Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
IndiceSiguiente


Abajo

Poesías de Ausias y Mena. Obras de Osias Marco [Transcripció]  -[Coberta]-     -Guarda r-  

ArribaObras de Osias Marco
Arriba


¶Axi com cell / quen lo somnis delita1
e son delit / de foll pensament ve
ne pren a mi / quel temps passat me te
limaginar / que altre ben noy habita
sentint venir / la guait de ma dolor  5
sabent de cert / quen sens mans he de jaure
temps por venir / en ningun bem pot caure
so que no es res / en mi es lo millor

Al temps passat / me trobe gran amor
Amant no res / puis tot es ja finit  10
daquest pensar / me so jorn em delit
mas quant lo pert / sesforsa ma dolor
si com aquel / qui es jutjat a mort
si de lonch temps / la sap i sa conorta
si creur|el fan / li sera estorta  15
el fan morir sens vn punt de recort /

Plagues a deu / que mon pensar fos mort
o que passas / ma vida en durment
malament viu / qui ten son pensament
per enemich / fentli de mals ha port  20
que com lo vol / de algun plaer servir
prenlin axi / com dona ab son infant
que si veri / li demana plorant
ha tant poch seni / que nol sap contradir
-Guarda v-

fora millor / ma dolor soferir  25
que no mesclar poca part de plaher
entro aqueles males / quem giten de saber
com del plaher passat / me conve exir
llanc mon delit / dolor se converteix
dobles la fam apres dun poch repos  30
si col malalt / que per un pla<h>ent mos
tot son menjar en dolor se nodreix

Com lermirta / que enyorament nol creix
daquelles amichs / que auia en lo mon
tant ha llonch temps que en lo poblat no fon  35
per cas fortuit / hun dels li apareix
qui los plahers / passats li renouella
si quel passat / present li fa tornar
mas com sens part / les forcat congoxar
lo ben com fuig / ab grans crits malapella /.  40  -f. Ir-  
Altra
Arriba


Pren men axi com alpatro quen pla<t>ga
Ve sa gran nau /e/ pensauer castell
Vehent lo cel esser molt clar /e/ bell
Creu fermament dunancorassatns haia
E sent venir soptos hun temporal  5
De tempestat /e/ temps incomportable
Lleva son juhi que si molt es durable
Cerquar los ports mes quaturar li val

Moltes veus es quel vent es fortunal
Tant que no pot surtir sens lo contrari  10
E cella clau quius tanqua dins larmari
No pot obrir aquell matex portal
Axi ma pres trobant ma namorat
Per sobres alt quim ue deuos maymja
Del no amar desalt ne te lauja  15
Mas hun sol pas meu noy sera trobat
Menys quelo peix es en lo bosch trobat

E los lleons dins la<y>tguan lur soiorn
La mjamor per null temps pendra torn
Sol conexent que demjus doneu grat  20
E fiu de vos quem sabreu be conexer
E conegut nom sera mal grahida
Tota dolor hauent per uos sentida
La donchs ueureu les flames damor crexer
-f. Iv-

Si mon uoler he dat mal aparexer  25
Creheu de cert que uer amor nom luny
Pus quelo sol es calt al mes de juny
Ard mon cor flach sens algun grat merexer
Altre sens mj daco merex la colpa
Vullauli mal com tan humjl seruent  30
Vos te secret per son defaliment
Cert es amor que mj amant encolpa

Ma uolentat ab la raho senuolpa
E fan acort la qualitat seguint
Tals actes fent quel cors es defallint  35
En poch de temps una gran part de polpa
Lo poch dormir magresal cors ma costa

Doblam lengyn per contemplar amor
Lo cors molt gras trobant se dormjdor
No pot dar pas enaquestaspra costa  40
Plena de seny donau me vna crosta
Del uostre pa qujm leuelamargor
De tot mengar mapres gran desabor
Sino daquell quj moltamor me costa  -f. IIr-  
Altra
Arriba


Per moltamor <Alt /e/ amor>2 don gran desig sengen<d>ra
Sper vinent per tots aquests graons
Me son delits mas donam passions
La por del mal quim fa magrir de carn tendra
E port al cor sens fum continuu foch  5
E la calor nom surt apart defora
Socoreu me dins los termes dunora
Car mos senyals demostren viure poch

Metge scient no te lo cas per joch
Com el calor no surt apart extrema  10
Lignorant no veu quelo malat no crema
E jutial sa puys que mostra bon toch
Lo pacient no pora dir son mal
Tot aflebit ab lengua molt diserta
Gests /e/ color assats fan descuberta  15
Part del afany que tant com lo dir ual

Plena de seny dir uos queus am no cal
Puys crech de cert queus tenju per certa
Si be mostrau queus esta molt cuberta
Cella per que amor es desegual  20  -f. IIv-  
Altra
Arriba


Axi com cell quj desija vianda
Per apagar sa perillossa fam
E ueu dos poms de fruyten hun bell ram
E son desig egualment los demanda
Nol complira fins part haia legida  5
Si quel desig vers lun fruyt se decant
Axi ma pres dues dones amant
Mas elegesch <vos> per hauer damor vida

Si com lamar se plany greument /e/ crida
Com dos forts vents la baten ogualment  10
Hu de leuant /e/ altre de ponent
E dura tant fins lun vent la jaquida
Sa forca gran per lo mes poderos
Dos grans desigs han conbatut ma pensa
Mas lo uoler uers hu seguir dispensa  15
Yol vos publich amar dretament uos

E no cuydeu que tan ignoscent fos
Que no uers uostrauantagte gran
Mon cors no cast estaua congoxan
De perdre loch quil era delitos  20
Una raho fon ab ell de sa part
Dient quen ell se pren aquestamor
Sentir lo mal /o/ lo delit maior
Si quell content cascu pot esser fart
-f. IIIr-

Lenteniment aparlar no vench tart  25
E planament desfeu esta raho
Dient quel cors ab sa complexio
Ha tal amor com hun lop /o/ / renart
Qui lur poder damar es limitat
E si lamat ueheu dins la fornal  30
Car no es pus que apetit brutal
No sera plant /e/ molt menys defensat

Ell es qui uenc la sensualitat
Si be no es en ell prim moujment
En ell sta detot lo jutgament  35
Cert guiador es dela uoluntad
Qui es aquell quj encontra dellreny
Que uoluntat per quil fet sexecuta
La torch senyor t si ab ell disputa
Ala perfi se guja per son seny.  40

Diu mes auant al cors ab gran endeny
Vanament uols /e/ uans son tos desigs
Car dins hun punt tots delits son fastigs
Romans nellas tots jorns ne prens enseny <A tu m… pots a…>
<ab tu mateix / delit no pots hauer>3  45
Tant es grosser quamor non es seruit
Volenteros acte debe es dit
E daquest be tu no saps lo carer.
-f. IIIv-

Si be complit lo mon pot retener
Per mj es lom en tan sobiran bo  50
E qui sens mi ensperancal rete
Es foll /o/ pech /e/ terrible grosser
Aytant com es lenteniment pus clar
Es gran delit lo que per ell se pren
E son pillart es subtil pensamen  55
Qui de fins pasts nol iaqueix endurar

Plena de seny no pot deu amj dar
Ffora de uos que descontent no camp
Tots mos desigs sobre uos los escamp
Tot es dins uos lo quem fa desijar.  60
Altra
Arriba


Tant he amat que mon grosser enginy
Per gran treball de pensa es suptil
Lexant apart aquell sentiment uil
Quen jorn present los enamorats ciny
So tant sabent que se ben departir  5
Amor daquell desig no uirtuos
Car tot desig retent hom congoxos
Nos ueramor ne per tal se deu dir
-f. IIIIr-

Axi com deu quj nol plach descobrir
Stant enclos en lo uirginal uentre  10
E quant isque defora daquell centre
May lo setan lo poch ben discernjr
Ans quant en ell ueyal cors de natura
Creya de cert aquell no esser deu
Mas ia retut son sperit en creu  15
Sabel mester que paradis procura

Per mals parles /e/ tret saber /t cura
De retenir lo foch damor sens fum
E per aco he carteiat uolum
Daquell saber que sens amor no dura  20
Viscut he molt sens esser conegut
Per molts senyals que fictes he mostrats
Mas quant sere per hom foll publicats
Sera ben cert lo tart apercebut

Sia enuos aytant de be caygut  25
Obrant en uos areglada merce
Que uehent mj despulat de tot be
Nom despreheu pel dan amj uengut
E si per uos /e/ nom de foll ates
E contra mj fo restat malmjrent  30
Sia per uos cregut saui sabent
Puys que per uos mon seny aure despes
-f. IIIIv-

Si per amar auos hauiates
Honor /e/ bens belleay sauiesa
Lamor queus he tendria per ofesa  35
Si tal senblant en uos no paregues
Ma uoluntat en si tal carech porta
Que no sera sens la uostra contenta
E per null temps cas mepens que no dissenta
Que null desig li sodegue la porta  40

Plena de seny natura nom comporta
Que tal dolor no descresqua ma vida
Si deu preguas maueu serihoida
Hoyu lauos puy veritat reporta
Altra
Arriba


Molt he tardat en descobrir ma falta
Per jouentut quem negasperiment
E hun cas nou lom es mal conexent
E ia pus fort hauent raho malalta
Per gran esforc de folla uoluntat  5
Car tant com es la uoluntat moguda
Hom deu hauer del seny maior ajuda
Si uirtuos deu esser nomenat
-f. Vr-

Qui son camj uerdader ha erat
Per anar lla hon uol soiorn hauer  10
Es li forcat que prengua mal sender
E may venir ason loch desijat
Tal cas mapres uolent me contentar
Mon ferm uoler per altre tan amant
No ha trobat lo seu propij senblant  15
Car son esguart es uerament amar

Lenteniment en quil juhy nos clar
fforcadament ha pendropinions
Voluntat mou sufistiques rahons
Ffent les ualer /e/ per bastants passar  20
Si com flori qui bona calor ha
E no ual res coneguda sa ley
Na pres amj quen pensa munti rey
Ffahent rahons quals ueritat desfa

Si pas mal bon dret ho consentra  25
Puys es dit foll cell qui serueix senyor
Qui no pot fer content bon seruidor
E per null temps negun dret juhy fa
E mes que mal administrador es
Al cauador dona loguer de metge  30
En los lochs plans fa durar lestret setge
E fort castell entera tost la mes
-f. Vv-

Pren men axi com al grosser pages
Que bon sement en mala terra met
Altrecuydat pensauer bon splet  35
Daquell terreny qui buyda los graners
Assats ha seny qui noha sentiment
Per enterguar /e/ trobar la raho
Ca prenesment de mal del companyo
Per cas passat jutia lo seu pressent  40

Seguint lestil que natua consent
E co quel seny en ueure clar abasta
Negre forment no dona blancha pasta
Ne lase ranch es animal corrent
Tanpoch sera que nulla dona senta  45
Ne ueia prim lo fin secret damor
Si per amar no sofir gran dolor
Y en sentiment triadan millers trenta

Plena de seny si algu mjesmenta
Tots los hoents dien que so mellor  50
Pus flach /e/ fort /e/ callant amador
Ma uoluntat faent damor siruenta  -f. VIr-  
Altra
Arriba


Si com rictat no porta bens ab si
Mas ual aytant com cell qujn es seny
Amor no ual poch com tot enamorat <mas tan com lamador>4
Mancha bufant orgue fals no ret fi
Amor ual poch com tot enamorat  5
Ha falsedat en son pits fals enclosa
O es ajunt ab vna tal s esposa5
Peguea es son dret nom apellat

Amor no pot hauer desordenat
Co que deus fa natura mjgancant  10
Car home pech no pot ser fin amant
Ne lo suptil contra sa calitat
Mal pendra pint en laygua sa figura
Molt menys amor pendra lo no dispost
Ne pot estar laygua dins vn loch rost  15
Axi amor en cap dom foll atura

Per ben amar ab angoxossa cura
En temps passats eren ladonchs uolguts
Ouidil prous dix quamor es crescuts
Per altramor demostrant sa factura  20
Verdader fon son dit /e/ fos presichs
Tant quant amor fon prop de conexenca
Mas en est cas entrellss6 ha mal uolenca
Tal que no creu null temps sien amjchs
-f. VIv-

Si fossem nats uos /e/ yoentrels antichs  25
Lay quant amor amant se conqueria
Sens praticar alguna maestria
Lo uostre cor no fora tan jnichs
E nuos conech gran disposicio
Defer tot co que gentilea mana  30
Mas criament ueg que naturangana
Car viurab mals es dom perdicio

Per mal grahir ne per mala saho
Mon cor no pot amor desemparar
Deuotament los me plau remembrar  35
Aquells passats aquj don deus perdo
E com sere trespassat daquest mon
Letres diran sobre la mja tomba
Plena de seny no tingau agran bomba
Car per uos muyr /e/ uag no sabent hon  40

Enueiastal que tot primor confon
A tots aquells quj ab si lasajusten
Los enueiats vn poch ne molt no gusten
Aquell mal tast quels enueiosos fon
Tal es amor car yo qui lam ajust  45
Sent grans dolors dant me folls mouiments
E uos haueu daco tals sentiments
Com fort destral ha de tallar molt fust
-f. VIIr-

Si com adam pres mal del vedat gust
Com sa muller li mostra mal camj  50
Dient adam mengem daquest boci
E senblarem adeu quj es tot just
Ne pren amj qui mon seny ha cregut
La uoluntat fent li promjssio
Que ben seruint aconseguia do  55
que per null temps tal no fo conegut

Per mal seruir no crech laia perdut
Car sills treballs hagues soferts per deu
Cors glorios foran lo regne seu
E ia plorant souin me trobe mut  60
Sim fos donat aquest temps en entendre
Los grans secrets enclosos en natura
No foral mon cosa quem fos escura
Dels fets diuins gran part me pogra tendre

Plena de seny tot mon seny uull despendre  65
Amant auos sens algun grat cossegre
E durara fins que del riu de segre
Laygua corrent damunt sepugastrendre  -f. VIIv-  
Altra


ArribaJa tots mos cants me plau metrenoblit
Ffora gitant mon gentil pensament
E finamor de mjs partra breument
E si com fals drut cercave delit
Axis conquer en aquest temps aymia  5
Cobles /e/ lays dances /t bon saber
Lo dret damor no poden conquerer
Passa lo temps quel bo fauor larma7

Segujrel temps ab afanyos despit
Si col dancant segueix al sturment  10
E mostra be hauer poch sentiment
Si per vn temps danca rostit bullit
En temps passat mudanca no sentia
Dacom reprench em tinch per molt grosser
Cuydant saber tot quant era mester  15
Ffoll es perfet quis ueu menys de follia

Si com linfant qui tem mal esperit
Com li deffall compayia de gent
Prenja amj quj dubtaual turment
Quem dauamor acostant se lanjt  20
E desige co quesser no poria
Car fermetat en el nopot hauer
Puys no es pus que destemprat uoler
E dura tant com la passio guja
-f. VIIIr-

Si com aquell quistalbosch escondit  25
Robant les gents matant lo defenent
E cuydasser adeu humil seruent
Ffaent retret del temps quil ha seruit
N apres amj que uos amor seruia
Passant afanys esperant lo plaer  30
Amant molt ferm ab vn escur esper
Puys he pecat yo meresch punit sia

Molt me reprench com damor he mal dit
Ne dire mal de donal mon ujuent
E si lo sol es calt naturalment  35
Si no es fret non deu ser conregut8
Per que damor yo mal jano diria
Quen ell noes de ben fer lo poder
Car fermetat de donayes mester
E si laues per deu la donaria  40

Per sa bondat prech la uerge maria
Quen son seruir cambie mon uoler
Mostrant me clar com han perdut carrer
Los quin amor deles dones han via  -f. VIIIv-  
Altra
Arriba


Amor se dol com breument yo no muyr
Pus noli fall per esser de mj fart
Car sos mals gjnys man portat entalpart
Que mon delit es quant de plor abuyr
E de mon dan yo noso malmirent  5
Car so forcat dentrar dins tal preso
Quel seny tinch pres larbitreyla raho
A mor hote per se forcadament

Yo fac tot quant me diu lo pensament
E si hagues tant seny som salamo  10
ffora tot poch en dar occasio
Que no temes ason gran manament
Cell qui no sent que pot fer molt amar
Yoli perdo si de mi s va trufan
Piramus volch morir passat dunbran  15
E per senblant mort tisbe uolch passar

Sino es pech quis deu marauellar
Dalgun cas fort ques deuenganla man
Lom fora seny no pot ser ben usan
Tal me confes donchs nom vullau reptar  20
Amor hapres lo carech sinres fallesch
Cas so abstret de seny /e/ de saber
E res no fac encontra son uoler
Desijant be la dolor li graesch
-f. IXr-

Tant apart /e/ sol yomenpeguesch  25
Y maginant co que deuria fer
Dexecutar no dech hauer esper
Puys lo primer assaig no enseguesch
L imaginar amor me uol rependre
Car larguament ab uergonyam refrena  30
Com se fara que ab cara serena
Haia poder dema raho estendre

Los fets damor yo no pusch ben entendre
De grans contrasts mopinio es plena
Horan lo iorn que no sent ulla pena  35
Pensant en co que vinch alarma rendre
Si altra ueu limaginar mj porta
Per dar senyal que yo sia cregut
Suplich la mort quen talcas me ajut
E si nom val ma veritat jau morta  40

Lijr entre carts fins aueure la porta
De mos delits sobirans son uengut
Noy he toquat ans men torn com amut
E per tornar ja trob la uja torta  -f. IXv-  
Altra
Arriba


Si com hun rey senyor de tres ciutats
Qui tot son temps la plagut guerre<j>ar9
Ab lenemich quj dell nos pot uantar
May louences menys desserne sobrats
Ans sil mati lenemjch lo vencia  5
Ans del sol post pel rey era vencut
Ffins quen les hosts contral rey fon uengut
Vn soldader qui lo rey desconfia

La donchs lo rey perde la senyoria
Deles ciutats sens ulla possehir  10
Mas lenemich dues lin uolch iaquir
Dant se lo rey que bon compten retria
Com ha uassall la renda despenent
A uoluntat dell despossehidor
Del altra uol que non sia senyor  15
Ne sia vist quli vinganesment

Lonch temps amor per enemjch lo sent
Mas iames son quem donas vn mal jorn
Quen poch jnstant noli fes pendre torn
Fforagitant son aspre pensament  20
Tot mal vencut ab sol esforc dun cors
Nel ha calgut mostrar sa potent forca
Los tres poders quen larma son me forca
Dos men jaqueix delaltreusar no gos
-f. Xr-

E no cuydeu quem sia plassent mos  25
Aquest uedat ans nendure de grat
Si be no puch remembrar lo passat
Molt es plassent la carregua mon dors
James venco son plaer del vencut
Sino de mj quem plau quamor me venca  30
Em tinga pres ab sanujsible lanca
Mas paren be sos colps en mon escut

Deffet que fuy asa merce vengut
Lenteniment per son conseller pres
E mon uoler per alguazir lo mes  35
Dant se cascu que may sera rebut
Ensa merce lo conpanyo membrar
Seruint cascu lealment son offici
Si que algu dels no sera tan njci
Quen res contrast que sia de amar  40

Plena de seny vullau uos acordar
Com per amor venen grans sentiments
E per amor pot ser hom ignoscents
E mostreu yo quin he perdut parlar.  -f. Xv-  
Altra
Arriba


Qujns tan segurs consells uas encerquant
Cor malastruch en fastijat de ujure
Amich de plor /e/ desamjch de riure
Com soferras los mals quit son dauant
Acuytat donchs ala mort qujt espera  5
E per tos mals te allongues los jorns
Aytant es luny ton delitos soiorns
Com uols fugir ala mort falaguera

Bracos uberts es10 exida carrera
Plorant sos ulls per sobres de gran goig  10
Melodios cantar desa ueu hoig
Dient amjch hix decasastrangera
En delit prench donar te ma fauor
Que per null temps home nat la sentida
Car yo defuig atot home quem crida  15
Prenent aquell quj fuig de ma rigor

Ab hulls plorants /e/ carra de terror
Cabells rompent ab grans hudulaments
La vidam uol donar heretaments
E daquests dons uol que sia senyor  20
Cridant ab ueu orribley dolorosa
Tal com la mort cridalbenauyrat
Car si lom es amals aparellat
La veu de mort li es melodiosa
-f. XIr-

Bem marauell com es tan ergullosa  25
La voluntat de cascun amador
No demanant amj quj es amor
En mj sabran la forca dolorossa
Tots mal dient sagramenteregaran
Que may amor los tendran son poder  30
E sils recont la colorat plaer
Lo temps perdut sospirant maldiran

Null hom conech /o/ dona mon senblan
Que dolorit per amor faca planyer
Yo son aquell de quis deu hom complanyer  35
Car de mon cor la sanch sen valo<n>yan
Per gran tristor queli es acostada
Sequas tot iorn lumjt qujm soste vida
E la tristor contra mj es ardida
En|mon11 socors ma no si trobarmada  40

Lijr entre carts lora sent acostada
Que ciuilment es ma vida finida
Puys que del toto masperancasfugida
Marma roman en aquest mon dampnada  -f. XIv-  
Altra

<No es de ausias march>12

Arriba


Ja no esper que siamat
Car mon uoler nous ueu report
Per mon esforc quj nos tan fort
Que dir queus am haia gosat
Per uos me so mes en amar  5
E mon hull nom uol descobrir
Molt menys ma lengua volrra dir
Co quel gest no guosa mostrar

Volgrauer ll lull tan esforcat
Ab queus mostras lo que dins port  10
E queus fes uenir en acort
Que diu lesguart enamorat
De mon cor puch compte far
Ne de malengua per lo dir
Dient ques deu lull atreujr  15
Car mjlls sen pot atras tornar

Sobre uos l es tot be cargat
Mas feu senblant no uoler port
Dela merce quil carrech tort
Ab son bell gujny ha redrecat  20
Qui pot ne deu tal feix portar
Volent tal pena sofrir
E la merce noy uol suplir
Per lo gran carrech parencar
-f. XIIr-

Qui es aquell tan malfadat  25
Que sens esper li fall conort
E no sesforc contral cas fort
Puys en aquell es desperat
E yo nom puch aconortar
Ans prench tot giny per no sentir  30
Los grans afanys quim sent uenir
En part uenguts per no gosar

No puch recollir lo desgrat
Quem ue de mj sens ferme tort
Ffaent menys mal vey passar mort  35
A molt mesquj desuenturat
Car nom so mes en assaiar
Desser lo mjls nat en ahuyr
Per no poder mj enardir
En passions damor mostrar  40

Les dones prech uullen pensar
Cascunab quin esguart la mjr
En lo gest me vull enardir
Puys que amor ma tolt parlar  -f. XIIv-  
Altra
Arriba


Colguen les gents ab alegria festes
Loant adeu entremesclant deports
Places carreres /e/ delitables orts
Sien cerquats ab recont de grans gestes
E uaia yo los sepulcres cerquant  5
Jnterrogant anjmes jnfernades
E respondran car no son companyades
Daltre que mj en son continuu plant

Cascu requer /e/ uol ason senblant
Per co nom plau la pratica dels vius  10
Djmaginar mon estat son esqujus
Si com dom mort de mj preneu espant
Lo rey xipre presoner dun heretge
En mon esguart no es malauyrat
Car co que uull no sera may finat  15
De mon desig nom pora guarir metge

Cell texion quil buytrel mengal fetge
E per totes temps brota la carn de nou
En son menjar aquell ocell may clou
Pus fort dolor dasquestam te lo setge  20
Car es hun verm quj romp la mja pensa
Altre lo cor quj may cessen de rompre
E llur treball nos pora enterrompre
Sino ab ço que dauer se defensa
-f. XIIIr-

E si la mort nom dugues tal offensa  25
Ffer mj absent duna tan plasent vista
Noli graesch que de tera no vista
Lo meu cors nuu quj de plaer no pensa
De perdre pus quelo ymaginar
Los meus desigs no poderse complir  30
E sim coue mon derrer jorn finir
Seran donats termens aben amar

E sin lo cel deu me uol allogar
Part ueura ell per complir mon delit
Sera mester quem sia dellay dit  35
Que destamor uos ha plagut plorar
Penedint uos com per poqua merce
Mor lignoscent /e/ per amar uos martre
Cell quj lo cors desarma uol departre
Si ferm cregues queus dolrrieu de se  40

Lijr entre carts vos sabeu /e/ yo se
Ques pot be fer hom morir per amor
Creure de mj que so ental dolor
No fareu molt quey doneu plena fe  -f. XIIIv-  
Altra
Arriba


Mal uenturos no deu cerquar ventura
Croar se deu lo front com la nomenen
No desloant los quj fauor ne prenen
Entreposant lur bon enginy /e/ cura
Negu no deu son juy tan prest auer  5
Que cell desllou qui uentura uol fenyer
No uirtuos denegant li atenyer
Co que sos fills han menys dalgun saber

Lleix me donchs desser auenturer
Si be nom pusch tant retraure nestrenyer  10
Quen contra dell me pogues tant empenyer
Si que fugis ason peu molt lauger
Senyor es gran bens mundans regidors
E son juhy es ab hull amagat
Fferint uos lla don sereu delitat  15
E quel delit uengues tot per/amor

Lonch es lo temps del continuu dolor
A part detras car son cinch anys passats
Quem fuig delit com hy suy acostats
Ffent me sentir fret apres de calor  20
Diuerssitat de cassos aportant
Per degastar damor lo benifet
Dels bens damor conseruador sen ret
Ffora content yo quj so desijant
-f. XIIIIr-

A deu nel nom noso damor clamant  25
Car be ha dat aygua magranda set
No sadollat mas compte lin es fet
No pot complir co queso desijant
E no mereix algun repreniment
Car del cel terc eguals forces nos fa  30
Segons cascu amar dispost esta
E tant com pot estreny son manament

Fortuit cas ma fet esser absent
Del foch damor quj jam illumina
En millor cas ventural apaga  35
E yo son cert quamor ne son dolent
Perque nom clam damor mas de ventura
Car son poder me ha desfauorit
En abando nom uol hauer jaqujt
Ans persegueix amor /e ma gran cura  40

Lir entre carts del mon deu perdre cura
Quili coue damor perdresperanca
E tal /o/ qual es damor la fermanca
Ab lo desig queli dona punctura  -f. XIIIIv-  
Altra
Arriba


Si pres grans mals vn bem sera guardat
Mos guays /e/ plants delits se conuertran
A pres los mals los bens mellors parran
E be no ual mas tant com es preat
Rey pot ser dit lo pobre dins sa pensa  5
Per vn petit do quel sia offert
E lo rich hom de larguesa desert
Gran sumador pobretat sol defensa

Mon pensament en bolt en amor pensa
Com tot son be daquest loch pusqua traure  10
No piados amor lo ueu mort jaure
Durar no deu lo comport desconffensa
Per mal de mj romp sos costums amor
E fa mentir los quj dell han escrit
Esperiment en mj es defallit  15
Amor desdiu ser ental cas senyor

Si com lo sol escalfab sa calor
Totes les parts que son deins13 lo cell
E scalfamor cascun cor de bon zel
Sinol de uos qui es ple de fredor  20
Don ue lo glac qui tanta fredor porta
Ffaent contrast al calt que amor gita
Los ermjtans fan surtir del ermjta
Los grans delits sentren per esta porta
-f. XVr-

Del foch damor phedra no fonch estorta  25
Requerre uolch ypolit son fillastre
E lancalot hac en amor tal astre
Que fon request per dona qujn fo morta
O cruels fats uos quj fes jutiament
Que yo amas vn cor de car tan dur  30
Ffeu lo ser moll manauli queno dur
Que ab hull cast denegue mon talent

Amor es tal que fets jnjusts consent
Mas james fon tan jnjust com aquest
Car yo guayment mon ceruell romp lo test  35
E uos sou prop quem siau mal volent
Ma pensa es en uos amar en bolta
Es li forcat daltra part no latjreu14
E uostres hulls enguardar mj nos giren
E mostren be que pensa tenir solta  40

Si amat so festan deu esser colta
Car en lo mon vn cors sera guanyat
Axi lo cell15 fa gran solempnitat
Com del jnfern vnarman pot ser tolta
Los cantadors ab melodia canten  45
Los trobadors afer dictats acuyten
Los aldeans salten carreguene16 luyten
Los amadors damar be nosespanten
-f. XVv-

Plena de seny molts homens son quj vanten
Que han ben ujst amor /e/ conegut  50
Portans daquell escrits en lur escut
Nol han sentit /e/ de sos fets sespanten
Altra
Arriba


Junt es lo temps que mon goig es complit
En lo esguart del que yo desijat
Car vist he co don era desperat
E molt pus bell que dins mj no fon dit
Mas de present caych en dolor no llenta  5
Ffort es /e/ tant quel cap me fa mudar
Torbat del tot mos passos he cuytat
E trob remey mas de mj nosabsenta

Si com lexorch qui adeu no esmenta
Queli don fills asenats /e/ adrets  10
E quant los ueu esser folls /o/ contrets
Noua dolor dauant ell se pressenta
Napres ame quj tosts tostemps desige
Dona seruir on cabes tot mon alt
E quant la ueg mon cor saiau malalt  15
Crehent de cert que nos dolrra de me
-f. XVIr-

De gran tristor sobres dolor me ue
Quem cal fugir de cascun loch scur
E de gran por ma pensa fet tal mur
quels penssaments dapnosos li dete  20
E son aytals que si dells nos deffen
Ben enfortint la forca mal deffesa
Tots entraran sients ataula mesa
Tremolar sent iamon enteniment

Desser vencut /o/ sobrat nos deffen  25
Es lo tardar quels pensaments son glots
Sens fer se loch entrar uolrrien tots
E nos pot fer dells ensemps passamen
E sil pus flach pensament es primer
Lenteniment forcara de fugir  30
En lur debat es mon ben auenir
Llur pau es port daquell iorn meu derrer

Peior que mort es vida sens plaer
Mas nom acus que fenesqua ma vida
Car mentre visch ne pot esser perida  35
Una dolor juntab algun esper
Ne se don ue mas de por de natura
Que no consent contra mort gran esforc
E per aco contra mon cas mesforc
Per no complir la mja desventura  40
-f. XVIv-

Plena de seny en hom foll atura
La moltamor ab vna esperanca
Car pren tal born que cerca tota franca
Daquest gran uol la raho ne murmura
Altra
Arriba


Si deu del cors lamjarma sostrau
Nom planyeran sino mos cars parents
Car mos amats nom son tanbenuolents
Quen aquell cas no<l>s calga dir plorau
Escas loguer / es dat amon treball  5
Com no so plant de pena sostenguda
E si raho pot esser coneguda
Culpa no han puys bon uoler los call

E dacom planch /e/ quedament treball
E dins mj plor /e/ calle com amut  10
E fiume cell qujm degrasser escut
Trencant mon cor /e/ crit demj no sall
Damor ho dich qujm trenqua lo pensar
Que per null temps sere per uos amat
E per aco yom trob desesforcat  15
Car tot assaig se causa desperar
-f. XVIIr-

Dels amadors me vull ben informar E dins mj plor /e/ calle com amut
On es amor en desesperat cor
E si es uju per que deffet no mor
Com per amor no pot amor mostrar  20
No dire pus mas contenple cascu
Lestat daquell quj en tal cas se ueu
Mas guay de mj que tot lo cas es meu
Donchs no deu ser que nom plore algu

Los mals damor son pochs al juhy comu  25
Car en pochs cau aquesta passio
E tal dolor no la sent la raho
Sino assi no pot jutiar algu
Aquell coneix la dolor dela mort
Quin forca es uolent li donar uolta  30
E cell quj ha <sa> viandan17 delits bolta
De tal dolor no pot fer bon report

Es ueritat si portam en report
Que molts passats morir nesostengueren
Conexerem quanta dolor hagueren  35
Puys que morir los fon mjllor soport
Sens causa gran null acte gran se fa
Per co cascu pot hauer conexenca
Quel hom hauent demort poqua temenca
Tan foll gosar gran dolor <lo> porta  40
-f. XVIIv-

Metgen lo mon saber noli basta
Sentir lo mal que lo malalt sorferta
Mas per senyals en la part descuberta
Pora jutiar lom en quin punt esta
E naxin pren al hom damor puncell  45
No pot sentir passio mas ueu lacte
Daycell quenssi porta lo gran caracte
Damor quj may contrassi uol consell

Si com empeny balesta lo quadrell
Aytant com pus la sua forca basta  50
La voluntad del hom /o/ donascasta
Tant quant amor sa forcasten en ell
Encontramor no ualgue sauiesa
Sino dauid senfora be deffes
E saujs molts no hagren tant ampres  55
Si contramor valgues algunampresa

Plena de seny per no esser entes
Lamjamor porascapar sens merit
E sab me greu com no haureu demerit
Per mon parlar no faent laus palesa  60IndiceSiguiente