Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

31

Cor. (6, 3).

 

32

Atras. (6, 4).

 

33

Darien. (7, 1).

 

34

Neguna. (7, 2).

 

35

Ses dolors e sos plors e sos trebayls. (7, 3).

 

36

Entro. (7, 4).

 

37

Edit. lat. Sicut homo positus extra sensum. (7, 5).

 

38

Qui era mostrada. (8, 1).

 

39

Vna dona molt bela e. (8, 2).

 

40

Beuia. (8, 3).