Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
ArribaAbajoSi pres grans mals / un bem'sera guardat
mos guays e plants / en delits couertran
apres los mals / los bens millor parran
el be no ual / tant com no es preat
Rey pot ser dit / lo pobre dins sa pensa  5
per un petit / do, queli sia offer
elo rich hom / de larguesa desert
gran suma d'or / pobretat noldefensa.

Mon pensament / embolt en amor pensa
con tot son be / d'aquest loch puisquetraure  10
no piados amor / lo ueu mort jaure
durar no deu / lo comport del que offensa
per mal demi / romp sos costums amor
efa mentir / los qui dell'han scrit
esperiment en mi / es defallit  15
amor desdiu / ser en tal cas çenyor.
-f. 99v-

Si com lo sol / escalf'ab sa calor
totes les parts / que son de jus lo cel
escalf'amor / cascun cor de son zel
sinol'de uos / qui es ple de fredor  20
don uelo glas / qui tanta fredor porta
fahent contrast / al calt que amor gita
los ermitans / fa surtir del'ermita
los grans delits / entren per esta porta

Del foch d'amor / Phedra no fonch estorta  25
requerre uolch / Ypolit son fillastre
e lançalot / hanc en amor tal astre
quenfo request / per dona quenfo morta
o cruels fats / uos qui fes jutiament
que yo amas / un cor de carn tan dur  30
feulo ser moll / manant li que no dur
que ab ull cast / denega mon talent.

Amor es tal / que fetts injuts consent
mas james fon/ iniusts com aquest
car yo guayment / lo cor e romp lo test  35
e uos sou prop / quem siau mal uolent
-f. 100r-
ma pensa es / en uos pensar enbolta16
esli forçat / d'altra part no latiren
e uostres ulls / en guardar mi nos giren
e mostrau be / que pensan teniu tolta  40

Si amat so / festa n'deu esser colta
car en lo mon / un cos sera guanyar
axi lo cel / fa gran solemnitat
com del infern / un'arma pot ser tolta
los cantadors / ab melodia canteu  45
los trobadors / a fer dictats acuyten
los aldeans / salten, corren, e luyten
los amadors / d'amar be nos s'espanten


~: Tornada :~

Plena deseny / molts homens sonque uanten
que han be uist / amor, e conegut  50
portants d'aquell / escrits en llur'scut
no l'han sentit / e de sos fets s'espanten.


ArribaAbajoLo temps es tal / que tot animal brut
requir amor / cascu trobant son par
lo ceruo brau / sent en lo bosch bramar
e son fer bram / per dolç cant es tengut.
-f. 100v-
Agrons, e corps / han melodia tanta  5
que lur parrell / de tal cant s'enamora
lo Rosinyol / da tal cas s'entrenyora
si lo seu cant / sa namorada spanta

E donchs sim dolch / lo dolrem es degut
com ueig amants / menis de poder amar  10
e lo grosser / per abte ueig passar
amor lo fa / no esser conegut
e d'açomue / piadosa complanta
com desamor / exorba ma Senyora
no coneixent / al seruent qui l'adora  15
ne uol pensar / quina's samort e quanta

No com aquell / qui son be ha perdut
met en arisch / si poria guanyar
auos amant / quem uolesseu amar
deliberat no so / n'amor uengut  20
tot nuu me trob / uestit de grossa manta
ma uoluntat / amor lam te penyora
aço de que mon cor se adolora
es com no ueu / ma fretura ser tanta
-f. 101r-


~: Tornada :~

Lir entre carts / ab milans caç la Ganta  25
y ablo Branchet / la lebra corredora
assats al mon / cascuna es uiuidora
emon pit flach / lo passi de rams canta


ArribaAbajoQui es aquell / qui en amor contemple
com yo qui sent / los delits hon abasten
qui son aquells / qui dolça la mort tasten
e juntes mans / l'adoren foral'temple
yo so tot sol / aqui natura'streny  5
a no poder / als fer pus ne entendre
sino amar / e uolent men defendre
nom uol seguir / en res a fer null seny.

Sim don solas / creuen cert que yo l'feny
si noy acull / amor al delit pendre  10
les potestats del cel / han uolgut uendre
e fer catiu / de mon uoler lo seny
nom rept algu / car tots ueig solaçar
segon cascu / sa qualitat requer
quin'aquest mon / honor uol adiner  15
tinguas esment / ja te causa d'errar.
-f. 101v-

Lo temps des Deus / seuol ara mostrar
car dintre si / un Deu cascu uol fer
edels desig / hon corre lo uoler
solempnes Deus / a tots ueig adorar  20
e sobre tots / Venus es mills seruida
car nostra carn / no coneix altre Deu
Bacus apart / sa fauor no l'es greu
Çeres muller / nou es enfellonida.

Iuno del mon / te una gran partida  25
diu que seu ser / pus colta l'iuhi heu
Saturne e Mart / no trob ensa gran ueu
a llur poder / Iuno y Venus dan uida
mas Venus diu / yo son Rey natural
ab alguns Deus / senyors jus mi sients  30
per mi son bons / o persi no ualents
los altres han / poder acidental

Pallas sa ueu / rugallosa no ual
affallagant / l'orella del ohent
Diana es / de fauor menys potent  35
mas enlo mon / Deus los ha dat cabal.
-f. 102r-
que lur gran nom/ perlo mon es preycat
a totes gents / d'aquestes manen festa
colta no es / car de cascu nolresta
sino un tronç / de carn dints dents tancat  40

En gran discort / esta lo mon posat
Venus del mon / se trau la fina lesta
tot home bo / en son hostal se resta
e ualse poch / qui noy es albergat
Iuno te gents / en dues parts gitada  45
prop dela mort / cobejosa de uiure
altres que ueig / debaix estat delliure
fama tenent / ab leig uici guanyada.

Seres quant es / a Venus ordenada
e son marit / qui bacus se fa scriure  50
als peus dels Deus / Venus se uehen siure
estants per si / lur secta s'diffamada
car no guardant / a Venus reuerençia
son meny preats / enlo mon e, maldits
l'animal brut / no uol estremps delits  55
e lo cas d'hom / ne passa penitençia.
-f. 102v-

Saturn'e Març / persi no han potentia
mas per dos Deus / son extrem fauorits
guardant honor / a Venus son seruits
e per hauer / a Iuno reuerençia  60
Març a Saturn / humilment obeheix
el obehir / entr'ells molt se canbia
de Pallas yo / parlar genss17 nouolria
de son estat / car pietat men creix.

L'inperfet hom / a Diana serueix  65
e tots aquells / hon la uida's deuia
car Venus ha / tant dolça parleria
que tot uoler / a si lo redueix
los publichs prechs / s'endreçen a Diana
la uoluntat / es de Venus entegra  70
al temple seu / sil jorn clar fos nit negra
los grans barranchs / foren carrera plana

Aquells e gents / abla pensa molt uana
que ab raho / james han pau ne brega
per lur cor flach / de uergonya fan plega  75
quils met un fre / donantlos uida sana
-f. 103r-
e si lo gynoy / de Venus romp tal fre
sabentli grat / com aixis'uehen soltes
que'n sol seruir / nos mostren ser emboltes
ten li apunt / del millor de lur be.  80

Enlo comenc / por e Diana'l ste
mas si lo cel / d'ignorants les ha toltes
Venus solent / Març Saturn'a uoltes
entre lur pens / Diana ua e ue
la donchs enfet / colen Venus deessa  85
cuydant hauer / la battalla molt justa
contra tot hom / qui del cas les afusta
e per tot temps / por e uergonya cessa


~: Tornada :~

Senyal de be / en tota dona cessa
com dins son cor / uergonya no s'ajusta  90
y el saui hom / es uiçi quil afusta
la raho pert / que es en ell princesa.


ArribaAbajoAb tal dolor / com l'esperit s'arranca
e dins lo cos / comenca fer camí
eroman fret / lo loch hon parteix si
la uiua carn / s'altera'ngroga yblanca
-f. 103v-
molt epus fort / dolor mon desig sent  5
com apart si / dela mia speransa
no es d'el tota / ma enlo cami s' lança
ja mon sper / demostr'alterament

Nompens que Deu / me dona tal turment
quem ueja'l mon / si pert ço que desig  10
nom restara / sino que mude lig
car de tot l'als / mon esforç es potent
tots los assaigs / que amadors han fets
tots me son pochs / sino mort acordada
sim fall amor / nom fall pensa yrada  15
per castigar / mos passats malifets.

Tan gran amor / hauria flachs bestrets
que tal afer / menys de senyal passa
debe o mal / se deu mostrar gran cas
amor li plau / ques mostren los secrets  20
tant mon uoler / amor ha obeyt
que nom'dolra / sa perillosa plaga
si per nulls temps / la fama nos apaga
com sant Francesch /dela sua jaquit
-f. 104r-

Vos dona sou / mon Deu, y mon delit  25
doncs nous dolgau / si pert lo mon peruos
nom teniu tort / enles miles dolors
e uos dolent / me feu pus dolorit
res nom dol tant / com si demi us doleu
leixau ami / acomanant amor  30
car de aquells / nom trobe gran pahor
de yra prech / quem uulla guardar Deu

Si com al hom / frenetich l'es molt greu
quant a fer mal / se uol esser leuat
lo fort ligam / que li hauran posat  35
y el mal no sent / fins la folia ueu
ne pren ami / quant so torbat per ira
yom trob esforç / tant que no sent treball
quant me jaqueix / si be tot jorn ho call
romanch tan llas / que sols mon cor sospira  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / ma uoluntat se gira
tantque yo us uull / honesta y deshonesta
lo sant hair / aquell del qual tinch festa
plaume tot ço / de que uinch tost en ira.  -f. 104v-  


ArribaAbajoCoratje meu / apendre sforç molt tart
no piadós / detots los quit'sostenen
l'arma y lo cos / ade partir se uenen
per tu ser flach / lo cors de uiure es fart
mos ulls / no son / liberts a son offici  5
mon pas e tolt / malengua nom profita
e de aço / la uergonya s'delita
com so plagat / de tant uergonyos uici.

Pahor me sent / gran suor me comença
sortint mon cor / los pits me cuida rompre  10
nom trobe sforç / per uergonya corrompre
esser no pot / esperança p'or uença
no puch mostrar / lo secret de ma pensa
e uanament / he p'or de la resposta
lo meu dubtar18 / major dubte m'acosta  15
femenil gest / ardiment me defensa

Alguns han dit / que uergonya nos troba
mas yo puch fer / d'aquella testimoni
de uista no / semblant es al demoni
part de mos senys / e parlar me deroba  20
-f. 105r-
dona sentir desi / alguns forts actes
segons de molts / hauem ohydes gestes
crehent los tals / qui descolen les festes
senyor es meu / amor fermal's contractes.

Esil posques / l'obediença tolre  25
que per son colp / la mi amor jau morta
car no parent / l'es altr'amor estorta
nose quin Deu / damnat sant me fa colre
yo ag'ra'sforç / de metre test enobra
lo que no gos / mostrar una parença  30
ab gran esforç / uergonya m'fa temença
si qu'rdiment / un poch en mi no sobra.

E tots aquels / hon gran amor no penja
son giny no pot / de uergonya ni força
ami e pochs / a son uoler nos força  35
lo meu uoler / los meus enemichs uenja
aquest uoler / desig, y amor sosté
causa d'aquests / sou uos aquí sesguarden
creure no puch / uostres sentiments tarden
en descobrir / los mals que per uos uenen.  40
-f. 105v-


~: Tornada :~

O foll amor / aquells dolor sostenen
qui cerquen fi / hon sa fi no pot esser
de lur treball / nos mostra res en esser
e son aquests / los qui de uos s'encenen.


ArribaAbajoIunt es lo temps / que mon goig es complit
enlo esguart / del que he desijat
car uist he ço / d'hon era despertat
e molt pus bell / que dins mi no fon dit
mas de present / caych endolor no lenta  5
fort es e tant / quel camp me fa mudar
torbat del tot / mos passos enantar
e trob remey / mas demi nos'absenta.

Si com l'eixorch / qui a Deu no esmenta
quelin don fills / assetantse adrets  10
e quantslos ueu / esser folls e contrets
noua dolor / deuant se representa
na pren ami / qui tostemps desigi
dona seruir / hon cabes tot mon alt
e quant la ueig / mon cor se jau malalt  15
crehent de cert / que nos dolra de mi.
-f. 106r-

De gran tristor / dolor sobrat ne ue
quem cal fugir / de cascun loch scur
e de gran p'or / ma pensa feu tal mur
quels pensaments / danyosos li dete  20
son aytals / que si d'ells no's defenent
be enfortint / sa força mal deffesa
tots entraran / sient a taula mesa
tremolar fent / ja mon enteniment.

D'esser uencut / o sobrat, deffenent  25
eslo tardar /quel pensaments son glots
sens ferse loch / entrar uolrien tots
d'ells no pot fer / en semps lo passament
e sil pus flach / pensament es primer
l'enteniment / forçarà de fugir  30
e lur debat / es mon ben hauenir
lur pau es pot / d'aquell jorn meu darrer.

Pijor que mort / es uida sens plaher
mas nom acus / que fenesca ma uida
car mentre uisch / no pot esser perida  35
una dolor / junct ab algun sper.
-f. 106v-
nose d'hon ue / mas he p'or de natura
que no consent / contra mon gran esforç
e per aço / contra mon cas me sforç
per no complir / la mia desuentura  40


~: Tornada :~

Plena de seny / en home foll atura
la molta'mor / ab uana esperança
car pren tal born / que cerca tota frança
d'aquest gran uol / la raho'n mi murmura


ArribaAbajoMa uoluntat amant uos se contenta
hauent desig / de possehir la uostra
yo so content / de tal com se demostra
lo furios desig / prech deu no senta
si be d'amor / terme no puch atenyer  5
en aquell loch / hon amadors coneiyen
lur gros desig / complit d'amor se leixen
e yo lla doncs / me sent d'amor estrenyer

Amor no cal / jamechs, ni sospir fenyer
uehent penjar / son estat prim en l'ayre  10
cantar no deu / ab alegre becayre
mas ab bemolls / alegria constrenyer.
-f. 107r-
sols en nos dos / amor semanifesta
e nos uiuents / noli fallira casa
e si d'est mon / es nostra uida rasa  15
tolra fauor / arecort d'altra gesta.

Lo meu delit / no cap en nulla testa
ne pot muntar / ma gloria enpus alt signe
pus nom defall / sino que deu consigne
que fermetat / me sia'nfauor presta  20
e si es uer / que deus sia fortuna
supplich lo molt / repose son offici
l'alt derrocar / me par terrible uici
fahent morir / dos cors en uida una

Tot simplement / esens dolor alguna  25
uisch en delit / ab ma uoluntat solta
que lo cor fosch / qui la tenia a'nbolta
clar possehesch / fent me lum sol e luna
e noy ueig als / que pur amor entrega
si trespostant / enla person'amada  30
res nom defall / a uida contentada
la ma de Deu / a mi res no denega.
-f. 107v-

Volgra ser orb / fahent fortuna cega
perdent lo pas / en tant alt m'ha fet metre
que si de loch / tan alt fami remetre  35
en aquest temps / la mort me reconega
ans quells costats / senten la duraterra
enest espay / ma uida pendraterme
lo meu estar / ab la mort lo conferme
perdent aquell / dela mort me plau guerra  40


~: Tornada :~

Lir entre carts / en l'espay dela terra
noy ha delit / que dure ne contente
sols es lo meu / que no uull que s'aumente
mas del durar / quant hi pens dol m'atterra


ArribaAbajoNo cal duptar / que sens ulls pot hom ueure
puix sens desig / de ser amat yo ame
d'amor nom clam / ne de personam'clame
natura'n mi / fa obra qu'es de creure
yo sent delit / que no se d'hon pren força  5
si es de carn / de hon li ue que n'os farta
si d'esperit / com l'infinit aparta
si del compost / d'hon ue que tot nom força
-f. 108r-
La carn lo uol / e lo perche s'amaga
ab no uist colp / lo ferit de gran plaga.  10

Com se pot fer / tal uoluntat no passe
afer uoler / que ser amat cobeje
que pot bastar / que d'amor yom neteje
eque ma carn / se fart e que nos lasse
aço es uist / que la nostr'arma s'baixa  15
en los delits / del cors e si delita
si nol sent purs / mesclats los abilita
sa part ne pren / lo cors ne creix sa raixa.
Aquest delit / ma carn sola empara
e tot me pren / lo temps quen es auara  20

Es'in delit / de ser amat abaste
aço es quant / la carn per si desija
sil pensament / tot altre sguart remija
no sent delit / ans algun delit taste
ymaginant / si el delit no ymagine  25
nom plau amar / e menys qu'amat sia
fora la carn / mon delit fa sa uida
tot mon desig / començ per ella y fine
-f. 108v-
Naturalment / tot quant delit aporta
nol fall amor / per uia dreta hu torta  30

Tostemps fui cert / que yo dinsmi portaua
encontra mi / una mala persona
aquesta es / qu'a tots natura dona
reyna en los mes / ede molt pochs esclaua
mas ara sent / un terç qu'enmis'descobre  35
e son poder / senti sens coneixenca
mens de raho / ue de passio uolença
yo he uolgut / ço que sens mon grat obre.
Abit antich / es lo terç queus nomene
quem fa seguir / la uida que yo mene.  40

Aquells delits / d'hon bons amadors uiuen
ço es amar / e delit d'amat esser
ela dolor / ques pren en lo desesser
tals passions / de mon cor no deriuen
yo pas dolor / sim conech ser amable  45
e met poder / que amat esser no crega
ab tot aço / mon apetit aplega
sentir delit / a temps pero durable
-f. 109r-
Ma carn lo sent / e yol trob ab la pensa
quant me trob fart / hobra'n mi la deffensa  50

Quant sent d'amor / y el que sentir solia
es occasio / que demi yom spante
am / yauorresch / no se hon me decante
altrament sent / amor que no sentia
si es uer dir / que tot quant delit porta  55
deu ser amat / per ço que hom se ama
amador so / yo m'encench d'esta flama
queno rellu / ans uiua esta morta
Quant ala carn / ha uida perset uides
quant l'esperit / totes li son fallides  60

Aixi com es / lo cor primer en uidas
es lo darrer / qui mor de tots los membres
dels amadors / aixi homens com fembres
lo cor se uol / ans que altra partida
equant amor / sen ua dela persona  65
derrerament / laltr'amor abomina
primer del cors / fartantse desuehina
lo que uolgue primer / derrer bandona
-f. 109v-
Aço es quant / fastig amor lon lança
lo cor irat / linfa perdr'amistança.  70

Qui es aquell / quen altra iuhi faça
eres de si / en temps uenidor jutge
delque soffir / no pot esser bon iutge
pensant quen fuig / lo llaç al coll seu llança
e ço per que / amant alguna dona  75
sera per temps / d'un jorn que ja nonsalta
e tant serà / una part quens desalta
que no ueurem / res d'ella sia bona.
Quant mes amor / entrells amants contenta
fundament cort / e desig la sustenta  80

Aqui ha dat / fauor tanta natura
queno ignor / com dius el amor obra
pensant ques pert / amor lla dons la cobra
nos pot saber / quel empeny, ol atura
per delit creix / o per delit aminua  85
per malsse mor / e mal en uida l'torna
e no tostemps / car uariat l'adorna
sa força gran / quant hom pensa ques minua
-f. 110r-
Aço es ferm / que sens desig menys caba
lo seu poder / sens dolor no s'acaba.19  90


ArribaAbajoOuos mezquins / qui sots terra jaeu
del colp d'amor / ablo cos sangonent
etots aquells / qui ablo cor molt ardent
han be amat / prech uos nos oblideu
ueniu plorant / ab cabells escampats  5
huberts los pits / per mostrar uostre cor
com fonch plagat abla sageta d'or
ab que amor / plaga l's enamorats

Los colps d'amor / son pertres qualitats
e ueure pot / enles fleches que fir  10
perquels'ferits / son forçats de sentir
dolor del colp / segon seran plagats
d'or e de plomb / aquestes fleches son
e d'un metal / ques nomena argent
cascu d'aquests / dona son sentiment  15
segons que dells / differença lo mon.

En aquell temps / que primer d'aquest fon
les fleches d'or / amor totes lança
-f. 110v-
e desmembrat / una sen atura
abquem feri / deque uiure abandon  20
de flechas tals / molts passats foren morts
ja no te pus / que fer guerra mortal
ables d'argent / sols basta fer senyal
mas los plagats / de morir son estorts

Ab les de plom / es huy lo seu deport  25
e son poder / no basta traure sanch
amor uehent / lo seu poder tan manch
ha trencat l'arch / yot fas al mon report
y ab cor sancer / crida la sua pau
perque cascu / pot anar en cabells  30
per fugir d'ell / no cal muntar castells
lo seu poder / pus baix que terra jau.

Mas yo romanch / amort (d'aço finau)
la sua pau / es guerra para mi
s'in guerra fos / cella per quem feri  35
yo fora'n pau / uençut e son esclau
pau ha lo mon / e guerra yo tot sol
perque amor / guerreiar ha finit
yo so plagat / y no puch ser guarit
puix la que am / desa plaga nos dol.  40
-f. 111r-


~: Tornada :~

O foll amor / qui uostre delit uol
sobre loch fals / ha son contentament
perço repos / no te'n l'enteniment
car sinol uer / l'enteniment no col.


ArribaAbajoPor de pijor / a molts fa pendre mort
per esquiuar / mal'es deuenidor
si be la mort / resembla cas pijor
cell quila pren / la te per bona sort
e de aço cato / mostra camí  5
e li mes nom / us dela libertat
car de tot als / pot hom esser forcat
sino en morir / qu'es'n nostre juhi.

Algu la pren / e reb nom de mezqui
fugint perill / qui l'es dauant posat  10
altre serà / de cor noble minat
que uol morir / perla ualor desi
uenint en mans / del enemich seu potent
sobrat lo cos / guerreja'ab lo uoler
de uencedor / encaras ueu poder  15
uol perdre l'cos / per l'esperit uencent.
-f. 111v-

Iesus en creu / fon pus fort e potent
queno aquells / quel feren mort passar
car son uoler / nol feren cambiar
ne fon cumplit / lur damnat pensament  20
no roman fart / lo forçador del cos
si uoluntat per cas / semblant no forca
ans es uençent / aquell quitant s'esforça
qujdela mort / no uol timbre son mos.

Del uiure lonch / ja sent lo gran repos  25
que d'aquest curt / lo uiure auoreix
ela dolor / dela mort se parteix
com lo qui mor / compte de mort ha clos
la doncs uirtut / la força multiplica
del uirtuos / qui sa'pinio ferma  30
en qualque part / hon uirtut la conferma
que sols à Deu / del spirit multiplica

Alguns passats / que uoluntat iniqua
los feu morir / o la'pinio uana
aquest no llou / mas los de pensa sana  35
uolents morir / per fer lur arma rica
-f. 112r-
perdent un poch / per l'enfinit atendre
guanyant lo goig / qu'al fill de Deu costà
gran es lo be / segons aquesta costa
que per la mort / de tal hom sagues uendre.  40


~: Tornada :~

Dolor e por / son bastantes per offendre
totes uirtuts / que l'anima'n belleixen
los quins son nets / en gloria tant creixen
que'n aquest mon / no poden mal atendre


ArribaAbajo


Qual sera'quell / qui fora si mateix
fara juhi / puix sino sab iutiar
sa passio / no sabrastimar
quant es e qual / e si minua o creix
quales lo foll / questime res desi  5
puix lo uoler / no sab hon lo metra
son mal uinent / no sap com lo sentra
so que sofir / no sab de si en si

Yo so aquest / e puchme dit mezqui
d'oy e d'amor / me trob passionat  10
tan egualment / e fort questich torbat
qual d'aquest dos / ha major part en mi
-f. 112v-
dant me assalt / qualseuol passio
ab tal dolor / quen estich alterat
e puix me trob / d'aquella reposat  15
uenint apres / delaltra lur saho

Sicom aquell / quen la mar te mayso
e d'aquell art / se te molt per sabent
e ueli temps / fora d'esperiment
que son iuhi / es contra la raho  20
e ua en part / hon per negun temps fon
e ueritat sa buixola nol'diu
de tot quant feu / e dix clar se desdiu
rompent les leys / que natura confon.

Siguart lo temps / present elo que fon  25
de nou creat / me par quem haja Deu
mos apetits / elo pensament meu
cambi han pres / no se comue ne d'hon
car en amor / fui tot del esperit
e nol me trob / essent en mi amor  30
sino amas / no sentira dolor
lo mal d'amor / menciona delit.
-f. 113r-

Per contemplar / fuy en lo mon exit
pensant los bens / elo gentil uoler
d'aquella'n qui / mon uoler y saber  35
eren lançats / e punt no men penit
nom cal dir pus / car en passats scrits
he sats parlat / d'amor, e de sos fets
e descuberts / molts amagats segrets
los quals en mi / son de present fallits.  40

Mos bells uolers / son de present finits
solament am / de un amor brutal
que pass'en mi / en l'espiritual
forçadament / com arma y cos units
aixim'es nou / aquest mal sentiment  45
com si amat / per null temps yo hagues
tots los costums / d'amor ueig al reues
en poca part / hun semblant aparent.

Parlat he ia / sens clar coneiximent
d'aquest amor / perque'n mi habità  50
mas l'altr'amor / honestat anullà
que no en senti / sino un mouiment
-f. 113v-
mas he sentit / quen est amor del cos
temps es corrent / l'anim'an pren sa part
e mesclasi / hon sens hauer esguart  55
d'hon se penit / e mostres per sos plos.

Moltes ueus es / que yo sent mon repos
tant quant al cos / puix fartament ateny
mas l'apetit / a mes delits m'enpeny
e troba carts / per uoler cullir flos  60
molt hom es bo / per esser un catiu
que per senyor / no ualdria un clau
aixi amor / es bo si'n loch baix jau
emal si uol fer / del cos mort cos uiu.

Si com aquell / qu'ab flaca barca'n riu  65
peixca son peix / e uiu sats cabalots
mas per esser / de bens pus abundos
entr'enla mar / e noy espera stiu
ne pren aquell / qui ama dona uil
e l'es plahent / tant quant toca la carn  70
si mes ne uol / prengas de si escarn
si es forçat / uejas negar al Nil.
-f. 114r-

Aquell'amor / deu ser tenguda'n uil
que null delit / aport'enlo recort
e molt breu temps / passa lo seu deport  75
mal criminos / ha per delit çiuil
qui ama carn / e l'anim'<h>auorreix
obra, e tanch / sos ulls clohent l'hoyr
obrals'delcos / e tanch los del sentir
si contra fa / amor enell descreix  80

Aquest amor / ses forçes aflaqueix
si es enquest e uist / los mals quey son
e sobre tot / al amador confon
amant aquell / quen estrem auorreix
e uol ensemps / honest y deshonest  85
pensant aço quies / que no s'espant
qual dona es / que no sia dubtant
ella y amor / si d'ells serà enquest.

Otrist d'aquell / que un cors desonest
ama forcat / e fer honest lo uol  90
di'abçiach / per sollemnial col
mas no del tot / d'ignoranca s'conquest
-f. 114v-
ans sab que may / farta la sua fam
desuergonyt / adar e pendre l'arch
noy ha boçi / queli parega march  95
que deu pensar / deles pomes del ram

D'altre quemi / no puch hauer just clam
lo meu delit / es qui m'ha decebut
trobat so pres / an que reconegut
      non pas tot mi / car nom plau que yo am  100
      ans sino tant / com fora seny romanch
      e sentiment continu / dolor pas
      partit me trob / com si hom me serras
      sim uull <h>unir / lo cor me trob sens sanch

      Hoyt he dir / que per esser pus franch  105
      e perdonar / sent 'Per' als peccadors
      Deu permete / ses terribles errors
      mostrantli com / lo sancer pot ser manch
      tot en axi / de mi Deu ha permes
      que ame tal / que nos gose bendir  110
      perque deres / me pusca'nfellonir
      e contra algu / que d'amor sia pres
-f. 115r-

      Tant clarament / partir me uiu james
      no fon en mi / tant manifest contrast
      car ma carn sent / mon apropriat past  115
      e res tan fer / a m'anima no es
      grat e desgrat / en mi han trobat loch
      e cascu d'ells / extrem en baix e alt
      en m'arma trob / lo seu propri desalt
      ma carn en res / de tan bon grat se moch  120

      Aygua no tinch / per apagar est foch
      e majorment / si prop estar hi uull
      per defensors / ha lo toch e mon ull
      luny cella es / que li fa mortal joch
      car tot quant hoig / en ira ho retorn  125
      en fasig gran / de mi he molt menispreu
      com ueig mon cor / qu'ental amar s'asseu
      que mal sens diu / cascun hora del jorn

      Aixi com cell / quil capte dins calt forn
      el corb20 lançat / sobre llit fresch e moll  130
      aquest delit / la dolor nolitoll
      ans passa'n ells / menys de sentir sojorn
-f. 115v-
      ne pren ami / que si en ella pens
      algu delit / gran dolor conseguesch
      son antich mal / a mi es un mal fresch  135
      preantme poch / com d'amor nom defens

      Foch crem ma carn / elo fum per encens
      uaia'ls damnats / per condigne perfum
      mon esperit / trespas de Lete'l flum
      perque de res / d'aquest mon no pens  140
      car per hauer delit / dolor attench
      puix ne uull mes / que lo toch nom promet
      passant auant / mon delit es desfet
      e pas dolor / finsque aquell restrench

      Quant en desig / d'esser amat m'estench  145
      yo sent dolor / mesclat dins fret e calt
      car no pot fer / e conech mon defalt
      d'açi scapant / en pijor punt me prench
      mire son cors / e totes ses fayçons
      e ueig algu / qui l'ha conquist sens cost  150
      compus yo am a dolor me acost
      lladoncs desig / sa carn per als leons
-f. 116r-

      Tot quant yo pens / me porta passions
      e sens pensar / poch delit s'aconsech
      menys que d'un bou / lo meu delit conech  155
      puix mentr'el prench / lom'trobe en passions
      car tant com he / plahent e de mon punt
      d'aquell delit / una dolor men ue
      pensant quen tal ab altre lla uengue
      e quei vendra / si no li so adjunt  160

      ODeu perque / justat es en un munt
      tan gran uoler ab auorriment tant
      yo auorreixch / la quem trobe amant
      din en mi uiu / qui uolgra fos difunt
      ara ueig clar / lo natural contrast  165
      quen l'hom esta / per s'anima e cos
      hu fastig pren / del assaborit mos
      quel altre sent / per dolçe agre tast

      Axi con cell / de gran follia bast
      qui uol fer or21 / de coure o de plom  170
      los amadors / en aquest punt tot som
      que uolem seny / hon tot seny es degast
-f. 116v-
      e lealtat / en cor maluat e fals
      qu'amor no ha / menys de uilana por
      car per gentil / ue de notable cor  175
      que te fort mur / à tots fets desleals

      Si col malalt / que no'nten los senyals
      del accident / e pensa qu'esta be
      e ueu plugo / que prestament li ue
      o tal senyal / quel descobre sos22 mals  180
      ne pren a mi / com amar ja no cuyt
      per ignorar / lo que d'amor dins port
      e ueig senyal / cert d'amor com la mort
      quelomeu cor / de amor no esta buyt

      Raho es gran / quendolor sea cuyt  185
      car dins en mi / gran marauelles ueig
      senyal d'amor / en mi tinch per cas leig
      enquan nol trob / en ella'n dol so duyt
      la part en mi / que raho pusch mesclar
      uol que nom plau / d'amor son sentiment  190
      l'altra di qui / no tinch lo regiment
      fa que yo am / en plau lo seu amar.
-f. 117r-

      Yo pas delit / com la ueig mal passar
      e sent dolor / com per aço l'am mes
      donantse ponch / en mi nom plau enres  195
      esent delit / com la uech hairar
      bast à cascu / uolent saber de mi
      que ço quel mon / ha per pus imperfet
      yo com un foll / he uolgut fer perfet
      pensant trobar / contentament ensi  200

      Oamadors / rebeu aço al si
      los que iouent / uol queus sia cubert
      delit d'amor / en l'home tot se pert
      si uol saber / com ama e aqui
      si tem saber aço / en solor jau  205
      car no creu be / amar eser amat
      el amador / ja no uiu reposat
      si en l'amat / la proua be no cau

      O amadors / los quin'dan uostre amau
      uullau de uos / mateix hauer merce  210
      penseu amor / hon ua e de hon ue
      e hon esta / e si us fa guerra'n pau
-f. 117v-
      sabut aço / de uos no fiareu
      e menys d'amor / e de aquel uoler
      quen dona cau / poch ualent e lauger  215
      quen' mig l'estiu / l'inuern hi trobareu

      O amadors / en amor sentireu
      que lo major / delit queus donara
      en molt breu temps / en dolor tornara
      goig sens tristor / james possehireu  220
      lo gran desig / en fastig sera mes
      los uostres peus / contr'al uoler iran
      los mals delits / contra los bons seran
      compensareu / ahirar amareu mes

      No sia çi / tot amador entes  225
      sino aquell / be sentit e sabent
      car aquest ueu / lo clar departiment
      de son compost / e sab com partit es
      car la raho / contrasta'l apetit
      el apetit'n obeheix la raho  230
      follament reb / de concòrdia do
      lo qui d'amor / com bestia sentit23  -f. 118r-  


ArribaAbajoYo contra fac / nau en golf perillan
l'arbre perdent / e son gouernador
e per contrast / de dos uents no discor
los mariners / embadalits estan
e cascu dells / la sua carta tenta  5
e son discorts / en lur acordament
l'hu uolgra ser / prop terra passos cent
l'altre tan luny / com uent pot darempenta

Ma uoluntat / ab quen la mar fui mes
fallida es / e pogram ser ajuda  10
ja ma raho / de son lloch es cayguda
mos pensaments contraris m'han ates
ja mos desigs / no saben elegir
uida ne mort / qual es la millor tria
natur'enmi / usa de maestria  15
e pren la mort / per major dan fugir


~: Tornada :~

Plena de seny / nos pot be sofferir
uida y dolor / sens pendre algun'spay
lomeu desig / se conuerteix en glay
quant me recort / que res uos haja dir.  20  -f. 118v-  


ArribaAbajo


Non so gosat / en demanar merçe
a ma dolor / que del tot m'abandon
un poch espay / de temps la prech quen don
a poder dir / lo mal que d'ellam'ue
e si mon cor / en sa forca retorn  5
y el trobament / del enteniment pert
pora saber / qui d'amor no es çert
yra y amor / com dins mi han conten.

Si com lo çech / no coneix nit ne jorn
si dels uehents / no es ell auisat  10
d'ira y amor / no se qual m'ha sobrat
haien auis / dels qui m'estan entorn
yo desig molt / qu'amor m'abandonas
car sola es / la causa de mon mal
mas de poder / ira no te cabal  15
que contr'amor / yo tant me rebellas

E si remey / a ma dolor trobas
fora content / car yon desig exir
los uostres fets / me fan uos auorrir
e nos pot fer / que ab uos practicas.  20
-f. 119r-
mon partiment / no puch ben acabar
en uos pensant / estrani turment n'attench
e quant l'estat / de mi saber mestrench
lla doncs yo caych / en mi pus ignorar

No se remey / quem puxa consolar  25
si l'altr'amor / noua nom conseguesx
otu amor / colp uell guareix ab fresch
ode aquest / me uulles bandonar
uejes mon cor / en quina dolor jau
en ton hostal / no mereix tan dur llit  30
qui es l'hom uiu / qui delit t'haia seruit
tan en humil / quesforç nol pot fer brau

plagues a deu / qu'ab mi mateix fes pau
mi recordant / ab cor ferm ala mort
yo mir epens / si al mon a cas tan fort  35
com de amor / e d'ira ferse sclau
affany ha sats / l'hom dos senyors seruint
equant mes donch / essent ells enemichs
quant hun complanch / l'altre's uers mi juichs
que nose com bast / complaurels egualment  40
-f. 119v-

O foll amor / si es uer qu'es jouent
es occasio / de tu ami forçar
si be lo mon / res tant no pot prear
uellam' plau / qui dels mals es sement


ArribaAbajoS'in algun temps / me clami sens raho
cuydant que fos / de mals afortunat
yo so ben cert / que fuy molt uiciat,
molt fon millor / quell present en que so.
per sol hauer / mon desig no cumplit  5
lo qual nos pot / en aquest mon fartar
e majorment / enla uida d'amar
pensi que fos / l'hom pus adolorit.

Mon foll uoler / me tolgue lo delit
perquey uolguy / mes be que'n ell no es  10
si la raho / s'aquel iutjar sabes
lo meu uoler / no fora escarnit
si com ueixell / no pot mes recollir
despuix q'u'es ple / tot l'als perdre's conué
axi lo seny / en delit pus no ue  15
sino en tant / com son poder soffir
-f. 120r-

Axi com pert / hom lo ueure y l'hoir
elo poder / es perdut de tot seny
quant son esguart / engran exces ateny
e pot ser tant / que seny pert lo sentir  20
axi mateix / lo qui mes delit uol
que d'hom lo trau / hoc e dell nos requer
no pot sentir / sens gran dolor plaçer
e sin pren part / en molta mes se dol.

Nol pren axi / al enteniment sol  25
per excessiu / son delit no's desert
orgue no ha / perço'l poder no pert
e son esguart / algun exces no tol
incorporal / est tot quant ell enten
fahent juhi / en generalitat  30
mas deuallant / en particularitat
mesclay un seny / emenys no si enten

Lo fort uoler / tot saber se deffen
perquem conech / serdel tot ignorant
yom delit / e fuy sobres amant  35
sentint delit / del que amor car uen.
-f. 120v-
ara no am / e sent molta dolor
no'n cars present / mas com no sent uenir
algu delit / em acost a morir
nos pot saber / la mia grantristor  40

No solament / delit fuy sentidor
mas dela mort / james dolor senti
nen' perdre l'mon / io uiu me recordj
tasti perço / la dolç sens amargor
la pert delit / qui pensa quelperdra  45
e ja molt mes / si dela mort se tem
e yo n'pensant / senti aquest estrem
e ja la tem / doncs quis delitara.

Qui sera'quell / qui tant me amara
quem do conort / d'hauer perdut lo mon  50
semblant de mi / ueig que molts caygut son
e qui noy es / que molt prest y sera
yo planch mon mal / e cascu plangal seu
aquest remey / es poch en tant affany
yo pert lo cors / e l'anima no guany  55
e puch ho fer / e no fahent m'es greu
-f. 121r-

A tot hom dich / lo que confes a deu
que tant no faç / que tolga demon seny
aquells delits / aque ma carn m'empeny
elo uoler / nol desdenya per seu  60
dona quem alt / yom desig ser amat
regonegut / tal delit auorreixch
lo dela carn / maldich e no perteixch
quelo sperit / a temps e com forcat.

No puch amar / e menys esser amat  65
e nos pot dir / que seria si fos
estat es ja / home uell amoros
e majorment / siu fon en temps passat
Deu guart a mi / e donem mort abants
que tornarlla / hon tot lo temps perdi  70
puix quem fall ço / que per amor falli
la fi nom plau / e molt menys lo mijans.

Dels actes folls / don tot hom reb engans
quin deu esser ami aquell espant
quant yom afin / aço imaginant  75
jouens disposts / si amen tinch per uans.
-f. 121v-
donch que fara / qui amor no l'acull
a son ostal / per esser grosser uell
ualençia / de tal cas nos apell
e nell e tals / la folia's recull  80

Encontra amor / no puch hauer orgull
que totalment / en breu lo met a part
mas los meus senys / forans tinch de sa part
perquels dins prench / e dels defora uull
o tu recort / not recorts be algu  85
e del present / perda l'imaginar
e tu mon ull / res no uulles mirar
lla doncs lo toch / no fara molt senstu.

Puix mon serueix / alque uull fer algu
e plaulos ço / que nom plau quels plagues  90
si del quels plau / yo puch esser deffes
dellur delits / sofferre ser deju
leixem'en pau / qui nol plau quem ajut
car si nom mou / per temps perdral poder
puix no fare / lo que m'es leig de fer  95
en aquest temps / l'habit sera perdut.
-f. 122r-

Del loch hon es / mon esforç prench qu'esmut
no pas del cor / puix lies natural
uulla mudar / tot lo accidental
      e guanye ço / que per colpa perdut  100
      dels mals delit / es uolgut ser nodrit
      per quem trob huy / mes que la cera moll
      donantme tal / delitament ques toll
      tot quant dech fer / que tost nom torn delit

      Si res he fet / que be pusca ser dit  105
      nol he obrat / sino per passio
      sim ha semblat / queu ha fet la raho
      a mi mateix / certament he mentit
      lo mouiment / per passio uingue
      o res deuench / per auentura scas  110
      axi com l'hom / quis trau del mon de scas
      per passio / que d'aquella uençe

      Qui de uirtut / abit format no te
      quasi quant fa / per passio s'obrant
      en tots sos fets / se troba uaccillant  115
      e dins unpunt / son dolor ua e ue.
-f. 122v-
      qui passio / en algun fet lo mou
      res no fara / que d'ell sia segur
      e si ue cars / quen aquell se atur
      lo començar / ablo finir no clou  120

      Al bon delit / negun bon temps li nou
      car per tostemps / es presta sa saho
      puix dins esta / en l'us dela raho
      no fa empaig / any sech si no plou
      als mals delits / esobstemps e affany  125
      e tot aço / si basta no es ferm
      perquen aço / tot hom deu star ferm
      quen tals delits / lo perdre's un gran guany.


~: Tornada :~

      O dona uos / qui deu per fill uos tany
      uullau parlar ab ell / com mar ab fill  130
      que aquest mon / yo prenga per exill
      eque no leix / lo fin or per estany.
~: Estramps:~
ArribaAbajoPahor no sent / que sobres laus me uença
loant aquell / qui totes lenguas loen
guardant honor / aquell eternal esser
hon tota res en ell / es pus perfecta.
-f. 123r-
que sino es / obrant quant pot natura  5
ans he pahor / que mon parlar no cumpla
en publicar / part de sa justa fama
tal com requer / yels merits seus l'atracen.

L'hom enuejos / son offici reposa
carde'gualtat / ab ell negun pareja  10
en ell pensant / cascu si justifica24
tallant de si / l'amor a sa persona
tant son enell / les uirtuts manifestes
ques d'ira cech / l'hom qui be moles ueja
per los migs ua / que los estrems no toca  15
en temps dels Deus / en uida la donaren.

E Deu uehent / la perlongada honta
quels grans senyors / encontra dell comenten
tenins [...]25
del mon / los pochs e gran realmes  20
ha dat uoler / al justificat home, quen
quen breu espay / haja la monarchia
clar lo nomeu / ab aquesta'l ta'n segua
com de tot cert / es del homens pus saui
-f. 123v-

Perço que mils / a tots gents se mostra  25
mostrant l'aquels / que uagues e bons guarden
ell es aquell / quen son jouent tendra
sobra'n aquells / que sauiessa colen
en despocar / de nombre de gent d'armes
les multituts / d'aquell ha fet retre  30
tot quant pot fer / uirtut de fortalesa
dins hun cor d'hom / enlo seu ho demostra.

En gran defalt / es lomon de poetes
per embellir / los fets dels qui be obren
los freturants / de bella eloquenca  35
l'orella de hom / afalch no pot rebre
d'aquest ualent / una gran trompa sona
quels indians / ab un poch no exorda
hoenla'quells / qui son a tremuntana
yels de ponent / e de leuant los tartres  40


~: Tornada :~

Foll es aquell / que fa juhi enlos homens
segons que d'ell / la fortuna ordena
aquells afer / que no son en l'arbitre
culpa noy cau / si uenen per contrari.  -f. 124r-  


ArribaAbajoPerque m'es tolt / poder deliberar
la mort nons fa / tant mal a mon parer
com gran contast / absi mateix hauer
d'hon lo uoler / usa de redolar.
qual tant cruel / ami no planyeria  5
hauent passat / tal cas propriament
tot lo saber / del mon nom conuencria
quen altre loch / dolor fos mes potent.

Del tot no puch / may mia encolpar
ne de merce / no puch hauer poder  10
lo seu mal fet / ab gran enginy loquer
e quanto lo trob / nom llou nem uull reptar
dos enemichs / qui dins sils portaria
yra y amor / dins mi uan debatent
ira d'amor / li ue la senyoria  15
con sera doncs / que pusca ser uencent

Yo desig molt / ma gran dolor celar
y cuyt morir / fins fer lay ha saber
quant no la ueig / muyr per ella ueher
e silm'acost / forçat mes d'espantar  20
-f. 124v-
yo li uull be / lo seu mal me plauria
no se quem plau / determinadament
uoler morir / un gran recos seria
matern dolor / o leixem tal turment.

Quant amor plau / que d'ell me d'accordar  25
ira s'ab ell / en orden pus darrer
a mon sentir / no se qual es primer
tant prestament / lur actes sent passar
campar no puch / sil pensar no perdia
axi d'amor / no haure sentiment  30
car nom pot dar / amor punt d'alegria
qu'ira nom do / tant de mal soptament.

Aquells remeys / que solen aiudar
al amador / del mal qu'amor sab fer
son conuertits / en mortal desplaher  35
e dos uolers / en mi sent traballar
ignor si am / sen amor nom dolria
haire am / molt e mescladament
puys you ignor / quiu sab moncas me dis
e siam dit / si so'n lo mon present.  40
-f. 125r-

Bons passaments / ha quis pot delitar
uhent se amat / y en son propri uoler
tot amador / nol fall un poch sper
e pren delit / en s'aymia mirar
de tals delits / nom plau lur companya  45
muyr per dolor / quant bon dolor me sent
em esbahesch / com e ueure may mia
e son uoler / me porta marriment

Simon dictat / ueu algu uariar
en ira stich / rebolt en bon uoler  50
en dos moments / cascu te son poder
del tot asi / nom pot algu portar
leixen me tots / o uença qualche sia
pas lo temps / molt pus cuytadament
hoyt he dir / que tot mal fa sa uida  55
si lonch espay / de temps es atenyent.


~: Tornada :~

Vehent amor / ab dret yo le diria
que no m'ha dat / mon uer mereiximent
e de tot çert / el ami respondria
noy puch entrar / quey pert l'entendiment  60  -f. 125v-  


ArribaAbajoClamar nos deu / quimal çerca el troba
donchs uos mon cor / nous senta pus clamar
uostres jemechs / nos poden comportar
e uostres colps / se mostren sus ma ropa
hajau es forc / carlo pijor es mort  5
puix a deu plau / preneuy paciençia
ell es aquell / qui fa de uos sentençia
creure deueu / que nous fa ningun tort

Ans quelo nom / fon uostra mala sort
puis fon en Deu / lo uostre cas present  10
e lo saber / de aquell no consent
questa menys / uostre cas nepus fort
sino ay tal / com per ell es sabut
la tarda es / la uostra enemiga
la que amau / uejau sius es amiga  15
lança li ueig / portar eno escut

En aquell jorn / sere'npijor caygut
car yo morint / tot mon delit morra
algun plaher / luny nom portara
que de aquest / moltes ueus men ajut.  20
-f. 126r-
com se fara / quen un tant gran risch meta
tot lo meu be / ab tal dubte de perdre
lo meu esforç / cascun jorn sent sperdre
null pensament / no ueig que bem prometa

Quant me feri / amor ab sa sageta  25
no uiu lo lanç / ans de sentir dolor
untada fon / de una gran dolçor
material dolç / portaua en la treta
nom conselleu / si nom consellau uiure
saber nomplau / lo jorn de m'aspra fi  30
aquella que / ueura tal cas en mi
se quelo plor / haura pus prop quel riure

En humanal loch / amich no us ueig siure
si que tot hom / uos ne te per grosser
com uos creheu / queus dara mal saber  35
quant dela mort / nous ueura be desliurer
enella sta / la uostra mort e uida
sapiau doncs / sius uol hauer merçe
nous consell pus / sino saberlo be
queus uol / la que uos tant haueu seruida.  40
-f. 126v-

Si be del tot / pora esser perida
por mon saber / la uida y ma sperança
e ueig la mort / ab la uida'n balança
don lo consell / car es bo en partida
ningu nos deu / lunyar de sa natura  45
al hom es dat / per son dret natural
desijar be / uolent saber lo mal
d'aquest saber / uull doncs hauer gran cura.


~: Tornada :~

Als amadors / amor los assegura
que no hauran / en ell seguretat  50
en lurs uolers / no cabra fermentat
donchs con sera / entr'ells cosa segura.
~: estramps :~
ArribaAbajo


Lo çinquen peu / del molto ab gran cura
yo he cercat / e non te sino quatre
uolent honest / en amor deshonesta
e lealtat / en cor de falsa fembra
e per amor / he uolgut ser alegre  5
menys de ser trist / e ferm en un proposit
gran amador / de semblant nose scuse
e ques trobas / de Salomo pus saui.
-f. 127r-

No solament / m'ha romas enla pensa
ans ho uolgui / enles obres sotanes  10
aquest amor / de contemplar nos farta
si be a temps / en pensa hom ho foria
yo praticant / d'amor leigs e bells actes
ymagini / tals contraris facibles
e nom dolch prou / del temps que uist correr  15
perquem'roman / en presa plahent habit.

L'engan conech / mas per obra nol mostre
puix que d'amor / de tot yo nom despulle
fluix me penit / car dolor nom agreueja
solament bast / airar mi siame  20
al grau primer / bodel peccant me trobe
que del mal fet / ha coneixença fosca
e sino quant / a temps desig me torba
yo so content / ell e son delit perdre

Volgral jaquir / sens electio mia  25
mas que uengues / per alguna uentura
plagues à Deu / per ser malalt o pobre
car sil jaqueixch / cert yo se que men repte
-f. 127v-
si be raho / encontra amor se arma
uehent ques pert / per ell ma bona obra  30
nom trob sforç / que del tot m'abandona
ab tot que mes / ab contemplar me passe

En quantitat / en delit gran no puie
ans es molt poch / mas fort per a dissolre
fastig no tem / por ne'sperançal tempra  35
la sua fi tota / din mi sen'entra
puis que no pot / esser en aquells actes
que de amor / los amadors pratiquen
pren un remey / quen contemplar sen munta
e d'allo uiu / que d'amor nol pot tolre  40

Si fos aixi / que sens passar principis
yo fos al ple / qu'amor l'amant alça
ho ha delit / coneixença perduda
yo so ben cert / qu'en oy amor non fora
mes qui sera / quen delit passar uulla  45
per gran uoler / si d'aquel no sent purna
e yo no am / e menys amat puch esser
e la raho / tant res no abomina.
-f. 128r-

La uoluntat / amor nom senyoreja
hoch l'apetit / finsque de mi recorde  50
mas quant yo pens / totes les circustances
entr'amor y mi / ueig gran barrera
car yo no pens / quen ser amat abaste
nen sent delit / per be que mi disponga
es ueritat / que no se que men jutje  55
essent amat / sil retria lo deure.

Aixi men pren / com aquel qui contempla
l'esser del hom / e com es de deu obra
epuix ell ue / a contemplar ses actes
tant auorreix / trobarse'n lo mon home  60
com de amor / son esser'ymmagine
els gentils fets / quen l'entendrem'romanen
yo he delit / e com al uoler posse
per lur exces / e calitat m'agreuje

Entench no be / los mals qu'amor atraça  65
perqu'altres bens / no senti en ma uida
quin carcre uiu / del començ d'infantea
ab dol sen ix / puix en habit li torna.
-f. 128v-
renunciar / no puch lo franch arbitre
de obeir / si amor me demana  70
e quant amant / e amat esser pense
no trob en mi / esser cosa possible.

Per un portal / ixch per lo stat de Venus
per altrey torn / ab les cames trencades
e yo no pens / quen sere amat abaste  75
nem plau amar / ne menys men desespere
yo so aquell / quen leig officis cria
sab e no sab / ques mal e nom pren altre
car no pot ser / habit sens delit reste
e açom par / en couarts homens d'armes  80

Mi e mos fets / yo mir ab uista fosca
no pas com orb / ne abla uista clara
conech mon dan / mas no tant que mendolga
lo cor nol sent / solament basta creure
quant io m'esforç / que amor de mi lance  85
son bon recort / elos mals tot m'obliden
sil pens seguir / desa dolor m'acorde
eso membrant / del be del honest uiure.
-f. 129r-

Semblant aquell / qui ha mal de diable
e quant lo pren / deu no coneix ne honra  90
per qu'es d'aquel / qui te ses uirtuts preses
e puix jaquit / torna n'sa coneixença
quant per la carn / amor me passiona
nom sent raho / ne mal que per ell uinga
e quant d'amor / la part pura contemple  95
yo sent delit / si pas auant magreuia.

Si com se pert / lo poder dela uista
si l'hom esta / longament en tenebres
      aixi l'uoler / se pert sino eixecuta
      los fets aquells / d'hon hauria costuma  100
      perço amor / sol en la pensam'resta
      perqu'ha lonch temps / que l'obra no pratique
      a mon delit / la dolor no contrasta
      car no sent por / ne sperança'l falaga.

      Mentre amor / dels habits no arranque  105
      yom dupte molt / quen algun temps no brote'
      ja no pot ser / qu'en mis crie gran arbre
      mon cor li es / com terra molt eixorca
-f. 129v-
      loch troba n'mi / hon se uulla ques tinga
      sperant temps / lo pus dispost que trobe  110
      abasta ell / quen sola pensa resta
      per l'habit pres / que si pel rau no squinça.

      Quant de amor / indiferent yo parle
      sia entes / tot lo que l'home liga
      e no aquell / que sol als angels toca  115
      e menys als bruts / puis de raho freturen
      aquest es dit / amor de home propri
      car est compost / de ses dues natures
      bell e leig / segons de qual mes toca
      mas no pot fer / que rest menis de mescla  120

      Sil uoler d'hom / en ser amat termena
      es dit amor / car dela fi pren forma
      e si en carn / sens res abstraure fina
      es brut uoler / puis mes auant no passa
      axi com es / tot'arma bona u mala  125
      segons que pren / d'acer e ferre tempre
      amor es tal / que segons ques composta
      sa ualor pren / lo tal e qual la honren.
-f. 130r-

      Res sens esguart / no s'd'hom propria cosa
      car general / es de bruts e alts arbres  130
      del sentiment / lo brut al arbr'auança
      e la raho / al hom d'aquells se para
      donchs l'apetit / hon la raho nos mescla
      no s'propri d'hom / per be quen ell se trobe
      e tant es hom / com mes ne participa  135
      e segons quant / d'hom se lunya u'acosta

      Nos don'amor / ab tant egual balança
      que poch o molt / una part no decante
      o l'appetit / del cors mes a si tira
      o l'arm'asi / per sa part lo sen porta  140
      si com en l'hom / un humor predomina
      que no es hu / que per egual les haja
      e ue per temps / ques cambia l'domini
      axi amor / pratica en nos altres.

      Esser no pot / quel'arma obre sola  145
      e que lo cors / sens aquella res faça
      res no fa l'hom / qu'en tot no<y> communique
      segons ses parts / del acte han semblança
-f. 130v-
      per be quel cors / no uulla res abstracte
      e l'esperit / materials no uulla  150
      dells ab duys giunts / puis amor ques diu mixte
      prenjnt lo nom / d'aquell à qui mes sembla.

      L'enteniment / no es d'amor la causa
      mas l'apetit / que dels bruts no han falta
      donchs de amor / axi mateix ne senten  155
      ab fort desig / alquen'rabia torna
      la duraçio / ueu hom no esser molta
      e d'est amor / los mes homens sen tenen
      alguns tostemps / altres segons los troba
      seruint amor / per l'esguart quels inclina.  160

      S'ingran exces / per son desig l'hom puja
      tot lo compost / ses potences te preses
      car segons es / e aqui es amable
      axi ses parts / de amor les carrega
      tirant fluxant / creixent, minuant, fentcambis,  165
      uolent l'honest / apres tot lo contrari
      aço segons / se porta'n fantasia
      atemps uolents / com hom, com bruit, com angel.
-f. 131r-

      Tot enaxi / com lo foch no es en acte
      en lo acer / mas l'obra es en potença  170
      emes al foch / la calor lo desperta
      car s'in l'açer / noy fos, nol sclafaria
      amor'n temps / esta'n l'hom com defuncta
      epuix reuiu / mostrantse'n part o tota
      d'hon se ueu clar / que restaua'n l'abit.  175
      prest en obrar / mogut person consemble.

      Tot element / elementat no s'simple
      ans es compost / d'un altre son contrari
      mas es tan poch / lo que del altre s'ampra
      que be nos pot / aço pels senys coneixer  180
      tals es amor / quels actes non ha simples
      car sensuals / son e d'esperit toquen
      mas un part / al altra sobre munta
      que llas diu tot / segons qual bella u leja

      Semblant me trob / del assetiat en plaça  185
      hon es lo burch / e fort castell e uila
      e armeiant / perdent forces lo meten
      fins al pus fort / hon no fa netem armes.
-f. 131v-
      axi amor / mos pensaments lolançen
      fora de mi / d'un acte apres l'altre  190
      fins que roman / en l'habit sol de pensa
      e lo uoler / com a correu sen passa.

      Si com lo foll / en pensa Rey se forja
      fins que perceb / que no ha de Rey actes
      e de res tant / esta en ignorança  195
      com ell roman / en pensa de Rey esser
      axi amor / en pensa maledicta
      fins que la fi / pens que sen deu atenyer
      ans que yo pens / aquin amor yo ame
      quant l'imagin / dela millor m'espante.  200

      Si com l'auar / los diners per ells ama
      que no ueu res / que per aquells despenga
      axi mateix / no diu que no sen ampre
      mas no sab cas / que pensa qu'esser pusca
      axi amor no ueig / de quem profite  205
      en tant me plau / que dela fi no pense
      yo no esper / n'n' desesperar baste
      entre lo mig / d'aquests estremps aleuge
-f. 132r-

      Vn hom es tal / que ama per natura
      son fill en tant / qu'auorrir nol poria  210
      e si es foll / de sos fets se desalta
      perquel ueu tal / e ple de cabdals uicis.
      axi amor / ses penses me deliten
      per l'habit pres / que natural depute
      mas per mon temps / de sos fets medesalte  215
      car totalment / lo trobi a mi dessemble

      Amor me plau / tant per sos actes nobles
      que de persi / yol'am sens esguart altre
      semblant aquell / que son bon amich ama
      pel que ha fet / eno per lo que faça  220
      en tant me plach / ab delit enles obres
      quen mi roman / tal signe o caracte
      que perdent yo / l'esguart perqui amaua
      aquell delit / am qu'enla pensam'resta.

      Los meus desigs / si de passio mouen  225
      del abit pres / lur mouiment comenca
      ymaginant / com aquels yo sentia
      aquells yo sent / e fa que yols' desige
-f. 132v-
      regonegut / en dol me conuerteixen
      coneixent mi / o podent aquels rebre  230
      sino com ueig / e del passat m'acorde
      ma passio nos mou / emenys per altre.

      Axi com es / la conciença del metge
      bella'n extrem / segon si, e hon guarda
      axi'n extrem / es la pratica laja  235
      e tots los senys / quasi fastig nesenten
      tal es amor / quel seu esser es noble
      lo praticar / odios e terrible
      car l'esperit / nepren molt gran angoixa
      e lo cors fam / y enfastig uolent passa.  240