Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Folis sense numerar a l'edició original impresa: a l'edició facsimilar digital apareixen numerats en cursiva, amb números romans i entre claudàtors, en color negre. La signatura tipogràfica apareix en color roig.