant          per quens paras cadíra
Tenínt als pens          los zeraffs per estrado
—101→


Tornada

Deu anys e dos          dels apostols maestra
Deu vos deíxa          per quels fosseu reffugí
ffíns que puías          tenínt en la ma ceptre
Alt sobrels cels          passant lo mes alt cercle
Ab cors pus clas          que reullent caruoncle
Emperadríu          sient ala part dreta


De mossen Bernat fenollar          preambol dezat al spectabse senyor frare Luís despuíg          mestre de Muntesa e Vísrey en lo Regne de Valencía


Mírant senyor          de molta reuerencía
Laltay humíl          que tots los fants auanza
Quant pren renom          en aquell puíg de Franza
Egran lahor          en lo puíg de Valencía
st per semblant          de xatíua lo puíg
Puíar la molt          ab lo puíg de Muntesa
Don mestre sou          molt espectable puíg
Senyor Vísrey          puíat per sauíesa
Ab gran raho          sobrel puíg la puíau
Puíx es dels puígs          al puíg mes alt puíada
Yo flach puíant          si puge tal puíada
Puíg per lohar          la que vos puíg lohau  —102→  


Respon sols per honor en lahor dela verge María


Puíx deu íames          les gracíes nos dona
Que per les mans          verge de vos no passen
Venza yous prech          los vícís que mencalzen
Illumínant          lo meu tan fosch entendre
Vos dela mar
E stel molt clar
E per homíl          tan dígna de corona
Que tots los sants          per sempre qneus lohassen
Sería poch          als meríts queus exalzen
Puíx líncompres          haueu pogut compendre

O flor de llíx          per langel saludada
Deu concebes          fen uos daquell seruenta
E sens dolor parís          de quí fou fílla
Verge restant          per virtut del altísme
Tan dígnament
Prehemínent
Que gouernau          la machína creada
Mare de tots          e mes que tots contenta
Sens uostres prechs          uostre fíll nons afílla
Vos sols causau          quens done son regísme

De paradís          sou vos la dreta scala
Lo cel poblant          reparau la ruhína
Eual perde          uos lo guanyas per meríts
Euall tancha          e uos obrís la porta
Que sou la clau
—103→
Da quest palau
Hon deu Ihesus          ab si tant uos eguala
Que son voler          ab lo uostre saffina
Ní basten may          los nostres grans demeríts
Perdre tal loch          si uos nos feu escorta

Alta sens par          lo fíll vos dehíffíca
Puíx uostre grau          los angels sobre munta
Tant solament          desser deu sou exempta
Tot lals preníu          de uírtuts com lo centre
Dels fants maíor
Ab gram fauor
Lohaus lo mon          lo cel uos gloríffíca
Línfern uos tem          tant sou ab deu coníunta
De uostre cors          rebe Ihesus lamprempta
Vos lengendras          bell homen dígne uentre

Mare de deu          dels angels alegría
Font de saber          dels apostols maestra
Pílar de fe          dels martres sants deuísa
Flor odorant          deles vergens bandera
Tenínt regnat
De píetat
Penas de mort          quant uostre fíll moría
Cambra de goíg          del cel bella fínestra
Vos sou vírtut          quels vícís tots abísa
Merít guanyant          entot quant fos obrera
—104→


Endreza

Pura del tot          vostra vida tal era
Que may pecar          poguen neguna guísa
Ab tals lahors          lobra mía poch destra
Auos endrez          homíl verge maría


Respon mossen ffrancí de Castelluí en ladors dela verge María tírant ala íoya


Mare del fíll          al qual sou uera fílla
Empelt nouell          florínt fruyta nouella
Dau nos espíll          dela lum queus espílla
Per hun dír bell          de uos flor sempre bella
Nous deman tall          queyguale tan gran talla
La qual recull          mes quel cel no reculla
Mas yo no call          hí veíg quel meu dír calla
Hí quant mes vull          menys dích per molt que vulla

Delarbrenteíh          de uída uos sou rama
Quens auíuau          portant deu que lom rema
Reína del cel          sol ell pot ser vos ríma
Car nostra veu          tostems seria roma
Fundada sou          en monts floríts de rama
Lalunals peus          quades cya des rema
Feníx estram          ab vos uegu no ríma
Donchs queus díra          lom quí ve pech de roma
—105→

Vírgínal ros          hí molt reflagant rosa
Deu ha despes          per vos tan gran despesa
Quen vostre clos          mes gracía troban closa
Qualtrí nohattes          ní apres deu nes pus attesa
Donchs flor dellís          de fe columpna llísa
Qual míllosr vs          del que lohar vos vsa
Qual bon auís          fí amar vos nons auísa
Qual mes confus          que dír vos may confusa

Oclara font          que de contínuu mana
Bens ínfeníts          e íustament los mena
Vos nos saluas          dela plorosa mína
En quens llanza          vnaueiosá mona
Vos lo manau          aquell senyor queus mana

Descobehís          la veu delalta mena
Vos deíunas          contral satan quens mína
Ara paschau          ab deu la dolca mona

Deu fon batut          hí vos en ell hatuda
Content penat          vos contentay penada
Ffon tan sabut          que vos per ell sabuba
Ní haueu errat          ní fer pogues errada
Per tal retort          deu que tant fe recorda
En lalt conuít          de ses mans vos conuída
Hí ab dolz acort          de mes bens vos acorda
Que no ha partít          en la restant partida
—106→

Del altar sant          vos santa vos sou lara
En quadoram          loforment de vostrera
Dazos yrat          lo díable quíns yra
Per ques venzut          de vos en aquellora
Vos lo venzes          hí tant bel venzeu ara
Deffenent lom          quí daquell sobrat era
Vos límítau          la sua cruel íra
Vos soccorreu          lo pecadoor sí ora

Deu per bon alt          domíl vos fa tan alta
Quel fíll beneít          concebeu vos beneyta
Per hun tal salt          natura humana salta
Tant quel maleít          no la te pus maleyta
Deu vos ha let          ans dels segles eleta
Es vos deuot          hí vos del molt deuota
Deu es perfet          hí vos per ell perfeta
Vostres lo vot          en lo cel quant si vota


Tornada

Sol clar e net          verge mare molt neta
Lumanal cot          deu no vestí ní cota
Fíns hauer fet          vos reyna tan ben feta
A quí per dot          espos y fíll se dota  —107→  


Ell mateíx mossen Franci de castelluí caualler per honor dela Ioya en lahor dela verge María en leygua castellana


Del gran redemptor          madre hí esposa
Consuelo reparo          delas peccadores
Del muy soberano          espííada rosa
En quíen el eterno          se huelgua e reposa
Meíor delas buenas          yan delas meíores
De díos alabada          si poco te alabo
Sí mí lengua estando          el tu lohor corre
Yo bíen lo comíenzo          mas nunqual acabo
Quen prender lo arte          por legar al cabo
Es querer fundar          babíloníca torre

Amíga de díos          en cel siglo creada
Y antes que nacíesses          por díos escogída
Nascíendo nel uentre          nuncha manzíllada
Nascíendo nel mundo          muy gloríffícada
De todas uírtudes          toda guarnecída
Pues todos tus actos          por siempran merecído
Y íamas cessaron          tus obras perfetas
Ia nos marauílla          si tanto has subído
Que todol restante          de díos has uencído
Angeles míl          patríarquas profetas
—108→

Palma apres flor          talamo nuue luna
Templo gozo vída          fe lnz y luzero
Cedro nardo mírra          persona comuna
Cent míl son tus nombres          mas tu fín par vna
Sín par hí segunda          despues del prímero
El qnal encarnado          de tu carne pura
O quant pura lalma          quant santa sería
Pues bíen ala dretxa          de díos te fígura
Dauít rey profeta          maguer creatura
Víendol creador          que datí nascría

Que víera despues          el gran euangelísta
En ver te corona          delas dotze estellas
Que víeren los honos          que mas víol salmísta
Viendo que sallías          aurora preuísta
Aetxar las teníebras          con luz hí venzellas
Luz dela qual sabes          lo mutxo que sabe
Luz dela qual puedes          todo quanto quíeres
Luz dela qual gracía          íamas no te cabe
Luz dela qual sola          píenso que te alabe
Pues otrí desir          no podría qual eres

El sol eres tu          do fízo díos estancía
De quien el esposo          lucído salíera
Mas vírgen dexara          ni vergen constancía
Passando per ella          díuína sustancía
La qual níngun danío          íamas eonsentíera
—109→
Pues tu madre vírgen          tu vírgen donzella
Tu vírgen prenyada          tu vírgen pariída
Tu la melezína          de nuestra querella
Tu sola y tu fígo          fuestes quítos della
Mas el ytun el          la pagastes complída


Endreza

Delos patríarchas          deseada estrella
Dangeles ornada          de santos seruída
O quan sobre todos          díos te crío bella
Quel nouíendo madre          ní tu siendo aquella
Del fueras ahun          la mas alta y lucída


Resposta          de mossen barzelo Caualler          per la Ioya en la hor          dela verge María


Obríu Obríu          senyora vostres coffrens
Del tresor gran          que deu vos ten comanda
Feu namí part          puíx de vos may sestancha
Fer nos grans bens          que vos per tostemps brollen
Y tendres foriz          armat de vostres launes
Que son dacer          que íames se pot rompre
Y passare          deuant lartellaría
Puix de vírtuts          teníu foríat lo ceptre
—110→

Dalt en lo cel          esta seytan lestrado
Ques de persi          en quarta Ierarchía
Aquella ques          mare de deu hí verge
Mes alt son fíll          los sants prop de ses faldes
Per mantell sol          la luna per catíffa
Recolzadors          euangelistes quatre
Vestída dor          desteles gran corona
Varíetats          de dígnítats per sercle

Tal vos forga          que no prenínt la forga
Iheisus de vos          foreu feta sol fenyx
Tots ho cantam          tots íorns en nostra sgleya
Puix vos crea          mas altan lo príncípí
En fer homíl          tan baxaus volgues metre
Que lo mes alt          de vos feu tabernacle
Per hun parlar          que dígues fíat míchí
Vos ahonbra          la vírtut del altísme

Gustau de deu          lo quels angels no gusten
Per que ab ell          de vos haueu fet mescla
Y quant morí          daquella mort tan aspra
Vos ne perngues          díns vos la part entegra
Procurador          detot luníuerz poble
Vexell de fe          caualler ín uencíble
Beus es degut          de forza real ceptre
Puíx prop la creu          morír ves lo Messíes
—111→

Vos conuersas          de vírtuts círcuhída
Del enemích          nunquaus tempta lexercít
Tot quant tíngues          per deu donas apobres
Quant no tíngues          donas per lo prosme
Vos exercís          actes de tan gran merít
Que res no fes          que no fos sant místerí
Gran cosanpren          lo quescríu vostra Vída
Mes fes que tots          los sants de vída santa


Tornada

Mare de deu          lo pes de mes grans colpes
Ma derrochat          ferínt mab mortal fletxa
Yo so ben cert          no seran res mes naffres
Sím dau lexarm          que tots los trísts exarma


Ell mateíx mossen barzelo caualler per honor dela Ioya en lahor dela verge María en lengua Caslellana


O vírgen santa senyora
O madre de díos yfíía
Senyora por quíen agora
Ellalma ques pecadora
Tu remedías su fatiga
Tu delos trístes consuelo
Delos errados auíso
Tu fízíste abrís el cíelo
Que cerro lantígo aguelo
Tu nos díste paradíso
—112→

Vírgínídat          tan entera
Es cosa qua díos le plaze
Mas humíldat fue terzera
Enque la falta prímera
Para todos fe desfaze
Creaday la permanencía
Sín oblígacíon nínguna
Tíenes adíos en prefencía
I el atí en reuerencía
Do ní fí guala nínguna

Díos que bíen pudo fazerte
La mas alta ía lo fízo
No dexando de querer te
Y de sempre obedecerte
Todo lo que quíeres quíso
Tu como adíos Ieadora
Tu como la madre le manda
Tu como amor lenamora
Y tu del seruey senyora
Nunqua Iamas te desmanda

Tu míedo del enemígo
Príuado          del bíen eterno
Tal Vída tíene contígo
Que sí tu nombre le dígo
Fuíendo fe Va línferno
—113→
Nunqua Iamas allego
Atí Iamas dana luega
Quando piado dar te dío
Aquel díos que fe vestío
De tu sangre y de tu ceda

El sol sín color temblando
Tríste la lunay escura
Tu cerca la criz locando
Tu con esfuerzo esforzando
Quíen nuestra salut procura
Tu que la fe recebíste
Que staua ya por elsuelo
Tu tríste la recogíste
Tu muy alegra ladíste
Tu nos fazes Ver el cielo


Tornada

O reyna muy enxalzada
Con díos tu fíío lucído
Sín mí dezir fagorada
Por no tauer bíen loada
Perdon y mercet te pído  —114→  

Resposta de mestre alcanyíz mestre en medícína en lahors dela verge María per la Ioya

Per vos loar          he mester vostra forza
Redundant font          de gracía complida
Al quius dona          dígnítat ínfínída
Me comanau          puíx pres de Vos lescorza
Parlant ab ell          fent me vos la drecera
Lenteníment          restant íllumínat
Aíuda sent          de vos quant son contrat
Car yo sens vos          en peccats me Perdera

Vos concordau          transendentment e uera
Ab Ihun críst          de tot peccat díscorde
Per tant ab Vos          non pot esser concorde
Orígínal          ne dalguna manera
Per que mellor          no pot ser creatura
Que díuínal          don peccat no rebeu
Emes que sou          Vera mare de deu
Sí com no pot          esser míllor natura

Deu be pot fer          racíonal factura
Ela raho          clarament ho demostra
Eproduír          auos senyora nostra
Etal poder          en Vos fer se apura
Don se conclou          peccat auos no plega
Instant algu          de tot lo Vostresser
Quíspeculant          dazo no trobal Ver
Baíx esperít          o superbo lenzega
—115→

Vostra vírtut          gracía no denega
Aquí la vol          e voler cascuu vulla
Quí seraquell          quí vostre proces culla
Quab rahons grans          ben Instruhít no crega
Quaxí com deu          a no res fa concebre
Ell Influínt          lo creat e noscas
Concebreus feu          lo seu fíll quí saluas
Glorífícant          tots los quíl volen rebre

Per mellor fí          que tots podem percebre
Adeu plague          fíll resultas comu
Dell e de vos          en supposít tot hu
La deytat          sens mínuar ní decebre
Los atríbuts          altres quen deu han sorma
Cascu per si          vostre fíll Informant
E per aquell          tots creats acabant
Lo qual per vos          lo deformat reforma


Tornada

Vostra bondat          tant abdeu se conforma
Que pur creat          no pot ab lo creant
Proporcío          tenir mes acordant
Detots creats          vos sou complída norma  —116→  


Resposta de mossen Iohan de nagera preuere en lahor dela verge maría per honor dela Ioya


Molt mes quespectable          senyor vírtuos
Emolt reuerend          mestre de Muntesa
srey mílítíssím          dír vostres lahors
Vostra bona fama          vos díu quí sou vos
Emolt mes los fets          e no menys lampresa
Ve nínt a lohar          la mare donzella
Daquell redemptor          de tota natura
Iames deu crea          tant noble persona
Hunínt aquell verb          fet carn díns son ventre
Per quí som huníts          en pau sempíterna

En laníma nostra          los nostres factors
Noy han res obrat          sino sols laltísme
Aquells sentítolen          pares e senyors
Per la senyoria          que tenen del cors
Pagam per lo tot          lo cens e luísme
Mes deu elegí          a vos per deessa
Del sant esperít          apres fos requesta
Ihesus vostre fíll          esperant resposta
Apres que dígues fíat          se feu home
Lo verb eternal          fet carn de carn vostra

Lo vostre sant temple          hun sol gra de míll
Iames lo pogue          temptar creatura
Mes deu com llínteu          mírant vostrespíll
De vostre línatge          volgue tenír fíll
Que tot fos de vos          e dell genítura
—117→
Vostres mundes sanchs          e santes paraules
En hun sol moment          tengueren tal forza
Que deu se huní          ab vostre pur balsem
Donchs míls se pot dír          que sou de deu mare
Que dona del mon          del fíll ques partera

Senyora dels angels          Regína del cel
Lum guía del mon          vos fes medecína
Guarínt aquell tuxech          amarch cono afel
Que per la gran víbra          ab lloure de mel
Tots erem fízats          posats en ruhína
Vos sla tíngues          la Infansonía
Etot lo rescat          per rembre la tara
Eteníu lenguent          que munde les taques
Per tant lo quí vol          sens vos aíutorí
Iamies trobara          vberta la porta

Donchs cesse la ploma          lexem lo paper
Eloheus aquell          quíus ha tal creada
Que totes les lengues          líbres ní saber
Son hun gra darena          al vostre valer
En pochs metres donchs          com sereu lohada
De vostres vírtuts          sen fa breu sumarí
Quey dígua cascu          en soles cínch coples
Mas com se pot fer          abans posaríem
Laygua dela mar          dins vna cistella
Que vostres valors          posar ental nombre
—118→


Tornada

Abans quel mon fos          per deu fos eleta
Perque de sos bens          fosseu despensera
Prenent vostra carn          assí tant coníunta
Dequant fer volgue          vos feu la senyora
Edonchs quí pot dír          ental sement tacha


Endreza

Plena de tresors          e dons ín effables
Mes plena de deu          equus pot compendre
Noy hasten los cels          molt menys tot lo segle
No sols per a vos          sou molt mes que bella
Mes als mírados          sou pur esmaragde


Resposta del honorable e díscret en berenguer cardona notarí en lahor dela verge María tírant ala Ioya


Sagrat vaxell          archíu sobreycellent
Sentíts humans          no basten ne scíencíes
Arecítar          vostres grans excellencíes
Fent ne report          o dictat competent
Sí vull rímar          del queus sent ínsignída
Sera ffegír          gota dayguanla mar
O díns gran foch          hauent flama sens mída
Per fer augment
Hun petít plech          de busques aíustar
—119→

Los vosres dots          sils vull especular
Especulant          me fall tota scíencía
Scíent nom trob          ne tínch esperíencía
Esperíment          no se per veuren clar
Quels atríbuts          vostres íncomprensibles
Sobrexcellínt          tot sentíot satígos
Saber huma          los prengua deduhíbles
Per metren rím
De grau en grau          segons hauen fet vos

Noyha repar          anostres greus errors
So líncarnat          en vos restant puncella
Noy ha remey          sol part de marauella
Que vos parís          Infantant sens dolors
Noy ha consol          ne res que íustíffíque
Sol concebut          perqueus humílías
Noy ha socors          axí prest mundíffíque
De tot exces
Sí nos daquell          sol que vos alletas

Vos sola sou          que míll crím soportas
Vos sola sou          neta de tota colpa
Vos sola sou          quel peccat vos descolpa
Vos sola sou          que la fe conseruas
Vos sola sou          preccellínt totes dones
Vos sola sou          mare de tots los fels
Vos sola sou          bona sobre les bones
Boníffócant
Vos sola sou          que drezau nostres zels
—120→

Lír transendent          que regíu en los cels
En los trons alts          portant reyal corona
Hon píetat          a vos prest sabandona
Desuenturats          seran vostres rebels
Car gouernau          tots los fets ab aqueta
Elo íutgant          vos es prest obehír
Deffallent donchs          aquesta preeleta
Agenollats
Deuotament          vullam semper seruir


Tornada

Mare de deu          que de tots críms sou treta
Aquest seruent          quí nos pot contenír
Donau lísforz          que los vícís obmeta
Y ab ver íntent
De sos peccats          se puyxa penedír


Endreza

Iutges galants          per be que yom sotsmeta
Nom denegueu          per lo meu pobre dír
Sí la líquor          gustar volreu molt neta
Del meu díctat
Assaboríu          quell laus fara sentir  —121→  


Lomateíx berenguer cardona notarí ala honor


Mare de deu          eternalment preuísta
Tal qual huy fou          e per semper sereu
Queus procreha          segons quels cels se veu
Lo deu ínmens          daquellaternal vísta
Donchs quí dír pot          del quí feu lígnocencía
Quí fonch prímer          vos compres lo mal fet
Per be príuas          de tant de beníffet
Lurs successors
Es aquell do          prexcellent dexcellencía

Sínderítzant          aquella precíencía
Daquell deu gran          quí tal vos ha preuíst
Que res nous tolch          de quant en vos ha víst
Nes poch mudar          ne causar dífferencía
Que sostenir          nos pot ab ver semblança
Qual seuol call          quí rahon laltra part
Nes deu rímar          quab la raho sapart
Queus poques fer
Acort algu          tan víl desconsonanza

Quí víu tan cech          ques prengan tal paranza
Puíx vos coneíx          que fou tan síngular
Ne quel Ihesus          sen volgues encarnar
Quel víl Satan          vos poques fer vltranza
—122→
Nes presumír          quel verb bastís sapasta
Síno de sanchs          nets esens peccat
Donchs quí pot dír          quaíau partícípat
Lo víl ínsult
Quen general          atot lo mon deguasta

Obríu los hulls          si lo saber nous bafsta
Per que míreu          lo grat sobrexcellent
Del qual feu dot          lo deu omnípotent
Auerge quant          laníma lís embasta
Que no Permes          que vengues sots la vena
Del exces víl          ques díu orígínal
Que príua tots          quants som en general
Mas exercínt
Actexcellent          queus feu del do grat plena

Leuau leuau          senyor dels hulls la bena
Perque veureu          en clar atotes parts
Eno tíngau          los hulls axín lazats
Mas que guardeu          com fal quís desenbena
Yenclar mírant          de quant es gracíosa
Com meresque          verge per ser humíl
Per meresser          daquell deu tant gentíl
Que sol moment
Nos pot trobar          del peccat vícíosa
—123→


Tornada

Reyna dels cels          verge molt píedosa
Anos íngrats          puíx vos som recorrents
Edel peccar          que fem          vers penídents
Feu que tíngam
En los cels alt          gloría lumínosaAnterior Indice Siguiente