Saltar al contenido principal

Constantí Llombart

Bibliografia de Constantí Llombart

Per Artur Ahuir i López
(Acadèmia Valenciana de la Llengua)

De l'autor. Principals obres de Llombart

 • 1872. Niu d'abelles: epigrames llemosins, València, 1872.
 • 1873. Trece días de sitio o los sucesos de Valencia. Hi ha edició moderna: Crònica de la revolució cantonal, València, Eliseu Climent, ed., 1973.
 • 1873. Flores y perlas: poesías morales. València, 1873. Junt a Sanmartín i Aguirre.
 • 1875. Lo Rat Penat: Calendari llemosí corresponent al present any (...). Compost ab la distinguida colaboració dels més reputats escritors de València, de Catalunya i de les Illes Balears per En Constantí Llombart. València, 1874-1883, deu volums.
 • 1876. ¡La sombra de Carracuca!: juguete cómico-lírico bilingüe en un acto y en verso. València, 1876. Junt a Lluís Cebriàn Mezquita.
 • 1876. Mulet, Francesc, (O.P.) (1624-1675), Obres festives composes segons antiga, general y molt rahonable tradició. València, 1876.
 • 1877. «En Joaquim Balader. Apunts biogràfics». Lo Rat Penat, 1877.
 • 1877. El Pare Mulet, semanari impolític y Bou solt, davall la direcció de Constantí Llombart. València, Josep Maria Blesa, 1877.
 • 1877. Melonar de Valensia; cabótes y calaveres: galeria de retratos de personaches selebres dibuixats a la ploma, en serio y en broma y en lenguache bilingüe, València, 1877. Junt a Sanmartín i Aguirre.
 • 1877. Viciana, Rafael Martí de, Libro de alabanças (de) las lenguas hebrea, griega, latina: Castellana y Valenciana. Compilado por Martín de Viziana. Barcelona, reimpressió facsímil de l'edició impresa en València en casa de Joan Navarro el 1574 i reproduïda per Constantí Llombart a València l'any 1877 en la Librería de Francisco Aguilar.
 • 1878. Abelles y abellerols: sent y un epigrames. València, Llibreria de Manuel Vilar, 1878.
 • 1878. Excel·lències de la llengua llemosina: discurs panegírich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo Rat Penat. València, 1878.
 • 1878. «N'Eduard Escalante. Apunts biogràfics». Lo Rat Penat, 1878.
 • 1878. Tabal y donsayn: festes, costums y mals visi: pintats a la valensiana.
 • 1878. Tipos d´auca: retratos, carases y carasetes.
 • 1879. «En Jacint Labaila. Apunts biogràfics». Lo Rat Penat, 1879.
 • 1879. «En Fèlix Pizcueta. Apunts biogràfics». Lo Rat Penat, 1879.
 • 1879. «En Teodor Llorente. Apunts biogràfics». Lo Rat Penat, 1879.
 • 1879. Los Fills de la Morta Viva: apunts biobibliogràfichs per la història del Renaiximent lliterari llemosí en València. València, 1879.
 • 1880. Ensayo de ortografía lemosino-valenciana, obra premiada en els Jocs Florals de 1880.
 • 1882. Lo darrer agermanat: episodi dramàtich en un acte. València, 1882.
 • 1884. Matilde: historia de una modista. València, 1884.
 • 1884. La Suíza valenciana: guía de Buñol y sus alrededores. València, 1884.
 • 1884. Lo Rat Penat: Periòdich lliterari quincenal orgue oficial de la Societat d'amadors de les glòries valencianes, redactat per escriptors valencians, catalans y mallorquins, dirigit per Constantí Llombart. València, 1884-1885.
 • 1887. Escrig y Martínez, Don José. Diccionario valenciano-castellano. Tercera edición corregida y aumentada con un considerable caudal de voces, frases, locuciones, modismos, adagios y refranes, de que las anteriores carecían, y precedida además de un nuevo prólogo, la biografía de su autor, y un Ensayo de Ortografía lemosino-valenciana por una sociedad de literatos bajo la dirección de D. Constantino Llombart. València, 1887. Imprenta de Pasqual Aguilar.
 • 1887. La copa d'argent: llegenda del segle XVI. València, 1887.
 • 1887. Valencia antigua y moderna: Guía de forasteros, la más detallada y completa que se conoce. València, 1887.
 • 1889. Diario de un peregrino a Tierra Santa. Traducció de l'obra de Jacint Verdaguer per Constantí Llombart. València, 1889.
 • 1890. La Cruz Blanca: apropósito en un acto y en verso. València, 1890. Junt a Ramon Andrés Cabrelles.
 • 1892. Aires de mi tierra: poesías gallegas. Madrid-Valencia, Bernardo Rico-Francisco Sempere. Traducció al castellà de l'obra de Manuel Curros Enríquez. Madrid-València, 1892.
 • L'agüela Puala. Sarsueleta còmica en un acte. Paròdia de la sonàmbula. València (s.n). Junt a Ricard Cester.

Sobre l'autor

 • AHUIR LÓPEZ, A., PALAZÓN LOUSTAUNAU, A., Hª de la Lliteratura en llengua valenciana. Vol. II. Segles XVI-XX. València, Real Acadèmia de Cultura Valenciana, 2002.
 • AHUIR LÓPEZ, A., LÓPEZ VERDEJO, V., Antologia de la poesia patriòtica valenciana. (1808-1996). València, l'Oronella, 1996.
 • ALMELA I VIVES, F., «La literatura en Valencia durante la primera mitad del siglo XX». Levante, 2 de gener, 1951.
 • ——, Panorama històric de la Literatura Valenciana. València. Publicacions dels cursos de llengua i cultura valencianes de Lo Rat Penat, 1955.
 • ——, «El Liceo Valenciano (sus figuras y sus actividades)» dins Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXXVIII, Castelló de la Plana, 1962.
 • ALPERA, L., «Actituds lingüístiques dels lexicògrafs valencians del segle XIX». Caplletra, 11. 1991.
 • ANDRÉS CABRELLES, R., Biografia de Constantí Llombart. Treball que optà al Premi Excma. Diputació de València en els Jocs Florals de lo Rat Penat de l'any 1952.
 • ARACIL, R., «Introducció a Crònica de la revolució cantonal», València, Eliseu Climent, ed., 1973.
 • BARBER I BAS, F., «Prólogo» al Diccionario Valenciano-Castellano, ed., d'Escrig J., imprenta de Pasqual Aguilar, València, 1887.
 • BERNAL, A., FABREGAT, F., «Alguns apunts per a la història social del valencianisme polític», Afers, 4, 1986.
 • BLASCO LAGUNA, R., Poesia política valenciana. De la monarquia absoluta a la Segona República, València, Eliseu Climent ed., 1979.
 • ——, La premsa al País Valencià (1790-1983), València, IAM, 1983.
 • ——, Estudis sobre la literatura del País Valencià (1859-1936). L'Alcúdia, 1984.
 • ——, Constantí Llombart i Lo Rat Penat. València, Diputació de València, 1985.
 • ——, «Els valencians de la Restauració. Estudi sobre la composició de la societat valenciana del 1874 al 1902 (I)», Estudis romànics, XVIII, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1981-83 (1986).
 • ——, «Els valencians de la Restauració. Estudi sobre la composició de la societat valenciana del 1874 al 1902 (II)», Estudis romànics, XIX, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1984-86 (1986).
 • ——, «Llengua i pàtria al País Valencià durant la Renaixença», dins Caplletra, 4. 1988.
 • CASACUBERTA, J. M., «Constantí Llombart, admirador i traductor de Jacint Verdaguer», dins la Revista Valenciana de Filologia, vol. I-2, València, 1951.
 • CERVERA BAÑULS, D., La prensa valenciana en su aportación a la Renaixença. València, Ajuntament, 1976.
 • CLIMENT MARTÍNEZ, J. D., L'interés per la llengua dels valencians (segles XV-XIX). Sèrie Minor. València, Consell Valencià de Cultura, 2003.
 • COLOMINA, J., «Joaquim Martí Gadea com a lexicògraf i com a dialectòleg». Caplletra, 11. 1991.
 • CUCÓ, A., BLASCO LAGUNA, R., El pensament valencianista (1868-1939). Antologia. Barcelona, Diputació, 1992.
 • CUCÓ, A., El valencianisme polític (1874-1936). València. Eds. Garbí, 1971.
 • ESCRIG MARTÍNEZ, J., Diccionario valenciano-castellano. Tercera edición corregida y aumentada con un considerable caudal de voces, frases, locuciones, modismos, adagios y refranes, de que las anteriores carecían, y precedida además de un nuevo prólogo, la biografía de su autor, y un Ensayo de Ortografía lemosino-valenciana por una sociedad de literatos bajo la dirección de D. Constantino Llombart. València, 1887. Imprenta de Pasqual Aguilar.
 • FENOLLAR, J., (Llorente Falcó, Teodor). «Cómo se inició el movimiento renacentista literario en Valencia». Almanaque de Las Provincias para 1935. València, 1935.
 • FERRANDO FRANCÉS, A., Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València, Universitat de València, 1980.
 • FERRER, E., Literatura i societat. País Valencià, segle XX. València, 3 i 4, 1981.
 • FURIÓ, A., Història del País Valencià. València, Alfons el Magnànim, IVEI, 1995.
 • FUSTER, J., Nosaltres els valencians. Barcelona, Edicions 62, 1962.
 • ——, La decadència al País Valencià. Barcelona, Edicions 62, 1986.
 • GARCÍA FRASQUET, G., Literatura i societat a la comarca de la Safor (1833-1936). IIFV. València-Barcelona, 2000.
 • ——, Sermons satírics, violes d'or i capellans (La Safor 1890-1936). Saó. València, 1996.
 • GUARNER, Ll., Poesía y verdad de Vicente W. Querol. València, Institució Alfons el Magnànim, 1976.
 • HERRÁIZ, J. L., REDÓ, P., Republicanisme i valencianisme (1868-1938): la família Huguet. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 1995.
 • IGUAL ÚBEDA, A., Història de Lo Rat Penat. Ajuntament de València, València, 1959.
 • LAGUNA, A., Historia del periodismo valenciano. 200 años en primera plana. València, Generalitat Valenciana, 1990.
 • LEÓN ROCA, J. Ll., Constantí Llombart. ed. Lo Rat Penat. València, 1995.
 • ——, Vicente Blasco Ibáñez. València, 1990.
 • ——, Blasco Ibáñez y la Valencia de su tiempo. València, Ajuntament, 1978.
 • LLORENTE OLIVARES, T., «El movimiento literario en Valencia en 1888». Las Provincias. Almanaque para 1890.
 • LLORIS I VALDÉS, M., Constantí Llombart. València, Institució Alfons el Magnànim, 1982.
 • LLUCH I SOLER, M., Constantino Llombart. Apuntes biográficos. València, Librería de Manuel Vilar, 1879.
 • MAGDALENA NOMDEDÉU, J. R., El Marqués de Campo, 100 años después. València. Ajuntament, 1990.
 • MARTÍNEZ RODA, F., Et alii. Historia de Lo Rat Penat. Lo Rat Penat. València, 2000.
 • MIQUEL I VERGÉS, J., «La Renaixença a Mallorca i a València», Revista de Catalunya, 1934.
 • MIRALLES, R., SIRERA, J. Ll., Teatre dramàtic de començaments del segle XX. València, Biblioteca d'autors valencians nº 27, Edicions d'Alfons el Magnànim, 1993.
 • NAVARRO BORRÀS, E., «Constantí Llombart», Avant, núm. 17 (València, 23 de març 1931).
 • NAVARRO CABANES, J., Premsa valenciana… escrita en nostra llengua… (1856-1927). València, 1928.
 • NAVARRO REVERTER, J., El renacimiento de la poesía provenzal en España. Madrid, 1914.
 • ——, Teodor Llorente. Su vida y sus obras. Barcelona, s.d.
 • NICOLÁS, M., Bernat i Baldoví i el seu temps. València, Universitat de València, 2002.
 • ORTEGA, E., Vicent Boix. Aproximació biogràfica al romanticisme valencià. València, Edicions Alfons el Magnànim, 1987.
 • PANIAGUA, J., PIQUERAS, J. A., Diccionario biográfico de políticos valencianos 1810-2003. València, Diputació de València, 2003.
 • PEERS, A., Historia del movimiento romántico español. Madrid, 1954.
 • PIZCUETA, A., «Constantí Llombart», Taula de Lletres Valencianes, 11, València, 1928.
 • PUIG I TORRALVA, J. M., «En Constantí Llombart. Apunts biogràphichs», dins Lo Rat Penat. Calendari llemosí corresponent al any 1882, pp. 145-147.
 • RAFANELL, A., «El llemosinisme valencià a la darreria del segle XIX». Caplletra, 11. 1991.
 • RIBELLES COMÍN, J., Bibliografía de la Lengua Valenciana. Tomo IV (Siglo XIX). Madrid, 1978. Hi ha reproducció facsímil de l'edició de Madrid. Imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, en Diputació de València, 2001.
 • RIQUER, M de., Història de la Literatura Catalana. Barcelona, Ariel.
 • ROCA RICART, R., Teodor Llorente, el darrer patriarca, ed. Bromera, Alzira, 2004.
 • SANCHIS GUARNER, M., La llengua dels valencians. València, 3 i 4, 1972.
 • ——, «L'evolució de la llengua literària en els escriptors valencians de la Renaixença», Criterion, XVII, 1963.
 • ——, Renaixença al País Valencià, València, 3 i 4, 1968.
 • ——, La ciutat de València. Síntesi d'història i de geografia urbana. València, Ajuntament, 1972.
 • ——, El sector progressista de la Renaixença valenciana. Universitat de València. València, 1985.
 • ——, Els inicis del teatre valencià modern, 1845-1874. València, IFV, 1980.
 • SANSANO, G., CASTAÑO, J., Sainets il·licitans de la Restauració (1874-1896). Institut de cultura «Juan Gil-Albert». Alacant, 1997.
 • SIMBOR ROIG, V., «La Renaixença al País Valencià», dins Caplletra, 4. Revista de Filologia, 1988.
 • ——, «Llorente, "La Opinión" i la Renaixença», dins Caplletra, 4. Revista de Filologia, 1988.
 • ——, Els orígens de la Renaixença valenciana. Universitat de València, València, 1980.
 • SIRERA, J. Ll., Història de la literatura valenciana. IAM. València, 1995.
 • ——, Passat, present i futur del teatre valencià. IAM. València, 1981.
 • SOLER I GODES, E., «In memoriam. Ramón Andrés Cabrelles», Valencia Atracción, febrer 1958, núm. 277.
 • TRAMOYERES BLASCO, Ll., «La lliteratura llemosina dins lo progrés provincial», dins Los Fills de la Morta Viva, pàgs. IX-XX. València, 1879.
 • TUBINO, F. M., Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia. Madrid, 1880.
 • VALLS, J. F., Prensa y burguesía en el XIX español. Antrophos, Barcelona, 1988.
 • VENTURA, V., «Als cent anys de la mort de Constantí Llombart». Caplletra, 16. 1994.
 • VERDAGUER, J., Obres completes. 5ª edició. Selecta. Barcelona, 1974.
 • VERGER, E. J., «La Poesia valenciana de la Restauració (1874-1902)», dins de Caplletra, 4.
 • ——, «Nota sobre la poesia del segle XIX». Antologia dels poetes valencians, II, El segle XIX. IAM. València, 1984.
 • ——, Antologia dels poetes valencians. El segle XX. Biblioteca d'autors valencians nº 15, ed. Alfons el Magnànim, València, 1988.
 • VILA MORENO, A., El valencià: llengua menyspreada. Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Sèrie filològica. Núm. 12. València, 1993.
 • VV.AA., Llibre d'or dels Jocs Florals. València. ed. Lo Rat Penat, 1895.
 • VV.AA., Flors d´enguany. Lo Rat Penat. III. València, 1897.
 • VV.AA., Capolls de rosa. Lo Rat Penat. IV. València, 1897.
 • VV.AA., Nuestra Historia, 7, vols. València, Mas-Ivars, 1980.
 • VV.AA., Lo Rat Penat. Sèrie Minor. Consell Valencià de Cultura. València 1996.
Pujar