Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  —[59]→  

ArribaAbajoVariedades


ArribaAbajoI. Concejo hebreo de Castellón de Ampurias en 1406

Archivo general de la Corona de Aragón, registre 2351, fol. 480.

La Reina48.-Administrador: Nos per certes causes assats raonables havem deliberat mudar lo Regiment de la Aljama dels Juheus de Castelló Dampuries; e de fet por un any qui començará lo VIIIé die del present mes de Juny lo havem ordonat en la forma contenguda en la cédula sepulta en la present. Per que, us manam tan expressament com podem que, tota apellació consultatió é contradictió apart posades, remogats lo dit dia del dit Regiment tots aquells qui vuy hi son, e en loch de aquells mettats los qui son nomenats en la çedula damunt dita, é no altre qualsevol, ço es cascú en son offici, segons en la dita çédula es amplament e distincta contengut, qualsevulla privilegis o provisions en contrari fetes no contrastants en alguna manera. En los altres emperó officis, en la dita cédula no contenguts, volem que los Secretaris per nos are ordonats hi elegesquen aquells del Consell, o de fora lo Consell, quels paria faedor; faent també, en remoure los dits regidors com en constrényer aquells per nos are ordonats de acceptar los officis en la dita cédula contenguts e de regirlos segons se pertany, aquells forts enantaments procehiments e constrenyments penals que lo negoci demane e requer, é vos conexerets esser expedient e necessari. Car Nos, en e sobre les dites coses ab les dependents e emergents daquelles, vos comanan nostres veus plenerament ab la present.

Dada en Barchelona sots notre Segell secret lo primer dia de   —60→   Juny de lany MCCCCVI. -Bernardus Michaelis49. Antonius valls, etc., pro registrata. Facta in Concilio50, pro registrata.

Dirigitur Petro comitis administratori Comitatus Impuriarum.

Consellers de ma major: Samuel Issach, Perfet bonsenyor, Abraham benbenist, Alatzar Issach, Zarch perfet. De ma mijana: Issach rouhen, Issach mahiz, Salamo struch, Enoch adret. De ma menor: Duran jacó, Jucef aynay, Vidal jucef. -Secretaris: Athan abraham, Jucef samuel, Bonsenyor vidal. -Clavari: Issach mahiz. -Oydors de comptes: Issach rouhen, Struch aynay, Duran jacó.