Saltar al contenido principal

Colombia cafetera - Parte 2.12. Santander

Registro bibliográfico

 • Título: Colombia cafetera - Parte 2.12. Santander
 • Autor: Monsalve, Diego, 1899-1941
 • Publicación original: Barcelona: Artes Gráficas, 1927
 • Descripción física: PDF
 • Notas de reproducción original: Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
 • Notas:
  • Colombia
  • Resumen: ~11 to ~ "\¡~tllülltll'l t' I'tt~n ,\t,l~rlnl~ ~~ \Tt-:-:¿:lJ{)~ . ~antandc·t ~ !J~U •:unlc.~ ~ ~ohrc I n~ \ln~d.1lt•na . habiltmt~ 191~ . f u~ 1 ~ ,0110 nntalid~\d ú ltimt>'-~ naoimitnto~ mort<~hcl;u.l ~ h~t•ctl', fi-.¡ca~ ttcerl~ldtl ~aut,wtlct t.on~idl:rHI:-tl I'P.VÍOllt:~. re~i6n In~ ~it nadn ~: 1~, cent mlc~ mo~-o, CoRDtl.t.~t HAI'i . ~\ í~>. t· l·t'mo d esi ~utd \RTA~IE\ IH·~ urb~n . l.t~, qu~" d~· ~il(ut• OJtlla~ io~ ~ 1't.'ciL~ pl;ncipal~; ~~~ 'nh~ Vt·~nbh.· ~og<lllloso ~ l o~ Cr1~~ prirwi~~t iP.s ,, ~u ·.lrt·~u:t ~an ~ t~obru ~lagc.lao f"nnto~, ~nnta ~bi'Ía, ~ulln:>z :~0 lmc.¡t~ la~ ~ ~'L' u~ricoln, lu~ n~ticultura ~"'glmdo p.:~o:.'\do d~>htdo d~'l <~hlil{tH'i<'m tnnt~'> indu~lrw lo~ ~o,o¡¡ ~tli'IIR tl~' kilo>~ de~portar prinripnk~ nutl'li<Jrt·~ l}(·~tHl~ c:alicl~d t'"~ ~<llll lo~ t·wtlt·~ idonP~ intllrnaciounlc'-~ indu~:;tt-ia munifil't~ta ¡·i~tHTUlo~ anl(·l'it•anu~< inchr~tria . l'"~~ 190~ . 111(l~ '~lt<'rrillo:. ' Pt-e~\dencia l<',. n~ ('orriNrt~•, inmcdiacioll(·~ -.u~ vc~u" d~ ~:-cmillas ~ ~ :!b:{,3~l Cl~U.IIO!l <~t-gund., ~e lH(i ,ó-!4'2~ 93,10-l'~ll .&n~. t s9'60 ~'AFI•:l'ERJ\ ~a.ntander t,~llnr.u, ~obr(' t•on~UI\liJ pc~o 111~::; <Ld mil\i~trat'iun ,~atordc l:\:!1.~77'31, ~ d~ ~n e~ tll\<~ l':t~CIIl'lrl C'll~eñnnzn h~·noti••io ~·..,tntlu bi~n ~c·u la>~ cla~e ~ll>h\110 0Ta.o~ swí11~ar. ~u-. J~ot:: l~.H calidnclt·~ ~OS, licor~s . juhOIIt'~<, t•ont~umen famiha~ lo~ ln~ '0)1t:~lC'AC1 CJ~um t·~o·rna prc:-t~ néreo.~ lluc>ammtlll~.tn.) uav··~ ~Ocit•dac.l ~e ~:o m•nuc•Julrt int~r· 111edio~. t·f~RRR\ , pod~ yt~ ~<'en•tcio. 11:\tlCO~ ~erti611 Bu~otá, Xt>111~1<:6n C'hiqwnq111r~t exten~itín el~ h·m~stt'l', ~e ~urcun cxt~n~><ióu l1a~ta ~ t.t'atJ!~honlo quE~ ~l· w~Mión ~~ l>poca~ ~·a ndal :.o~ ifclt"~o. ~" lran~it><Ul ldluml't&o~ <listaut~s 8:~nlo-<, l·~~ta <·u~wto ép<u'a>~ 'la~d!ll(•un. ¡;~e ins.t·~·urn [)('lj~ro,.¡t Buc>~rt~~rHutga So~a ro ~ ~.mtr~ ~ "o~umn;;o Sng~tmo!lo ~nllcieutc mf\;o~ ~;ca arL'il·~gnc.la.. intt·rc~ndo l' l l~s ,¡,~part:lnH•nl o~, oht~, ttrtii'WII''~~'fCI-pil~ tl In~ c.~-. kilómetro~ ('arr~'tl'la. cst1~ LihtWtl~d , ~:~alJclo. Lil~rlo J . e:~., ~ !JMt/.~ ~ p;~ La~ E~ta n·~iont• />~la ~o con~tmyo pohblc ionL·~ ('h:\1';\Jf~ ~ilómrti'O:'I ..,u~ Huca•·aman~a ~.utl<,s; ~h•ria. . ~''"t i~.:nc tmcntl).~ ci~nnilh•s. ~ITQ' cOtl~>l'l"Va"' Pa~ .t~ 'dl;f··~"r t~bnco ~;t:dltt!Í,~ mot.lcn.l~ dc.,,otlt~ ~·C'iondot> ~;>;al. adlsti<·a~ t•ur1tpl~A l'mrt<~ ~2s,2na l o~ últinw~ niío~ ~·n<.•rtd rnumH>~ l U•1"''1'-rhm~ -~~- 1!11~ 1-1.:~!1'2 1.;!1,1~11 1 ~21 · ~.3iill flc>t. ·~. 1''\'::\.~corndumenle >~i<.lo lu.~ t.lx.pm t•tc ion<.~ sun lunJN·t•a n a~. blü~n. ~:ncu<•ut ¡n·e~U}Ill('~>lal ~>i~tcuto ¡,¡ fi~l':diznr ión la~ ~u;.; impn>~il·ió n nHt.-~t C'i(w ~ ~:st u.dt'-licm• ~ ~ ft~1,31li'M ~32, !~J;! t~flti.H•HI':I t!r.!~, . l <'lltll~ bebida~ oonf'~pon d~ I n~ ~Uél'Ol' ponl~t?~o" , pi~adm•• dc~tilad os t>~pf'•·inl lo~ n.rroh~l. depattarn~nto ntilidade~ t>~ti­~ Cplohción t·~llt ~c uri al-> ml>ana~ ~ in~t lo~ iente~ Cole~rio ('nk~iu Gimna:,~jo t'nlco~io ( 'nrid::~d· E scurl:-~ .1\rt u~ Rent.1~ :R enta~ Ti\>Jlnc is<~n Hijo~; Día.~ "Librerí>~. •Lib~·criEI Ordritiu~. ~~Pl''"t. Cd.MlONI~M l''rouci~cu d~ fiermt\ll<l~;;. At:o~,;h• . BucARA~tA.~oA, ~ Cab~sra e~noopoión T..atltudc~ ·~· Banc~u C'olombi•~m' ~ ~ o ~ 6~an ~ ~ ~ ~ t~rr~no5: coltiv~do CAF~ ~fuanda ~apatoca 04cin~ ~stal. ~legráfica. la~ ~emanal ~j e~JI.l~~~+v·~-~rJ- '~ --l~ ~'-t--t-tr" ~ ~ ~ ~lY+-6--+-i,-+-++--+--+---t----ft!-'" 5~~-=· l-----f-~~~-t-----;.--+--+---1--+---1--ftU o~l---ll~:r---l--J-If'J--'~+--+--+-+--t--1-t-+--1--!F'' ~ ~~~ ~ Cent~o Ohiquinquir~ Ct~osimiro ~.ooo ~panas Isai&~:- Pew~grino ~ovoa He~ir<l Capill~ Seg~mdo ~IArque1: ~lti.rquez Ctitdena~ ~ntro . Et~pinuJ .U:ercede~ Angt~rita Escalant~ Har~J&l! C~l'Joo; ~farcelina ~Iodesto ~nt•l. Aln~rez .~o .~011 GALA~ C><~nzále;~ Mont~ Martine~~: SPnC~lcla :\1ariine~. Com~lejas Me.~os V&ldivieso~ 1~1 Punt~ Na~ru.. Ca.t~cino R:~.u\ón Alt~~<tttire, . Ro~ Se~ueda Cil~tent•e-~ Ar~do Varga~ Ou~yabo f~¡:; Soc~mdíno ~ ~ ~ Bvnngeli~ta S~n ~lll.uric io Guadt~o.!l Bu~>hnn~n t<~ HelL~·jo ~ramento Mnrtínc~ F'ilotllent~o ~lartÚl(>:t. ~oñc. ¡\lapou~ C~simiro ~lateus i~ Ru~ o~ SANTA.t~DER phmt~ci<mos (lu~~mán .~giiello Cfl.dcm~ Grc~t~Jrio ~Mat\jo ~icolás Espemn~~ ~tarcos C!m~n-o Enriqu~ Suáre~ Viceut~ ~lantill~ Buen~~>visla Hc~ma-nos P:~lonog1 o Alt~gl.'U(·ia lfantill~ ~icoJiis. Jooq~1ín ~r~rtínc:¡: Orti~. HernándN~ plant.ocioue~ Mantill~ :K~) Ptolmire~ So.nt~s ~L ~anta ~edma ~uel Ordóiie~. Cru~ ~epomucl!.llo ~icanor Crurct~ R\)j~ Frant~ra Femándv~ Crn~ Martín~ o,~.,ooo Bu6naví.>~ta Moral~;. ~olano hij<1~ ~icol.k ~lui\o7 ~ilvn. Siln~o. I~1o L:~o ~Iotica .Albert~ Est~b&n Bt'nohll'lll~J .An.~~bno BArbar~~ ~iorrovc¡·d~ s.~n G~lvi.. ~ Yut•lm~ Clementt~ Pnrr~~o Rt~mirez ~ .ooo ·~ ~ ~.ooo ~-000 \'i~rlÍII Ccl~o &nt~~- ~icul6 1 Cuchillr~ ~> ~\guitre I.a~M cafeto~ ~L l<'eli~ Vele~oo ~futuaHdad Re~ Cario~ Argü~.>lles }.i:Rteni.~loo Ordód~ '?e~ Filadolflt~o Bn~>nOR ~o\'oa Progre~o li~u.jardo Lu i.<~ Pr~entMi6n Vario~; Jos~ J~n ~funiu l .~ SA~TANDElt Cllineha~to Vegerama~ Ordóñc:~ P~tíño Di~o Hivero~o .A.fanador~A Góme~ ~('!'ida Mltño~ Sant~ ~Im·oia G·r1nl~1dn ~L. ~l. Nica.~in ::\Inn~lvt> J~erl1'0 Herm6gcne~> Stm~ Ro~u ~1artiniana. Quiüone~ Agu~ ~ 2~00 Fronci~oo Rodri~o Caoo~ 06uu~z ))i6gcn~ L~jo.. Floresh~. Florc.~tl\. ~tuna . ~aran Ango~<tUn'- ~ ~jl\ Lll-~nl\ ~nzélez Emi~io :\I~rín f.l!()nidn~ ~.;undo Franri~co Dcspcnt~a Guti~rrez Buitt'1l~gu Cnn..\r.~. ~00 L6pe~ Liz~u. J o~;é Yc;..'\1.~ ~linl\. Hu c:u•~ Ai.rl'~> P~re~ L~rrn1.ab&l Is~lllb Fl6n~~ l o'l~ A ire~ D~P~"~ISt\ i~r•> Gmnadv~ Uru~un :\l~ud Ur~o~ua fil\l"~jwo; T..uu¡·ado.~ 1 ~\ Ordóñe~ ~.ooo SAl~TANDER ~l plantacione~;; Varia~; refi.en~ nuev:~. l ~anda ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~ IYiu?;t;p;o~ 6ij\A~AMAN6A -~ ~gu ~dA ~ B~ttuli'l ~ - 'hp_J~~~JO ~ C~tpiti ~ ~ e~..~ eh~~-~ ~ ~ ~ ~al{l) ~ ~ ~l.l"ht~ ~ G~.~~poH G~~p::.a ~ ord~f) l~bnJ~ IYht"b~n ~ mir~l)db fhd~~~tst~ Pi11~hot~ ~ N~tio~bl ~ Rio~~ ~ ~~ fl11dr~5 B~~ito ~ 5~ .S~ ~ 5~Vitt~h. 5irr,~tot11 ~ ~ ~, V:~.~ll~t ~ V~ ~ ZbplltO~A ~ ~ ~
  • Resumen: Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
  • Dominio público
 • Forma/género: texto
 • Idioma: español
 • Institución origen: Biblioteca Virtual del Banco de la República
 • Encabezamiento de materia:
Colombia cafetera - Parte 2.12. Santander | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imagen

Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)

Citar obra

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com