Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.

  -f. 167r-  


Arriba


Enlos molt mes / per part del cos espira39
emoltes ueus / o per oblit o per ira.

Per nostres ulls / l'hom dest'amor s'enflama
toch desijant / hon uoler creix o fina
temprat esper / la uoluntat afina  5
e perdut ell / amor de mort se clama
son fill e net / son desig y esperança
e nolsue luny / pahor quilsfa gran brega
tals passions / amador noles nega
aquest amor / cau en aquesta balança  10
Cascu d'aquests / alatre uencre tenta
e siu compleix / amor e si destenta

Per nostres senys / amor d'arma comença
mas uol persi / uirtuts e sauiesa
aquest amor / per sol entendre's presa  15
amant lo be / del qual ha coneixença
es feta gran / segons les parts s'acosten
moltiplicar / los bens hon ella's forma
del be honest / aquest amor pren forma
e los uolers / quen surten / no discorden.  20
-f. 167v-
Lo quil ateny / en ser content s'acosta
por no acull / ne sperança decosta.

Quals son aquell / qu'honor honest los forçe
amar per si / uirtuts en una dona
be so yo cert / que tots la uolen bona  25
per quel delit / del hom durar s'esforçe
no se algu / que separat lo senta
menys de saber / s'enten dins ell sa obra
d'hon altr'amor /nom de ferma l'msobra
de fastig reb / o del oblit empenta.  30
Aquest amor / es philosofal pedra
que la hon cau / co queres no ual medra

Aquell amor / hon uenus ha sa regna
anostre cas / ensemps ab l'arma guarda
a molts plahers / e dolors no es tarda  35
en cor honest / moltes uegades regna
torba lo seny / sublitats enfosca
e sa dolor / durment hon ella uella
solaços uol / e prestament la çella
quin es plagat / la raho te molt fosca.  40
-f. 168r-
Perque no pot / honestament percebre
de ardiment / no pot sentir la lebre.

Los apetits / sensuals l'arma liguen
donchs tots aquells / quidel tot uenus tira
molt foscament / lur enteniment mira  45
per los ulls cechs / qui l'esperit abriguen
los escolans / de qui Venus es mestre
lo contemplar / jaqueixen prenints l'acte
uoler no cast / excecutat sens pacte
dona cors brau / domestichs fa'l campestre  50
Fahent sentur40 / passio molt extrema
jau en dur llit / en hom de uida sema

L'mor quins ue / tota de part del arma
enles uirtuts / y en l'entendre s'endreca
aquyest uoler / simple Deu lo adreça  55
e por ser tant / que tots altres desarma
pero en mi / trobant loch caygueren
mogut cascu / per la sua semblança
dos colps senti / donals cascu sa lança
retes cascu / dins en mi cometeren.  60
-f. 168v-
Hu dona lum persi / l'altre tenebra
e tots justats / delit salut e febra

Deu l'esperit / degran fauor abasta
ensos delits / passions nol congoxen
al cos mezqui / sens fastig nol afloxen  65
ne pot sentir be / si lomal no tasta
tant com lo cos / sa passio gran leixa
del esperit / es la preso pus ampla
e ses uirtuts / e potences exampla
sique no ueu / tras paret mas per reixa  70
Segur amor / en interes nos causa

e la del cors / en curt plaher se causa
Ya nom defens / que amor mi no tente
d'aquella uoler / que nostra carn abraca
dues amors / natura mi atraça  75
per si m'uendra / cascuna sim contente
axi com l'hom / pot mes gloria tenyer
quant nostra carn / ab l'arma sera juncta
amor a mi / en delitos grau munta
quant dos ligams / arm'ycos han estrenyer  80
-f. 169r-
Car moltes ueus / hu per altre's persona

e no es tant fort / l'amor dela persona.
Quant al meu cos / amor lo desempara
perquel poder d'aquell ue a son terme
e pus amor / l'esperit meu conferme  85
en aquell punt / resta ma raho clara
tan gran delit / s'enten aquella hora
que los delits del cos / en fastig tornen
y quant del cos / forces ami retornen
enlo comenc / lo meu espirit plora.  90
E si delit / mon cos enforça torna
enson delit / mon esperit sojorna.

Aquell uoler / aque ma carn s'enclina
compliment sent / delsbens que Venus liura
e laltr'amor / que de uici desliura  95
no troba loch / merexent s'amor fina
per est amor / solament desig uiure
l'enteniment / d'altre bens nos alegra
hon sera donchs / hun amor tant entegra
quen ell hauer / de mals sia delliure.  100
-f. 169v-
Amant ami / per consemblant manera
lo meu delit / cau en aquesta spera

Mon esperit / contemplant se contenta
e dintre si / una persona forja
d'ella no pens / braços mans peus ne gorja  105
car tot semblant / altre semblant prese be
solament uull / cella tant clara pensa
que'n res demi / no fos cosa secreta
abta y sabent / e d'amor fos estreta
lo contrafer / prengues en gran offensa.  110
De son uoler / uolgues esser celosa
e que permi / uers mort fos animosa.

Mas si perDeu l'arma de carn abriga
los fats uolents / contr'amor no ser solta
e per null temps / raho no lan ha tolta  115
ans tot contrast / ha per cosa nemiga
tant es ma carn / al delit enclinada
dona no ueig / quem alt que no sospire
en possehir / sens fi aquella mire
puix uoluntat / hi siha refermada  120
-f. 170r-
E ma raho / degrat yo la pendria
simfa esment / que mor perdre poria

Si com aquell / dela pensa tant uana
quen aquest mon / lo be sobiran çerca
y ab gran enginy / en grans delits fa çerca  125
e ueu molts bens / en gloria mundana
ne pren ami / que amor destrifique
si que d'aquell / contentament uull traure
si que no pot / lo quel deman bestraure
no troba loch / hon sa'n fluença fique  130
Loch es no ferm / hon mon desig reposa
desemparar / masperança nom gosa

No conech hom / qui sens amar persona
coneg'amor / o per deu lo confesse
yo so aquell / que per ningun temps cesse  135
d'imaginar / enell qui res nomdona
desig me fa / enla sperança jaure
dormint tant fort / que raho nom desperta
assats a mi / es causa descuberta
que pur amor / no pot en dona caure.  140
-f. 170v-
Mon delit es / uida contemplatiua
e romanch trist / deuallant en l'actiua

La donchs lo foch / d'amor be nos amaga
elos menus ulls / publich lo manifesten
eles dolors / mes sanchs al cor arresten  145
accorrent lla / hon es donada plaga
los meus desigs / de punt en punt cambie
ela dolor / no es en un loch certa
ma cara es / de sa dolor incerta
çerch lochs secrets / elos publichs desuie.  150
Lanç m'enlo lit / dolor men gita fora
cuyt esclatar / mentres mon ull no plora

Als membres flachs / soptos mouiment muden
lo cap al coll / es carrega fexuga
la gran calor / dintre mes uenes juga  155
perills uinents / amon sentir secuden
pert lo recort / deles coses passades
elo meu cos / le uist sola uergonya
la cura gran d'amor / tots fets m'alonya
eno sosten / sino'n coses pensades.  160
-f. 171r-
L'executar / lo meu desig s'esforca
enose que uenç / aquesta gran força

Axi com l'or / sobre paper se posa
segons sera / la bona o mala sisa
tal semblant cas / mon sentiment diuisa  165
d'aquest amor / segons aqui reposa
si com al foch / tots humits li contrasten
elos sechs lochs / sa força obeheixen
axi d'amor / ses forces obeheixen
a tots aquells / hon sos poders abasen.  170
Tant fa compot / enla person'amable
e ha tant loch en uos / com lo diable.

En l'apetit / que nostra carn desija
feneix delit / si compliment li basta
mas lo delit / que la mi'arma tasta  175
es durador / car finits noy remija
esi com l'hom / qui la mort lo encorre
l'arma d'ell uiu / qu'es d'infinit exida
e l'altra part / enlo mon es delida
car lo finit / en tal cas nol accorre.  180
-f. 171v-
Axi lo cos fa mortal amor esser

el esperit / per tostemps lo fa esser.
Si com l'arnes d'acer / acolp sengruna
elo de fer / un petit colp lo passa
quant son units / nols destrueix llur massa  185
d'aquest mezclats / surt gran uirtut en una
axi amor subtil / d'infinit tempre
la finitat / hela del cos auiua
encert cas mor / nostr'amor sensitiua
el'esperit / moltes ueus se destempra  190
~:donchs am la carn / e nostre spirit ame
perque tot l'hom / nos trob quen res desame.

Los homens lechs / qui per amar sentençen
en fets diuins / ab infusascientia
diuinal es lur gran intelligençia  195
e sos costums / a creure tots amenen
donch si d'amar / algun parlar m'escapa
quela raho / nol lohe ni aproue
no si'algu / que los meus dits reproue
dels grans secrets / qu'amor cobij'ab sa capa.  200
-f. 172r-
De tots aquells / puch ser Apocalypsi
yo defallint / amor fara eclipsi.

Lo mon finit / lo sol e luna y signes
no correran / per lo cel ne planetes
per obs d'aquell / los ha deu fet e fetes  205
y ell defallint / cessen lur fets insignes.
tot en axi / si d'aquest mon transpasse
aquell poder / quen amar nos enclina
caura del cel / car pus hom no s'afina
en be amar / ans ueig cascu ques lasse.  210
Si amor ueu / qu'errant sens profit uaja
enuergonyt / yo crech de son lloch caja.


ArribaMentre d'amor / senti sa passio
dell no hagui / algun coneiximent
quant he perdut / d'aquell losentiment
yo bast assats / donar d'ell gran raho
per son esguart / he uist sa calitat  5
e com d'honest / te poch e profitos
e com esta'n l'apetit cobejos
edel iros / com sen ampraforçat.
-f. 172v-

Qui de amor / delitable's tocat
y en son uoler / esperanca no sent  10
e son delit / es tot enlo present
del cobejos / es uist passionat
mas qui dolor / com es amor soffir
y ab gran desig / altrament uol hauer
enlo iros's fundat son uoler  15
esper e por / lo fan pus sentir

Si com lo cos / be format se pot dir
quant egualment / los membres ha formats
tal es amor / quant ses tres qualitats
en actes tres / hon ueu aquell exir  20
car hom ueu clar / l'apetit corporal
e del compost / hon pren forma l'honest
dels qualls es l'hom / si be ama conquest
sens tots aquests / eguals amor poch uol.

Aquest amor / no es angelical  25
ans mes al cors / que alarma son esguart
diuse d'aquell / del qual pren maior part
sa força's gran / com tota'n general.
-f. 173r-
lo qui amor / per tres parts ha sentit
toca de tots / d'angel, e d'hom, e bruts  30
segons de qual / tal nom ha mereixent
e si de tots / de tants es reuestit.

Primerament / lo cos li es subdit
e per ell es / l'anim'en tal uoler
sin fastig ue / lo cors pert son poder  35
axi mateix / pert d'amor l'esperit
moltes ueus es / que l'hom coneix be clar
qual mes li fa / l'anima o lo cos
e mes del temps / hon no sab en ques pos
qual del compost / lo mou en mes amar.  40

Al esperit / se guarda lo durat
elo començ al cors el desig gran
acompanyats / tots lur actes estan
en duracio / yen l'acte d'amar
tal com es l'hom de tal amaor es pres  45
e segons hon / la su'amor ha sguart
hoc e per temps / ha fam e tost esfart
seguint lo for / d'amor qui la'mpes.
-f. 173v-

Axi com es / l'amant per interes
ason amich / del qual gran be liue  50
ell ama aquell / e mes son propri be
no ueu son foch / per dos parts ser ences
axi son dos / esguarts d'aquest amor
e nos ueu be / que sia sino hu
començ'al cors / e puix se fa comu  55
per dos esguarts / e per hu contador.

Qui estament / es d'aquell amador
no desijant / res d'acte deshonest
e ia molt menys d'aquell ques honest
e sia'nces / d'amorosa calor  60
per un uoler / anant entr'aquest dos
comfus a temps / e puis determinat
per gran desig / mortal de ser amat
e puig per gran / desig / luxurios.

D'amor no sab / quis'cuyda ser ginyos  65
e menys sabent / tots los tinch en un grau
lo Rey se fa / dela seruenta sclau
y d'ella uol / l'honest y el delitos
-f. 174r-
en amor ueig dues difficultats
una'n saber / qui es d'honue quefa  70
altr'en exir / dequi nses mans esta
e quant e com / fa contents sos criats.


~: Tornada :~

A Deu, adeu / sies comanants
mos pensaments / quim han donat delit
ells son aquells / mas lesguart es fallit  75
e ja en mi / los trobe alterats.


ArribaAquelles mans / que james perdonaren41
han ja romput / lo fill tenint la uida
de uos qui sou / d'aquest mon exida
segons los fats / en secret ordenaren
tot esguart yo ueig / e sent dolor me torna  5
dant me recort / de uos que tant amaua
en ma dolor / si prim e bes'çercaua
si trobara / quen delit se contorna
donchs durara / puix te qui la sostinga
car sens delit dolor / çerch nos retinga.  10

En cor gentil / amor per mort no passa
mas en aquell / qui sol lo uici tira
-f. 174v-
la quantitat / d'amor durar no mira
la qualitat / d'amor bona nos lassa
quant l'ull no ueu / e lo toch nos pratica  15
mor lo uoler / que tot per ell se guanya
qui'n tal punt es / dolor sent molt estranya
mas dura poch / qui u passa u testifica
Amor honest / los sants amats fa colre
d'aquest uos am / e mort nol me pot tolre.  20

Tots los uolers / en mi confusos eren
se mostren clar / per lur obra forana
mas carn se dol / car sa natura <u> mana
per quen la mort / sos delits se perderen
en sa dolor / m'arma's embolcada  25
perque lur plor e plant / per null temps callen
en tal dolor / tots los conorts me fallen
com sens tornar / la queam es anada.
Mas l'altr'amor / ques amistança pura
apres lo mort / sa força gran li dura.  30

Aquest amor / si los pechs no la crehen
es uer senyal / del be quen ell habita
-f. 175r-

Amor en l'hom / dos lochs dispost atroba42
car hom es dit perles dues natures
lo cos per si / uol semblant de sutzures  35
l'arma d'un blanch / uol que sia sa roba43
dels units surt / amor de algun acte
que nos diu be / qual dells mes part hi faça
cascun persi / algun delit acaça
y aquelle ates / l'altre'n porta caracte  40
E uent la mort / quel gros uoler termena
lo bo no pot / ne sta be quel offensa

Morint lo cos / a son amant nol resta
sino dolor / per lo recort del plaure
fallint aquell / no tarda mor encaure  45
fallint lo sant / defall la sua festa.
Alguns delits / quen l'arma pel cos uenen
son los composts / quels amadors turmenten
e cascu d'ells / canta qual dolor senten
segons del cos / o del arma part prenen  50
E mort l'amat / amor es duradora
tant quant del mort / lo uiu te gran penyora
-f. 175v-

Ço quen passat / embolt e confus era
es de partir / lo gra dexant la palla
experiment / altre nom pens hi ualla  55
per la mort es / uberta la carrera
mas carn no sent / donchs nos pot fer que ame
car ia no es / ço que sentir li feya
si uoler tinch / pech es lo qui no creya
que l'esperit / de pur amor s'enflame.  60
Cobejant molt / que Deu s'arma senporte
aço dubtant / que yo pena reporte

S'in nostr'amor / pens esser si uenguda
e d'ella port / esperança de ueure
sino que tost / uinch en aço descreure  65
l'arm'enlo cos / no fora retenguda
si be los morts / enlo mon no retornen
ans deser mort / noues sabre d'aquella
estat es ia / donchs nos gran marauella
aço sperant / mos sentiments sojornen.  70
E si cert fos / quentre los sants fos messa
no uolgra yo / que de mort fos deffesa
-f. 176r-

O Deu merçe / mas nose dequet pregue
si no que mi / en lo seu loch acculles
nom tardes molt / que d'ella mi no uulles  75
puix lesperit / hon es lo seu aplegue
e lo meu cos / ans quela uida fine
sobre lo seu / abraçat uull que jaga
ferils amor / deno curable plaga
separls mort / dret es qu'ella'ls uehine.  80
Lo jorn del juhi / quant pendrem car e ossos
mescladament / partirem nostros cossos.


ArribaQui ser'aquell / del mon superior
qui ueritat deuos / ami recont
equi sab dir / hon ser'aquell affront
que nos haurem / poitant44 goig e dolor
los lochs seran / mostrants lobe elo mal  5
segons en ells / mals o bens contendra
e si nos dos / un loch / n'ocupara
lo partiment / sera perpetual.
-f. 176v-

L'esguart que yo / deuos he no s'egual
axi diuers / es econtrariant  10
Les penes grans / d'infern yo so dubtant
tot quant n'e lest / adolorit me ual
e puix ue temps / queus imagin al mon
hauer abmi / uerdader'amistat
aquell delit / quel mon pot hauer dat  15
fort cor es obs / a membrar loque fon.

Lo doloros / e miserable don
estrany es molt / mas prestament perdut
e tot aço quant / enlo mon he hagut
la mort la tolt / e portat no se hon  20
mas fort dolor / no basta fer uoler
quel amistat / fos estada no res
ans so content / d'aquella y que fos mes
si be tristor / per aquella soffer.

Hon es aquell / qui no spera plaher  25
e no ha sguart / abona hu mala fi
mira lo mon / ueuse joue y mezqui
com ja noy es / enforme son uoler.
-f. 177r-
dreça los ulls / enuers la part del cel
e diu a Deu / ab gests no sats humil  30
paraules tals / que puix sente peruil
mas l'hom irat / deuant raho te uel.

ODeu perque / no romp l'amarga fel
aquell qui ueu / a son amich perir
quant mes puix uol / tant dolca mort sofrir  35
gran sabor ha / puix sepren per tal zel
tu pietat com dorms / en aquell cas
que cor de carn / fer esclatar no sabs
no tens poder / qu'ental temps lo acabs
qual tant cruel / qu'ental cas no lloras.  40

Arquer no se / que tres ocells plagas
ab un sol colp / que no fos ben content
matant los dos / y el terç enestament
que demig mor / he propde mort portas
mort en un colp / de tres colps m'ha ferits  45
los dos son morts / l'util y el delitos
e si l'honest / perdes / del cel recos
mos darrer jorn / sarien ja finits.
-f. 177v-

Yo no sent dir / que no senta delits
del pensament / puisque perdre nol uull  50
enlo meu mal / algun be se recull
talque plaher / present met en oblits
pense cascu / quant fo ans de sa mort
que perdut ell / yon hauorreixch tot be
no se hon jau / si recort nol soste  55
car tots mos senys / hanperdut mon deporte

Per be quels dits / dels sauis yo recort
rebtant aquells / qui alarguen son dol
e yo sabi / que bona raho uol
que null remey / es dolres de qui es mort  60
e totquant l'hom / perla uoluntat fa
se deu dreçar / a'lguna bona part
e que lo dol / si es tolt hix d'hom atart
car certament / enell delit esta.

Pero sil dol / may raho l'comporta  65
aquest sera / que yo'n present sostench
untal delit / ab sabor agra y prench
quen desijar / altre be, cor nom ua.
-f. 178r-
riure james / nom plach / tant com est plor
laygua dels ulls / res tant dolç nom apar  70
yo prench enyor / si nom puch delitar
contra la mort / me trob sforçat cor.

E si tostemps / en continu no plor
de mon recort / aquella comparteisch
ans uull / quel dol me leix, que sil iaquesch  75
mon sentiment / uull que muyra si mor
puix que delit / ama dolor segueix
ingrant sere / si ella no m'acost
tal sentiment / de mal y be compost
temps minual mal / elo be tostemps creix.  80

Algun delit / en ma pensa's nodreix
quant algu fet / sens la mort d'ella pens
quant me perceb / de dolor nom defens
pensant que mort / per tostemps nos parteix
aquest delit / la pensa'l fa, el pert  85
foch es mon mal / emon be sembla fum
en aquest cas / desomni te costum
be sent durmint / e mal quant so despert.
-f. 178v-

Yo no puch dir / que no stiga desert
de tot delit / quant mortal ymagin  90
demi mateix / m'espant quant yom afin
pensant sa mort / empar que nom so cert
tal mudament / he uist entemps tan breu
que quim uolgue / uoler a mi no pot
ne sent , ne ueu / n'enten sil dich mon uot  95
e tot es bo / puix es obra de Deu


~: Tornada :~

Atu qui est / mare, y filla de Deu
supplique molt / pus ell nom uol oyir
qu'en aquest mon / s'arma pusca uenir
perquem auis / hon es l'ostage seu  100
Estramps
ArribaPuix me trob sol / en amor ami sembla
quen mi tot sol / sia costuma stranya
amor se pert / entre gents per absença
e perla mort / la mia mort no fina
ans molt mes ama / auos en mort qu'en uida  5
e yo perdon / si algu nom uol creure
pochs son aquells / qui altres coses creguen
sino semblant / d'aquelles quels auenen.
-f. 179r-

Ma dolor fort / lo comun cos no serua
tota dolor / lo temps la uenç eguasta  10
no dich quen tot / atot altre dessemble
en cantitat / molt prop del altre's jutge
en qualitat / ables altres discorda
seguint l'amor / d'hon ella pren sa forma
gran part del temps / seca dolor me dona  15
y algun delit / ab altra dolor dolça.

Dient lo cos d'hom les humors discorden
de temps en temps / lur poder se trasmuda
en un sol jorn / regna malinconia
naquell mateix / colera sanch e fleuma  20
tot en axi / les passions del'arma
mudament han / molts de mals e contrari
car en un punt / per elles fan los actes
e prestament / es en lo cos la causa

Axi com l'or / quant dela mena'l trahen  25
esta mesclat / d'altre metal sutzeus
e mes al foch / en fum sen ua la liga
leixant l'or pur / no poden se corrompre
-f. 179v-
axi la mort / mon uoler gros termena
aquellafermat / enla part contra sembla  30
d'aquella que / la mort al mon l'ha tolta
l'honest uoler / en mi roman sens mescla

Dos uolers son / que natura segueixen
e cascu d'ell / l'hom pernatura ginyen
si acte n'semps / fan mal o be acaben  35
segons quals d'ells / en l'altre ha domini
quant l'altre ho / l'apetit signoreja
es natural / del hom tota sa obra
e lo reues / sa natura li torba
eno aten / la fi qu'en tots fets çerca.  40

Quant l'apetit / segueix lapart del'arma
l'home ua dret / seguint natura maestra
car la major part / la menor se tira
e ues la fi queua / lo cami troba
al apetit / uolent son necessari  45
l'home nol fall / sino traspassa l'orde
y si s'esten / mesque natura dicta
surt ne uoler / fals y opinionatich.
-f. 180r-

Les uoluntats / que per naturas uenen
en certitud / etermes son compreses  50
l'altre uoler / passa d'hom les natures
son senyal cert / es que nol conclou terme
de tots aquests / passions mantingueren
mescladament / si com mesclats fahien
mas be distincts / son apres de son obre  55
e separats los sent / quasi uisibles.

Molts son al mon / que mos dits no'ntengueren
e ja molt mes / que d'aquells no sentiren
qui creure pot / quentr'amor uicioses
uoler honest / treballper estar simple  60
gitant desi / marauellos affecte
estant secret / par fora dels contraris
dolç y agre'nsemps / lur sabor nos distinta
ella uiuint / mos uolers aytals foren

Dolres del mort / ue de dolor communa  65
e de aço yom sent / tot lo damnatje
fugir les gents / quis que sien alegres
y hauer despit / que james lo dol fine
-f. 180v-
tot delit / com a cosa nemiga
car com be poch / entrels grans mals dol porta  70
e met poder / quem torn dolor en habit
perque de goig / nohaia franc arbitre

Senyals d'amor / quen tal cas homens senten
yo trob en mi / quens dolor sepren
si res començ / yon corromp lo principi  75
perque la fi / de res mi contenta
molt e pus fort / tot amor me da fastig
e semblam ser / cosa abominable
si algun delit / entre mes dolors mescla
de fet lo pert / e torn a ma congoxa  80

Sil pensament / perforça no'en part lançe
dell acordant / abgran sospir lo cobre
enlo començ ab dolor en mi obra
no passa molt / quem es dolor pahible
de crepitud / ma natura demostra  85
car tota carn / a uomit me prouoca
gran amadors / per lur aymia morta
son mi semblants / en part al tot no basten.
-f. 181r-

Si res yo ueig / d'ella dolor me dona
e sin defuig / perque d'ella m'aparte  90
los temps e lochs / ablo dit jam senyalen
seguns en ells / dolors odelits foren
e son ne tals / que jam demostren trista
l'altres e molts / mostrants aquella l'egra
e pas dolor / com james li fiu greuge  95
euolgre aço / ab la mia sangre tembre.

Amor es dat / conoxer pels affectes
sa quantitat / note mesuracerta
gran es e poch / l'amador segun l'altre
e poder pren / amor segons hon entra  100
la qualitat / es tal segons hon guarda
car de semblants / es forçat ques engendre
la carn uol carn / l'alma son semblant cerca
dells naix fill bort / en contrari desemble

Qui ama carn / perduda carn no ama  105
mas en membrant / lo delit dol liresta
en tot amor / cau amar e amable
donchs mort lo cos / aquell que ell'amaua
-f. 181v-
no pot amar / no trobant res que ame
amor no uiu / desig mort y esperança  110
y ell o no res / no pot haues espera
quant es del cos / la mort a morres torna

Si la que am / es fora d'aquest segle
la maior part / d'aquella es en esser
e quant almon / en carn ella uiuia  115
son esperit / yo uolg uolgui amar sjmple
e donchs quant mes / quen present res nom torba
ella uiuint / la carn m'era rebelle
los grans contrasts / de nostres parts discorden
canten forçat / acort e de grat contra  120

De mon uoler / jutge cascu la causa
e fara poch / uehent en mi les obres
la mia mor / per la mort no es morta
ne sent dolor / uehentme lo mon perdre
yo am e tem / ab honesta uergonya  125
l'esperit uiu / dela qui deu perdona
e res demi / ne fora mi cobeje
si no que Deu / eno cel laqolloque


~: Tornada :~
-f. 181(b)r-

Madre de Deu / si en purgatori
son esperit / perno purgats delicten  130
si ton fill prech / no guard los prechs don uenen
ma lla hon ua / mos peccats no li noguen.


ArribaQue ual delit / puix no es conegut
ans es fastig / ans es fastig quant es molt costumat
lo perque mort / uos haureu atractat
dins molt breu temps / uolreu heuer perdut.
e ço de que / no ymaginarem  5
quel perder us fon / una poca dolor
sol cas haue / sentit tal amargor
que debon grat / uida bandonarem

En aquest punt / me trob yo tant extrem
ço que uolgui / ab molt estremat cor  10
torna en mi / una lenta calor
e puis perdut / dolor mortal me pre
tal mudament en si hom no ueura
com enmi ueig / per nostre partiment
la mort hofa / quem tol mon be present  15
del uenidor / sab deu loque sera
-f. 181(b)v-

Molt homens han / perdut lo que ue, y ua
fills e muller / epart de lur argents
e restals cor / ab null esperdiment
e ma uirtut / en lur cor habita  20
e yo tinch clos / e sagellat proces
que per null temps / delit yo sentire
e nom dolch molt / com delits perduts he
mas planch la mort / hon lo mal uengut es.

Vn poch delit / es en ma dolor pres  25
ja sent plaher / com mon cor mal soste
pensant per qui / ne d'hon ma dolor ue
ami no plau / dedolor ser deffes
o tu qui est / fora del present mon
e uens ami / per ta mort mal passar  30
acapta'b deu / quem pusques auisar
quins esperits / a tu de prop te son

La mort qui tol / lo agradable don
que uida y sort / als homens uolen dar
quant es demi / ma tolt sens mi matar  35
de nostres temps / me resta lo que fon
-f. 182r-
d'aquest present / a tot hom do ma part
car noy ha res / quem uinga en plaher
del uenidor / no uull hauer esper
puis la tristor / enmi ha dolç esguart.  40

nom dolres tant / quen dolor sia fart
ans ma dolor / yo prench per mon mester
mon cor de carn / espus fort que l'açer
puis ell's uiu / y entre no es depart
quant l'esperit / del cos li uiu partir  45
e li doni / lo darrer besar fret
conech demi / qu'amor non te son dret
qu'ab cor sancer / ho pogui sostenir

En molt breu temps / l'hom nos pot dolorir
tant com de qui / ab l'enteres costret  50
car per gran torb / tots comptes no ha fets
dolor uol temps / si l'hom tot la sentir
emajorment / contra <h>oy apareix
car si nou fa / tost si y mescla conort
massa's foll / lo quis'fa tan gran tort  55
si cascun jorn / son dol foll no pareix
-f. 182v-

Nom jutje algu / si primer nom coneix
si tinch raho / per dolrem d'esta mort
en ella fon / complit lo meu deport
ella fenint / permi lo mon feneix  60
qui's tant cruel / que nos dolga desi
e de aquell / quin apart mes que siuol
donchs si algu / pogue fer honest dol
licenciat / nol feu mes que ami

Omort que fas / l'hom uenturos mezqui  65
y el ple de goig / tu mijançant se dol
de tu ha por / tot quant es jus lo sol
dolor sens tu / no haurie cami
tuest d'amor / son enemich mortal
fahent partir / los coraties units  70
ab ton colp cert / has morts los meus delits
gustar nos pot / ton cert y amargos mal.


~: Tornada :~

Tu esperit / si mon ben fet teual
la sanch dare / per tos goigs infinits
uine ami / de dia e de nits  75
fes me saber / si pregar portu cal.  -f. 183r-  


ArribaSi per null temps / cregui ser amador
en mi conech / d'amor poch sentiment
si comptar / al comu dela gent
es ueritat / quen mi trob gran amor
pero si guart algu / del temps passat  5
y el que amor / pot fer en loch dispost
nom d'amador / solament nom acost
car tant com dech / no so passionat.

Morta es ja / la que tant'he amat
mas yo son uiu / uehent ella morir  10
ab gran dolor / nos pot be sofferir
que dela mort / me pusques uer lunyat
lla dech anar / hon es lo seu cami
no se quem te / quen aço no m'acord
sembla queu uull / mas no es uer puis mori  15
res no la tol / al qui la uol per si.

Enque resta / que uida no fini
comprop la mort / yo la uiu acostar
dient plorant / no uullau mi leixar
haiau dolor / dela dolor de mi  20
-f. 183v-
O cor maluat / d'aquell quis ueu tal cas
que peces tot / o sens sanch no roman
molt poch amor / e pietat molt gran
degra bastar / que senyal gran mostras

Qui es aquell / quin dolre abastas  25
lo piados / mal dela mort uengut
o cruel mal / que tols la jouentut
e fas podrir / les carns dins enlo uas
el esperit / ple de por uolant ua
al incert loch / tement l'eternal dan  30
tot lo delit / present de ça roman
qui es lo sanct / qui de mort no dubta

Qui sera'quell / qui la mort planyera
d'altre y desi / tant com es lo gran mal
sentir nos pot / lo damnatge mortal  35
molt menys lo sab / qui mort james tempta
o cruel mal / donant departiment
per tots los temps / als coraties units
mos sentiments / me torba'sbalayts
mon esperit / note son sentiment  40
-f. 184r-

Tots mos amichs / haien complanyment
de mi segons / ueuramma passio
haja delit / lo meu fals companyo
el enuejos / qui de mal delit sent
car tant com puch / yom dolch e dolrem uull  45
e com nom dolch / assats pas desplaher
car yo desig / que perdes tot plaher
e que james / cessas plorar mon ull.
Tant poch no am / que ma cara no mull

d'aygua de plor / sa uida y mort pensant  50
en tristor uisch / de sa uida cordant
e de sa mort / aytant com puch me dull
no baste'n mes / en mi no puch fer pus
sino'behir / lo que ma dolor uol
ans perdre uull / la raho si lam tol  55
mas pus no muyr / de poc'amor m'acus.


~: Tornada :~

Tot amador / d'amar poch nosescus
que sia uiu / e mort lo seu amat
oque almenys / del mon uisca'partat
que solament / haia nom de reclus.  60  -f. 184v-  


ArribaLa gran dolor / que lengua no pot dir
del quis mort / e no sab hon ira
no sab son Deu / si pera si l'uolra
o si'n l'infern / lo uolra sebollir
semblant dolor / lo meu esperit sent  5
no sabent que / deuos Deu ha ordenat
car uostre mal / obe ami es dat
del que haureu / yon sere soffirent.

Tu esperit / qui has fet partiment
ab aquell cos / qual he yo tant amat  10
ueges ami / qui so passionat
dubtant stich / ferte rahonament
lo loch honest / me fara cambiar
d'enteniment / de ço quet uolre dir
goig o tristor / pertu he yo complir  15
en tu esta / quant deu me volra dar.

Pregant a Deu / les mans nom cal plegar
car fet es tot / quant li pot auenir
si es al cel / nos pot lo be spremir
si en infern / en foll es mon pregar.  20
-f. 185r-
si es axi / anullem l'esperit
sia tornat / mon esser a no res
e majorment / s'enloch tal premi es
no sia yo / de tant adolorit

No se que dir / quem farts d'hauer dit  25
si crit o call / nom trob quim satisfes
si uach e pens / he temps en ua despes
de tot quant fas / ans de fer men penit
no planch lo dan / de mon delit perdut
tant es la por / quem ue de son gran mal  30
tot mal es poch / si no es perpetual
e tem aquest / nol haje merescut

Lo dan mortal / es molt mes que temut
e tolne part / esser a tots eguals
otu dolor / siesme cominal  35
en contr'oblit / uullesme ser escut
fir me lo cor / e tots los senys me pren
fartat en mi / que nom defens detu
donam tant mal / que me planga cascu
tant com tu pots / lo teu poder m'esten  40
-f. 185v-


~: Tornada :~

Tu esperit / si res noten defen
romp lo costum / que dels morts es comu
torn'en lo mon / e mostra ques de tu
lo teu sguart / non donara spauent.


ArribaAquell ateny / tot quant atenyer uol
qui lo uoler / eguala ab lo poder
nos consegueix / aço perlo diner
lo no sabent / pensa que tot maltol
donch per hauer / hom lo major delit  5
nol cerch ab ço / que lo diner ateny
car en mes mal / que en be l'hom empeny
dins hom esta / lo seu be tot complit

Natur'en l'hom / ha termens stabilit
a sos desigs / per aquell contentar  10
e bastament / quels pusca sadollar
y el ignorant / ho uol en enfenit
guardat de fam / de fret e de calor
lo cors persi / res no demanara
si l'apetit / demes los requerra  15
en loch de be / si metra la dolor.
-f. 186r-

Erminis Marts / no guarden de fredor
mes que la pell / dela volp45 o d'anyell
ne cal uestir / per calor terçanell
ne son requer / lit ab molta blanor  20
prest e sens cost / es quant mester hauem
mas l'apetit / les coses encareix
tantque la fam / quant mes hauem nos creix
d'algun desig / complit fajtis rebem

Aquell uoler / compost no fartarem  25
quant passa d'hom / lo terme natural
dela raho naix / e del sensual
aquest reglats / en termens lo metrem
quant aquest han / lo seu propri esguart
l'home pot dir / ques en lo mon content  30
lladonchs lo uer / coneix l'enteniment
el cos sen fam / e fastig roman fart.

Aquest uoler / pot esser dit bastart
complau / e nou als qui l'han engendrat
dells l'esser pren / de que l'hom es torbat  35
uehent dels fets / lançant natura part
-f. 186v-
aquest destrun / aquell d'hon l'esser <tr>au
ell es fill cert / de fals s'opinio
perço los pechs / no coneixen saho
han per dolent qui d'aquell se trau  40

Rey es tot hom / aquest lo fa esclau
donal dolor / per desig no complit
senyor lo fa / subiugat a seruir
e pel costum / no sentiu que passau
ell es aquell / qui hom port'en lo mon  45
cercant la fi / que james trobara
car fora si / james hi peruendra
sa fi no es / en natura ne fon

Per conseguent / lo meu consell yo don
que uostr'amichs / us dels diners axi  50
que solament / ne prenga pera si
tant com mester / al necessari son
e lo restant / parteixca als qui no han
car non traura d'aquells son propri be
hoc un be fals / que tost sen ua o ue  55
tal que pus rich / es lo mes pobreiant
-f. 187r-


~: Tornada :~

Auis a tots / los qui trobar uolran
lo gran delit / sens mescla de dolor
fugen del tot / cobeiança e por
e pel diners / alur hostal uendran.  60


Arriba


Qui de persi / ne per Deu uirtuts usa
be sera foll / que per lo mon ho tempte
hon mals fahents / delur mal fet no penen
los ben fahents / de ben fer no meriten
ja son stats / uer semblants bons per fama  5
no pas en uer / car per fama be feyen
e per lur fets / lo mon los meritaua
noy resta al mon / qui res de be guardona

Donchs lo mal hom / als homens ja tescusa
cascu pot ser / tal com son uoler dicta  10
tot estament / son offici no serua
no sels prelats / perdonme Deu com dubte
papes y Reys / fins al estat pus minue
fan loquels plau / mas no pas lo que deuen
Deu amador / d'intention primera  15
temen les gents / el amen per segona
-f. 187v-

Dret natural / es que la prima causa
en nostr'amor / les altres precheixca
e quant se fa / ques faça per aquella
e no uullam / aquella per les altres  20
ella's la fi / denos e lo principi
ell'es mes que'n nos / lo nostr'esser
nos ignorants / regiram aquest ordre
car deu uolem / no persi mas per altre

Deu no pregam / ardentment sino'n pressa  25
e quant uolem / gratia d'ell atenyer
e som tan pechs / quens pensam ell nos hoja
e nostres prechs / ab gran dret nos condamnen
puix no hauem / l'intentio primera
enell, e puix / a nos e nostres coses  30
ans nostres prechs / ell hou d'horella sorda
e nons partim / deuant ell / menys de colpa.

Nom marauell / sils fets de Deu s'ignoren
com los morals / qui son clars, escurs paren
lur fonament / es en nostres uentresques  35
perque nons cal / escartejar molts libres.
-f. 188r-
si atraues / la fusta ua la roca
raho sera / puix naucher no la guia
si per uirtuts / los homens nos adrecen
que pendran donch / per forma de lur uiure  40

Si Deu no fos / ni lo mon donas premis
persi mateix / hom deu bones obres
car en be fer / lo bon hom se delita
el home reb / de sa bon obra paga
mas qui en Deu / n'ensi nos glorieja  45
mas uol hauer / honor glori'o fama
foll es pensant / que fent be les atenga
ell sino sab / que treball / no mereixen.

Segur de Deu / son de lur crims los homens
en aquest mon / puix castig no senmostra  50
e ja los Reys / los potents no castiguen
perquels han obs / y en part alguna s'dubten
si com lo lop / la ouella deuora
elo gran lor / segur dels'peix les erbes
axi los Reys / los pobres executen  55
eno aquells / hauents en les mans ungles.
-f. 188v-

No roman sol / la culpa en los princeps
mas en aquells / qui en malfer los insten
ells ja son mals / y en malfer los inclinen
per lur profit / o per causa d'enueia  60
de nos mateixs / pren lo mal causa prima
quins fem senyors / ablo poder del princep
encontr'aquells / quins son pars eguals frares
per fernos grans / d'honor o de riqueses.

Dob l'animal / es l'hom els altres simples  65
perco com son / en ell dues natures
si del que fa / nom complau almenys una
del tot es foll / qui de natura ixca
sino complau / ala part rahonable
ol apetit sol / qu'altre no damneie  70
foll es del tot / s'in be fer se turmenta
per hauer ço / quel mon als bons denega.

Tals com aquells / qui perla mar nauegan
son desuiats / sils fall la tremuntana
e uan en loch / hon la uentura ls porta  75
son en lo mon / los homens que nell uiuen.
-f. 189r-
Puis la uirtut no tenen per ensenya
cascu ua lla / hon l'apetit lo porta
qui contra fa / es foll ques atribule
puis que no sab / causa perqui treballe.  80

O Deu perque / los qui lo mon tribulen
y el que uolran / per null temps aconseguen
e conseguit / lur uoler mes desija
si que james / fam se part de lur uentre
com ne pert que / no demanen ab cuyta  85
si res pot ser / de que l'hom se contente
sabran que hoc / e ueuran quils engana
e contra si / comper tostemps treballen.

Per acabat foll / se tendra l'pus saui
de son defalt / haura mes coneixenca  90
penedint sedonantse / a carnatge
seruint aquell / que no sab d'hon deualla
d'opinio / fals'opte lo seu esser
pres la'n descuyt / no es lo quis pensaua
fama y diners / cuyda que uirtus fossen  95
los folls les han / e sauis les pledejen
-f. 189v-

Res no es bo / quel mal hom possehesca
e com honors / los mals homens atenguen
los homens bons / ab fam no les demanan
e majorment / pensant los qui les donen  100
foll es aquell / quil do del foll molt prea
car ja no ha d'aquell dela stima
mas la final diffença no's molta
entre aquells / quiuanes coses uolen

Lo bon honor / al bon hom no contenta  105
car lo bon hom / en son acte s'delita
no en l'honor / delqui lis agenolla
lo be d'honor / en aquelles qui honora
e no'n l'<h>onrat / mas lo seu be senyala
e si noy es honor / falsa's aquella  110
que lo bon hom / de tot en tot menisprea
no pens ser bo / quin tal be 's glorieja.

Gran raho par / que Deu nos auorreixca
puis lo perdem / per Deu qui nos en esser
quant los gentils / los lurs deus adorauen  115
en lur error / hauien gran escusa.
-f. 190r-
uehent aquella / ab lull no fols de pensa
e uer sembants / quels parien miracles
ara adoram / Deus d'opinio falsa
durant en tant / com los trig hom conexer  120

Ala uirtut / cuydam fer sacrifici
quant la honor / hauem en reuerença
e no saben d'hon fals honor pren forca
e ignoram / d'hon uer honor pren forma
tota honor / nos sembla ques deu colre  125
ne los sabents / mes del entendre passen
car fan honor / als qui nola mereixen
tots som eguals / als qui defora's mostra.

Enueja es / quils bens als grans guerreja
nemiga es / d'honor e fama bona  130
el ignorant / enqui uer iuhis gasta
quiser'aquell / que de lur mans escape
mes son pero / los qui d'honor abusen
d'hon al potent / e mal no li fall honra
lo uiçios pus tost / d'honor s'alegra  135
que lo dolent / de fama no triunfa.
-f. 190v-

No solament / als peix que res no ntenen
mas a quants som / l'ull mostrens en falaga
sique uehent / los fauorits hom honra
e tol recort / com no son molt culpables  140
qui per leigs fets / son muntats a dominj
honrals lestat / mes que leig fet nols leua
donch qui es lo foll / qui per honor be faça
puix la honor / per be fer nos atenga.

Ignorantment / al mon alguns be obren  145
per no saber / lo quils ne dona causa
altres no tant / mas pegament be usen
fahent per tals / que lur ben fer se perden
los primers son / tanguts molt a natura
quils fa ben fer / per mouiments quils dona  150
los altres son / uers deu e si culpables
infern uiuint / e pres mort posseheixen.

Fastig ha Deu / de quilmon no te'n fastig
edel quil ha / si d'aquell no s'aparta
no solament / es llany quies en l'armita  155
mas tots aquells / qui del barbull selunyen.
-f. 191r-
lladre diu hom / aqui lladres pratica
superbios / qui per honor treballa
auar aquell / qui ab diners s'embolca
lo loch hon es / lo mostra ser culpable  160

Diners y honor / per treball iust no guanyen
tants son los mals / qui per aquells treballes
qui bonament / en aquest mon pratica
no pot muntar / per los mals quil empachen.
qui regiment / uol de ben fer nos alta  165
o es grosser / no sabent que si usa
a mal a fer / lo cami pla nons porta
per nous camins / hi uan e plens despines

Sil home hagues / per leig fet uituperi
que fara aquell / caualler sodomita  170
hauent pres grau / d'eccelent uiril home
y aquell iaqueix / uolent costumde fembra
d'alguns sabem / aquest peccat horrible
no ueig senyal / qu'honor les sia tolta
qui nola tol / de hon tolta deu esser  175
no la dara / en part hon se mereixca
-f. 191v-

Ia no es crim / honor lo desdenys
e la mort menys / en homens quenles fembres
ans fa senyal / un poch peccat en ells
que la maior / ques pot fer en los homens  180
aço sdeue / perquels homens son iutges
passants dolor / del crim qu'elles mes toca
amant asi / lo mal d'altr'encarexen
e simples fan / lur fets abominables.

Reptar no cal / de lur uicis les dones  185
car de aquells / natura'n pren lo carrech
qui no enten / e passio lo força
de son be y mal / natura es maestra
los tres pilars / hon lo be del hom'sassenta
esser no pot / que sobr'ells se re colze  190
lur fonament / deu esser la prudença
e lo nom sol en elles par salvatges

Als que poder / e saber han d'apendre
e de ben fer / per fauor de natura
encontra d'ells / Deu pogra fer miracle  195
com en peccar / dela natura ixen.
-f. 192r-
dubtar no cal / si l'hom contra si pec<c>a
en tot quant fa / si de raho s'allonya
de tot en tot / de sa natur'es contra
com en peccar / los termens d'home passa.  200

Yo guart lo cel / y no ueig uenir flames
per abrasar / la sodomita secta
hon es lo temps / que tu prenies uenje
de tots aquells / qui natura greujauen
mire lo cell / quant ploura la iusticia  205
quen temps passat / entre nos habitaua
e no ueig res / que d'aquest loch deualle
ense roman / tot quant de tu s'espera.

Osenyor deu / e quant sera quet mostres
ja tarda molt / com de mal hom not uenges  210
yo so ben cert / qu'apres la mort l'esperes
mas en lo mon bem sembla quet mostrasses
uulles hauer / pietat del teu poble
puneix aquells / sehents alts en cadir
qui del anyel / uolen la carn ela lana  215
e son consents / que feres los deuoren.
-f. 192v-

Si dels estrems / los homens no s'espanten
uicis comuns / quasi'n uirtuts s'empenyen
ja los auars / passen per homens sauis
los cauallers / per mercaders s'espachen  220
elos coharts / lur grau d'honor no perden
per be quel nom / en los pits d'hom remanga
als propris fets / enteniment nos troba
(si per aquells / per hon diners'ajustan)

No es deshonrat / per ser auar l'hom joue  225
e que passas / tantalus en cobea
si es dispost / en ser franch essent prodich
ja li noura / si matrimoni tracta
uell ignocent / de be mas de mals abte
luxorios / cubert e ple de pompa  230
no pert honor / entre los pechs la fama
qui son aquells sabents quin deu l'homesser.

Que pot uoler / hom quendignat no sia
encontr'aquells / qui en lo mon triunphen
uehent los folls / grossers e plens de uici  235
e tot lur be / les ue per atriuença
-f. 193r-
no se algu quil mon tant no rebuge
quel enderroch / puix no sentint nos cansa
maldit jutiat / pot ser, mas nolempachen
al atreuit / lo mon cami li obre  240

Per mals mijans / lo mon sa fabor dona
yen son despit / los atreuits s'auacen
son auorrits / e quasi l'mon los dubda
loch te cascu / en lomon hon s'alloga
noy es raho / l'ordenador al seure  245
noy ser'algun / si espera bon orden
no contra fa la taula de perusa
orde noy es mas error sempiterna.

Rey no regeix / nels pobles obeheixen
no se qui es pus culpable al altre  250
degun estat / al altre no impugne
car no s'algu / que sa sino desuie
si algun hom es que la regla rompa
tan poca part / al cor punt no altera
ab tot aço resta la regla ferma  255
un oronell / l'estiu no denuncia.
-f. 193v-

O gent del nom / obriu los ulls per ueure
com no es uer / lo que ueritat sembla
e que honors / los diners e la fama
per les uirtuts / per null temps s'atengueren  260
lo cobeios / cruel e ple de pompa
astucios / importu sens deu tembre
aquest les gents / per uirtuos lo jutien
donchs per bondat / nos guanya bona fama

L'hom que uirtut / ab sol entendre toca  265
y en algun tant / pot gloria consegre
es coneixent / ela fauor menysprea
uehent los folls / com en aquella'ntenyen
no es tan bo / que si los bons l'hauien
nola uolgues / ab rahonable stima  270
no es tant foll / que'n extrem la cobeje
l'entendre ha / mas a uirtut no basta

O quant son pochs / qui de general regla
prenguen profit / per als singulars actes
no per aquell / fora d'honesta uida  275
mas per aquells / qui fan uida contenta.  -f. 194r-  


Arriba


tot han dit uer / eno cascu persi46
lo be del hom / en dues parts se pren
quant ueritat / l'enteniment enten
el apetit / a raho consenti.

De aquest be / algu no dissenti  5
que de persi / ben hauyrat hom fa
mas per complir / el que hom menesterha
dels bens forans / e sens ells no es mezqui
masque del tot / ben hauyrat no es
d'altra part diu / persi esser bastant  10
entrebe emal / homfan estar penjat
entr'aygua y foch / sens fret o calt l'haumes.

De son poder / seneca ço deffes
dient quen bens forans's algun be
mas lo quils ha / del sobira no te  15
per ells / hauer lapart de mig puges
ell uol tant/ l'hom / estrenyer dins sa pell
no pus hauer / que sa natura uol
si alguns d'aquests / la fortuna litol
quel sobira / ferm esta'n son castell.  20
-f. 194v-

Sils bens forans / son menester ab aquells
complit son be / alhom en quest mon
meny d'aquest / no es lo be ne fon
deserta es / sa propri obra'n ell
fortuna haura / enell son poder larch  25
y en natural comu / atots los bruts
sos propris bens / enell seran perduts
si als altres bens / ell ha'n tan gran allarch

De aquest bens / ueritat no fa'nbarch
d'esser en hom / forans y enteriors  30
fama y diners / son forans y enteriors
fill e muller / e nom se sim allarch
los aparts dins / bellea y sanitat
e tots aquells / que natura dar pot
tot son no res / a mon parer e uot  35
per ser comuns / e fora potestats

O aquest be / no es en hom trobat
e si trobat / s'ateny sens los estranys
qui perdre pot / e no te'n segur sos guanys
y en perfet be / senten seguretat.  40
-f. 195r-
qui jutjaria / si ja'quest be pot esser
sino aquell / qui es tot uirtuos
car l'home flach / unpes molt ponderos
per tant alçat / no creu d'ell tant poder.

Menys de delit / tal que nospot hauer  45
e lo major / ques pot aconseguir
e res nol pot / per natura uenir
tant acordat / aquest lo fa saber
Picurus dix / ell esser lo delit
aço es fals / mas es per conseguent  50
senslo major / delit no's hom content
son senyal cert / es fer l'hom ahunit.

Saber nos pot / tal be menys de sentit
e nol sent hom / si dons sabut no es
l'enteniment / sab lo be hon es mes  55
mas pel uoler / deu esser elegit
l'hom es mester / que faca unio
de ses dos parts / la principal seguint
fahent tals fets / que sia obehint
son apetit / sensual a raho.  60
-f. 195v-

enest obrar / cau delectacio
donant senyal / deser l'acte perfect
e sens delit / l'habit nos mostra fet
car mostra l'cos / ser en rebellio
clarament es / deshobedient fill  65
qui murmurant / per lo pare treball
si l'apetit / en obehir defalls
ala raho / lapau es en perill.

D'amunt es dit / queuirtut pren exill
si l'hom obrant / obra por interes  70
e per delit / quel habit complit es
e sens aquell / no ual ungrademill
mas si delit / es sola causa l'fet
el acte's bo / interes se fara
nol cal pensar / al qui be obrara  75
hon es lo be / alli delit se met

Al be obrant / uirtut delit promet
lo mal fahent / si algun delitateny
no passa molt / que dolor lo costreny
e nol deffens loch publich ne secret  80
-f. 196r-
ab ell sen ua / coneixença del mal
qui per tostemps / la conciencia lrou
si es maluat / tant quen mal safi clou
lo seu delit / adolorir liua

Plato uolch dir / que bo ne cominal  85
no es delit / mas anch molts enemichs
picurians / posar / en com inichs
quelbe del hom / er'en delit carnal.
mas derrer uench / son dexeble mateix
qui anulla / uanes opinions  90
e del que dix / posa uidents rahons
elbon delit / del auol diuideix.

Delit e be / sol ordel departeix
car tot fahent / enten semblar asi
per conuenient / dela cosa perqui  95
fa lo que fa / essentne cobejos
es ueritat / que molts actes l'hom fa
qu'entre uoler / e no uolerse fan
de quels fahents / porten uoler penjan
mas elegint / a uoler se reffrena  100
-f. 196v-

Si com dolor / contra delit esta
axi fon l'hom / contrariaçio
de tot quant faig / dolor es la raho
tals passions / nostra natura'ns da
amor e oy / primeres passions  105
son termenats / en delit odolor
al sguart de be / lo cami es amor
e per fugir / dolor ne da rahons.

Sauis no son / tots qui les quistions
determenar / saben e dar consells  110
si contra por / son simples com anyells
e uers delit / ardit com a leons.
saui es aquell / qui sab si consellar
enuers lo be / qui propri es e seu
prenint aquell / jaquint l'als en relleu  115
anant los folls / en lo mon tribular.

Sauis son dits / los qui poden iustar
honor diners / e fauors de gran gents
e son uillans / de cor e mal sabents
que res del uer / no sabrien pensar.  120
-f. 197r-
cuydant esser / sauis ells son astuts
poder hauent / de ser bons son maluats
aquells e tals / no seran perdonats
pel saui hom / qu'ateny si per uirtuts.

Molts son errants / d'ignorança uençuts  125
altres qui son / errants ignorantment
gran causa hauents / de lur falliment
penedintse del cas / hon son cayguts.
tots aquest son / sens culpa lur peccants
no l'ignorant / que per culpa no sab  130
raho sera / que perdo no acab
e si aquells / sens lur culpa errants.

Aquells son folls / qui son lur bens gustants
menys de seruar / manera'n res del lur
parlar de tals largament yo no cur  135
mas d'altres folls / sauiessa mostrants
comprant molt car / treball, dolor, e mort
per guanyar poch / encar'aço no cert
plegats al loch / lo trouen tot desert
clamants del mon / e aço abgran tort.  140
-f. 197v-

Axi com l'orb / no te ab lull deport
perque noy ueu / per causa d'ungran tel
e tolt aquell / pot ueure terra y cel
ne pren aquell / qui d'entendr'ha confort
en ueure'l uer / e per mal apetit  145
es ignorant / que lo mal jutja be
l'incontjnent / per passio'n tal ue
lintemperat / en fer mal pren delit

De semblants gents / esta lo mon fornit
entals recau / la major part del mon  150
quals son aquells / qui de aquests no son
l'hom dat a deu / y el de natura'xit.
engeneral / l'incontinent esten
mas ja no sab / com passio lo pren
ell ua per mig / e per cas pren extrem  155
l'intemperat nol sab / edonchs nol pren.

Encadenat / deu ser qui no compren
que tota res / deu ser jaquit perDeu
mas escapant d'açi tot home creu
que altre be / locor del home enten  160
-f. 198r-
tot los juhins quis fan entre los homens
affectio / la sententia ordenada
do tinch per foll / qui en gloria's munta
per lo juhi / que tal jutje la dona.

Causen les gents / d'est'error communa  165
puis en lo mon / tal enteniment troben
ans dehauer / del uer la coneixença
han engendrats / habits per mal conceptes
no ha molt fet / quin coneixença basta
mas lo qui ha / dela part bona prenga  170
als homens flachs / par obra impossible
perqu'ab ull flach / miren cosa difficil.


Arriba


Lo tot es poch / ço perque treballam47
puix conseguim / y el uoler fart no es
en lo uolgut / lo defalt no es pres
mas l'apetit / com en tal pert giram
alguns desigs / acorren a delits  5
quel mouiment / no pot hom escusar
e d'altres moltes / que sen pot be lunyar
e contra nos / son per nos elegits
-f. 198v-

Per poch loguer / treballam giorns e nits
no se que fa / l'hom perdre si e Deu  10
molt per poch preu / se dona ço del seu
perdent delits / per delits ab despits
contra lo cors / es enemich lo mon
del'arma es / enemich principal
entre aquest / es nostre be o mal  15
donchs / don los ueamar qui ells confon.

Deuersitats / de delits en l'hom son
auiure alguns / nesessariament
naturals son / la spetia sostinent
altres me pens / que natura nols don  20
mas son per hom / d'opinio stimats
los quals persi / no han res de ualor
car en senyal de uirtuts es honor
los diners son per estima trobats.

Los homens son / axi forauiats  25
qu'honor diners / crehen se be del nom
ço es perque / lull nostre no ueu com
ala uirtut / sien premis donats
-f. 199r-
e ueu aquell / honrat hauer diners
lo loch noy es / e lo senyal roman  30
e tant al mon / ha durat est'engan
que no sab hom / altres deus uerdaders

Alguns delits / son d'altres homeyers
la carn no uol treball / fam ne coltell
e pels diners / axi joue com uell  35
se dona mort / e per tots sos plahers
e la donor / ablo doner debat
no ual honor / car lo diner segueix
en camp sembrat / de diners honor creix
tal son los deus / quel mon ha celebrat  40

S'in l'hom esbe /per lo mon la trobat
dich ho d'aquell / qui no sab altre be
e si te mal / axi pel mon hi ue
no en tot mal / mas en gran quantitat
lomon fa mal / mostrant que uol ben fer  45
e quant fa be / no es be uerament
aço no'nten / lo qui uiu grossament
e lo sabent / qui passio suffer.
-f. 199v-

Ardit e franc / orudent justicier
es l'hom pel mond / sens habit de uirtuts  50
aquest mon ha / per lo mon mereixent
perque nos ueu / ço que uirtut requer
bon fet requer / de be fer gran amor
e fent aço delit / noy fallira
la'ntention / d'interes noysera  55
e lo mon uol / diners fama y honor
Infinits son / qui obren ab dolor
y ab interes / algun acte honest
als ignorants / cuiden hauer conquest
ja la salud / ab gran dolor e por  60
altres e pochs / entenen lo que fan
e faran be / mala intentio
dan'entenent / que lur uoler es bo
tots deuant gents / uirtuosos seran.

Sens nombre son / los qui tant no faran  65
uolents portar / si molt ben arreats
no pensant als / sino som son mirats
en lo publich / ab dolor despendran.
-f. 200r-
dela uirtut / quencomençar serueix
tanta n'aturan / com solament los plau  70
res no mettent / enobra sils desplau
sepulcre son / hon res leig no pareix.

Lo be del mon / no es be quil coneix
lo saui l'sap / e tem aquell, lo foll
saui no es / quil sab e no sen toll  75
sens act'honest / prudentia nos nodreix
de sauis folls / yo fare mençio
ede aquells / que sauis hom pot dir
dels folls coberts / e dels menys de cobrir
dels perdonats / e dels menis de perdo.  80

Segons de molts / fo lur entencio
quel be del mon / fos en tres parts partit
mas en apres / d'aço deu esser dit
que es lo be / per uera opinio
tant quant hom sent / ab anima e cors  85
etant quant sent / ab lo cors solament
e quant enten / ab sol enteniment
del be celest / d'aquell res yo no pos.
-f. 200v-

Molts philosophs / en lur scrit han clos
ser profitos / o delitable honest  90
e tot quant es / que sia des<h>onest
no esser bo fora de tot repos
lo be honest / sen porta los dos absi
car per aquest / delit perfet s'ateny
axi mateix / a tot profit s'empeny  95
no desuiant / de raho lo cami

Lo profitos / perque s'esguarda si
lo delitos / dins si mateix enclou
tot acten / l'hom / que delectio mou
porta delit / e nou cal dir ami  100
mas tot delit / profit asi no trau
e pus comu es / delit que profit
tot animal / participa delit
y en lo profit / hom per la raho cau.

D'hon de pot dir / quel ben del home jau  105
en aquests bents / cloents los tots <l'>honest
mas es ardir / que es lo be aquest
e sil'ateny / lo Rey e lo sclau
-f. 201r-
e hon esta / en l'home assegut
e que deu fer / per conseguir tal do  110
e quen ateny / per sa possessio
e com per poch / lo uol hauer perdut

Segons per molts / e per tots he sabut
tant quant fa Deu / en ua no es fet res
los elements / etots quant que dells es  115
acerta fi / per sos migs han uengut
repos ateny / segons que es cascu
no pus ne menys / que naturals promet
e conseruar / si cascu es discret
en fer aço / no roman trist algu.  120

L'animal hom / es animal comu
tocant de brut / e de celestial
brut perla carn / per l'arma diuinal
e d'aquest be / molt menys sera deju
e sera quant / la rahonable part  125
ates haura sa fin / per son obrar
aques es be / final hon uol bastar
e que lo fals / romanga'un depart.
-f. 201v-

Cascu obrant / a be son esguart
e sab quemal / de tot en tot fara  130
mas per fals / juhi / algun be stimara
plahent asi / per fer l'apetit fart
e no sera / s'il be uer hi defall
car no roman / contenta la raho
si no es be / mas per opinio  135
si n'ha delit / nos lunyalo treball.

Tant es lo be / que no es mur ne uall
tinga lo pas / quel uoler d'hom nos port
per sa uirtut / sens hauer hom acort
lo tir'a si / e menys d'altre ncenall  140
e dell han dit / sauis escocians
quel possehint / no pot caure'n tristor
lo philosoph / aço pren error
dient d'aquest / no estendre tant ses mans.

Alguns han dit / quen lee48 coses molt grans  145
lo contemplar / d'elles la ueritat
esta ques be / mas axi han errat
altres han dit / quenles uirtuts usants.
-f. 202r-
delbe / aquest / es de marauellar
com se pot fer / quel cerch fals l'entenent  150
en part hon fi / e lo començament
ab la raho / pot be desi lunyar.

La major part del mon no pot amar
lo be honest / per que be nol perceb
qui es aquell / qui'n paciencia reb  155
que tot son be / dinsi pusca estar
e per uirtut / tal be sen a consech
e que la mort / nodeu hom auorrir
eque honor / e bens son de jaquir
e de aquells / quils amen quen renech.  160

Saui e foll / scient e home leig
en algun be / sa esperança met
e sil honest / lanç a part tramet
de falso bens / l'esforcat fer aplech
segons qui es / tal li apparra  165
lo temps e loch / la disposiçio
li mudaran / sa mal opinio
james en fer / sa uoluntat haura.
-f. 202v-

L'home auar / son be'n diners esta
yenlo delit / del coyt lo fembrer  170
l'hom orgullos / desija honrat ser
mas entre si / diuerç aço sera
car molt auar / lo logre te permal
e uol trobar / en plaçes e camins
si bels auars / uolen guany apart dins  175
enlo guanyar / hud'altre's desigual.

L'hom orgullos / uol ser en general
honrat loat / mas en diuers cascu
hu uol ser dit / franch ardit / pel comu
altr'en saber / creu esser son cabal  180
altr'en uirtut / del cos obell cantar
tot aço fa / qualitat dessemblant
o per saber / del hom qui es triant
entr'aquests bens / qual per millor li par

Necessitat / fala fi cambiar  185
car lo malalt / en sanitat la met
lo sedejant / diu quen fartar la set
lo pobre hom / en hauer creu estar.
-f. 203r-
lo flach leig / fort uol esser e bell
tots aquests bens / ans dehauer han preu  190
del be honest / nos pot fer algun preu
sino per l'hom / qui posseheix aquell.

Del hom sabent / es dret quem marauell
que es aço / que de tot seny lo trau
com no coneix / que foll es mes quesclau  195
uolent delit / lo pert per mal consell
car natural / passio ell nol mou
tals delits son / trobats d'opinio
per no usar / lo delit de raho
la uoluntat / cercant son bels enclou.  200

Nostra raho / aquests delits esclou
nols uols la carns / ans aquell auorreix
que mes de prou / a son uoler li creix
a desijar / ço quenla uida nou
quant'l'hom de poch / en pau munta senyor  205
queli plau mes / per tostemps treballant
obrant mals fets / nulla uirtut usant
no esperant / sino falsa honor.
-f. 203v-

Delits del cors / no son de tanta'rror
car no's algu / ques lunye lo començ  210
restant encarn / lur delit res nol uenç
l'especia d'hom / d'aquells trau sa ualor
sobres uolguts / nostr'arma'n abit ua
e uol n'ecces / persa'n finida part
en terme son / e de lur termel's part  215
ferlos uol grans / natura nou soste.

Donchs al sabent / quina sperançal te
en los diners / e honor de mal loch
no dich sils ha / que com a serps los toch
nos dona ells / sabent com no han be  220
tant com diners / lo cor d'hom no estreny
en cor auar / algun be no s'assiu
ne pot hauer / amich, home altiu
qui peca'n tot / o quant de be y ateny.

Donchs qui dira / d'aquell home hauer seny  225
quel propri be / pert mal accident
car per hauer / fauor de folla gent
agrans despits / e uergonya s'empeny.
-f. 204r-
no uenç primer / de trobarse'uençut
e serueix ans / que no sia seruit  230
e pert plaher / ans d'hauerlo sentit
e sil ateny / ab dol es retengut.

Lo quino sab / quen obra de uirtut
es untal be / donant delit perfet
equel desig / per als no es satisfet  235
nom marauell / quen Deu sia'rascut
com ueu que res / nol basta contentar
e nos pot fer / que son desig castich
e de tal be / ueu tot animal rich
e lo senyor / sofia pobrejar.  240

Entre los bens / forans lo uol trobar
yels naturals / e nol pot conseguir
en esta'rror / aço lo fa uenir
com quantitat / pensa quel deu fartar
e james fon un hom / tan bell e fort  245
rich e honrat / que perço fos content
segons que uol / ha son contentament
no segons quant / si bey ha'lgun deport.
-f. 204v-

Si la honor / ha be com s'arecort
dela uirtut / mas be no ha persi  250
son be estat / en qui la fa y aqui
es dat siu ual / sino tots reben tort
l'honrat ha be / com al bo fa honor
el'honrat mes / com la honor mereix
e la honor / al honrat uoler creix  255
e si l'es totl49 / percono sent dolor.

Honor es bo / quant nol segueix amor
mas plau al bo / pel mouiment primer
no s'esten pus / car uirtut no soffer
ques delit l'hom / en estranya ualor  260
mas ques dira / d'aquell entes maluat
mes si es uell / cercant fauors e bens
en tot orat / esperon ha sens frene
no coneixent / tenir cami errat.

Del home pech / no so marauellat  265
puix no sent res / defora de sa carn
del hom sauent / se coue traurescarn
quen son saber / sia tant enganat.
-f. 205r-
perdent a si / Deu y el mon no guany
qui coneixem / tant saui e tan bo  270
que mal he be / no sen digu'ab gran so
e donchs al bo / de fama poch l'in tany

Foll es aquell / qui lo bon home plany
com n'es preat / del home mal estruch
ja no es bo / omes pech es que ruch  275
quen tal fauor / o'n tal fortunas bany
planyer se deu / lo bo com no ten loch
d'executar / sa famosa uirtut
e quel poblas / se trobas fort e mut
anant badant / algun bestial joch.  280

Poble yo dich / a Reys peon e Rochs
duch, caualler / juriste menestral
hauents per be / l'opinio general
quen la honor / e diners tot be toch
e sobr'aquests / son unes poques gents  285
dient quel be / es en uergonya hauer,
altres tant pechs / dient q'esta'n plaher
menys d'hauer / d'altres bens sentiments.
-f. 205v-

Per donar fi / amos breus parlaments
pens lo bon hom / com qui lloa de que  290
e si bon hom / lo lloa e de be
hajan delit / restenient bombaments
gloria sta'n coneixer asi
ple de uirtuts / e no lloat dells folls
d'aquells nou dich / quistan caden'en colls,  295
mas dels sabents / qui ignoren sa fi.

Vaja cercant / lo foll grosser mezqui
loseu delit / entre los populars
car tot semblant / se delit ab sospars
e no deman / a degu lo cami  300
si es mostrat / cami no girara
mas no ira / ab tant cuytat pas
si donchs no es foll / quensaber no bastas
quin es lo jorn / que menja alegre pa.

Perque uolent / home fastig no ha  305
com ueu lo mon / pels dolents possehit
e per que uol / d'aquell ser fauorit
no es d'alt cor / quin uers tal fauor ua.
-f. 206r-
magnanim qui / lo mon te en menyspreu
e molt mesqui / lo quil pensa seruir  310
e com aquest / los ueu contrauenir
que fa lo llas / sospirant lloa deu.

Hon cab uirtuts / la ueritat'sasseu
e la raho / ab aquestes s'ajuny
hon una es / les altres no son luny  315
d'elles nol sab / qui nols dona gual pui
la uer honor / es dat al loch hon son
e lo reues / al qui sen troba buyt
l'hom quin es menys / es arbre menys de fruyt
homs en bell ort / son los homens delmon.  320