Saltar al contenido principal

Colombia cafetera - Parte 4.2. Agricultura, Ganadería, Flora y Fauna

Registro bibliográfico

 • Título: Colombia cafetera - Parte 4.2. Agricultura, Ganadería, Flora y Fauna
 • Autor: Monsalve, Diego, 1899-1941
 • Publicación original: Barcelona: Artes Gráficas, 1927
 • Descripción física: PDF
 • Notas de reproducción original: Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)
 • Notas:
  • Colombia
  • Resumen: ~ebido si~uación ~4L1 ~~ !:' revista~:Noticias localida~es \let~ geraniácea~, salvia~ Compt~Utas. últim~s). orna.menta~es. Tecomc~ albc~. hoja~. ~1 ~e lo~ gan~do, Phlettn~ vulgari.~. Frezi~ra GAF~TERA ~1mo, .~lnallm$a Piñul'l~•. Cittu~ t:r~ru~do. ~~~ C·~üafiJitUill, ll~ll~>elwttt Et~gr.nirz l'rutlt~ dollle~-tita. Gmnadillt~, cuadraflt¡ulart~ t·~cnctütlmentc ~in Q ·~cnido rutim~rios c~l ·~ient.~li ca t~grot(·t·n iico, ~o:ncuc ntran al'C:illo~os. ar<'illo~os, incooYtmient~ rad.tll'i~o n~bada. C'att(~n c~~ocoo, mah~ . pl~•tt\nox , ~n 11)~ A~tLi~HJilÜt fértilc.~ lo~ ~echi vugtl<~ cniít~ frijoles~- d~CÍll>C 1111~ll1a f~,,·llc:íthtd :-.~> urro~. ~;tcao, ni~<Klón d~· a~;ÍH·nr. l~lln • tl>nrr· t~ d~pa rtt~rtlcJttt•» t•wn1'>~~•·h, ~lugu~l lC t U\ ~t· e~tÍ('lltlr ,\l~rlnh•un. t u~ d~ ~lat•tfn, ha~ta Zootecrut~> Ademá~, lt~ ins~ctot> vcrbale~ l?R~CirALI!!S vegetal~·, salitnm~). Mn~umo anm~l ha.rim~ <~on lo~:~ cosech~ ft~bricaci6r1 t·~haUos clase.~ est(~ kilogr~trno. COL0~1BIANO . Tejido~. Presentación~ Fa~on conden~adores, ~4 Palmit~a, !~1])USTRIA llt~tsa ofu:~e ~cimoa74.915 '\acimo~3'84+ ~ I'S~5. 1 SO 3'1~9.307 L. 1~ e~tu •·~lt:tmdinatiá lo~ mp,;c:-~ ~~·~ ~· ~ ~~~~ pt •npt~H· ir'tn, ~'''~ÍIII ~~~ In~< " ~, ; ~ l'tg uit ·nte<~ 1111~ 1 . :~!)7 4 6~. ~ ~t'l :1~ 1:~ ~ueva. E ~t OI' va'port>~o~ ral'imo<~, lo~ biano~ ~tarta produ ~.;tos ~~ rnit ~ ulH~ el~ lo~ c-.pecialcE~. ~iendo ~1 e~ imlu~;ll·ia indu~n·in t~s ~~~ r1o:-~, COl't'~­t• ipio~ prod\lr tott'~. \t•(>l'\14~ \t•OHII~ 1111~110!1 ~nulo;;. An~nlo EIOf!~f~ ~II\~cl•~letm Av~:ndafio ~ Blind o~. Harrt~.nco LA:!:t~ro. J¡q~bol . B~~>rtio~; i\1e~getll'. C'aban:~ Jo~<qum. C~tupo ('¡~mp<• (.;au~po ~·~\mi lia 'astnñedt~ ~~taiíeda. ndef~>n.~n(.lwm Banom~ Coaw:~odo I~<tl.hel. (~•·roo Uorr~ Z~tbaraín). (Ciónn.~ Garr~do (Ar:~ca.tacn). cl~.>l ~'\L-.1 Otll.'b~ (~nmcí~t'O M uJtca~ ~lr.a ~ Pt~fia d~ !'~ ~~ P~rcz ~ (Ciéuu~) . (llucutl.\cn~llra :\l •~nnl!l ~an T~·~·r Dltl.~. Ri1~t..'Ot! C~r Frnud~~, Hill~CO>~ Ri&'-l'\1~ Ri,,~{'fJ:-1 (Jo~li ~· .Jo.,~ Koble~ .Jo11~ Hntiríp,uCl~ Gr<>~•r'o. Hijo~ 1~. Di~ro ~ieolá~; H11i~: ~.\."'\'rA ,r,~:" i111ili~>n11 ~ lJrit!lc~ product~::; 7~1;) h<~Y Tolí~. ~Iagdalena indu~trial ~mbal' abundanci<~ abund~t . ~ bo~que:,; fruto~ ~e int.en~lcncia al ca~za f~ Qt~ina h~ propue::~­bosqu~; bal~íos; btl.ldlu~ ~nll fo.~ ip~tOII. a(ifpll~l'\ ~it•nt t·af~. demá~ tit·n~ tanto~< h~::c l nad('t·o~ IIIIIUllt'~ l~I'OI'11'dnd terrenol~ i~>lll\: ~ lo•t •t•itoriuJc~. pn~tos na.hut~lc..: ll~IIÍrtlt'l\Hli""'C', lo~ pu,.to~ ll<gi~<lnci•'lll ~ull1 C't'ttli~u U~ Dt:~; níun~:ro cw\le.~ cuudiciou~ culuml..till.ttl~ ~n lt¡¡n~ ~e LlttHttaiti~S órdcne~-o ~~ t·J~idad m•unif~ro t.J.~IllltU D~ .mu~tdilln. l}l)rlt~illl1<.>1'11 ll~úlln. 1;\~W '·~I'ÍI\-< 1'•~16n, ~M ¡r.,Hj~iil')"•' (Spizaett~s Grull~s, Colornbit~ rict~ (.~.11eleagrina.), paí~ geo~ráfica/< ~on: 1:~ lJ11t~ufJ1tt·tia. t'undim~marca. ~us txtmnjrra~. rcgiune<~ ~e pn~to t~t7.:1 S ~l· ron.~titu!tl" gr~nado ro~ v~, l111ncr•~ dr<~t <·n~ordo. t·~pl'cínlmcr\lc ~~ ~~1 m•gf'u:~, :o;el~>cOIÓn ~n din('t.~ rodm~tdo ma.~·ctl, alguno~ n.~.~n~ oxtrnnjcr·R~, ~c:a.~comu, de~'l.t, ·A~t-c.~lritt'•, >.TL1\~MC.\.- ~a.huua:. ~1\n la~> área::~ co~tancl!l!! ~r ugd.lltmt~. l~ ganado.~ hu('no~ MAGD.\L~:- .\. ltwlo~ ~ogamoRo, agun~ C~tldns. ~artño. ~lla cxist~n f'SJl•ccifllc~ ~on lo~ toncno~ ~xcdentes tamhi~n l<l~ do~ d~ t"hnt•~. ~· lo~ ·,·~ «Lincoln,~, Con:~A'3. - ~orrosquillo, e~ INDU~~TR IA S ron~idt'l'•llln pai~< N•• ~neiu fa•uto~ ~uf.! ~uR po~ culti\~o ncceqidade~ tt>rm~ ~ d~: ,divcn~a la~ e~tableccnsc eh~ capit¡~le:.c e~tl'nnje ros l~ ~e ~on. cadt~ ~nos di>~m inuir ~ ft~mllin. ~ >~ ~ant andcr ~ recib~n val'ia~ ~igl o Bu~naventura ~ntillas ELÉCTRIC~. - alc~nzando fábrica~ p<~ra. pne:o~ta~ ~xplotacit.m la,~ LO~ cnau~:ntra,n fahri~·aci6n l~rticulos IJttt~lel:> ~stuiJlecida;:; d~i: A.nt.io~.:~uia. toilll.~ f!~bricas ga~eu8a~; L.:.~- ~lanizale.~. CFlME~TO ~amper, ~;cuno es.tt~ mi~;ma. bnhln~ines ~.m.uLitlad JADÓ~ cxiRt~ d~· uroma.ti~ado [H'oduc~ c~t lidaú ~ jabón e&p~rma.s O~ fá.hdcm~ N: l'ílla.~ e~ü· pni~ tle-'~arrollo l'igc~rro~> .~ fábrica~ c·~tn l'~ta.hh·uimit>ul nu~arama.n~a ' ¡niU C'Ípt~h.:~< ciudadn:~. oan1n1footu~ra. d~ moa'l.t:lda.~ ~lcdellíu , Ra.~Tanqllilla la~ falJr.ícttl!iór~ OESTTJ..Ano~. -. prorlue~m p~ís clas~.1 p&~·a mueble~. cuoro~ Ln.~ gt·&nde~ caotidadt:t-~ ~~~ sej~, tl1m~ble:~, eS}J~jol! ~~~a
  • Resumen: Administración pública; Agricultura; Comercio; Economía; Educación; Estadísticas; Exportaciones; Flora y fauna; Geografía política; Importaciones; Infraestructura sanitaria; Límites y fronteras; Manufactura; Medios de comunicación; Población; Política y gobierno; Producción; Recursos naturales; Vías de comunicación
  • Dominio público
 • Forma/género: texto
 • Idioma: español
 • Institución origen: Biblioteca Virtual del Banco de la República
 • Encabezamiento de materia:
Colombia cafetera - Parte 4.2. Agricultura, Ganadería, Flora y Fauna | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imagen

Digitalización realizada por la Biblioteca Virtual del Banco de la República (Colombia)

Citar obra

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com