Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. Cr-  
Altra
Arriba


Nos marauell algu per quem enyor
Car tot delit es ia fora de mj
Tant com maior part daquell yo senti
Com es passat se dobla ma dolor
Car yo crech cert que lo temps es passat  5
Ab cor tot ferm que tal en mj no torn
Plagues a deu quem desmembras lo Jorn
Ab quj ne on amor ma delitat

Si com lo temps a plouraparellat
La terraluent les a plourauinent  10
Tota dolor daltre mes conujnent
Quen ma dolor sia passionat
Tot cas estrem me porta recordar
Lo propri dan yel lunyament de be
Mas yom dolch mes salgu mal damor te  15
Car enlaffany es companyo /e/ par

Si cas semblant adegu ueig passar
Yom dolch pus fort /e/ planyent /e/ delit
Planch ell /e/ mj /e/ am lo ye despit
Del que iames senti lo mal damar  20
E crech de cert esser maluenturos
Qui maior be de amor sentra
Axi com yo se que son be perdra
Y ab lo dolc tast sentra mes lamargos
-f. Cv-

Lo maior be deperdresperillos  25
Mes quel mjia yel poch es pus segur
E sin lo molt hauja lonch atur
Tot be complit seria entre nos
Mas djntre nos nostrenemjch portam
Quj sense nos lo delit nostre tol  30
E fora nos dembarchs hun gran estol
E com lo ferm voler de donamam

Tants son los dits desligans lo ligam
Que noy ha nuu que puga ser dit cech
En fer contrast vers amor hom nos lech  35
Dins nos mateys medecines trobam
E nostramat per son mal cor /o/ cap
La suamor no pot molt enuellir
On son uoler per temps han malaltir
E cassos molt don no ueig hom escap  40

Bem marauell hon tanta dolor cap
Com en aquell qujn temps dolent /e/ trist
Lo prosperant ab lo recort ha ujst
Lesperiment solament aco sab
No esperant ja delectacio  45
Per mudament primerament de si
E per defalt de no trobar en quj
Plaure pogues sa carn /e/ la raho
-f. CIr-

Mon remembrar es ma confusio
E com no sent que bem degua venjr  50
Car he perdut delit quant al sentir
Lentenjment es ops que altrem do
Abits nouells seran no coneguts
E sera molt sin aquest temps durant
Vida nom fall lo delit esperant  55
Ans que aquells amj sien venguts

Amor amor aquells son decebuts
Qujn ioch de daus e dones an lur be
Car menys ferm res la fortuna note
De mal en be dins hun punt son cayguts  60
Altra
Arriba


En aquell temps senti damor delit
Quant mon pensar mjra lo temps present
Louenidor nom porti en esment
E lo passat fon lancat en oblit
Ja no fara mon sentiment dormjr  5
Quen lo comenc ignor sa mala fi
Tals fets amor sol aportar ab ssi
Que tots sos bens en dol han conuertir
-f. CIv-

Lo be damor c<l>ar demostrab lo dit
A lamador lo mal quil es vjnent  10
Es hun senyal que no pot ser mjntent
Donchs en lo goig se troba entristit
Qui es content es molt prop dauorrir
En pus breu temps que de uespramati
Grat sobre grat /e/ cambis fauori  15
E rant es dret nol plau bregues partir

Lo desijat plaer se uolta en despit
No te loch ferm damor lo sentiment
Sos torns /e/ vist ussats complidament
E ueig aquell de mil colors vestit  20
De tras ell ua continuu penedir
Tal seguidor nol uju mentrel seguj
Ab los ulls cluchs de tras sos peus anj
Gujantmen part on tart pogui exir

Si com lo iorn ua primer que la njt  25
E della es hun cert demostrament
Va lo delit damor primerament
Dolor apres nol uol hauer iaquit
Hauent poder de tota res delir
Que ab sa llet dolca delit nodri  30
Tot co que naix delit ho consenti
E corrompssi per estrem dolorir
-f. CIIr-

Dels mals damor que trobadors han dit
Nonse pus fort que son gran mudament
Lo ferm estat no dura longament  35
Segujnt aquell hun nouell apetit
Ffahent jaquir co que uol hom seq seguir
Mon apetit uol co que no uolguj
Volent amar ladonchs yo auorri
E no uolent amj sens consentir  40

Certs mals damor per sa colpa he dit
Altres ne son fortuna malmjrent
Cassos portant don ue departiment
Donant enyor yentralguns met oblit
La mort breument amor porta morir  45
Jaqujnt dolor aquell que no morj
E lo quj mor no tem final juhi
Per gran dolor forcat damor partir

Los fets damor no puch metrenoblit
Ab quils hagui nel loch com cau desment  50
No puch sentir com los era sjntent
On seny no teny no es per seny sentit
Lo meu recort amj no pot suplir
Dar lo delit que per amor senti
Perdent lo tast que per amor tasti  55
A poch jnstant lo delit uju fugir
-f. CIIv-

Ab la raho algu no ha sentit
Lo mal damor /o/ lo delit quen sent
En altre loch ha son sitiament
Yes ia en mj alterat /e/ marsit  60
Quant altres bens yo ueig de mj fugir
Enyor aquell que temps fon quem fugi
Puys que lo loch damor en mj falli
Amor en mj no troba on tenjr

Tot mudament es verament fallit  65
E damor es lo seu sostenjment
Car derres lom no pot esser content
Sin hun estat amor lo restablit
Si fermetat amor fa defallir
Com portara res ferm amor en ssi  70
Donchs si amor en fermetat falli
Raho es gran puys no ferm latenjr

Amor amor temps <es> de penedir
Si que uehent uos gire mon camj
Lo vostre be fastig porta prop ssi  75
O tal dolor que sab prou quju sab dir  -f. CIIIr-  
Altra
Arriba


Qual seraquell que fora si mateix
Ffara juhi puys sino sab jutiar
Sa passio no sabra estimar
Quantas ne qual ne si mjnua /o/ creix
Qual es lo foll questime res de ssi  5
Puys lo uoler no sab on li dara
Son mal vjnent no sab com lo sentra
Lo que sofir no sab de fi en fi

Traure nos pot dauer nom de mesquj
Qui son uoler la ental part lancat  10
Que no sab com ama /o/n es amat
Doch /o/ deno no pot fer bon juhi
E passa molt dolorossa passio
Quen pert dormir /e/ sen ueu alterat
E<n> hun jnstant se troba reposat  15
Quel par james vendra en tal saho

Si com aquell quen la mar te mayso
E daquellart se te molt per sabent
E ueu tal temps fora desperiment
Que ason juhy es contra la raho  20
E ua en part on per null temps no fon
E ueritat sabuxola nol diu
De tot quant feu /e/ dix allis desdiu
Com creu ses leys que natura confon
-f. CIIIv-

Si guart lo temps present /e/ lo que fon  25
De nou creat me par quem haia deu
Mos apetits /e/ lo penssament meu
Cambi han pres ne se com ue ne don
Car en amar fuy tot del spirit
E nol me sent /e/ sent en mj amor  30
Sjno amas no sentrja dolor
Lo mal damor menciona delit

Per contemplar fuy en lo mon exit
Penssant los bens /e/ lo gentil uoler
Daquellan qui mon uoler /e/ saber  35
Eren lancats sens hauer ne despits
Nom cal dir pus car en passats escrits
He sats parlat damor /e/ de sos fets
E descuberts molts amagats secrets
Los quals en mj son de present fallits  40

Mos bells uolers son de present finits
Solament am de vunamor brutal
Que passan mj en lespiritual
Fforcadament com armay cors hunjts
Axi mes nou aquest mal sentjment  45
Com si amat yo per null temps agues
Tots los costums damor ueig al reues
En poca part han semblant aparent
-f. CIIIIr-

Parlat /he81 ia sens dar coneximent
Daquestamor per quen mj tant habita  50
Mas laltramor honesta la tescrita
Que non senti sino hun moujment
Mas he sentit quenestamor del cors
Temps discorrent lanjman pren sa part
E mesclasi hom sens hauer esguart  55
Don se penjt /e/ mostren ho sos plors

Moltes ueus es que yo sent mon repos
Tant quant al cors puys fartament ateny
Mas la petit ames delit mempeny
E troba carts per uoler cullir flos  60
Molt hom es bo per esser vn catiu
Que per senyor no valrria hun clau
Axi amor es bo sin loch baix Jau
E mal si uol fer del cors mort hom viu

Si com aquell quab flaca barcan rju  65
Pesca son peix /e/ viu sats cabalos
Mas per esser de bens pus abundos
Entran la mar /e/ noy esperastiu
Ne pren aquell quj ama dona vil
E les plaent tan com toca la carn  70
Si mes ne uol prengas dessi escarn
Sin es forcat uagas negar al Nil
-f. CIIIIv-

Aquellamor deu ser tenguda vil
Que null delit aportan lo report
En molt breu temps passa lo seu deport  75
Mal criminos ha /e/ delit ciuil
Qui ama carn /e/ lanjmauorreix
Obra /e/ tanch sos ulls cloent loir
Car per aquells dolor ha de sentir
E son aquells don amor se nodreix  80

Aquestamor ses forces aflaqueix
Si primament enquesta sen fal mon
Sils amadors an esguart al que fon
Y als altres temps dolor sens amor creix
Amants uoler ferm yals altres honest  85
Penssant aco quj es que nosespant
Qual dona es que no sia dubtant
Ellayamar si dells sera enquest

O trist daquell que vn cors desonest
Ama forcat /e/ fer honest lo uol  90
Diabciach per solmjn<j>al col
Mas no del tot dignorancas conquest
Ans sab que may farta la sua carn <fam>82
Desuergonyit adar /e/ pendre larch
Noy ha boci queli parega march  95
Ques deu penssar deles pomes del ram
-f. CVr-

Daltre que mj no puch hauer just clam
Lo meu delit es quj ma decebut
Trobat so pres ans que regonegut
No pas tot mj car nom plau que yo am  100
Ans sino tant com fora seny romanch
E sentiment continuu dolor pas
Partit me trob com si hom me serras
Sjm vull aunjr lo cor me trob sens sanch

Hoit he dir que per esser pus franch  105
A perdonar sent per al peccador
Deu permete que uenges en error
Mostrant li com lo sancer pot ser manch
Tot en axi de mj deus ha permes
Que ame tal que nos gose be dir  110
Per que iames me pusquan fellonjr
Encontralgu que damor sia pres

Tan clarament partit me vju James
Ne fon en mj tan manjffest contrast
Car/ma83 carn sent son apropiat past  115
E res tan fer amanjma no es
Grat /e/ desgrat en mj han trobat loch
E cascu dells ha trobat tot son alt
Marman contrat lo seu propi desalt
Ma carn en res de tan bon grat se moch  120
-f. CVv-

Aygua no tinch per apagar est foch
E maiorment si prop estar li vull
Sos deffensos son lo toch /e mon hull
Laurella es queli fa mortal Joch
Car tot quant hoig en jra oretorn  125
En fastig gran de mj /e/ molt menyspreu
Com ueig mon cor quen tal amar ssaseu
Que mal sen diu cascunora del Jorn

Axi com cell quell cap te djns calt forn
Y el cors lancat sobre llit fresch /o/ moll  130
Aquest delit la dolor noli toll
Ans passanell menys de sentit soiorn
Ne pren a me car si enella pens
Algun delit gran dolor conseguesch
Son anctich mal amj es vn mal fesch  135
Preant me poch com damar nom defens

Ffoch crem ma carn /e/ lo fum per ensens
Vaials dampnats per condigne perfum
Mon espirit trespas deletel flum
Per que de res de aquest mon no pens  140
Car per hauer delit dolor atench
Puys ne vull mes que lo toch nom promet
Passant auant mon delit es desfet
E pas dolor fins que aquell restrench
-f. CVIr-

Quant en desig desser amat mestench  145
Yo sent dolor mesclat dun fret /e/ clat
Car nos pot fer /e/ conech mon defalt
Daciscapant en peior punt me prench
Mire son cors /e/ totes ses faycons
E ueig algu qujl ha conquest sens cost  150
Com pus yo am adolor me acost
La donchs desig sa carn per als lleons

Tot quant yo pens me porta passions
E sens penssar poch delit saconsech
Menys que dun hou lo meu delit conech  155
Car mentrell prench lom torben passions
Car tant com es plaent /e/ de mon punt
Daquell delit vna dolor men ve
Penssant quen tal ab laltrella uengue
E quey uendra sino li so aiunt84  160

O deu per que justat justat es vnmunt
Tan gran uoler ab auorrjment tant
Yo auorresch del quem trobe amant
Djns en mj vju quj uolgra fos defunt
Ara ueig clar lo natural contrast  165
Quen lom esta per sanjma /e/ cors
Hu fastig pren del assaborit mos
Que laltre sent per dolc /e/ agre past
-f. CVIv-

Axi com cell de gran follias bast
Que uol fer or/de coure /o/ de plom  170
Los amadors en aquest punt tots som
Que uolem seny on tot seny es degast
E lealtat en cor maluat /e/ fals
Quamor no ha menys de vilana por
Car por gentil ve de notable cor  175
Que te fort mur atots fets desleals

Si col malalt que non ten los senyals
Del accident /e/ pensa questabe
E ueu pulguo que prestament li ue
O als peior quel descobre sos mals  180
Ne pren ame com amar ja no cuyt
Per ignorar lo que djns amor port
E ueig senyal cert damor com la mort
Que lo meu cor de amar nosta buyt

Raho es gran quen dolor sia cuyt  185
Car djns en mj grans marauelles ueig
Senyal damor en mj tinch per cas leig
E quant nol trob enellan dol son duyt
La part en mj que raho pusch mesclar
Vol que nom plau damor son sentjment  190
Laltra de quj no tinch lo regjment
Desta part am em plau lo seu amar
-f. CVIIr-

Yo pas delit com la ueig mal passas
E sent dolor com per aco lam mes
Donant se poch en mj nom plau en res  195
E sent delit com la dech ajrar
Bast acascu volent saber de mj
Que co quel mon ha per pus jnperfet
Penssant trobar contentament /e/ fi
Yo com afoll he uolgut fer perfet  200

O amadors rebeu aco al ssi
Los que jouent uol queus sia cubert85
Delit damor en lome tot se pert
Si uol saber lamor daltrey desi
Si tem saber aco en dolor jau  205
Car ja no creu que sia be amat
E lamador ia nos ben reposat
Si enlamat la proua be noy cau

O amadors los qujn dan vostramau
Vullau de uos mateys hauer merce  210
Penssau amor on ua /e/ don nos ue
E on estal ne sius fa guerrau pau
Sabent aco de uos no fiareu
E menys damor /e/ de aquell uoler
Quen dona cau poch ualent /e/ lauger  215
Quen mig Liuern estiu hi trobareu
-f. CVIIv-

O amadors en amor sentiren
Que lo que mes delitat uos haura
En molt breu temps al reue<r>s tornara
E tan greujos res contra uos haureu  220
Lo gran desig en fastig sera mes
Los uostres peus contral uoler Jran
Los mals delits contra los bons seran
Com penssareu ajrat<n> amau mes

No siaci tot amador entes  225
Sino aquell be sentit /e/ sabent
Car aquest ueu lo clar departiment
De son compost /e/ sab com partit es
Car la raho contrasta lapetit
E la petit nobeeix <a> la raho  230
Solament reb de concordia do
Lom bestial o lentenent complit
Altra
Arriba


Aquell ateny tot quant atenyer uol
Si lo uoler egualab lo poder
Nos consegueix aco per lo diner
Yell no sabent penssa que tot mal tol
Donchs per hauer hom lo maior delit  5
No cerch ab co que lo djner ateny
Car en mes mal que abe lom empeny
Djns hom esta lo seu be tot complit
-f. CVIIIr-

Naturau86 lom ha termens establit
A sos desigs per aquells contentar  10
E bastantament per aquells sadollar
Y ell no sabent ho uol en Jnfinit
Guardat de fam de fret /e/ de calor
Lo cors per ssi res no demanara
Si la petit de mes nos requera  15
En loch de be si metra la dolor

Ermjnis marts no guarden de fredor
Mes quella pell dela uolp /o/ danyell
Ne cal uestir per calor tercanell
Ne son requer lit ab molta blanor  20
Prest sens gran cost es quant mester hauem
Mas lapetit nostrens ho encareix
Tant quela fam com mes nauem nos creix
Dalguns desigs complits fastig nauem

Aquell uoler per null temps fartarem  25
Que passa dom lo delit natural
E sols aquest es lo mer sensual
Y aquell maior que dentendre prenem
Quants aquests han lo sou propi esguart
Lome pot dir ques en lo mon content  30
La donchs lo uer coneix lentenjment
Yell cors sens fam /e/ fastig roman fart
-f. CVIIIv-

Aquell uoler per molt temps fartarem <menys que bastart>
No resemblant als quj lan engenrat
Semblals mas poch de quel hom es torbat  35
Veent dell fets lancants naturapart
Aquest ociu aquells don lesser trau
E les fill cert de falssopinio
Matant lo cors destrujnt la raho
E quill segueix aell yassi desplau  40

Rey es tot hom aquest fa esclau
E menys de grat aquest se fa serujr
Car per aquest lome no pot venjr
Al desijat /e/ fa lo queli plau
Ell es aquell quj lom portan lo mon  45
Cercant la fin que iames trobara
E forassi iames hi peruendra
Les fins daquest en natura no son

Per conseguent lo meu consell yo don
Que uostramjch hus dels dines axi  50
Que solament ne prengua per assi
Tant com mester al nessesarj son
E lo restant partescals quj non han
Car non traura daquells son propi be
Hoc hun be fals que tost sen ua /e/ ue  55
Tal quel pus ruch es lo mes pobreiant
-f. CVIIIIr-

Aujs a tots los quj trobar uolrran
Lo gran delit sens mescla de dolor
Ffugen del tot cobeianca /e/ por
E pells diners allur ostal venrran  60
Altra
Arriba


Aquelles mans que iames perdonaren
Han ja romput lo fill tenjnt la vida
De uos quj sou de aquest mon exida
Segons los fats ensecret orde narren
Tot quant yo ueig /e/ sent dolor me torna  5
Tant me recort de uos quj tant amaua
En ma dolor si prim /e/ bes cercaua
Se trobara que delit si contorna
Donchs durrara puys te quj la sostinga
Car sens delit dolor creu nos retjnga  10
-f. CVIIIIv-

En cor gentil amor per mort no passa
Mas en aquell que per los ujcis tira
La quantitat damor durar no mjra
La qualitat damor bona nos lassa
Quant lull no ueu /e/ lo toch nos praticca  15
Mor lo uoler que tot per ells senguanya
Qujn tal punt es dolor sent molt estranya
Mas dura poch lespert ho testifica
Amor honest los sants amants fa colrre
Daquest uos am /e/ mort nol me pot tolrre  20

Tots los uolers quen mj confusos erene
Se mostren clar per lur obra forana
Ma carn se dol car sa naturaumana
Per quen la mort sos delits se perderen
En sa dolor marma es enbolcada  25
De que llur plor /e/ plant per null temps callen
En tal dolor tots los conorts me fallen
Com sens tornar la quem am es anada
Mas altra mor de amjstanca pura
Apres sa mort sa forca gran li dura  30
-f. CXr-

Aquestamor si los pechs no la crehen
Es uer senyal delbe quenellabita
Aquesta es quj sens dolor delita
Y ells cechs uolers de prop aquestas uehen
Lo uoler cech del tot ell illumjna  35
Mas no entant que lleuel cataracte
E si posques fer sens empaig son acte
No foral mon hull ab gota serena
Mas es axi com la poqua triagua
Que molt ueri sa uirtut li apagua  40

Aquell uoler quen ma carn solas causa
Sino es mort no tardara que muyra
Altre per quj dol continuu mabuyra
Sjm deffaleix no sera sens gran causa
Ell pot ser dit voler concupiscible  45
E sol durar puys molt delarma toqua
Mas fall per temps car uirtut no jnuoca
E dun costat es apetit sensible
Aquest uoler lamor honestam torben
Per quentre mal /e/ be mes pensses bornen  50
-f. CXv-

Darma /e/ cors es compost lom contraris
Per quel uoler /e/ lapetit contrasten
Tot quant aquests de llur natura tasten
Es saboros /e/ ujtals letouarjs
Altre uoler quen mig daquests camjna  55
Es atrobat que no te uja certa
Cuydauer port en la plaia deserta
E lo ueri li sembla medecina
Aquest uoler ab armay cors conuerssa
Naix dells /e/ fa la obra dels diuerssa  60

Tres son les parts vers on mos volers pugen
E per semblant venen per tres maneres
Entressi han contraries carreres
Delits portants /e/ daltres que menuegen
Quant los delits del cors la penssam mostra  65
Yo sent dolor car son perduts sens cobre
<Altra dolor sent quem ujst tot em cobre>
Com pens que mort ha tolta lamor nostra
Laltre uoler rahoy natura funden
Que sens dolor mals delits ne abunden  70
-f. CXIr-

Lo loch on Jau la dolor gran que passe
No es del tot fora de mes natures
Ne del tot es fora de lurs clausures
Lo moujment creu que per elles passe
Aquell uoler quen mj nos troba terme  75
Es lo mjia per on dolor magreuja
A estrem daquest fora natura lleuja
Ffort /e/ punyent mas en cansable uerme
Oppinio falssa per tots es dita
Que fora nos /e/ djntre nos habita  80

Daquestamor les demes gens tremolen
Aquesta es sentiday no sabuda
Poques gents an sa causa coneguda
Delits dolor per ella uenjr solen
Lo cors per si lo seu delit desija  85
Larma napres lo sent /e/ nol atenyer
Lo propri seu al qual nos pot empenyer
Car tot es fals don ella se fastija
Daquests contrasts aquestamor escapa
Que ueritat no ateny ab sa capa  90
-f. CXIv-

Tant es hunjt87 lo cors ab la nostrarma
Que acten lom no pot ser dit be simple
Algu no es uers laltrumjl /e/ simple
Contrast se fan hu contra latre sarma
Mas es tan poch lo contrast asa hora  95
Quen fets del cors larma no fa gran nosa
Y encontemplant axi larma reposa
Que be repres lo cors daco no plora
Aquesta pau en mj no es molt longa
Per que dolor mes quell deljt sallonga  100

Dolor yo sent /e/ sembla mj estrema
No so enpunt de uoler consell rebre
E denegun remey me uull percebre
Ans de tristot he presa ja ma tema
Sim trob en punt que dolor nom acorde  105
Ja tinch senyal ab que adolor torne
Recort sos fets damor /e/ allens borne
Dasciscapant ab oci nom concorde
Son espirit ab lo cors yo contemple
Tant delit sent com lom deuot al temple  110
-f. CXIIr-

De pietat de sa mort ve quem dolga
E so forcat que mon mal haia planyer
Tant he perdut que be nom por atenyer
Ffortuna ia note que pus me tolga
Quant ymagin les uoluntats hunjdes  115
Yell conuerssar separats per asempre
Penssar no pusch ma dolor haia tempre
Mes passions no trob gens aflaqujdes
E si per temps elles passar haujen
Vengut es temps88que comencar deujen  120

Mes volentats mos penssaments aporten
Auall yamunt si com los nuuols layre
Ades mes dolch puys dolor no sent gayre
E sent dolors quab si dolors comporten
Quant pens quells mort de res del vius no pensen  125
E les dolors que pas sens grat se perden
Mos sentjments han mal /e/ nosesperden
Tant que damor /e/ dolor se deffenssen
E pas dolor quen la dinfern sacosta
Com enest mon nolam ueure decosta  130
-f. CXIIv-

En altre mon amj par que yo sia
Yells propis fets estranys amj aparen
Semblant daquells que mos juhis loaren
Lo fals par uer la ueritat falsia
Los meus juhis la dolor los offega  135
Lo loch noy es hon primer habitauen
Si es no tal coms ans del cas estauen
Alterat es la mort yasom fa brega
Tal /e/ tan fort qualtre matant mj mata
Nosse com es que lo cor nom esclata  140

Alguns han dit que la mort es amarga
Podeu ho dir los quj la sabor senten
O de perssi /e/ com per altre tenten
Sa fort dolor quentre totes es larga
Per mj no tem per altre la temuda  145
Puys fon cruell ia pietat nom haia
Qujn terra jau no tem pus aual caja
En lespertat masperancas perduda
E partjment doloros perdurable
Ffent en dolor mj comparat diable  150
-f. CXIIIr-

No pren los bens que yo sols posseesca
Car plaent res home sol no pratica
La mort no tem que lo mon dampnjfica
Sino que tem quel cel me defallesca
Tot cas yo mjr ab una egual cara  155
Res nom fa trist /e/ ia molt menys alegre
No es color de sobre blanch /o/ negre
Vers mj noy ha cosascura ne clara
Tot quant amor /e/ por me poguen noure
Ffinj lo jorn queli uju los ulls cloure  160

Segons lo cas ma dolor no es tanta
Com se requer per vn mortal dampnatge
Sobre tots mal la mort portauantatge
Yol he sentit /e/ de present mespanta
Segons la mort del mon <dan>89 no port gran signe  165
E uolgra yo quen lo mon fos n<o>table
Dient cascu ueus lome pus amable
E que plangues cascu mon fat maligne
Aquell uoler canssat per cosonesta
Mentre sere sera mostrant gran gesta  170
-f. CXIIIv-

Tan comun cas per que tan estrem sembla
Al quj per sort la mort entant lo plaga
Per quen tal cas la raho dom samaga
E passio tota sa forca sembra
Deu piados /e/ just cruel se mostra  175
Tant es en nos torbada conexenca
Ffluxant dolor primer plega creenca
Mas ferm saber nos enpotenca nostra
Als quela mort toll la muller aymja90
Sabran jutiar part dela dolor mja  180

Tot uer amjch ason uer amjch ama
De tal amor que mort nola menyscaba
Ans es fornal quapura lor yacaba
Lexant lo fi /e/ lals en fum derrama
Daquestamor am aquella ques morta  185
E tement am tot quant es de aquella
Lespirit uju donchs quina marauella
Que am aquell /e/ res tant nom conforta
Membram la mort /e/ torn en ma congoxa
E quant hi so dolor pas com me floxa  190
-f. CXIIIIr-

Accident es amor /e/ no subtanca
E per sos fets se dona nos conexer
Quant es ne qual ell se dona parexer
Segons don part axi sa forca lanca
Si com lo uent segons les encontrades  195
On es passat dessi calt /o/ fret gita
Axi amor dolor da /o delita
Segons lo for del loch hon ha lancades
Fondes rahils o sus cara de terra
O sobre fanch o sus molt aspra serra  200

Amor en lom dos lochs disposts atroba
Car hom es dit per ses dues natures
Lo cors per si vol semblant de sutzures
Larma per si dun blanch net uol sa roba
Dells ha hunjts surt amor dalgun acte  205
Que nos diu be qual dells mes part hi faca
Cascu per si algun delit acaca
Y aquell ates lastren porta caracte
E ueus la mort que llur uoler termena
Lo bo no pot no basta quel offena  210
-f. CXIIIIv-

Morjnt lo cors ason amant nol resta
Sino dolor per lo recort del plaure
Ffalljnt aquell no tardamor en caure
Ffalljnt lo sant defall la sua festa
Alguns delits quen larma per cors uenen  215
Son los composts quels amadors turmenten
E cascu dells tantay qual dolor senten
Segons del cors /o/ delarma part prenen
E mort lamat amor es duradora
Tant quant lo mort del vju te gran penyora  220

Co quen passat enbolt /e/ confus era
Es departit lo gra nos ab la palla
Esperjment altre nom pens hi valla
Per la mort es uberta la carrera
Ma carn no sent donchs nos pot fer que ame  225
Cr ia no es co que sentir hi feya
Si uoler tinch poch es lo quj no crehia
Que lespirit de puramor senflame
Cobeiant molt que deu sarma senporte
A co dubtant que yo pena reporte  230
-f. CXVr-

Sjn nostramor pens esser fi venguda
E della pert esperanca de ueure
Sino que tost vinch en aco descreure
Larman lo cors no fora retenguda
Si be los morts en lo mon no retornen  235
Ans desser mort noues sabre daquella
Stat es ja donchs nos gran marauella
Acosperant mos sentiments soiornen
E si cert fos quentre los sants fos mesa
No uolgra yo que de mort fos defesa  240

O deu merce mas nosse de quet pregue
Sino que mj en lo seu loch aculles
Nom tardes molt que della mj no uulles
Puys lespirit on es lo seu aplegue
E lo meu cors ans quela vida fine  245
Sobre lo seu abracat vull que iaga
Fferils amor de no curable plaga
Separals mort dret es quellals vehine
Lo jorn del juhy quant pendrem carn /e/ ossos
Mescladament partirem nostres cossos  250  -f. CXVv-  
Altra91
Arriba


Quj sera aquell del mon superior
Que ueritat de uos a mj recont
E quj sab dir on seraquell afront
Que nos haurem portant goig /o/ dolor
Los lochs seran mostrants los be /o/ mal  5
Segons en ells mal obes contendra
E si nos dos hun loch nocurapra
Lo partiment sera perpetual

Lesguart que yo de uos he nos egual
Axi diuers es /o/ contrariant  10
Les penes grans djnfern yo so dubtant
Tot quant ne lest adolorir me ual
E puys ue temps queus ymagjn al mon
Hauer ab mj verdaderamjstat
Aquell delit quel mon pot hauer dat  15
Ffort cor es ops a membrar lo que fon

Lo doloros /e/ mjserable don
Strany /e/ molt mas prestament perdut
Es tot co quant en lo mon he haut.
La mort la tolt /e/ portat nosse on  20
Ma fort dolor no basta fer ualer
Que lamjstat fos estada no res
Ans so content daquella que fos mes
Si be tristor per aquella sofer
-f. CXVIr-

E si tots temps en continuu no plor  25
De mon recort aquella nom partesch
Ans uull que dol me leix que sil jaqueixsch
Mon sentiment vull que muyra si mor
Puys que delit ama dolor segueix
Jngrat sere si ella nom acost  30
Tal sentjment de mal /e/ be compost
Temps mjnual mal /e/ lo be tots jorns creix

Vn gran delit en ma penssas nodreix
Quant algun fet sens la mort della pens
Quant me perceb de dolor nom deffens  35
Penssant que mort per tostemps nos parteix
Aquest delit la penssal fa el pert
Ffoch es mon mal /e/ mon be sembla fum
En aquest cas de sompnj te costum
Be sent durment /e/ mal qual so despert  40

Yo no puch dir que no sia desert
De tot delit quant morta ljmagin
De mj mateix mespant quant yo maffin
Penssantsa mort em par que non so cert
Tal mudament he ujst en temps tan breu  45
Quel qujm uolgue voler amj no pot
Ne sent ne ueu nenten sil dich mon uot
E tot es be puys es obra de deu  -f. CXVIv-  
Altra
Arriba


Puys me trob sol en amor amj sembla
Quen mj tot co sia costumastranya
Amor se pert entre gents per absenca
E per la mort la mjamor no fina
Ans molt mes am auos en mort quen vida  5
E yo perdon si algu nom uol creure
Pochs son aquells quj altres cosses creguen
Sino semblants daquelles quels auenen

Ma dolor fort lo comun cors no serua
Tota dolor lo temps la uenc /e/ gasta  10
No dich quen tot atotaltra dessemble
En quantitat molt prop daltres se jutia
En qualitat ab les altres discorda
Segujnt la mor don ella pren sa forma
Gran part del temps seca dolor me dona  15
Y algun delit ab altra dolor dolca

Djns lo cors dom les humors se discorden
Ee temps en temps llur poder se tansmuda
En vn sols jorn regna malenconia
Naquell mateix colera sanch /e/ fleuma  20
Tot en axi les passions delarma
Mudament han molt diuers /o/ contrarj
Car en vn punt per ellas fan los actes
E prestament en en lo cors la causa
-f. CXVIIr-

Axi com lor que dela menal traen  25
Esta mesclat de altres metalls sutzeus
E mes al foch en fum sen ua la liga
Lexant lor pur no podent se corrompre
Axi la mort mon uoler gros termena
Aquell fermat en la part contrassemble  30
Daquella que la mort al mon la tolta
Lonest uoler en mj roman sens mescla
Dos uolers son que natura seguexen
E cascu dells lom per natura gujen
Si acten semps fan mal /o/ be atracen  35
Seguons qual dells en laltre ha domjnj
Quant la raho lapetit senyoreia
Es naturall del hom tota sa obra
E lo reuers sa natura li torba
E no ateny la ffi quen tots ferts cerca  40

Quant lapetit segueix la part delarma
Lome ua dret segujnt natura mestra
Car la maior part la menor se tira
E ues la fi que ua lo camj troba
E lappetit uolent son necessarj  45
Lome no fall sino trespassa lorde
E sisesten mes que natura dicta
Surt ne uoler fals oppjnjonatich
-f. CXVIIv-

Les uoluntats que per natura venen
En certitut /e/ terme son compreses  50
Laltre uoler passa dom les natures
Son senyal cert es que nol enclou terme
De tots aquests passions mantengueren
Mescladament si com mesclats jahien
Mas be distints son apres de son opte  55
E separats los sent quasi vissibles

Molts son al mon que mos dits nontengueren
E ia molt mes que daquells no sentiren
Qui creure pot quentramors vicioses
Voler honest treball per estar simple  60
Gitant dessi marauellos effecte
Estant secret per forca dels contrarjs
Dolc yagrensemps llur sabor nos distinta
Ella vjujnt mos uolers aytals foren

Dolrres del mort ve de amor comuna  65
E de aco yom sent tot lo dampnatge
Ffugir les gents qujs que sien alegres
Y auer despit que james lo dol fine
Tot delit fuig com acosanemjga
Car vn be poch entre grans mals dol porta  70
E met poder quem torn dolor en abit
Per que de goig la sabor james taste
-f. CXVIIIr-

Senyals damor quen tal cas homens senten
Yo trob en mj que sens dolor se prenen
Si res comenc yon corromp lo principi  75
Per quela fi de res mj no contenta
Molt /e/ pus fort totamor me da fastig
E sembla mj per cosabomjnable
Dalgun delit entre mes dolors mescle
Deffet lo pert /e/ torn ama congoja  80

Sil penssament per forcaltra part lance
Della cordant ab gran sospir la cobre
En lo comenc ab dolor en mj entra
No passa molt quem es dolor plaible
Drecepitut ma natura demostra  85
Car tota carn auomjt me provoca
Grans amadors per llur aymja morta
Son mj semblants en part al tot no basten

Si res yo ueig della dolor me dona
E sin defuig par que della maparte  90
Lostemps /e/ lochs ab lo dit lam senyalen
Segons en ells delits o dolors foren
E son ne tals quelam demostren trista
Altres /e/ molts mostrants aquella legra
E pas dolor com james li fju creuge  95
E uolgra co ab la mja sanch rembre
-f. CXVIIIv-

Amor es dat conexer pells efectes
Sa cantitat no te mesura certa
Gran es /o/ poch lamador segons altre
E poder pren amor segons on entra  100
La qualitat es tal com segons guarda
Car de semblants es forcat que sengendre
La carn uol carn larma son semblant cerca
Dells naix fill bro<r>t als engrenrrants contrarj

Quj ama carn perduda carn no ama  105
Mas en membrant lo delit dol li resta
En totamor cau amat /e/ amable
Donchs mort lo cors aquell quj ell amaua
No pot amar no trobant res que ame
Amor no viu desig mort yesperanca  110
Y en lo norres no pot hauer espera
Quant es del cors la mort anorres torna

Si la que am es fora daquest segle
La maior part daquella es en esser
E quant al mon en carn ella vjuja  115
Son espirit yo volguj amar simple
E donchs quant mes quan present res nom torba
Ella vjujnt la carn mera rebelle
Los grans contrasts de nostres parts discordes
Canten forcats acort /e/ de grat contra  120
-f. CXIXr-

De mon uoler jutge cascu la causa
E sera poch vehent en mj les obres
La mjamor per la mort no es morta
Ne sent dolor vehent me lo mon perdre
Yom am /e/ tem ab honesta uergonya  125
Lespirit sol dela quj deus perdone
E res de mj ne del mon no cobege
Sjno que deu en lo cell92 la colloque

Mare de deu si es en purgatori
Son espirit per no purgats delictes  130
Si ton fill prech no guart los prechs don venen
Mas lla on uan mos peccats noli noguen