Saltar al contenido principal

Jaume I i el Llibre dels Fets

Libre del Feyts en la bibliografia de Jaume I

Edicions

 • AGUILÓ I FUSTER et al. (eds.), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler, Barcelona, Biblioteca Catalana, 1873-1904. Dictada por él en su lengua natural, y de nuevo impresa por Marian Aguiló y Fuster.
 • BRUGUERA, J., Llibre del Fets del rei en Jaume, Barcelona, Editorial Barcino, 1991, 2 vols.
 • CASACUBERTA, Josep Maria de (ed.), Jaume I, Crònica, Barcelona, Col·lecció Popular Barcino, 1926-1962, 9 vols.
 • CUADRADO, J. M.,  Historia de la conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su texto lemosín, vertida la primera al castellano, Palma, Imprenta de Esteban Trías, 1850.
 • PUJOL, J. M., Jaume I, Llibre dels Fets, Barcelona, Teide, 1991.
 • RIQUER, Martí (ed.), Libre dels Feyts del Rey En Jacme, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1972. Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343) conservada en la Biblioteca universitaria de Barcelona.
 • SOLDEVILA, Ferran (ed.), Les quatre grans cròniques, Barcelona, Selecta, 1971. Reedición de Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del Rei en Jaume, revisión filológica de Jordi Bruguera y revisión histórica de M. Teresa Ferrrer i Mallol, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2007. 

Traduccions

 • FLOTATS, Mariano, BOFARULL, Antonio, Historia del rey de Aragón Don Jaime I el conquistador, escrita en lemosín por el mismo monarca, traducida al castellano y anotada, Barcelona, 1848.
 • GÓMEZ MIEDES, Bernardí, De vita et rebus gestis Jacobi I Regis aragonum, cognomento spugatoris, libri XX ad Jacobum Austrium Hispaniae ac Indiarum Principem Philippo, Valencia, 1582.
 • GÓMEZ MIEDES, Bernardí, La Historia del Rey Don Jaime de Aragón, Valencia, traducción castellana de la obra anterior, 1584.
 • MARTÍNEZ SAN PEDRO, María de los Desamparados (ed.), La Crónica latina de Jaime I, Almeria, 1984.

Estudis

 • AGUILÓ, Àngel, Repertori dels noms propis y geogràfichs citats en la Crònica de Jaume I, fet ab referència a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana..., Barcelona, 1905.
 • ANTILLÓN, Isidoro de, «Sobre la Crónica ó comentarios del Rey D. Jayme I de Aragón», Variedades de Ciencia. Literatura y Artes, 23-24 (1804).
 • ARAMON I SERRA, Ramón, «Les edicions de textos catalans medievals», en Actes del VII Congrés internacional de Lingüística Romànica (1953), I, 1955, pp. 197-267.
 • ASPERTI, Stefano, «Indagani sul' Llibre del Feyts di Jaume I: dell'original all'arquetipo», Romanistisches Jahrbuch, 33 (1982), pp. 269-282.
 • ASPERTI, Stefano, «Il re e la Storia. Proposte per una nuova lettura del Llibre dels Feyts de Jaume I», Romanistiche Zeitschrift für Literaturgeschichte, 3-4 (1983), pp. 275-296.
 • ASPERTI, Stefano, «La tradizione manoscritta del Libre dels feyts», Romanica Vulgaria, 7 (1984), pp. 107-167.
 • BADIA, Lola, «Verdad y literatura en las crónicas medievales catalanas: Ramón Muntaner», Dispositio, X, 27 (1985), pp. 29-44.
 • BADIA I MARGARIT, Antoni M., «La substitución lingüística en la Crónica o Libre dels feyts del rey En Jacme», en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Madrid, Gredos, pp. 45-53. Versión catalana modificada y ampliada: Coherencia i arbitrarietat de la substitució lingüística dins la Crònica de Jaume I. Discurso leído en la sesión inaugural del curso 1987-1988, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1987.
 • BADIA I MARGARIT, Antoni M., «Toponímia de la conquesta de Borriana segons la Crònica de Jaume I», en La Corona d'Aragó i les llengües romàniques. Miscel·lànica d'homenatge per a Germà Colom, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1989, pp. 3-16.
 • BADIA I MARGARIT, Antonio M., «Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la Crònica de Jaume I», Miscel·lània Joan Bastardas, IV (1990), pp. 15-24. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • BALAGUER I MERINO, A., «Un document inédit relatif à la Chronique catalane du Roi Jacme I d'Aragon», Revue des langues romanes, XII (1877), pp. 161-166.
 • BALCELLS, A. (ed.), Història de la historiografia catalana, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 2004.
 • BALDINGER, Kurt, La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica, Madrid, Gredos, 1972.
 • BROSSA, Maria, «Contribució a l'estudi del català pre-literari, del segle XII, a l'Alt Urgell», Urgellia, III (1980), pp. 319-367.
 • BRUGUERA, Jordi, «Notes al vocabulari de la Crònica de Jaume I», en Actes del IV Col·loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1976), 1977, pp. 83-114.
 • BRUGUERA, Jordi, «Vocabulari militar de la Crònica de Jaume I», en Homenatge a Josep Maria de Casacuberta, vol. I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980, pp. 39-64.
 • BRUGUERA, Jordi, «Vocabulari marítim de la Crònica de Jaume I», Randa, 11 (1981), pp. 63-69. Homenatge a Francesc de B. Moll.
 • BRUGUERA, Jordi, «La locució prepositiva "de part", el present històric i el perfet perifràstic en la Crònica de Jaume I», en Miscel·lània Pere Bohigas, I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1981, pp. 27-42.
 • BRUGUERA, Jordi, «El vocabulari religiós de la Crònica de Jaume I», en Miscel·lània Joan Bastardas, IV, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, pp. 25-35.
 • BRUGUERA, Jordi, «Butlletí bibliogràfic. La Crònica de Jaume I», Arxiu de textos catalans antics, 12 (1993), pp. 409-418.
 • CARRERAS CANDI, Francesch, «Espases maravelloses en lo regnat de Jaume el Conqueridor», Revue hispanique: recueil consacré à l'étude des langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans et portugais, XV, 47-48 (1906), pp. 652-667.
 • COLL I ALENTORN, M., Obres I. Historiografia, Barcelona, Curial, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991.
 • COLÓN, Germà, El léxico catalán en la Romanía, Madrid, Gredos, 1976.
 • COLÓN, Germà, «La lexicografia catalana: realitzacions i esperances», en Actes del IV Col·loqui internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1976), 1977, pp. 11-36.
 • COLÓN, Germà, La llengua catalana en els seus textos, Barcelona, Curial, 1978, 2 vols.
 • FORSTER, John, The Chronicle of James I, King of Aragón, surnamed the Conqueror (written by himself). Translated from the catalan by the late - . Esq., M. P. for Berwick. With an historical introduction, notes, Appendix, Glossary and general index, by Pascual Gayangos... Chapman and Hall, Limited, London, 1883.
 • FOULCHÉ-DELBOSC, R., Gestas del rey don Jayme de Aragón, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Madrileños, 1985.
 • GUAL CAMARENA, Miguel, Vocabulario del comercio medieval, Tarragona, Diputación Provincial de Tarragona, 1968.
 • GUILLEUMAS, Rosalía, Introducción a la Descripción del manuscrito del Libre dels feyts del Rey En Jacme. Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), conservado en la Biblioteca universitaria de Barcelona. Introducción de Martín de Riquer. Barcelona, Universidad de Barcelona, 1972, p. 9.
 • LÜDTKE, Helmut, Historia del léxico románico, Madrid, Gredos, 1974.
 • MARTIN-CHABOT, E., «Fra Pere Marsili et le Libre dels feyts del rey en Jacme lo Conqueridor», Bibliothèque de l'École des Chartes, LXXII (1911), p. 92.
 • MASSÓ I TORRENS, Jaume, «Historiografia de Catalunya en català durant l'é`poca nacional», Revue hispanique: recueil consacré à l'étude des langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans et portugais, XV, 47-48 (1906), pp. 510-523.
 • MASSÓ I TORRENS, Jaume, De la Crònica del rei En Jaume el Conqueridor, Tarragona, 1910-1911.
 • MASSÓ I TORRENS, Jaume, Exposició d'un pla de publicació de les Cròniques catalanes, Barcelona, Memòries de l'Institut d'Estudis Catalans, 1912, pp. 10-13.
 • MATEU IBARS, J., «El manuscrito del Libre del Feyts (a 1343). Algunas observaciones paleográficas», en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pp. 527-543.
 • MIQUEL ROSELL, F., Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, I (1-500), Madrid, pp. 2-3.
 • MIRET I SANS, J., «La cabeza del rey Jaime I de Aragón», Revue hispanique: recueil consacré à l'étude des langues, des littératures et de l'histoire des pays castillans, catalans et portugais, IX, 29-32 (1902), pp. 216-219.
 • MIRET I SANS, J., Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, 1918.
 • MOLL, Francesc de B., Gramàtica històrica catalana, Madrid, Gredos, 1952.
 • MONTOLIU, Manuel de, «La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet. Contribució a l'estudi de la Crònica de Jaume I», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, V (1913-1914), pp. 277-310.
 • MONTOLIU, Manuel de, «Sobre l'element èpic popular en les Cròniques catalanes», Estudis Universitaris Catalans, VI, pp. 95 y siguientes.
 • MONTOLIU, Manuel de, «Sobre la redacció de la Crònica d'En Jaume I», Estudis Romànics, II (1917), Barcelona, Biblioteca Filològica de l'Institut de la Llengua Catalana, pp. 25-72.
 • MONTOLIU, Manuel de, «La cançó de gesta de Jaume I», Butlletí Arqueològic de Tarragona, I (1921-1922), pp. 177-186, 209-216.
 • MONTOLIU, Manuel de, «Sobre els elements èpics, principalment arturians, de la Crònica de Jaume I», en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, I, Madrid, 1925, pp. 697-712.
 •  MONTOLIU, Manuel de, «Sobre el primitiu text versificat de la Crònica de Jaume I», Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística y Literatura, I (1928), pp. 253-336.
 • MONTOLIU, Manuel de, Les quatre grans Cròniques, Barcelona, 1959.
 • NADAL I FARRERAS, Josep M., «La conquesta àrab i la llengua catalana», Els Marges, 22-23 (1981), pp. 3-18.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís, «Principals obres que han tractat de la Crònica de Jaume I», Institut d'Estudis Catalans, VI (1912), pp. 38-45.
 • NICOLAU D'OLWER, Lluís, «La Crònica del Conqueridor i els seus problemes», Institut d'Estudis Catalans, XI (1926), pp. 79-88.
 • RASICO, Philip D., Estudis sobre la fonologia del català pre-literari, Barcelona, Curial, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982.
 • RIERA I SANS, J., «La personalitat eclesiàstica del redactor del Libre dels Feyts», en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, pp. 575-591.
 • RIQUER, Martí de, Historia de la literatura catalana, Barcelona, Ariel, vol. I, 1964.
 • RIQUER, Martí de, Introducción a Libre dels feyts del rey En Jacme. Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), conservado en la Biblioteca universitaria de Barcelona. Universidad de Barcelona, 1972.
 • RUBIO I BALAGUER, Jordi, «Nous documents sobre la Crònica del Rei en Jaume», Estudis Universitaris Catalans, II (1908), pp. 9-12. Reeditada en Història e historiografia, Publicacions de l'Abadia de Montserrt, 1987, pp. 52-57.
 • RUBIO I BALAGUER, Jordi, Consideraciones generales acerca de la historiografía catalana medieval y en particular de la Crónica de Desclot, Barcelona, 1911. Reedición en Història e historiografia, Publicacions de l'Abadia de Montserrt, 1987, pp. 124-192.
 • RUBIO I LLUCH, Antoni, «La Crònica del Rey en Jaume en el XIV segle», Estudis Universitaris Catalans, I (1907), pp. 349-357.
 • RUBIO I LLUCH, Antoni, «Comentaris a uns documents sobre la Crònica de Jaume I», Empori, Barcelona, I (1907).
 • SOLDEVILA, Ferran, Jaume I i Pere el Gran, Barcelona, 1955.
 • SOLDEVILA, Ferran, «Un poema joglaresc sobre l'engendrament de Jaume I», en Estudios ofrecidos a Menéndez Pidal, 1957, VII, pp. 71-80.
 • SOLDEVILA, Ferran, «Un poema jogalresc sobre l'assalt de la Ciutat de Mallorques», Estudis Romànics, IX (1961), pp. 49-59.
 • SOLDEVILA, Ferran (ed.), Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1962.
 • SOLDEVILA, Ferran, «La Crònica de Marsili ha influït en la darrera redacció de la Crònica de Jaume I?», Estudis Romànics, X (1962), pp. 137-146.
 • SOLDEVILA, Ferran, «Josep de Villarroya i la Crònica de Jaume I», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1965.
 • SOLDEVILA, Ferran, «La Crònica de Jaume I i el manuscrit de Poblet», Miscellanea Populetana, Barcelona, 1 (1966), p. 307.
 • SOLDEVILA, Ferran, Vida de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Aedos, 1969.
 • SOLDEVILA, Ferran (ed.), Documents per la història de la cultura catalana migeval, edición facsímil, Barcelona, Institut d'Estudios Catalans, 2000.
 • TOURTOULON, Ch. de, Jacme I le Conquérant, Montpellier.
Pujar