Sentencia promulgada per lo ... llochtenent per sa Magestat en la religio de Montesa, en lo Regne...

Registre bibliogràfic

Web semàntica