Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
  • Com lo bon comte de Barcelona exella mossenyor Guillem Ramon de Muncada.
  • Com lo rey d'Arago assetja Fraga e y mori.
  • Com lo bon comte de Barcelona pres huna filla del rey d'Arago per muller, a la qual era romas lo regne.
  • En qual manera lo rey En Pere de Arago engenra son fill, lo rey En Jaume que prech lo regne de Mallorques.
  • Com Miramoli, serray molt poderos, feu paisatge en Spanya, e com los tres reys de Spanya li ixeren al encontre, e desbarataren tots los Serrayns, e prengueren certes ciutats e viles; e fon a XVI de joliol 1212.
  • En qual manera mori lo rey En Pere d'Arago, aquell que fon a la batalla de Ubeda.
  • Com lo comte de Barcelona ana en Alamanya sol ab hun caballer per companyo, per scusar la emperadriu de Alemanya.
  • Com lo companyo del comte, que havia amenat en Alamanya, li fogi; e com lo bon comte de Barcelona entra en lo camp.
  • Com lo comte de Barcelona guanya la batalla e com s'en torna a Barcelona.
  • Com la emperadriu de Alamanya ana cercar lo bon comte de Barcelona, e com l'emperador li dona lo comtat de Prohença.
  • De la coronacio del Infant En Jaume, fill del rey En Pere de Moref.
  • De les fayçons del rey En Jaume qui pres Mallorques e Valencia e tots los regnes.
  • Com lo rey d'Arago En Jaume tench parlament en Barcelona per lo passatge, per pendre la ylla de Mallorques.
  • Com respos l'arquebisbe de Tarragona.
  • Com respongueren los prelats e los clergues.
  • Com respos lo prous vescomte En Guillem de Moncada.
  • Com los barons del comtat de Barcelona han feta lur resposta. E torna a parlar hun poch del comte de Barcelona.
  • Com lo rey En Jaume de Arago mana fer galeres e lenys e altres vexells per passar a Mallorques.
  • Com lo rey de Arago En Jaume se parti de Leyda e ana s'en en Arago.
  • Dels companyons que mena ab si En Guillem de Moncada.
  • Com lo rey En Jaume de Arago se recolli ab tota sa ost per passar a Mallorques.
  • Com la ost del rey d'Arago pres terra en la ylla de Mallorques a hun lloch al qual dien Senta-Ponça.
  • Com la ost del rey d'Arago se mescla ab la ost del rey serray, e com mori En Guillem de Moncada.
  • Com lo rey d'Arago desbarata lo rey serrayn e assetja la ciutat de Mallorques.
  • Com lo rey serray de Mallorques entra en ciutat celadament.
  • Com lo rey d'Arago sabe quel rey serray era tornat en la ciutat, e com se acunsa hun rich Moro de les muntanyes ab lo rey d'Arago.
  • Quant lo rey feya combatre fort la ciutat, e com lo rey serray feu metre los catius crestians al mur, perque no tirassen, e com començaren a fer caves.
  • Com lo rey serray de Mallorques comença de fer parlar al Rey, e plach li al Rey.
  • Com lo Rey d'Arago feu fer un castel de fusta per combatre la ciutat.
  • Com lo comte de Ampuries feu cavar lo mur a la part de ponent.
  • Com se aparellaren tots per entrar e per pendre la ciutat de Mallorques.
  • Com hun rich hom serray de la Vila de Mallorques vench á convidar lo comte en Nuno.
  • Quan lo Rey En Jaume d'Arago feu un cavaller novell que havia nom en Caroç.
  • Com lo Rey en Jaume d'Arago pres la ciutat de Mallorques e fou en l'any de Nostre Senyor 1228, a trente hu de dehembre.
  • Com lo rey En Jaume de Arago se parti de Mallorques e torna en Catalunya.
  • Com lo rey En Jaume de Arago pres la ciutat de Valencia ab tot lo regne, e fo a 18 del mes de setembre, any 1238.
  • De la guerra que fo entre lo rey de Arago é lo rey N'Amfos, son gendre.
  • Com l'infant En Pere de Arago pres per muller la filla del rey Manfre de Cecilia.
  • Com lo apostoli feu donacio al comte Carles del regne de Cecilia.
  • Com lo comte Carles se aparella per anar á la terra del rey Manfre.
  • Com lo comte Carles trames a N'Anrich de Castella en Tunis que li prestas los seus tresors, e com los hi presta.
  • Com lo comte Carles ab tota sa ost s'en vench al pont de Xipre.
  • Com lo rey Manfre tench consell ab sos barons.
  • Com lo rey Manfre e lo comte Carles estaven cascuns aparellats per fer la batalla.
  • Com lo rey Manfre fou vencut e desbaratat per lo comte Carles.
  • Com Corali nebot del emperador e del rey Manfre, vench sobre lo rey Carles.
  • Quant N'Anrich de Castella desafia lo rey Carles e s'en ana a Roma.
  • Aparellament de la gran batalla que fon entre Corali, nebot del rey Manfre, e Carles.
  • De la gran batalla que fon entre Corali, nebot del rey Manfre, e lo rey Carles.
  • De la preso de Corali e de sos companyons e de la sentencia qu'eu en Napols, de mort a tots.
  • De la gran nomenada per totes parts del mon de aquest rey Carles.
  • Com lo rey En Jaume de Arago, ab lo infant En Pere son fill prengueren Murcia ab tot lo regno, e fo en l'any 1266.
  • Com lo rey de Castella ana a parlar ab lo apostoli.
  • En qual manera los Serrayns paliers del regne de Valencia se alsaren contra lo rey de Arago e fon migant juny, any 1276.
  • Quant en Ferrand Sanches germa del infant En Pere guerrejava ab ell e ab son pare.
  • Quant l'infant En Pere assetja hun castell de'n Ferran Sanches son germa bort.
  • Quant l'infant En Pere feu negar En Ferran Sanches son germa bort.
  • Com lo comte de Ampuries se vench a metre en poder del infant En Pere.
  • Com l'infant En Pere perdona al comte d'Ampuries d'avant los barons e tot lo poble.
  • Com lo rey En Jaume de Arago mori, e fo lo darrer dia de agost, en lo any de Nostre Senyor 1276.
  • Quant lo rey En Pere pres la vila de Muntesa e cobra tot lo regne.
  • Com lo rey En Pere de Arago pres tots los barons de Catalunya en Balaguer, e fo en lo mes de joliol, any 1280.
  • Com lo rey En Pere de Arago hac vistes ab lo rey de França e ab lo rey de Castella.
  • Dels missatgers qu'hun Serray qui stava en Constantina pres Alcoll trames al rey En Pere de Arago.
  • De la resposta quel rey En Pere de Arago trames al Serray de Alcoll.
  • Com lo rey En Pere de Arago acorda de anar a Constantina, e recolli ab totes ses gents per passar a Alcoll.
  • Com lo rey En Pere de Arago ab sa ost pres terra en Alcoll, terra de Serrayns.
  • Com les gents del regne de Cecilia occiren tots los Francesos qui staven en Cecilia per Carles, e fon a 14 de maig, 1282.
  • Com lo rey Carles ab totes ses osts passa en Cecilia.
  • Dels ardiments que feyen les gents del rey En Pere de Arago estant a Alcoyll.
  • Com lo rey En Pere d'Arago tench consell ab son barons.
  • Com lo rey En Pere d'Arago, stant en la villa de Alcoyll de Barberia, trames sos missatgers al apostoli.
  • De la resposta que feu lo apostoli als missatgers del rey En Pere d'Arago.
  • Com les gents del regne de Cecilia tingueren son consell per lo fet de Carles.
  • Com los grans homens e totes les gents del regne de Cecilia trameteren llurs missatgers al rey En Pere d'Arago en Alcoyll.
  • De hun gran ardiment que feu lo noble En Arnau Roger, comte de Pallars.
  • Com lo rey En Pere de Arago ab tota sa ost s'en vench en Cecilia.
  • Quant lo rey En Pere de Arago s'en vench a Palerm per tenir consell.
  • Quant lo rey En Pere d'Arago trames sos missatgers al rey Carles.
  • De ço quel rey Carles dix e feu dir als missatgers del rey En Pere d'Arago.
  • Com lo rey Carles e tota sa ost s'en passaren a Regols.
  • Com lo rey En Pere de Arago s'en vench a Mecina.
  • De la gran honor que tota la gent de Mecina feren al rey En Pere de Arago.
  • Com lo rey Carles dona comiat a gran res de sa gent.
  • Com quatorze galeres del rey de Arago desbarataren quaranta galeres del rey Carles, e'n prengueren vint e dos.
  • Com lo rey Carles trames missatgers al rey En Pero d'Arago e quel reptassen de part sua.
  • Quant lo rey En Pere d'Arago e lo rey Carles se acordaren de fer batalla ells ab dos a Bordeu.
  • Com lo apostoli trames en ajuda del rey Carles cinch cens cavallers francesos.
  • Com lo rey En Pere d'Arago e de Cecilia ab tota sa ost prengue Regols e occiren gran res de los Francesos.
  • Com hun almogaver, que prengueren les gents del princep de la Morea, se combate ab hun cavailler frances el vence, e com madona la reyna, muller del rey En Pere d'Arago s'en vench en Cecilia.
  • Com lo rey En Pere d'Arago se parti de Cecilia e s'en ana a Bordeu per fer la batalla ab lo rey Carles, e com entra en lo camp.
  • Com lo rey En Pere d'Arago parti de Bordeu e s'en torna en son regne.
  • Com lo rey Felip de França trames deu milia homens a cavall e molta gent a peu a correr en Arago.
  • Com lo rey En Pere d'Arago apparella sos missatgers per enviar al rey de França.
  • Com los missatgers del rey d'Arago En Pere anaren al rey de França.
  • Com lo rey de França no volgue parlar ab los missagers del rey d'Arago.
  • Com lo rey Carles feu armar vint galeres a Macella e madona la reyna de Arago vint a Mecina.
  • Com les galeres dels Prohençals vengueren a Malta.
  • Com les galeres dels Catalans vengueren al port de Malta.
  • Com les galeres del rey d'Arago desbarataren e prengueren les galeres del rey Carles.
  • Com En Roger de Lluria s'en torna ab les sues galeres e ab aquelles que hac preses, a Mecina.
  • Com torna a parlar lo libre del princep fill del rey Carles.
  • Com les galeres del rey d'Arago e de Cecilia feren gran mal en Calabria e en lo principat e per tota la ribera tro a Napols.
  • Com lo rey de Arago En Pere assetja la ciutat de Albarazi ab tota sa ost.
  • Com lo rey En Pere d'Arago e de Cecilia pres la ciutat de Albarazi e la forni be, que negu no li pogues noure.
  • Com madona la reyna d'Arago e de Cecilia feu armar vint e quatre galeres e d'altres lenys a Mecina.
  • Quant madona la reyna feu armar trente quatre galeres e d'altres lenys a Mecina.
  • Com En Roger de Lluria, almirall del rey En Pere d'Arago e de Cecilia preyca a les sus gents de la sua armada.
  • Com lo princep, fill del rey Carles, feu armar a Napols vint e huyt galeres e d'altres lenys.
  • Com l'almirall del rey d'Arago hac consell ab sa gent qual via fahesen.
  • Quant la armada del rey d'Arago passa d'avant Napols, e aço fo en lo mes de juny, en l'any 1284.
  • Com lo princep ab sos cavallers muntaren en les sues galeres e feren la via de les galeres del rey d'Arago.
  • Com l'almirall del rey d'Arago feu fer una escala de vint galeres, e les altres feu metre en reguarda.
  • Com En Roger de Lluria, almirall del rey d'Arago, pres lo princep, fill del rey Carles, e desbarata totes ses galeres.
  • Com lo princep, fill del rey Carles, feu retre al almirall del rey d'Arago la germana de la reyna de Arago que ell tenia presa.
  • Quant l'almirall del rey d'Arago s'en torna a Mecina ab lo guany que havia fet.
  • Com lo rey En Pere de Arago e de Cecilia ana ab ses osts en Tudela de Navarra.
  • Com lo rey de França ajusta e feu son pertret per terra e per mar, per venir contra lo rey d'Arago e a la sua terra.
  • Com lo rey En Pere de Arago tench parlament a Saragoça ab los homens de Arago.
  • Com lo rey En Pere feu roceguar e penjar a'n Berenguer Oller de Barcelona ab set de ses companyons.
  • Com lo rey En Pere d'Arago ana sobre son frare, lo rey de Mallorques.
  • Com les gents de la vila de Perpinya se llevaren contra lo rey d'Arago.
  • Com lo rey En Jaume de Mallorques trames sos missatgers al rey de França contra son frare lo rey d'Arago.
  • Com lo rey de França vench ab tot son poder sobre lo rey d'Arago e sa terra, ço es en Catalunya.
  • Com lo noble rey En Pere d'Arago ab fort pocha companya, s'en puja al coll de Panisars.
  • Com lo rey de França ab tota sa ost s'en tornen al pla de Rosello.
  • Com los Francesos prengueren la ciutat de Euna per força d'armes, e mataren totes les gens de la ciutat.
  • Quant lo rey En Pere d'Arago ana a Coplliure per haver lo castell de Coplliure.
  • De hun gran ardit que feu N'Uguet comte d'Ampuries contra los Francesos.
  • Dels missatgers quel rey de França e el cardenal trameteren al rey En Pere d'Arago.
  • Com les gents de la ost del rey de França s'en tornen molts en llurs terres.
  • Com los Francesos entran en Catalunya per un mal pas qu'es sobre la vila de Peralada.
  • Com lo rey En Pere d'Arago ab totes ses osts se lleva del coll de Panisars e trames alguns dels seus al pont de Girona.
  • Com lo rey En Pere de Arago tench consell ab los barons e cavallers en la vila de Peralada.
  • Com les gents e els cavallers del rey d'Arago desempararen la vila de Peralada.
  • Com lo rey En Pere de Arago tench consells ab los homens de Castello.
  • Com lo rey En Pere d'Arago ab sa cavaleria se exi de Castello e vengueren s'en a Girona.
  • En qual manera lo rey En Pere d'Arago feu establir la ciutat de Girona, e com la acomana a'n Ramon Folch.
  • Com les galeres del rey de França vengueren a Blanes qui es a quatre legues prop de Barcelona, e com los Francesos prengueren lo castel de Lerz.
  • Com lo cardenal mes en possesio de la terra de Catalunya a Carlot, fill del rey de França.
  • Com lo rey de França ab tota sa ost s'en vench attendar apres Gerona.
  • Dels ardiments que feyen los cavallers de Catalunya quis posaren en frontera e corrien tot dia a fer mal a la ost del rey de França.
  • Com onze galeres del rey d'Arago desbarataren vint e quatre galeres del rey de França.
  • Com lo rey d'Arago ab tota sa cavalleria passa devant la ost dels Francesos; aço fo lo san jorn de santa Maria d'Agost, en lo any de Nostre Senyor 1285.
  • De la gran pestilencia de les mosques que Deus trames sobre los Francesos.
  • Com lo rey de França feu fer huna gran cava per enderocar lo mur de la ciutat de Gerona.
  • Dels guasts quel rey de França feu fer en la ciutat de Gerona.
  • Dels castells e dels cadafals quel rey de França feu fer per pendre la ciutat de Gerona.
  • Com lo rey de França fou fer scalas de moltes maneres per scalar los murs de la ciutat de Gerona.
  • Com lo rey de França feu fer parlar pleyt a En Ramon Folch, e com En Roger de Lluria, ab la armada qui era en Cecilia, vench en Barcelona.
  • Com en Roger de Lluria, ab la armada del rey d'Arago e de Cecilia, desbarata la armada del rey de França.
  • Com lo rey de França mori, e lo Francesos ixqueren de la terra de Catalunya, e s'en tornaren ab gran dan que y prengueren, que tots hi moriren o gran res.
  • En qual manera lo noble rey En Pere de Arago cobra Gerona e tota la sua terra; e en qual manera mori; e del gran dol que fon fet per totes les sues terres e per totes les sues gents.