Saltar al contenido principal

Ausiàs March

Bibliografia d'Ausiàs March

1. MANUSCRITS

NOTA.- Per a una bibliografia específica sobre els cançoners marquians vegeu, fonamentalment, les aportacions següents, les referències completes de les quals podeu trobar en el apartat «Estudis» d'aquesta Bibliografia: Morel-Fatio 1892; Baselga 1896; Massó 1896, 1901, 1906 i 1932; Massó/Rubió 1914; Valls 1915; Domínguez 1931; Zarco 1932; Ramírez 1981; Archer 1990-91, 1992 i 1993b; Dilla 1994; Colón 1998; Beltran 1999, 2005 i 2006; Martos 2003 i 2005.

2. EDICIONS

NOTA.- Per a la confecció d'aquest repertori, hem partit, fonamentalment, de les nostres bases bibliogràfiques particulars i de les aportacions següents, les referències completes de les quals podeu trobar ací mateix: Esteve/Ripoll 1987; Alemany 1995; Alemany/Martines 1997; Santanach/Martines 2000. A més, hem tingut en compte la «Bibliografia» compilada per Robert Archer en la seua edició del poemari d'Ausiàs March (Obra completa, 2 vols., Barcelona, Barcanova), vol. 2, pàgs. 613-630, i les seccions dedicades a la literatura catalana del Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed. de Vicenç Beltran, Barcelona, AHLM, fascicles 1-21 (1987-2007).

2.1. Edicions anteriors al segle XX

2.2. Edicions a partir del segle XX

2.2.1. Edicions crítiques
 • [March, Ausiàs] (1912-14), Les obres d'Auzias March, 2 vols., ed. d'Amadeu Pagès, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans. [Edició facsímil: València, Consell Valencià de Cultura, 1991, 19952.]
 • —— (1952-59), Poesies, 5 vols., ed. de Pere Bohigas, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, 71-73, 77 i 86). [Nova edició revisada per Amadeu J. Soberanas i Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino, 2000 (Els Nostres Clàssics, col·lecció B, 19); reimpressió: 2005.]
 • —— (1997), Obra completa, 2 vols., ed. de Robert Archer, Barcelona, Barcanova. [El volum primer edita el poemari complet amb grafia modernitzada, mentre que el segon n’ofereix una versió gairebé diplomàtica amb l’aparat de variants corresponent.]
 • —— (2000), vegeu March, Ausiàs (1952-59).
 • [——] (2005), Poesies. Banc de bases textuals en DBT, ed. de Joan Santanach i Joan Torruella, Barcelona, Barcino (Biblioteca Digital, 2). [Publicació en CD-ROM que reprodueix digitalment la reedició de l’any 2000 acompanyada de les concordances corresponets.]
2.2.2. Edicions completes no crítiques
 • [March, Ausiàs] (1908-09), Les obres del valeros cavaller y elegantíssim poeta Ausias March. Ara per quarta vegada estampades, durant lo gloriós Renaximent de les lletres catalanaes. Revistes e ordenades molt diligentment e curosa, ed. de Jaume Barrera, Barcelona, Biblioteca Clàssica Catalana.
 • [——] (1909), Obres del valeròs caballer..., València, Imprenta Arturo Suárez.
 • [——] (1979), Les poesies d'Ausiàs March, ed. de Joan Ferraté, Barcelona, Quaderns Crema. [2a ed. 1994.] [Edició amb grafia modernitzada.]
 • —— (1993), Poesies, ed. de Vicent J. Escartí, València, Edicions Alfons el Magnànim (Biblioteca d'Autors Valencians, 31). [Reprodueix l'edició de Pagès amb grafia modernitzada.]
2.2.3. Antologies i edicions parcials
 • [March, Ausiàs] (1907) = Crestomatia de la llengua catalana (des del IXen segle als XIXen), II: Vers, ed. d’Antoni Bulbena i Tosell, Barcelona, Llibreria d’Alvar Verdaguer (Biblioteca Clàssica Catalana). [Inclou 8 poemes d’Ausiàs.]
 • —— (1918), Poesies, ed. de Joan Estelrich amb una nota biogràfica de Lluís Nicolau d'Olwer, Barcelona, R. Duran y Alsina (Minerva, Col·lecció de Literatures Modernes, 5). [2a ed.: Mèxic, D. F., Edicions de la Biblioteca Catalana (Clàssics Catalans, 3), 1946.] [13 poemes amb el text modernitzat.]
 • [——] (1934), Poesies d'Ausiàs March, ed. d'Enric Navarro i Borràs, València, L'Estel (Sèrie Popular de Clàssics Valencians). [Edició facsímil: València?, Societat Bibliogràfica Jerònima Galés / Fundació Cañada Blanc, 1997.] [33 poemes.]
 • [——] (1936), Les cent millors poesies líriques de la llengua catalana, tria de Josep M. Capdevila, Barcelona, Barcino (Col·lecció Popular Barcino, 70). [Inclou 5 poemes d’Ausiàs March.]
 • [——] (1946), veg. March, Ausiàs (1918).
 • —— (1948), Cants d'Amor, ed. de Carles Riba, il·lustrats amb huit aiguaforts originals amb color compostos i gravats per E. Chimot, Barcelona, Josep Janés (Poesía del Mundo, 3). [98 poemes.]
 • [——] (1953) = Anthology of Catalan Lyric Poetry, selecció i introducció de Joan Triadú, edició de Joan Gili, Oxford, The Dolphin Book.
 • [——] (1959a), Pàgines escollides d'Ausiàs March, ed. de Pere Bohigas, Barcelona, Barcino (Col·lecció Popular Barcino, 183).
 • —— (1959b), Antologia poètica, ed. de Joan Fuster, Barcelona, Selecta (Biblioteca Selecta, 273). [Reeds.: València, Eliseu Climent (Col·lecció Tres i Quatre, serie la Unitat, 43), 1979; València, Tres i Quatre (L'Ham, 2), 1984; amb introducció, propostes didàctiques i glossari a cura de Francesc Calafat, València, Eliseu Climent editor (Llibres Clau, 5), 1987, 19934.] [Versió moderna acarada amb el text antic.]
 • [——] (1965) = Medieval Catalan Linguistic Texts, ed. de Paul Russell-Gebbett, Oxford, The Dolphin Book Co. [Inclou el poema 7 de March.]
 • [——] (1967) = Poesia catalana del segle XV, a cura de Joan-Lluís Marfany, Barcelona, Edicions 62 (Antologia Catalana, 32). [Inclos 10 poemes de March, en alguns casos fragmentaris.]
 • [——] (1970) = Joaquim Marco, Antologia de la poesia catalana del segle d’or, Barcelona, Salvat. [Inclou 11 poemes de March i un fragment del seu Cant espiritual.]
 • —— (1979a), Poesia, ed. de Joan Ferraté, Barcelona, Edicions 62 / La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 14).
 • [——] (1979b) = Les mil millors poesies de la llengua catalana, recopilació i introducció e Lluís Gassó i Carbonell, Barcelona, Editorial Glosa. [Reimpressió: 1983.] [Inclou 8 poemes de March.]
 • [——] (1983), Antologia de poetes valencians, I: Del segle XIV al XVIII, ed. d’Eduard J. Verger, València, Diputació Provincial de València / Institut Alfons el Magnànim (Biblioteca d’Autors Valencians, 8). [Inclou 22 poemes de March.]
 • —— (1984), Poesia, ed. d'Anton Espadaler, Barcelona, Edicions 62 / Orbis. [Es basa en el text de l'edició de Joan Ferraté (March 1979a).]
 • [——] (1985a) = Lola Badia, Literatura Catala­na Medieval: se­lec­ció de textos, Barce­lo­na, Editorial Empú­ries (Les Naus d’Empúries). [Reed.: 1995.] [Inclou 14 poemes de March.]
 • [——] (1985b) = Josep Palomero, Guia didàctica d'Ausiàs March i els altres poetes (XV, XVI) musicats per Raimon, València, Generalitat Valenciana, 1985.
 • —— (1986a), Poesies: breu antologia amb les versions actualitzades en forma poètica, ed. de Lluís-Anton Baulenas, Barcelona, Gea (Torsimany Clàssics Catalans, 3). [28 poemes.]
 • [——] (1986b) = Ausias March i l'amor; anto­lo­­­­gia poetica, ed. de Maria-Lluïsa Pazos i Noguera, Barcelona, Juan Granica. [Versió actualitzada.]
 • [——] (1986c) = Celdoni Fenoll, Nou segles de poesia als Països Catalans, Barcelona, Edicions del Mall. [Inclou diversos poemes de March.]
 • —— (1989), Cinquanta-vuit poemes, ed. de Robert Archer, Barcelona, Edicions 62 (Textual, 1). [Inclou la totalitat de poemes del cicle «Plena de seny», alguns del cicle «Llir entre cards» i altres pertanyents a cicles diferents.]
 • —— (1992), Antologia poètica, ed. de Josep Pujol, Barcelona, Teide (Tria de clàssics, 6). [2a ed. 1997.]
 • [——] (1993a), Poemes d'Ausiàs March. Antologia, ed. de Lluís-Anton Baulenas, Alzira, Bromera (Els Nostres Autors). [30 poemes amb versions catalanes modernes acarades als textos antics.]
 • —— (1993b), Antologia poètica, ed. de Jaume Pérez Montaner, Alacant, Editorial Aguaclara (L'Aljub, 7).
 • —— (1995a), Vint-i-tres poemes, ed. de Xavier Dilla, Barcelona, Bruño (Tinell, 20). [Edició del poemes 3-5, 11, 13, 16-17, 23, 28, 39, 44-46, 59, 67-68, 91, 97, 102, 105, 109, 119 i 123, amb una introducció, algunes notes, materials interpretatius i un índex temàtic.]
 • —— (1995b), Poesies, Alzira, Germania.
 • [——] (1995c) = Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9, ed. de Joan Torruella, Bellaterra, Fundació «La Caixa» / Seminari de Filologia i Informàtica del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona (Materials de l’Arxiu Informatitzat de Textos Catalans Medievals. Els Cançoners Catalans, Concordances, 3).
 • [——] (1996) = Homenatge europeu a Ausiàs March, Gandia, CEIC Alfons el Vell. [Inclou els poemes 29, 74 i 96 de March, amb les traduccions espanyola, francesa, italiana i anglesa corresponents; del poema 74 no hi ha versió anglesa.]
 • [——] (1997) = Xavier Dilla, Guia de lectura d'Ausiàs March, Barcelona, Empúries (Les Naus d'Empúries, sèrie general, 18). [Edició anotada i comentada de 20 poemes d'Ausiàs, precedits de sengles davantals explicatius, i acompanyada d'una introducció general i de diverses propostes didàctiques.]
 • [——] (1997b), Antologia poètica d’Ausiàs March, selecció, introducció i notes d’Artur Ahuir i López, València, L’Oronella (Clàssics Valencians).
 • —— (1997c), Antologia poètica, Aravaca, McGraw / Hill / Interamericana de España.
 • —— (1997d), Selecció poètica, a cura de Joan Iborra, Oliva, Colomar.
 • [——] (1997e) = Antologia de poetes catalans. Un mil·leni de literatura, I: Època medieval, ed. de Martí de Riquer, Barcelona, Galàxia Gutemberg / Cercle de Lectors.
 • [——] (1997f), Els poemas d’Ausiàs March en el cançoner de Saragossa, València, Corts Valencianes. [Edició facsímil dels 79 poemes de March continguts en el manuscrit de la Biblioteca Universitària de Saragossa, dels quals 17 són fragmentaris.]
 • —— (1998a), Cants d’amor, a cura de Josep Puchades Segarra, València, Asociación Valenciana de Amigos de la Poesía.
 • —— (1998b), Cants morals, cants de mort i cants espirituals: en versió valenciana actual, a cura de Josep Puchades Segarra, València, Asociación Valenciana de Amigos de la Poesía.
 • —— (1998c), Tria de poemes, introducció, edició, versió moderna i notes a cura de Josep Pujol i Francesc Gómez, Barcelona, Hermes (Biblioteca Hermes, Clàssics Catalans, 5).
 • —— (1998d), 35 poemes d’amor, ed. de Manuel Rodríguez Castelló, Barcelona, Tàndem (Les Joies de Paper, 9).
 • —— (1999), Llir entre cards. Antologia poètica, versió moderna en vers de Climent Forner, introducció de Francesc Guerrero i Borrull, Barcelona, Proa / Enciclopèdia Catalana. [Inclou 17 poemes.]
 • —— (2008), Per haver d’amor vida. Antologia comentada, ed. de Francesc J. Gómez i Josep Pujol, Barcelona, Barcino (Biblioteca Barcino, 3). [Inclou 30 poemes amb ortografia modernitzada, precedits de sengles davantals orientatius.]

3. TRADUCCIONS I VERSIONS BILINGÜES

NOTA.- Per a la confecció d'aquest repertori, hem partit, fonamentalment, de les nostres bases bibliogràfiques particulars i de les aportacions següents, les referències completes de les quals podeu trobar ací mateix: Esteve/Ripoll 1987; Alemany 1995; Alemany/Martines 1997; Santanach/Martines 2000. A més, hem tingut en compte la «Bibliografia» compilada per Robert Archer en la seua edició del poemari d'Ausiàs March (Obra completa, 2 vols., Barcelona, Barcanova), vol. 2, pàgs. 613-630, i les seccions dedicades a la literatura catalana del Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed. de Vicenç Beltran, Barcelona, AHLM, fascicles 1-21 (1987-2007).

3.1. Alemany

 • March, Ausiàs (1993), Gedichte (altkatalanisch und deutsch), edició i traducció de Hans-Ingo Radatz, Frankfurt del Main, Domus Editoria Europaea (Katalanische Lyric, 2). [Antologia poètica bilingüe català-alemany (9 poemes).]
 • —— (2009), Gedichte, selecció i traducció d'Isabel Müller, Münster / Barcelona, Barcino. [Traducció a l'alemany de 32 poemes.]

3.2. Anglés

 • March, Ausiàs (1976), Selected poems, edició i traducció d'Arthur Terry, Edinburgh, Edinburgh University Press (Edinburgh Bilingual Library, 12).
 • —— (1986), Selecció de poemes / Selected poems, traducció de Miguel Ángel Conejero, Purificación Ribes i Dominique Keown, València, Fundación Instituto Shakespeare. [2a ed.: 1987.] [Traducció a l'anglés en vers de 24 poemes.]
 • —— (1992), A key anthology, edició i traducció de Robert Archer, Sheffield, The Anglo-Catalan Society (The Anglo-Catalan Society Occasional Publications, 8). [Antologia de 24 poemes amb traducció anglesa en prosa.]
 • [——] (1996) = Homenatge europeu a Ausiàs March, Gandia, CEIC Alfons el Vell. [Traducció d'alguns poemes marquians al castellà, al francés, a l'italià i a l'anglés.]
 • —— (2006), Verse translations of thirty poems, edició i traducció de Robert Archer, Barcelona/Woodbridge, Barcino/Tamesis. [Selecció de poemes d'Ausiàs March en versió catalana i inglesa, que inclou poemes d'amor, de lloança, de blasme o sobre temes filosòfics, a més del cicle de cants de mort i el Cant espiritual.]

3.3. Espanyol

 • [March, Ausiàs] (1539), Las obras del famosíssimo philósofo y poeta Mosén Osias Marco, cavallero valenciano de nación catalán, traduzidas por don Baltasar de Romaní y divididas en quatro Cánticas: es a saber: Cántica de amor, Cántica moral, Cántica de Muerte y Cántica spiritual. Dirigidas al excelentíssimo señor duque de Calabria, València, Juan Navarro. [Reed.: La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539), 2 vols., ed. de Vicent J. Escartí, València, Fundació Bancaixa / Universitat de València / Generalitat Valenciana / Biblioteca Nacional, 1997.] [46 poemes, acompanyats de traducció castellana.]
 • [——] (1553), Las obras del famosísimo philósopho y poeta mossén Osias Marco, cavallero valenciano de nación catalán, traduzidos por don Baltasar de Romaní, divididas en quatro cànticas, es a saber, Cántica de Amor, Cántica Moral, Cántica de Muerte y Cántica Spiritual, dirigidas al excelentísimo señor el duque de Calabria, Sevilla, Juan Canalla. [Reprodueix el text de l'edició-traducció de Romaní (1539), però sense el text català.]
 • [——] (1560), Primera parte de las obras del excellentísimo poeta y philósopho mossén Ausiàs March cavallero valenciano, traduzidas de lengua lemosina en castellano por Jorge de Montemayor y dirigidas al muy magnífico señor mossén Simon Ros, València, Joan Mey. [Reeds.: Martín de Riquer, Traducciones castellanas de Ausiàs March en la Edad de Oro, Barcelona, 1946; Francisco Carreres de Calatayud, Las obras de Ausiàs March traducidas por Jorge de Montemayor, Madrid, 1947.] [Conté 97 poemes.]
 • [——] (1562), Las obras del excelentíssimo poeta mossén Ausiàs March, cavallero valenciano, traduzidas de lengua lemosina en castellano por Jorge de Montemayor, dirigidas al illustríssimo señor don Juan Ximenes de Urrea, conde de Aranda, vizconde de Viota, Zaragoza, Vda. de Bartolomé de Nájera. [Reprodueix la traducció de Montemayor i la completa amb les traduccions d'altres poemes fetes per Baltasar de Romaní.]
 • [——] (1579), Las obras del excelentíssimo poeta Ausias March, cavallero valenciano, traduzidas de lengua lemosina en castellano por el excelente poeta Jorge de Montemayor, agora de nuevo corregido y emendado en esta segunda impressión, Madrid, F. Sánchez. [Reprodueix l'edició precedent i és, de fet, la 3a edició de la traducció de Jorge de Montemayor.]
 • [——] (Finals del segle XVI - 1r terç del segle XVII), Poesías [manuscrit U], manuscrit 1131 de la Biblioteca Nacional d'Espanya. Traducció anònima.
 • —— (1921), Ausiàs March, traducció de Jorge de Montemayor (1560) corregida i esmenada, a la vista de l'original català, per Manuel de Montoliu, Barcelona, Editorial Cervantes. [Inclou 19 poemes.]
 • —— (1941), Poesía, selecció, edició i traducció de Martín de Riquer, Barcelona, Yunque. [Edició bilingüe de 16 poemes.]
 • [——] (1946) = Martín de Riquer, Martín (ed.) (1946), Traducciones castellanas de Ausias March en la Edad de Oro, Barcelona, Instituto Español de Estudios Mediterráneos. [Inclou, entre altres materials, les traduccions completes de Baltasar de Romaní i de Jorge de Montemayor.]
 • [——] (1947) = Francisco Carreres de Calatayud (ed.) (1947), Las obras de Ausias March, traducidas por Jorge de Montemayor, Madrid, CSIC (Biblioteca de Antiguos Libros Hispánicos, serie A, 8).
 • —— (1959), Canto Espiritual, traducció de Jesús Massip, Tortosa, Géminis.
 • —— (1973), Poemas, traducció de Juan Antonio Icardo, Las Palmas de Gran Canaria, Inventarios Provisionales (Nuevo Hontanar, 1). [Edició bilingüe de 15 poemes.]
 • —— (1976), Antología poética, edició bilingüe de Juan Ramón Masoliver, Barcelona, Los Libros de la Frontera (Poetas de Hoy y de Siempre, 3). [2a ed.: Barcelona, Los Libros de la Frontera (El Bardo, 2), 1981.] [40 poemes.]
 • —— (1978), Obra poètica, introducció de Joaquim Molas, traducció de Pere Gimferrer, Madrid, Alfaguara (Clásicos Alfaguara, 8). [Selecció bilingüe català-castellà.]
 • —— (1979), Obra poètica completa, 2 vols., edició i traducció de Rafael Ferreres, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 99-100). [Edició bilingüe català-castellà de 36 poemes.]
 • —— (1985), Canto espiritual / Cant espiritual, precedido de Tercer canto de muerte, edició de Josep Miquel Sobré, traducció de Juan Ramon Masoliver, Barcelona, Llibres del Mall (Colección Marca Hispànica).
 • —— (1990), Poesías, traducció del s. XVI de Jorge de Montemayor, ed. de Martín de Riquer, Barcelona, Planeta (Clásicos Universales Planeta, 181).
 • [——] (1996) = Homenatge europeu a Ausiàs March, Gandia, CEIC Alfons el Vell. [Traducció d'alguns poemes marquians al castellà, al francés, a l'italià i a l'anglés.]
 • —— (1997a), Antologia poètica, València, Comercial Editorial.
 • —— (1997b), Antología poética, Madrid, Huerga y Fierro.
 • —— (1997c), Cants d'amor. Antologia poètica, ed. de Josep Sanchis Carbonell, traducció de Rafael Ferrer, València, Edicions de la Guerra / Ajuntament d'Ontinyent (Poesia, 33). [39 poemes en edició bilingüe català-castellà.]
 • —— (1998), Antologia poètica, a cura de Pere Robert i Ferrer, Madrid/Barcelona, McGraw-Hill-Liberduplex.
 • —— (1999), Versek / Poemes / Poemas, traducció hongaresa de Déri Balázs revisada per Kálmán Faluba,  traducció espanyola de Pere Gimferrer i José María Micó, Budapest, Íbisz / CEIC Alfons el Vell de Gandia. [Inclou el text original de 29 poemes acompanyat de les traduccions espanyola i hongaresa acarades.]
 • —— (2004), Pàginas del Cancionero, introducció, edició i notes de Costanzo Di Girolamo, traducció de José María Micó, Valencia, Editorial Pre-textos (Colección La Cruz del Sur).
 • —— (2017), Dictats. Obra completa, ed. de Robert Archer, trad. castellana de Marion Coderch y José María Micó, Madrid, Ediciones Cátedra (Letras Hispánicas, 788).

3.4. Esperanto

 • March, Ausiàs (1925), Kataluna antologio, ed. de Jaume Grau Casas, Barcelona, Impr. de Jaume Vinyals.
 • —— (1993), Amkantoij. 60 poemoj / Cants d'amor. 60 poemes, traducció d'Abel Montagut, València, Conselleria de la Presidència de la Generalitat Valenciana.

3.5. Francés

 • [March, Ausiàs] (1956), «Ausias March, Chants», Les lettres nouvelles, 35, pàgs. 388-390. [Poemes 29, 74 i 96.]
 • [——] (1959) = Anthologie de la poésie mondiale, París, Gallimard. [Conté 6 poemes traduïts per Josep Palau i Fabre.]
 • —— (1994), Chants d'amour et de mort. Chant espirituel, traducció i edició de Patrick Gifreu, París.
 • [——] (1996) = Homenatge europeu a Ausiàs March, Gandia, CEIC Alfons el Vell. [Traducció d'alguns poemes marquians al castellà, al francés, a l'italià i a l'anglés.]
 • —— (1999), Chants de mort, traducció de Dominique de Courcelles, París, José Corti (Iberiques). [Edició bilingüe català-francés.]

3.6. Hongarés

 • March, Ausiàs (1999), Versek / Poemes / Poemas, traducció hongaresa de Déri Balázs revisada per Kálmán Faluba, traducció espanyola de Pere Gimferrer i José María Micó, Budapest, Íbisz / CEIC Alfons el Vell de Gandia. [Inclou el text original de 29 poemes acompanyat de les traduccions espanyola i hongaresa acarades.]

3.7. Italià

 • [March, Ausiàs] (1996) = Homenatge europeu a Ausiàs March, Gandia, CEIC Alfons el Vell. [Inclou la traducció dels poemes 29, 74 i 96 feta per Costanzo Di Girolamo.
 • —— (1996), Pagine del Canzoniere, ed. de Costanzo Di Girolamo, Nàpols. [Precedent de l'edició següent.]
 • —— (1998), Pagine del Canzoniere, ed. de Costanzo Di Girolamo, Milà/Trento, Luni Editrice (Biblioteca Medievale, 7). [Edició bilingüe català-italià.]

3.8. Llatí

 • [March, Ausiàs] (1633) = Vicentii Marinerii Valentini [=Vicent Mariner], «Opera facundissimi et elegantissimi poetae valentini et strenui equitis Ausiae Marchi, ex vernacula lingua prisca valentina in latinam versa», dins les seues Opera Omnia, Poetica et Oratoria in IX libros diuisa, Tournon, Ludovicum Pillhet, pàgs. 497-863.
 • [——] (1997), L'Ausiàs March llatí de l'humanista Vicent Mariner, ed. de Marco Antonio Coronel Ramos, València, Edicions Alfons el Magnànim (Arxius i Documents, 21). [Text llatí acarat amb el text català de l'edició de Barcelona de 1543.]

3.9. Neerlandés

 • [March, Ausiàs] (1998-99), «Ausiàs March. Derde Dodenzang [poema 94 = tercer cant de mort]», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 217-221.

3.10. Rus

 • [March, Ausiàs] (1984) = [Poesia catalana], ed. d'E. Plauskina i V. Bagno, Leningrad. [Inclou la traducció dels poemes 1, 11, 13, 46, 97 i 105, feta per Aleksandra Koss.]
 • [March, Ausiàs] (1986) = [Llibre de cançons: lírica europea dels segles XIII-XVI], Moscou. [Inclou la traducció del poema 13 feta per Aleksandra Koss.]

3.11. Txec

 • [March, Ausiàs] (1976) = Verše lásky a loucení: katalánská milostná poezie 14. a 15. století, ed. de Jan Schejbal, Praga, Odeon.

4. ESTUDIS

NOTA.- Per a la confecció d'aquest repertori, hem partit, fonamentalment, de les nostres bases bibliogràfiques particulars i de les aportacions següents, les referències completes de les quals podeu trobar ací mateix: Esteve/Ripoll 1987; Alemany 1995; Alemany/Martines 1997; Santanach/Martines 2000. Així mateix, hem tingut en compte la «Bibliografia» compilada per Robert Archer en la seua edició del poemari d'Ausiàs March (Obra completa, 2 vols., Barcelona, Barcanova), vol. 2, pàgs. 613-630, i les seccions dedicades a la literatura catalana del Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, ed. de Vicenç Beltran, Barcelona, AHLM, fascicles 1-21 (1987-2007).

 • Abalorio (1997) = Abalorio. Revista de Creación, 24-25 (=Ausias March, coordinat per Antoni Gómez).
 • Afers (1997) = Afers. Fulls de recerca i pensament, 26 (monogràfic Per entendre Ausiàs March, coordinat per Marie-Claire Zimmermann).
 • Aguiló, Cosme (2006), «"Bullirà el mar com la cassola en forn": el món mariner en la poesia d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 52 (=Miscel·lània Joan Veny, 8), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 5-20.
 • Aguiló, Estanislau K. (1921), «Ausías March (1425)», Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 18, pàgs. 155-158.
 • Ahuir i López, Artur (1994), Iniciació a Ausias March, València, Ajuntament de València.
 • —— (1997), Referències mitològiques i animalístiques en l'obra d'Ausiàs March, València, Lo Rat Penat.
 • —— (1998), «Ausias March. A proposit de les besties», en Ausias March: estudis, II, València, Xavier Boronat Editor, pàgs. 45-107.
 • Alberni, Anna (2020), «El pensament d'Ausiàs March: forma, tradició, recepció», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (ed.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 7-28.
 • Aleixandre Tena, Francesca (1999), «En torno a Ausiàs March: lectura e interpretaciones. Impresos y manuscritos en el siglo XVI», en Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, pàgs. 137-154.
 • Alemany, Rafael (1995), Guia bibliogràfica de la literatura catalana medieval, Alacant, Universitat d'Alacant (Biblioteca de Filologia Catalana, 1), pàgs. 127-142. [2a ed. 1997, pàgs. 155-175.]
 • —— (1996-97), «Ausiàs March ante la tradición trovadoresca», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 5, pàgs. 351-365.
 • —— (ed.) (1997a), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37).
 • —— (1997b), «Introducció» al seu Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 7-11.
 • —— (1998-99), «Ausiàs March en el context literari de la València del segle XV», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 17-28.
 • —— (ed.) (1999), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1).
 • —— (2000a), «Ausiàs March y las letras valencianas del s. XV: vasos comunicantes», en Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 111-131.
 • —— (2000b), «Ausiàs March i el context literari valencià del segle XV», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pàgs. 7-26.
 • —— (2017), «L'anomenat 'Cant espiritual' d'Ausiàs March en els testimonis antics de l'obra del poeta», Revista Valenciana de Filologia, 1, pàgs. 13-33.
 • —— (2018), «El léxico médico de las poesías de Ausiàs March y su dimensión literaria», en Gema Vallín (ed.), Enfermedades, médicos y pacientes en la literatura. Vigo: Academia del Hispanismo, pàgs. 155-174.
 • —— (2019), «La cántica espiritual de la primera edición de las poesías de Ausiàs March», en Isabella Tomassetti (coord.), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, II, San Millán de la Cogolla: Cilengua, pàgs. 999-1014.
 • Alemany, Rafael (dir.), Diccionari del lèxic de les poesies d'Ausiàs March, Paiporta (València), Denes, 2008.
 • ——, i Vicent Martines (1997), «Bibliografia sobre Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 365-408.
 • Almela Vives, Francisco (1934), «Un nom i dues persones, Auziàs March i Auziàs March», Mirador, 6: 304, pàg. 6.
 • —— (1959a), Un poeta. Ausiàs March, València, Ateneo Mercantil (La Taula de València, 2).
 • —— (1959b), «Ausías March y la producción azucarera valenciana», Feriario. Revista de la Feria Muestrario Internacional de Valencia, s. p.
 • Alpera, Lluís (1972), «Ausias March y la civilización occidental del XV», Revista de Gandía, pàgs. 117-119.
 • —— (1998), «Una notable antologia ausiasmarquiana dels anys trenta», Serra d'Or, 458, pàgs. 49-50 [129-130.]
 • —— (1998-99), «Procés d'empatia amb Ausiàs March i Enric Navarro Borràs», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 165-172. [Reed. en el seu Des de l'Aitana al Canigó. Papers crítics, Barcelona, Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Serra d'Or, 209).]
 • Alsina Clota, José (1959), «Las raíces helénicas de Ausiàs March», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, Instituto Nacional de Enseñanza Media Ausias March, pàgs. 15-22.
 • Alvar, Manuel (1981), «Ausias March en castellano», Archivo de Filología Aragonesa, 27-28, pàgs. 193-211. [Resum en Nueva Estafeta Literaria, 28 (1981), pàgs. 67-71.]
 • Álvarez Barrientos, Joaquín (1983), «Ausias March, una interpretación libre de su poesía», Diarium, 2, pàgs. 105-115.
 • Amador de los Ríos, José (1865), «Sobre Ausias March. Su vida. Sus obras», en la seua Historia crítica de la literatura española, 6, Madrid, Imprenta de José Fernández Cancela, pàgs. 489-526. [Edició facsímil: Hildesheim / Nova York, Georg Olms Verlag, 1970.]
 • Antonio, Nicolás (1788), Bibliotheca hispana vetus, sive hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti Aevo ad annum Christi MD floruerunt, II, ed. de Francisco Perezio Bayero [=Francisco Pérez Bayer], Madrid, Vídua i Hereus de Joaquín Ibarra, pàgs. 156-157, § 246-248.
 • Aparicio, Mariola i Ferran Carbó (1999), «Ausiàs March en la poesia valenciana de postguerra», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pàgs. 217-246.
 • Archer, Robert (1982a), «E ja en mi alterat és l'arbitre. Dramatic Representation in Ausiàs March's Cant Espiritual», Bulletin of Hispanic Studies, 59, pàgs. 317-323.
 • —— (1982b), «Symbolic Metaphor and Reading-Processes in Ausiàs March», Modern Language Review, 77: 1, pàgs. 89-99.
 • —— (1983), «The Workings of Allegory in Ausiàs March», Modern Language Notes, 98: 2, pàgs. 169-188.
 • —— (1985), The Pervasive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausiàs March, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins Publishing Company (Purdue University Monographs in Romance Languages, 17).
 • —— (1987), «Problemes d'unitat i d'estructura en tres poemes d'Ausiàs March», Llengua & Literatura, 2, pàgs. 133-154.
 • —— (1988), «The Conceitful Structure of Ausiàs March's Lo jorn ha por», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 12, pàgs. 191-206.
 • —— (1989-90), «Ausiàs March i els mercaders», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 42, pàgs. 209-219.
 • —— (1990), «Perquè hi ha dos senyors (i tres estrofes completes) en el poema LXVIII», Reduccions, 46, pàgs. 58-64.
 • —— (1990-91), «El manuscrit N d'Ausiàs March a la Hispanic Society of America», Llengua & Literatura, 4, pàgs. 359-422.
 • —— (1991a), «Ausiàs March i els tòpics», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 2, pàgs. 5-17.
 • —— (1991b), «Una font aristotèlica d'Ausiàs March», en Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, IV, València / Barcelona, Universitat de València / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 97), pàgs. 59-74.
 • —— (1991c), «Tradition, Genre, Ethics and Politics in Ausiàs March's maldit», Bulletin of Hispanic Studies, 68, pàgs. 371-382.
 • —— (1991d), «L'altre Ausiàs March (segle XVI) i un certamen poètic inèdit», Catalan Review, 5: 1, pàgs. 23-34.
 • —— (1992), «Ausiàs March en sus manuscritos», en Antonio Vilanova (ed.), Actas del X Congreso Internacional de Hispanistas (Barcelona, 21-26 agosto 1989), Barcelona, PPU, pàgs. 103-110.
 • —— (1993a), «Ausiàs March and the Baena Debate on Predestination», Medium Aevum, 62, pàgs. 35-50.
 • —— (1993b), «Ausiàs March en sus manuscritos, reevaluación de tres problemas fundamentales», Hispanófila, 107, pàgs. 43-57.
 • —— (1994a), «Ausiàs March as a Theorist of Love», en Nigel Griffin, Clive Griffin, Eric Southwort i Colin Thompson (eds.), The Discerning Eye. Studies Presented to Robert Pring-Mill on his Seventieth Birthday, Oxford, The Dolphin Book Co., pàgs. 3-16.
 • —— (1994b), «Ausiàs March, an Unfading Voice», Catalan Writting, 12, pàgs. 9-19.
 • —— (1996a), Aproximació a Ausiàs March. Estructura, tradició, metàfora, Barcelona, Empúries (Les Naus d'Empúries).
 • —— (1996b), «Els cants de mort», en el seu Aproximació a Ausiàs March. Estructura, tradició, metàfora, Barcelona, Empúries (Les Naus d'Empúries), pàgs. 48-73. [Reed. en Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40 (1998-99), pàgs. 29-44.]
 • —— (1996c), «El llegat ausiasmarquià d'Amédée Pagès», Llengua & Literatura, 7, pàgs. 291-315.
 • —— (1996d), «Aproximació al maldit», en August Bover i Font, Jaume Martí-Olivella i Mari Ann Newman (eds.), Actes del Setè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Berkeley 1993), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba), pàgs. 21-35.
 • —— (1997a), «Ausiàs March i les dones», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 13-30.
 • —— (1997b), «Ausiàs Marc i la invenció», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 69-86.
 • —— (1998a), «La lírica: de la Edad Media al Renacimiento (II) [: Ausiàs March y Joan Roís de Corella (tema 30)]», en Julia Butiñá Jiménez (ed.), Literatura Catalana I (Edad Media), Madrid, UNED, pàgs. 343-346.
 • —— (1998b), «"Puys que sens tu algú a tu no basta" (poema CV)», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 241-264.
 • —— (1998-99), «Els cants de mort», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 29-44.
 • —— (1999), «Formes del desamor: blasme de dones i maldit», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 59-76.
 • —— (2000a), «La tradición del vituperio de las mujeres antes y después de Ausiàs March», en Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 151-165.
 • —— (2000b), «Against Consolation: Ausiàs March sixth Death-song», Medievalia and Early-Renaissance Literature in Catalan, 22, pàgs. 145-155.
 • —— (2002), «Entre la preceptiva y la práctica: el concepto de la poesía según Ausiàs March», en Alan Deyermond i Jane Whetnall (eds.), Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 34: Proceedings of the Eleventh Colloquium, Londres, Departament of Hispanic Studies Queen Mary, University of London, pàgs. 7-22.
 • —— (2004), «La sententia com element estructuritzant a la poesia d'Ausiàs March», en P. Rigobon i C. Romero Muñoz (eds.), Il falconiere del re. Atti della giornata di studio dedicata ad Ausiàs March, Vanècia, Università ca' Foscari di Venezia: Dipartimento di Studi Anglo-Americani e Ibero-Americani, pàgs. 7-22.
 • —— (2006), «Ausiàs March, en anglès i en prosa», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 40, pàgs. 53-68.
 • —— (2007), «The Art of Experience: Ausiàs March and the Similitudes of Love», en Alan Deyermond i Barry Taylor (eds.), From the Cancionero da Vaticana to the Cancionero General: Studies in Honour of Jane Whetnall, Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 60), pàgs. 21-38.
 • Arnau, Ramon (1989), «Tragedia y esperanza en el Cant Espiritual de Ausiàs March», Anales Valentinos. Revista de Filosofía y Teología, 15: 29, pàgs. 73-92.
 • Arqués, Rossend (1983), «Glosses a la malenconia en Ausiàs March», Rassegna Iberistica, 17, pàgs. 35-49.
 • Arrando, María del Pilar (1948), Ausias March y Garcilaso de la Vega, poetas del dolorido amor, Mèxic. [N'hi ha microfilm (1972) en la Biblioteca Nacional de México.]
 • Aubrun, Charles-Vicent (1978), «Une poésie hermetique du XVè siècle (du valencien Ausias March): sa forme significante», Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice, 30, pàgs. 69-79.
 • Ausiàs March: V centenario de su muerte: veg. Levante (1959).
 • Ausiàs March (1997a) = Ausiàs March i el seu temps, pròleg d'Eduard Mira, València, Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana / Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
 • Ausiàs March (1997b) = «Ausiàs March, cinc-cents anys», Serra d'Or, 448, pàgs. 73-75.
 • Ausiàs March (1997 i 1998) = Ausiàs March estudis, 2 vols., València, Xavier Boronat Editor.
 • Ausiàs March (1999) = Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 • Auzias, Jean Marie (1974), «Le petrarquisme des catalans: Jordi de Sant Jordi et Ausias March», en Actes du Congrès International Francesco Petrarca, Avinyó, pàgs. 162-208.
 • Avui (1997) = Suplement del diari Avui del 23 d'abril de 1997 Ausiàs March (1397-1997): sis-cents anys del naixement, 42 pàgs.
 • Azorín [=José Martínez Ruiz] (1941), «Elzear», en Valencia, Madrid, Biblioteca Nueva, pàgs. 98-100.
 • Badia, Lola (1980), «Llegir Ausiàs March», Serra d'Or, 244, pàgs. 43-44.
 • —— (1981a), «De verms», L'Espill, 9, pàgs. 117-124. [Reed.: «Lectura del poema XIII d'A. March», en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 1, Barcelona, Curial, 1982, pàgs. 136-147. Versió refosa: «Notes per a la interpretació del poema XIII, Colguen les gents ab alegria festes», en Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pàgs. 181-193.
 • —— (1981b), «Sí com lo taur...», Els Marges, 22-23, pàgs. 19-31. [Reed.: «A propòsit d'una esparsa d'Ausiàs March», en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos catalans, 3, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 8), 1985, pàgs. 94-111. Versió refosa: «Sentències i exemples de Sèneca, Ovidi i Lucà en alguns poemes de March», en Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993 (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), pàgs. 195-207.
 • —— (1983), «El poema proemial d'Ausiàs March», L'Espill, 17-18, pàgs. 51-65. [Versió refosa: «Notes per a la interpretació del poema I, Així com cell qui·n lo somni·s delita», en el seu Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993 (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), pàgs. 167-180.]
 • —— (1985), «El Ovidio exiliado en Ausiàs March», en Jesús Montoya Martínez i Juan Paredes Núñez (eds.), Estudios románicos dedicados al profesor Andrés Soria Ortega, Granada, Universidad de Granada, pàgs. 268-272. [Versió refosa: «Sentències i exemples de Sèneca, Ovidi i Lucà en alguns poemes de March», en el seu Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pàgs. 195-207.]
 • —— (1986a), «Per la presència d'Ovidi a l'Edat Mitjana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar», en Studia in honorem prof. Martí de Riquer, Barcelona, Quaderns Crema, pàgs. 79-109.
 • —— (1986b), «Riba i els nostres clàssics. Notes de lectura», en Jaume Medina i Enric Sullà (eds.), Actes del Simposi Carles Riba (Barcelona, 17-18 d'octubre de 1984), Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Biblioteca Filològica, 17), pàgs. 231-241.
 • —— (1987), «E visch de ço que persones no tasten. De l'ebrietat amorosa en els poemes de Llir entre cards», en Rafael Alemany (ed.), Estudis de literatura catalana al País Valencià, Alacant, Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, pàgs. 11-24. [Versió refosa i ampliada en Lola Badia, Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pàgs. 143-166.]
 • —— (1990a), «El càstig de l'imaginar al poema XXVII de March», Serra d'Or, 51-53 (setembre), pàgs. 667-669. [Reed. corregida: «Notes per a la interpretació del poema XXVII, Sobresdolor m'à tolt l'imaginar», en el seu Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, pàgs. 209-219.]
 • —— (1990b), «L'infortuni anunciat i el jo prepotent en el poema XLVI d'Ausiàs March», Revista de Catalunya, 45, pàgs. 129-140. [Reed. corregida en el seu Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pàgs. 221-233.]
 • —— (1990c), «El vailet de March no ha abandonat cap vell senyor al poema LXVIII», Reduccions, 46, pàgs. 49-57. [Reed. corregida: «Notes per a la interpretació del poema LXVIII, No·m pren axí com al petit vaylet», en el seu Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), 1993, pàgs. 235-242.]
 • —— (1991), «Joan Fuster, intèrpret d'Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 22, pàgs. 81-90.
 • —— (1993a), Tradició i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 25), pàgs. 139-242.
 • —— (1993b), «El Tirant en la tardor medieval catalana», en Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig 14), pàgs. 35-99.
 • —— (1995), «Jaume i Pere March, a tocar d'Ausiàs», Serra d'Or, 426, pàg. 47.
 • —— (1996), Textos catalans tardomedievals i «ciència de natures», discurs de recepció en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Girona, Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • —— (1997a), «Ausiàs Marc. Un programa metodològic», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 9-13.
 • —— (1997b), «Ausiàs March i l'enciclopèdia natural: dades científiques per a un discurs moral», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 31-58.
 • —— (1998a), «"Lo temps és tal que tot animal brut". Lectures d'Ausiàs March: poema LXVI», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 183-201.
 • —— (1998b), «Ausiàs March i els estímuls d'un fals centenari», Serra d'Or, 462, pàgs. 72-73.
 • —— (1999), «Ausiàs March: poesia i escolàstica», en Pere Gabriel (dir.), Història de la Cultura Catalana, I: L'esplendor medieval. Segles XI-XV, Barcelona, Edicions 62, pàgs. 112-113.
 • —— (2003), «De l'amor que educa a la passió culpable: Jordi de Sant Jordi, XI versus Ausiàs March, IV», en Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història, 1, Barcelona, Universitat de Barcelona (Col·lecció Homenatges, 19), pàgs. 85-97.
 • —— (2020), «Ausiàs March e les "tenebres" de l'amor», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (ed.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 179-199.
 • Ballester, Josep (1997), «El franctirador Fuster i el megalòman March», en Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23-5-1997), pàgs. XVIII-XXI. [Aparegut primer en Dominique Keown (conv.) i Magí Almirall (ed. tec.), Online Conference on Catalan Studies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext.]
 • Ballester Segura, Luís (1956), «Menéndez Pelayo y sus elogios de Ausiàs March», Las Provincias, 4 de noviembre, p. 4.
 • Balsalobre, Pep (1994), «Joan Pujol: una lectura contrareformista d'Ausiàs Marc», Estudi General, 14, pàgs. 105-135.
 • —— (1997), «Devótion pour Ausiàs March au XVe siècle hispanique: Vision de la Catalogne», en Francine Wild (ed.), Regards sur le passé dans l'Europe des XVIe-XVIIe siècles. Actes du Colloque organisé par l'Université de Nancy II (14 au 16 décembre 1995), Berna, Peter Lang, pàgs. 73-86.
 • Barallat Barés, Josefina (1961), Ausias March interpretado por sus traductores (exegesis comparada de algunos textos originales de Ausias March con sus traducciones correspondientes), Salamanca, Universidad de Salamanca. [Tesis doctoral.]
 • Bargalló Valls, Josep (1990), «Nova edició erudita d'Ausiàs March», Avui. Suplement de Cultura (17 de febrer), pàg. VII.
 • Baselga y Ramírez, Mariano (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza, Saragossa, Cecilio Gasca.
 • Bataller Català, Alexandre (1998), «Representació social i tòpic de la igualtat davant de la mort a través de la figuració del joc dels escacs (de Jaume de Cèssulis i Innocent III / Joan de Gal·les a Francesc Eiximenis i Ausiàs March)», Llengua & Literatura, 9, pàgs. 7-47.
 • Batllori, Miquel (1975), Algunos momentos de expansión de la historia y cultura valenciana. Discurso leído en el acto de su investidura de Doctor honoris causa por la Facultad de Filosofía y Letras, València, Universitat de València, pàgs. 15-35. [Traducció catalana: «Alguns moments d'expansió de la història i la cultura valenciana», en Miquel Batllori, A través de la història i la cultura, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 16), 1979, pàgs. 109-127.]
 • Beaumatin, Eric (2000), «L'Esparsa LXXXVI: une cobla carrée?», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 14), pàgs. 169-181.
 • Belda, Carles (1997), «Una lliçó d'integritat», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16 (monogràfic Ausiàs March, tradició i modernitat), pàgs. 14-17.
 • Beltran, Vicenç (1999), «Tipologia i gènesi del cançoner J, ms. Esp. 225 de la Bibliothèque Nationale de París», en Santiago Ortuño i Tomàs Martínez (eds.), Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997), 1, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pàgs. 337-352.
 • —— (2005), «Aspectes de la transmissió textual d'Ausiàs March», en Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), 1, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 10), pàgs. 13-30.
 • —— (2006), Poesia, escriptura i societat: els camins de March, Castelló/Barcelona, Fundació Germà Colón Doménech / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Col·lecció Germà Colón d'Estudis Filològics, 3).
 • Blaya Estrada, Nuria (1997), «Imagen y palabra: arte y espiritualidad en el tiempo de Ausias March», en Ausiàs March estudis, 1, València, Xavier Boronat Editor, pàgs. 71-94.
 • Boehne, Patricia (1996), «March and Scève: Points of Contact? A Preliminary Study», en Dominique Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Ca­talan Stu­dies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext.
 • Bofarull i Sans, Francisco (1911), El castillo y la baronía de Aramprunyà, Barcelona, Imprenta de Henrich i Cia., pàg. 75.
 • Bohigas, Pere (1930-31), «El repertori de manuscrits catalans de la Fundació Patxot: Missió de París, Biblioteca Nacional (1926-1927)», Estudis Universitaris Catalans, 15 (1930), pàgs. 92-139 i 197-230; 16 (1931), pàgs. 82-111 i 213-310. [Reed. en el seu Sobre manuscrits i biblioteques, pròleg d'Amadeu-J. Soberanas, Barcelona, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985, pàgs. 71-261.]
 • —— (1953), «Ausiàs March i Garcilaso», Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2, pàgs. 63-64.
 • —— (1953-54), «Tres cants espirituals», en Homenatge a Carles Riba en complir els seixanta anys, Barcelona, Josep Janés, pàgs. 122-130.
 • —— (1956), «La estela de Ausias March», Quaderni Iberoamericani, 3, pàgs. 95-102.
 • —— (1959a), «Ausiàs March, hombre escindido? (nadala per a Manuel Salvat)», en V centenario de Ausiàs March. 1397-1459. [Traducció catalana: «Ausiàs March, home escindit?», en el seu Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 23), 1982, pàgs. 205-207.]
 • —— (1959b), «Ausiàs March, el gran valencià introvertit», Levante (Suplement Valencia. Suplemento dedicado a sus hombres, a su historia y a su tierra: «Ausiàs March. V centenario de su muerte», 208 (27 de febrer), pàg. 1.
 • —— (1959c), «Metafísica y retórica en la obra de Ausias March», Revista Valenciana de Filología, VI, 1, pàgs. 9-31. [Reed. en Pere Bohigas, Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 23), 1982, pàgs. 181-204.]
 • —— (1960), «La posteritat d'Ausiàs March», (Suplement Valencia. Suplemento dedicado a sus hombres, a su historia y a su tierra, 238 (1 de gener).
 • —— (1967), «Ausiàs March. Hacia 1397-1459», en Los escritores célebres, II, Barcelona, Gustavo Gili, pàgs. 68-69.
 • —— (1970), «Entorn de les cançons VI i VII d'Ausiàs March», en Mélanges...offerts à Jean Frappier, 1, Ginebra, Droz, pàgs. 145-152. [Reed. en el seu Aportació a l'estudi de la literatura catalana, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 23), 1982, pàgs. 208-218. Extracte en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 1, Barcelona, Curial, 1982, pàgs. 127-135.]
 • —— (1989), «Ausiàs March», en L'època medieval a Catalunya: Cicle de conferències fet a la Institució cultural del CIC de Terrassa, Curs 1980-81, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals), pàgs. 173-186.
 • —— (2000 [1952]), «Introducció» a Ausiàs March, Poesies, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, 71), pàgs. 1-75.
 • Bonada, Lluís (1996a), «Metàfora i destrucció del món», El Temps (28 d'octubre), pàgs. 54-56.
 • —— (1996b), «Era un salvatge i un insolent», El Temps (28 d'octubre), pàgs. 57-60.
 • —— (1996c), «Pocs poetes del seu temps ens parlen com Ausiàs March», El Temps (11 de novembre), pàg. 88.
 • Borràs Castanyer, Laura (1996), «Ausias March: imatges, fantasia i realitat», Anuari de Filologia, 19, secció G, 7, pàgs. 45-52.
 • Bosch, M. Àngels, i Pilar Puimedon (1985), «Ausiàs March», en la seva Iniciació a la història de la literatura catalana, Barcelona, Edhasa, pàgs. 73-84.
 • Brenan, Gerald (1951), The Literature of the Spanish People. From Roman Times to the Present Day, Cambridge, Cambridge University Press. [2a ed., amb esmenes: Cambridge, Cambridge University Press (per a Ausiàs March, vegeu pàgs. 108-114). Traduc. espanyola: Història de la literatura española, Buenos Aires, Losada, 1958; 2a ed., amb pròleg de Gonzalo Torrente Ballester, Barcelona, Crítica, 1984 (Lecturas de Filología) (per a March, vegeu les pàgs. 137-43).]
 • Brummer, Rudolf (1966), «Dante in der katalanischen Literatur bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts», Zeitschrift fur Romanische Philologie, 82, pàgs. 78-88. [Per a Ausiàs March, vegeu pàg. 86.]
 • Bruno, Paula (1998), «Ausias March in the Light of Dante», en Josep Miquel Sobrer (ed.), Actes del Vuité Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-America (Bloomington, 1995), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 194), pàgs. 101-108.
 • Bullough, Vern L. (1973), «Medieval Medical and Scientific Views of Women», Viator, 4, pàgs. 485-501.
 • Burgos Cólliga, Fernando, i Josep Cervera Cervera (1997), El cavaller Ausiàs March. Història d'un poeta, il·lustracions de Fernando Burgos Cólliga, Beniarjó/València, Ajuntament de Beniarjó / Diputació de València.
 • Burguera, Francesc de Paula (1997), «Si Ausiàs March tornara a nàixer», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 65-68.
 • Bustos, Fernando, i Josep Cervera (1997), Ausiàs March, Beniarjó, Ajuntament de Beniarjó / Edicions Camacuc.
 • Burgaya i Ibáñez, Cecília (1985), Els «Cants de mort» d'Ausiàs March, tesi de llicenciatura dirigida per Lola Badia, Departament de Filologia Hispànica (secció de Filologia Catalana), Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Buttler, David Aloysius (1981), A Study of the Vocabulary in the Poetry of Ausias March, Washington, The Catholic University of America.
 • Cabré, Lluís (1987), «El conreu del lai líric a la literatura catalana medieval», Llengua & Literatura, 2, pàgs. 67-132.
 • —— (1992), «E volgra ser no-res: notes al poema XXXV de March», en Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, 5, València / Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 113), pàgs. 101-120.
 • —— (1993), «Apunts sobre la subtilesa en la poesia d'Ausiàs March», en Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 273-287.
 • —— (1994), «La desesperació del damnat i el desig de no existir: el poema XXXV d'Ausiàs March», en Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, 1, Barcelona, Columna, pàgs. 87-100.
 • —— (1996), «Aristotle for the Layman: Sense Perception in the Poetry of Ausiàs March», Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 59, pàgs. 48-60.
 • —— (1997a), «Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 59-72.
 • —— (1997b), «From Ausiàs March to Petrarch: Torroella, Urrea and Other Ausimarchides», en Ian Macpherson i Ralph Penny (eds.), The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Tamesis, pàgs. 57-73.
 • —— (1998), «Llum i tenebres: l'amor segons Ausiàs March (a la poesia XLV)», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 131-152.
 • —— (1998b), «Notas sobre la memoria de Santillana y los poetas de la Corona de Aragón», en Alan Deyermond (ed.), Cancionero Studies in Honour of Ian Macpherson, Londres, Quen Mary and Westfield College, pàgs. 25-38.
 • —— (1999), «El palau de la poesia abans d'Ausiàs March», en Josep A. Gisbert Santonja (ed.), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 37-43.
 • —— (2002a), «Algunes imitacions i traduccions d'Ausiàs March al segle XVI», Quaderns. Revista de Traducció, 7, pàgs. 59-82.
 • —— (2002b), «Dues notes de lèxic medieval: "estremoni" i "ereos"», Estudi General: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 22, pàgs. 51-64.
 • —— (2008a), «Un lugar de Petrarca, de March a Herrera (pasando por la edición de 1543)», en Javier San José Lera (ed.) i Francisco Javier Burguillo i Laura Mier (coords.), La fractura historiográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde el tercer milenio, Salamanca, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR) de la Universidad de Salamanca, pàgs. 519-531.
 • —— (2008b), «Un lugar de Petrarca, de Ausiàs March (101) a Fernando de Herrera», en Javier San José Lera, Francisco Javier Burguillo, Laura Mier (ed.), La fractura historiográfica: las investigaciones de Edad Media y Renacimiento desde el tercer milenio, Salamanca: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, pàgs. 519-531.
 • —— (2008c), «Ovid's odi et amo and its Presence in the Poetry of Ausiàs March», en Barry Taylor i Alejandro Coroleu (eds.), Latin and vernacular in Renaissance Iberia: Ovid from the Middle Ages to the Baroque, Manchester, Manchester Spanish and Portuguese Studies, pàgs. 17-24.
 • —— (2013), «Una altra veu d'Ausiàs March, entre Ovidi i la psicologia aristotèlica», en J. A. Clua & F. Sabaté (ed.), Usos i tradició de les literatures clàssiques a les literatures medievals, Lleida: Pagès, pàgs. 27-38.
 • —— (2016), «Alfonso il Magnanimo e Ausiàs March», en Fulvio Delle Donne e Jaume Torró (ed.), L'immagine di Alfonso il Magnanimo, tra letteratura e storia, tra Corona d'Aragona e Italia, Firenze: SISMEL-Edizioni del Galluzzo, pàgs. 177-193. [Reviewed in Scripta 8 (dec. 2016): 356-60; Tirant 19 (2016): 285-88; Anuario de Estudios Medievales 47.2 (2017): 945-52; Rezensions Journal für die Geschtischswissenchafsten 17.4 (2017); Bulletin of Spanish Studies 94.7 (2017).]
 • —— (2021), «Per menor mon l'hom per tots se nomena. Sobre Ausiàs March i la filosofía natural», en Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, I, Barcelona, Universitat de Barcelona, Editorial Barcino, pàgs. 117-124.
 • ——, i Albert Lloret (2015), «Source Traditions and Target Poetics: Translation and Lexical Issues Regarding the Works of Bernat Metge and Ausiàs March», Anuario de Estudios Medievales, 45, pàgs. 393-417.
 • ——, i Marcel Ortín (2014), «Ausiàs March i els poetes catalans del segle XV (caps. 13.1-2)», en Lola Badia (dir.), Literatura medieval, II: segles XIV-XV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Barcino, Ajuntament de Barcelona, pàgs. 353-397 (Historia de la literatura catalana, II, dir. A. Broch). [Reviewed in Mot So Razo 14 (2015): 83-84; Revista de Literatura 77 (2015): 618-22.]
 • ——, i Jaume Torró (2010), «L'origen del senyal Plena de seny d'Ausiàs March», Cultura Neolatina, 70, pàgs. 145-54.
 • ——, i —— (2012), «Dona Teresa d'Híxar o Llir entre cards: Para la cronología de la obra de Ausiàs March», Bulletin of Hispanic Studies, 89, pàgs. 94-102.
 • ——, i Jaume Turró (1995), «Perque alcun'ordine gli habbia ad esser necessario: la poesia I d'Ausiàs March i la tradició petrarquista», Cultura Neolatina, 50: 1-2, pàgs. 117-136.
 • Calafat, Francesc (1996), «Ausiàs March, poeta inesgotable», El Temps (28 d'octubre), pàg. 86.
 • —— (1997), «Ausiàs March i la poesia contemporània», Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23-5-1997), pàgs. VIII-XIII. [Aparegut primer en Dominique Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Catalan Studies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext. Reproduït en Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40 (1998-99), pàgs. 173-179.]
 • Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40 (1998-99) = Estudis sobre Ausiàs March, coordinat per Vicent Martines.
 • Cantavella, Joan (1991), «Quadrado, capdavanter dels estudis sobre n'Ausiàs March», Revista de Menorca (1r trimestre), pàgs. 61-74.
 • Cantavella, Rosanna (1993), «Terapéutiques de l'amor hereos a la literatura catalana medieval», en Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), II, Barcelona / Alacant / València / Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant, València i Jaume I (Biblioteca Abat Oliba, 125), pàgs. 191-207.
 • —— (1994), «Los amadors amants comunament: lectura del poema 61 d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 29 (=Miscel·lània Germà Colón, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 31-54.
 • —— (1997), «On the Sources of the Plot of Corella'sTragèdia de Caldesa», en Ian Macpherson i Ralph Penny (eds.), The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Tamesis (Monografías, 170), pàgs. 75-90.
 • —— (1999), «Aspectes argumentals de la Tragèdia de Caldesa», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 299-318.
 • —— (2005), «La percepció de l'amor i el poema 56 d'Ausiàs March», en Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), 1, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 10), pàgs. 507-524.
 • —— (2010), «Sobre la poesía antifemenina de Ausiàs March: El poema 71», Revista de Literatura Medieval, 22, pàgs. 85-104.
 • —— (2020) «Amar follament al poema 22 d'Ausiàs March», Medioevo Romanzo, 44, pàgs. 398-416.
 • Capilla, Juli (1998), «Una visió innovadora dels clàssics valencians de la literatura catalana», El Punt. Setmanari independent, valencià, comarcal i democràtic (14 de juny), pàg. 18.
 • Carbonell, Antoni, Anton M. Espadaler, Jordi Llovet i Antònia Tayadella (1979), Literatura catalana. Dels inicis als nostres dies, Barcelona, Edhasa. [Per a Ausiàs March, vegeu les pàgs. 137-149. 2a ed., corregida i augmentada: Barcelona, Edhasa, 1980; per a March, vegeu les pàgs. 165-178.]
 • Cardó, Carlos (1955), «La literatura catalana», en Carlos Cardó i José Romeu Figueras, Tres estudios sobre literatura catalana, Madrid, Ediciones Rialp (Biblioteca del Pensamiento Actual, 39), pàgs. 9-75.
 • Cardona, Osvald (1959), «Consideracions sobre Ausiàs March», Serra d'Or, 2a època, any I, 2-3, pàgs. 11-12.
 • Carré, Antònia (1996), «Medicina medieval i literatura: un bon tàndem», Revista de Catalunya, 104 (febrer), pàgs. 99-106.
 • Carreras i Valls, Rafael (1934a), Barcelona, pàtria d'Ausiàs March, conferència pronunciada en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 17 de febrer de 1934. [Ressenyada en La Vanguardia del 18-2-1934.]
 • —— (1934b), «Noves notes genealògiques dels poetes Jaume, Pere, Arnau i Ausiàs March segons documents inèdits», Estudis Universitaris Catalans, 18, pàgs. 309-354.
 • —— (1934c), «La personalitat d'Auziàs March», Mirador, 6: 307 (29 de desembre), pàg. 6. [Resum en La Notaría, 3 (14 de març de 1935), pàgs. 45-50. Reed. en Ángel Sánchez Gozalbo, «En torno a Auzias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16: 2 (1935), pàgs. 98-99.]
 • —— (1935), «El veritable poeta Ausiàs March segons documents inèdits», Mirador, 7: 311 (31 de gener), pàg. 6. [Reed. en Ángel Sánchez Gozalbo, «En torno a Auzias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16: 2 (1935), pàgs. 99-102.]
 • Carreté, Ramon (2005), «Funcions del nom propi en la poesia d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 51 (=Miscel·lània Joan Veny, 7), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 13-43.
 • Casanova, Emili (1999), «Recorregut per la llengua d'Ausiàs March (1397-1458)», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 135-172.
 • Casimiro, Josep Carles, Encarna Sansaloni i Fernando Sendra (1997), El temps d'Ausiàs March, Gandia, Ajuntament de Gandia.
 • Castellano i Arolas, Miquel (1997), Ausiàs March: Sis-cents aniversari, 1397-1997 / Ausiàs March: Seiscientos aniversario, 1397-1997, il·lustracions d'Enric Calvo i Dolz, València, Corts Valencianes.
 • Casella, Mario (1913), «Sobre A. Pagès, Auzias March et ses prédécesseurs», Bulletino della Società Dantesca Italiana: Rassegna critica degli studi danteschi, 20, pàgs. 199-214.
 • Castells-Cambray, Jordi (1990), «L'aspecte pragmàtic en la poesia tardome­die­val catalana», A Sol Post, 1, pàgs. 62-73.
 • Castillo Sainz, Jaume (1999a), «La Safor al temps d'Ausiàs March», en Josep A. Gisbert Santonja (ed.), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 87-110.
 • —— (1999b), «Un passeig per la vida d'Ausiàs March», en Josep A. Gisbert Santonja (ed.) (1999a), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 111-132.
 • Cataldi, Pietro (2020), «Ausiàs March, un poeta che pensa», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (eds.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 29-51.
 • ——, i Celia Nadal (2019), «Las traducciones de Ausìas March en ámbito ibé­rico e italiano. Recorrido histórico y reflexiones para una nueva traducción», Trayectorias literarias hispánicas: tradición, innovación y nuevos paradigmas, Siena, AISPI Edizioni, pàgs. 111-124.
 • Cebrián, Josep Lluís (1991), «El Sant Sebastià de Jacomar a la Seu de Xàtiva no és Ausiàs March», L'Espill, 29, pàgs. 130-134.
 • Chiner, Jaume J. (1993a), «D'un ventre trist exir m'à fet natura. Ausiàs March i el seu naixement a València», en Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, VII, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 130), pàgs. 65-80.
 • —— (1993b), «Ausiàs March i Isabel Martorell», en el seu El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell, Alcoi, Editorial Marfil (Universitas, 4), pàgs. 98-103.
 • —— (1997), Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), València, Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.
 • —— (1998), «Ausiàs March i Navajas», Navajas. Boletín Cultural Informativo, 2a època, 39 (setembre), pàgs. 6-7.
 • —— (1999a), «1997, any March? Noves dades sobre el naixement d'Ausiàs», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 13-43.
 • —— (1999b), «"En vós està fer son cas flach o fort" (CVII, 9). Correccions d'imprempta, correccions d'autor a Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459)», Llengua & Literatura, 10, pàgs. 361-384.
 • —— (1999c), «"Cor d'acer, de carn e de fust": Ausiàs March (1400-1459)», en Ausiàs March (1999) (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, pàgs. 33-86.
 • —— (1999d), «Ausiàs March y su tiempo (siglos XIV-XV). Cronología interdisciplinar», en Ausiàs March (1999) (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, pàgs. 97-136.
 • Cingolani, Stefano M., (1998), Joan Roís de Corella. La importància de dir-se honest, València, 3 i 4 (La Unitat, 170). [Per a la presència d'Ausiàs March en l'obra de Corella, vegeu especialment pàgs. 225-233 i 274-294.]
 • —— (1999), «L'art al·lusiu: Ausiàs March a l'obra de Joan Roís de Corella», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 247-263.
 • Civera i Gómez, Manuel (1997), «Ausiàs March com a recurs didàctic, propostes de dramatització», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 133-145.
 • Clausell Nàcher, Carmen (1997), «Donchs, mal deçà, e dellà mal sens terme: petjades anselmianes en el Cant Espiritual d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXXIV (=Miscel·lània Germà Colón, 7), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 47-50.
 • Cocozzella, Peter (1983), «Contrast, Conflict, Crisis: A Paradigm for an Aesthetics of Ausiàs March's poems», en Actes del Tercer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Toronto, 1982), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 30), pàgs. 169-186.
 • —— (1986), «Ausiàs March and the "Truth" of the Troubadours», en Studia in honorem prof. Martí de Riquer, 1, Barcelona, Quaderns Crema, pàgs. 111-132.
 • —— (1990), «Ausiàs March's Encyclopaedic Form: Toward a Poetic of Syncretism», en Ben Lawton i Anthony Julian Tamburri (eds.), Romanic Languages Annual 1989, West Lafayette (Indiana), The Purdue Research Fundation, pàgs. 399-408.
 • —— (1991), «Ausiàs March's Sainted Eros: A Model of Christian Syncretism», Catalan Review, 5: 1, pàgs. 79-94.
 • —— (1992), «Salient Trends in Ausiàs March Criticism: Toward a Holistic Approach», en Josep M. Solà-Solé (ed.), Proceedings of the First Catalan Symposium (volume in memory of Paulí Bellet), Nova York, Peter Lang, pàgs. 29-56.
 • —— (1995), «Ausiàs March's Imitatio Christi: The Metaphysics of the Lover's Passions», en Jeanette Beer, Ben Lawton i Patricia Hart (eds.), Romance Notes Annual 1994, West Lafayette, Indiana (USA) Purdue Research Foundation, pàgs. 428-433.
 • —— (1996), «Ausiàs and Garcilaso Revisited: Exploring Syncretic Lyricism», en Suzzanne S. Hintz (ed.), Essays in Honor of Josep M. Solà-Solé. Linguistic and Literary Relations of Catalan and Castilian, Nova York / Berna, Peter Lang, pàgs. 219-234.
 • —— (1997), «Ausiàs March, herald del Renaixement a Espanya», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 73-88.
 • Coderch, Marion (2009), Ausiàs March, les dones i l'amor, València, Institució Alfons el Magnànim (Estudis Universitaris).
 • —— (2010), «"Leixau a mi acomanat amor (LIII,30"): L'amant, la dama i l'amor a la lírica d'Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 263-284.
 • Colomer, Eusebi (1989), «Pensament català medieval», en L'època medieval a Catalunya. Cicle de conferències fet a la Institució cultural del CIC de Terrassa, curs 1980/1981, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 2). [Reed. amb modificacions i addicions: «Panorama general: de l'Escolàstica a l'Humanisme», en el seu El pensament als Països Catalans durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans (Secció de Filosofia i Ciències Socials) / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 (Scripta et Documenta, 54), pàgs. 11-84; per a March, vegeu les pàgs. 75-77.]
 • Colón, Germà (1970), «El nom de fonts del poeta Ausiàs March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 46, pàgs. 161-214. [Reed. en el seu La llengua catalana en els seus textos, II, Barcelona, Curial, 1978, pàgs. 53-110.]
 • —— (1983), «Els vocabularis barcelonins d'Ausiàs March al segle XVI», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 6 (=Miscel·lània Pere Bohigas, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 261-290. [Reed. en el seu Problemes de la llengua a València i als seus voltants, València, Servei de Publicacions de la Universitat de València, 1987, pàgs. 117-138.]
 • —— (1987), «Mas no·u fa en orrupte (Ausiàs March, LV, 4)», en Romania ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburstag / Mélanges offerts à Prof. Dr. Gerold Hilty à l'occasion de son 60e anniversaire, Berna / Frankfurt del Main / París, Peter Lang, pàgs. 296-301.
 • —— (1997), «Ausiàs March interpretat al segle XVI per Juan de Resa i Jorge de Montemayor», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 89-116.
 • —— (1998), «El manuscrit fantasma d'Ausiàs March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 74: 1 (=Cultura i Humanisme en les lletres hispàniques [s. XV-XVI], ed. de Germà Colón i Lluís Gimeno Betí), pàgs. 341-344.
 • —— (1999), «Una nota sobre la recepció d'Ausiàs March a l'estranger (segles XVI i XVII)», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 199-215.
 • Colón, Germà, i Amadeu-J. Soberanas (1985), «Els "vocables escurs" d'Ausiàs March», en Panorama de la lexicografia catalana. De les gloses medievals a Pompeu Fabra, Barcelona, Enciclopedia Catalana (Biblioteca Universitària, 7), pàgs. 80-82. [2a ed. actualitzada: 1991.]
 • Comas, Antoni (1968), «Quatre influències de la literatura catalana medieval sobre la castellana de l'Edat Mitjana i del Renaixement», en el seu Assaigs sobre literatura catalana, Barcelona, Tàber (Col·lecció Centpeus, 3), pàgs. 23-43.
 • Comerma Vilanova, Josep (1923), «Poetes del segle XVè. Auziàs March», en la seua Història de la literatura catalana, Barcelona, Editorial Políglota, pàgs. 217-226.
 • Compagna Perrone Capano, Anna Maria (1998a), «Il sogno marchiano di Joan Pujol», en Sogno e Scrittura nelle Culture Iberice. Atti del XVII Convegno (Milano 24-25-26 ottobre 1996), Roma, Bulzoni Editore, pàgs. 319-326.
 • —— (1998b), «Come denominamo la lingua della poesia catalana del '300 e '800», en Paolo Maninchedda (ed.), La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995), II, Càller, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, pàgs. 149-178.
 • —— (1998-99), «Vellesa i deterioració en Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 45-56.
 • —— (2010), «Don Baltasar de Romaní, traduttore di Ausias March», en Nancy de Benedetto e Ines Ravasani, eds. Da Papa Borgian a "Borgia Papa". Letteratura, lingua e traduzione a Valencia, Lecce, Pensa, pàgs. 91-119.
 • Company, Ximo (1998), L'Europa d'Ausiàs March. Art, Cultura, Pensament, Gandia, Centre d'Estudis i Investigacions Alfons el Vell.
 • Company i Gimeno, Salvador (1999), «Ausiàs March, el ben desmesurat (notes a propòsit d'un temporal literari d'incomportable abast epsitemològic)», Revista de Poética Medieval, 3, pàgs. 51-84.
 • Coromines, Joan (1965), «De com pronunciem el nom dels nostres personatges històrics: observacions d'un filòleg», Criterion, 26, pàgs. 49-68.
 • —— (1977), «Ha estat català assustar?», en Joseph Gulsoy i Josep M. Solà-Solé (eds.), Catalan Studies. Volume in Memory of Josephine de Boer, Barcelona, Borràs Edicions (Col·lecció Lacetània, 4), pàgs. 55-57.
 • Coronel, Marco Antonio (1995), «La fuente de la traducción latina de Ausiàs March realizada por Vicente Mariner (Turnoni, 1633)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 71: 1, pàgs. 5-80.
 • —— (1996), «La modulación como método traduc­torio de Vicente Mariner: el caso de su traducción latina de la obra de Ausiàs March», en Ana María Aldama (ed.), De Roma al siglo XX. Actas del I Congreso de la Sociedad Española de Estudios Latinos, II, Madrid, UNED, pàgs. 677-687.
 • —— (1997), «L'Ausiàs llatí del segle XVII, problemes d'intel·lecció lèxica», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 117-154.
 • —— (1998-99), «Una cala en l'Ausiàs March barroc de l'humanista Vicent Mariner», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 191-200.
 • —— (2010), «Els cants de mort d'Ausiàs March en la versió de Vicent Mariner», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 349-372.
 • Cossío, José María (1932), «De Ausiàs March y Bartolomé Argensola», Revista de Filología Española, 19, pàgs. 187-188.
 • Costa i Sarió, Josep Ramon (1978), Ausiàs March i el seu «Cant Espiritual». Assaig d'aproximació, introducció de Josep Piera, pròleg de Felip G. Perles Martí, Gandia, Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell. [2a ed. ampliada: 1981.]
 • —— (1997), «En torno a Ausiàs March (Introducción a su obra)», Iglesia en Valencia, 478 (15 de juny), pàg. 12.
 • Courcelles, Dominique de (2000), «Les Cants de mort d'Ausiàs March», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pàgs. 92-103.
 • —— (2010), «De l'élaboration d'un "je" poetique dans la première moitié du XVè siècle. Essai de literatura comparée: Ausiàs March entre Charles d'Orleans et François Villon», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 311-326.
 • —— (tr.) (2011), Cants de Mort d'Ausiàs March, Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
 • Crawford, J. P. W. (1916a), «Notes on the Poetry of Hernando de Acuña», The Romanic Review, VII, 3 (juliol-setembre), pàgs. 314-27. [Per a la influència d'Ausiàs March, vegeu pàgs. 325-26.]
 • —— (1916b), «Notes on the Sonnets in the Spanish Cancionero general de 1554», The Romanic Review, 7: 3 (juliol-setembre), pàgs. 328-37.
 • Cruells, Manuel (1947), «L'element femení en la poesia d'Ausiàs March», en Antologia dels fets, les idees, els homes d'Occident, 1: 2, pàgs. 31-33.
 • Cuenca i Almenar, Salvador (2008), «La fantasia i el poema 18 d'Ausiàs March», Llengua & Literatura, 19, pàgs. 27-47.
 • —— (2018), «Sobre la coherència de l'aristotelisme marquià: la polisèmia del terme "virtut"», SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 11, pàgs. 1-21.
 • D. A. (2018), Ausiàs March e il canone europeo, Benedetta Aldinucci i Cèlia Nadal Pasqual (eds.), Alessandria: Edizioni dell'Orso; «Bibliotheca Iberica» 9.
 • Denk, V. M. Otto (1893), «Ausias March», en Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jarhundert, Munic, München Handelsdruckerei / Verlagsastalt M. Poessl, pàgs. 367-389.
 • Deyermond, Alan (1991), «From "gran nau" to "aspra costa": Imagery, Semantics and Argument in Ausias March's poem 2», en Karl-Hermann Körner i Günter Zimmermann (eds.), Homenaje a Hans Flasche: Festchrift zum 80 Geburstag, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, pàgs. 485-498. [Versió castellana: «De "gran nau" a "aspra costa": imagenería, semántica y argumentos en el poema 2 de Ausiàs March», en Alan Deyermond, Poesía de cancionero del siglo XV. Estudios seleccionados, ed. a cura de Rafael Beltrán, José Luís Canet i Marta Haro, València, Universitat de València (Col·lecció Honoris Causa), 2007, pàgs. 79-93.]
 • —— (1999), «Ausiàs March en inglés», en Juan Paredes i Eva Muñoz Raya (eds.), Traducir la Edad Media. La traducción de la literatura medieval románica, Granada, Universidad de Granada, pàgs. 267-294. [Reed. en el seu Poesía de cancionero del siglo XV. Estudios seleccionados, ed. a cura de Rafael Beltrán, José Luís Canet i Marta Haro, València, Universitat de València (Col·lecció Honoris Causa), 2007, pàgs. 95-117.]
 • Di Girolamo, Costanzo (1972-95), Concordanza delle poesie di Ausiàs March, fetes en col·laboració amb el CNUCE de Pisa i l'Opera del Vocabulario della Crusca de Florència.
 • —— (1977), «Ausiàs March and the Troubadour Poetic Code», en Joseph Gulsoy i Josep Maria Solà Solé (eds.), Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer, Barcelona, Borràs (Lacetania, 4), pàgs. 223-237.
 • —— (1996), «Medievalisme i modernitat d'Ausiàs Marc», Els Marges, 57, pàgs. 5-13.
 • —— (1997a), «Ausiàs March i la tradició occitana», Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23 de maig), pàgs. XXXVIII-XLII.
 • —— (1997b), «La poesia d'Ausiàs March», L'Alguer. Periòdic de Cultura i Informació, 53 (juliol-agost), pàgs. 10-16.
 • —— (1997c), «Tradurre Ausiàs March», Llengua & Literatura, 8, pàgs. 369-400.
 • —— (1998a), «Lectura del poema XXV d'Ausiàs March», en Lectures d=Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 65-82.
 • —— (1998b), «Ausiàs March e le donne», Belfagor. Rassegna di Varia Umanità, 53, pàgs. 297-307. [Trad. espanyola: «Ausiàs March y las mujeres», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), 2000, pàgs. 105-113.]
 • —— (1998-99), «El "cançoner" d'Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 69-76.
 • —— (1999a), «Il Canzoniere di Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 45-58.
 • —— (1999b), «Una nuova edizione di Ausiàs March», Medioevo Romanzo, XXIII, pàgs. 121-144.
 • —— (2000), «Ausiàs March y las mujeres», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pàgs. 105-113.
 • —— (2002), «Canti di penitenza da Stronski a Ausiàs March», Cultura Neolatina, 62: 3-4, pàgs. 191-209.
 • ——, i Donatella Siviero (1999), «Da Orange a Beniarjó (passando por Firenze). Un'interpretazione degli estramps catalani», Revue d'Études Catalanes, 2, pàgs. 81-96.
 • Dilla, Xavier (1991), «Arquer no sé que tres ocells plagàs / ab un sol colp. Sobre una antología reciente de Ausiàs March», Revista de Literatura Medieval, 3, pàgs. 65-76.
 • —— (1993a), La construcció del cançoner d'Ausiàs March, tesi doctoral, Universitat de Barcelona.
 • —— (1993b), «Lo detardar no veda lo venir. Cap a una lectura d'Ausiàs March», en Actas do IV Congresso da Associação Hispanica de Literatura Medieval, III, Lisboa, Cosmos, pàgs. 11-16.
 • —— (1994), «El manuscrit E d'Ausiàs March: ordre alfabètic o "re-imaginació"?», en Carlos Romero i Rossend Arqués (eds.), La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992), Pàdua, Editoriale Programma, pàgs. 219-228.
 • —— (1997a), Guia de lectura d'Ausiàs March, Barcelona (Les Naus d'Empúries, sèrie general, 18).
 • —— (1997b), «Temporalitat i formes cançoneresques en la poesia d'Ausiàs Marc», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 47-67.
 • —— (1998a), «Tres elements i una dona. Lectura del poema 47 d'Ausiàs March (a la vista del 46)», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 157-178.
 • —— (1998b), «Edició crítica del poema I d'Ausiàs March», en Edición y anotación de texto. Actas del Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996), 1, A Coruña, Universidade da Coruña, pàgs. 215-228.
 • —— (1998-99), «Fortuna dels poemes. Tres notes sobre la poesia d'Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 57-68.
 • —— (2000a), En passats escrits. Una lectura de la poesia d'Ausiàs March, Barcelona, Empúries (Biblioteca Universal, 134).
 • —— (2000b), «l'amant mesquí. Notes sobre el poema 102 d'Ausiàs March», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publication du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pàgs. 183-195.
 • Dolç, Miquel (1959a), «Ausiàs March, poeta mediterrani», Revista Valenciana de Filología, VI, 1, pàgs. 35-54. [Reed. en el seu Estudis de crítica literària. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 56-80.]
 • —— (1959b), «Ausiàs March y Alfonso el Magnánimo», Las Provincias (1 de març), pàg. 13.
 • —— (1959c), «La dona en Ausiàs March», Ponent, 11, pàgs. 4-11.
 • Domínguez Bordona, Jesús (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional, Madrid, Biblioteca Nacional. [Per als mss. D i E d'Ausiàs March, vegeu, respectivament, les pàgs. 40-41 i 44-45.]
 • Duffell, Martin J. (1994), «The Metrics of Ausias March in a European Context», Medium Aevum, 63, pàgs. 287-300.
 • Duran, Eulàlia (1991), «La defensa de la pròpia tradició davant d'Itàlia al segle XVI», en Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, 3, Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 94), pàgs. 241-265.
 • —— (1997), «La valoració renaixentista d'Ausiàs March», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 35 (=Homenatge a Arthur Terry, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 93-108.
 • Duran i Sanpere, Agustí (1962), «Els Ausiàs March de Montcortés», Estudis Romànics, 11, pàgs. 145-160.
 • Ensenyat, Gabriel (1998-99), «Els primers estudis sobre Ausiàs March: Josep Maria Quadrado», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 77-90.
 • Calpe i Climent, Àngel-Vicent, i Andreu Tintorer i Peiró (eds.), Entorn a Ausiàs March, 1397-1997, València, Generalitat Valenciana, 1998.
 • Escartí, Vicent Josep (1997a), «El deute valencià amb Ausiàs March. Convé recuperar el temps perdut per a un poeta amb escasses edicions a València», El País. Quadern (29 de maig), pàg. 2.
 • —— (1997b), «Nota sobre l'interés per Ausiàs March al segle XVI», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 155-172.
 • —— (1997c), «Les edicions de l'obra d'Ausiàs March al segle XVI», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 33-36.
 • —— (1997d), «Ausiàs March a la València del segle XVI», Saó, 22: 210 (setembre), pàgs. 22-23.
 • —— (1999), «Encara sobre València i Ausiàs March al segle XVI», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 173-197.
 • —— (2010), «Les edicions cinccentistes d'Ausiàs March: la via d'accés a Castella», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, 2 vols., València, Institució Alfons el Magnànim, pàgs. 285-310.
 • —— (2019), «L'interesse per la biografia di March nel Cinquecento», eHumanista/IVITRA 16, pàgs. 3-10.
 • —— (2020), «El pensament d'Ausiàs March, de l'edat Mitjana a la Il·lustració», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (ed.) El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 233-253.
 • Escolano, Gaspar (1611), Decada primera de la historia de la insigne, y Coronada Ciudad y Reino de Valencia, València, Pedro Patricio Mey. [Per a Ausiàs March, vegeu les cols. 1698-1699. Edició facsímil en 6 vols.: València, Universidad de Valencia: Departamento de Historia Moderna, 1972 (Monografías y Fuentes, 6, I-VI).]
 • Escrivà, Vicent (1979-80), «Del brau d'Ausiàs March a l'animologia poètica valenciana actual», Cairell, 1 (novembre de 1979), pàgs. 38-42; 2 (gener de 1980), pàgs. 47-54; 3 (març de 1980), pàgs. 48-59; 4 (maig de 1980, pàgs. 42-52; 5 (setembre de 1980), pàgs. 41-46.
 • —— (1991), «Ausiàs March, senyor de la paraula», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 22 (=Miscel·lània Jordi Carbonell, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 9-26.
 • Espadaler, Anton (1984a), «Ausiàs March», en Història de la literatura catalana, 2, Barcelona, Edicions 62 / Orbis, pàgs. 105-116.
 • —— (1984b), «Història de l'ull: don Joan a l'obra d'Ausiàs March», Quaderns Crema, 8, pàgs. 37-51.
 • —— (1985a), «Axí com cell qui·n lo somni·s delita. Una proposta de lectura», en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, III, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 8), pàgs. 62-72.
 • —— (1985b), «Sobre el poema XXIII d'Ausiàs March», en Homenatge a Antoni Comas, Universitat de Barcelona, pàgs. 121-131. [Reed. en Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, 1, Barcelona, Columna, pàgs. 73-86.]
 • —— (1993), «Ausiàs March», en la seua Història de la literatura catalana, Barcelona, Barcanova (Barcanova Educació, 5), pàgs. 81-88.
 • —— (1995), «Ausiàs March», en Jordi Llovet (ed.), Lecciones de literatura universal, siglos XII a XX, Madrid, Institut d'Humanitats de Barcelona / Ajuntament de Girona / Cátedra, pàgs. 133-140.
 • —— (1997), «Els dimecres d'Ausiàs March. A propòsit de Lectures d'Ausiàs March 1997», Mètode. Revista de Difusió de la Investigació de la Universitat de València, 16, pàgs. 26-27.
 • —— (1998), «Senyals, seny i paraula», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 45-59.
 • —— (1998-99), «Ausiàs March: el jo i el seu semblant», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 91-98.
 • —— (1999), «El concepte de vergonya a l'obra d'Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, pàgs. 77-93.
 • Esquer Torres, Ramón (1959), «Bernardo Artola en Salamanca, Ausiàs March y Unamuno», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 35, pàgs. 83-95.
 • Esteve, Lluïsa, i Laura Ripoll (1987), «Assaig de bibliografia ausiasmarquiana», Llengua & Literatura, 2, pàgs. 453-485.
 • Fàbrega i Escatllar, Valentí (1994), «Ja veig estar a Déu ple de rialles (CXIII, 171): Déu en la poesia d'Ausiàs March», en Axel Schönberger i Klaus Zimmermann (eds.), De orbis Hispani linguis litteris historia moribus. Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60. Geburstag, Frankfurt del Main, Domus Editoria Europaea, pàgs. 353-371.
 • —— (1995), «Ausiàs March i les expectatives apocalíptiques de la Catalunya medieval: un comentari al cant 72», Els Marges, 54 (desembre), pàgs. 98-103.
 • —— (1996), «O tu, mal fat (110, 9). La problemàtica del fat en la poesia d'Ausiàs March», Revista de l'Alguer. Anuari Acadèmic de Cultura Catalana, 7, pàgs. 251-267.
 • —— (1998), Veles e vents. El conflicte eròtic en la poesia d'Ausiàs March, Lleida, Pagès Editor (Argent Viu, 33).
 • —— (1999), «Quan l'amor esdevé "hàbit vell": lectura del poema 121 del cançoner ausiasmarquià», Revista de l'Alguer. Anuari Acadèmic de Cultura Catalana, 10, pàgs. 181-197. [Reed. en Pilar Arnau i Segarra, Claus D. Pusch i Tilbert D. Stegman (eds.), Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura, Aachen, Shaker Verlag, 2005, pàgs. 117-130.]
 • Farinelli, Arturo (1929), Italia e Spagna, 2 vols., Torí, Fratelli Bocca Editori (Letterature Moderne, XX i XXI). [Per a Ausiàs March, vegeu l'índex de noms.]
 • Farré i Capdevila, Jordi, i Andreu Moix i Capdevila (1995), «L'amor espiritual en el poema 45 d'Ausiàs March», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 31 (=Miscel·lània Germà Colón, 4), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 55-78.
 • Faulhaber, Charles B. (1983), Medieval Manuscripts in the Library of the Hispanic Society of America. Religious, Legal, Scientific, Historical, and Literary Manuscripts, 2 vols., Nova York, The Hispanic Society of America. [Per a March, vegeu vol. 1, pàgs. 528-571; específicament per a la descripció del ms. N de les poesies d'Ausiàs March (ms. B 2281, olim B 2280), vegeu les pàgs. 531-536.]
 • Feliu Egido, Vicente (1959), «Ausiàs March, psicólogo del amor», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March», pàgs. 37-56.
 • Fernández, Ángel R. (1972), «Un documento complementario para la biografía de Ausiàs March», Mayurqa. Miscelánea de Estudios Humanísticos, 8, pàgs. 135-138.
 • Ferrandis Luna, Salvador (1935), «Un pleito literario. Ausiàs March valenciano», Las Provincias (27 de març), pàg. 2. [Reed. en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16 (1935), pàgs. 178-183.]
 • —— (1951), Dolor y resurrección en Ausiàs March, Madrid.
 • Ferrando, Antoni (2010), «Observacions sobre la llengua d'Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs 169-230.
 • Ferraté, Joan (1968), «La vigilia nocturna del amante (notas a un topos antiguo)», en Dinámica de la poesía. Ensayos de explicación; 1952-1966, Barcelona, Seix Barral, pàgs. 119-140.
 • —— (1979), «Introducció» a Les poesies d'Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema.
 • —— (1990), «Per amor no pot amor mostrar (Assaig de comentari a una poesia de March)», Revista de Catalunya, 30, pàgs. 116-125.
 • —— (1991), Apunts en net, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig minor, 5).
 • —— (1992), Llegir Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 12).
 • —— (1994), «Dos poms de fruit en un bell ram: la poesia núm. 4 d'Ausiàs March», en Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, 1, Barcelona, Columna, pàgs. 57-72.
 • Ferrer, Anacleto (1997), «Ausiàs March: traduir l'intraduïble?», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16, pàgs. 18-21.
 • Ferrer, Josep (1985), «Ausiàs March: L'hora del lector en la poesia medieval?», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 1: 2, pàgs. 271-291.
 • —— (1997), «Sobre el concepte ausiasmarquià d'escriptura. Un pas cap a la modernitat», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 103-116.
 • Ferrer y Bigné, Rafael (1873), «Estudio histórico-crítico sobre los poetas valencia­nos de los siglos XIII, XIV y XV», Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, XVI, pàgs. 15-96. [Traducció catalana en Lo Gay Saber. Periódich Literari Quinzenal fet per Escriptors Catalans, Mallorquins i Valencians, època II, I (1878), pàgs. 24-25, 73-75, 169-171, 217-219, 232-233, 250-253, 298-301, 342-344; II (1879), pàgs. 10-12, 69-70, 98-100, 114-115, 182-184, 221-222, 237-239, 280-282, 301-302; III (1880), pàgs. 9-10, 33-35, 43-46, 59-61; per a Ausiàs March, vegeu vol. 1, pàgs. 250-253.]
 • —— (1931), «Estudio histórico-crítico sobre los poetas valencianos de los siglos XIII, XIV i XV», Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País, de Valencia, 16, pàgs. 15-96.
 • Ferreres, Rafael (1978), «Peirona March la hermana de Ausias», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 81, pàgs. 847-854.
 • —— (1979a), «La influencia de Ausias March en algunos poetas del Siglo de Oro», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz, Granada, Universidad de Granada, pàgs. 469-483.
 • —— (1979b), «Introducción» a Ausias March, Obra poética completa, 2 vols., Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 99-100).
 • —— (1981), «La mètrica d'Ausiàs March», Revista Valenciana de Filología, 7: 4, pàgs. 313-349.
 • Figuera, Pere Antoni (1840), «Diccionarièt de vârios térmes mällorquíns anticuâds ó que jâ no se usan, compóst per N. para enténdrer al célebre poéta llemosí Ausias Mârc», en el seu Diccionari mallorquí-castellà, Palma de Mallorca, Impr. i Llibreria d'Esteve Trias, pàgs. 615-626.
 • Flam, Bernard Paul (1962-63), A Concordance of the Works of Ausiàs March, 3 vols., The University of Wisconsin. [Tesi doctoral inèdita.]
 • Fornet, Emilio (1935), «El verdadero Ausias March poeta es el señor de Beniarjó, de Gandia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16, pàgs. 184-191.
 • Foulché-Delbosc, Raymond (1903), «Deux Chansonniers du XVè siècle», Revue Hispanique, 10, pàgs. 335-348.
 • Franquesa y Gomis, Josep (1884), Estudio de Ausias March y de sus obras, Madrid.
 • Fullana Mira, Luis (1935-36), «Los caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16 (1936), pàgs. 432-466; 17 (1936), pàgs. 107-172, 205-255, 297-322 i 364-444.
 • —— (1945), El poeta Ausiàs March, su ilustre ascendencia, su vida y sus escritos, Valencia, Torres.
 • Fuster, Joan (1954), «Temas de Ausias March: poeta antiguo y bien enamorado», Levante (3 de febrer).
 • —— (1956), «Ausiàs March», en el seu La poesia catalana, 1, Palma de Mallorca, Editorial Moll (Biblioteca Raixa, 13), pàgs. 85-98.
 • —— (1958), «Ausias March, entre el cuerpo y el alma», Levante (16 de maig).
 • —— (1959a), «Vigència d'Ausiàs March», pròleg a Ausiàs March, Antologia poètica, Barcelona, Selecta, pàgs. 9-11. [Reeds.: Joan Fuster, Obres completes, 1: Llengua, Literatura, Història, Barcelona, Edicions 62, 1968, pàgs. 213-247; Joan Fuster, Ausiàs March, València, Eliseu Climent, 1982, pàgs. 7-52.]
 • —— (1959b), «El centenario de Ausiàs March», Destino (10 d'octubre), pàgs. 28-29.
 • —— (1959c), «Las amistades literarias de Ausias March», Levante (23 de gener).
 • —— (1959d), «Ausiàs March i Gandia», Levante (31 de juliol).
 • —— (1959e), «L'amor, la mort i Déu en la poesia d'Ausiàs March», Serra d'Or, 2a època, 1, pàgs. 6-8.
 • —— (1959-62), «Ausiàs March, el ben enamorat», Revista Valenciana de Filología, 6: 1, pàgs. 53-83. [Reeds.: Joan Fuster, Obres completes, I: Llengua, Literatura, Història, Barcelona, Edicions 62, 1968, pàgs. 249-284; Joan Fuster, Ausiàs March, València, Eliseu Climent, 1982, pàgs. 53-97; Joan Fuster, Misògins i enamorats, ed. d'Albert Hauf, Alzira, Bromera (Els Nostres Autors, 28), 1995, pàgs. 85-94.]
 • —— (1964), «El nombre del poeta», El Correo Catalán (14 de juliol), pàg. 7. [Reed. en Joan Fuster, Examen de consciència, Barcelona, Edicions 62 (Llibres a l'Abast, 60), 1968.]
 • —— (1968), Obres completes, 1: Llengua, literatura, història, Barcelona, Edicions 62, pàgs. 213-247 i 249-284.
 • —— (1982), Ausiàs March, València, Eliseu Climent (Quaderns Tres i Quatre, 27).
 • —— (1983), «Divagació entorn del Cant Espiritual d'Ausiàs Marc», Ullal, 4 (tardor), pàgs. 7-18. [Reeds.: Joan Fuster, Obres completes, 7: Llengua, literatura, història, Barcelona, Edicions 62, 1994, pàgs. 233-255; Joan Fuster, Misògins i enamorats, ed. d'Albert G. Hauf, Alzira, Bromera (Els Nostres Autors, 28), 1995, pàgs. 183-205.]
 • [Reeds.: Joan Fuster, Obres completes, 7: Llengua, literatura, història, Barcelona, Edicions 62, 1994, pàgs. 233-255; Joan Fuster, Misògins i enamorats, ed. d'Albert G. Hauf, Alzira, Bromera (Els Nostres Autors, 28), 1995, pàgs. 183-205.]
 • —— (1984), Lectures d'Ausiàs March en la València del segle XVI, Barcelona, Universitat de Barcelona. [Reeds.: Estudi General, 4 (=Homenatge a Joan Fuster) (1984), pàgs. 31-55; Joan Fuster, Llibres i problemes del Renaixement, València/Barcelona, Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 65-100.]
 • —— (1995), Misògins i enamorats, ed. d'Albert G. Hauf, Alzira, Bromera (Els Nostres Autors, 28), pàgs. 85-94 i 183-205.
 • Gadea, Ferran (1973), Amor, dolor y muerte en Ausiàs March y Garcilaso de la Vega, Diss. Univ. of Illinois.
 • —— (1986), «"Io só aquest qui·m dic Ausias March"», en la seua Literatura catalana medieval, Barcelona, Jonc (El Blau Marí, 1), pàgs. 205-215.
 • —— (1989), «Renaixement i filologia en vulgar als Països Catalans (1500-1700). (Notes sobre l'edició i transmissió dels autors medievals catalans)», en Antoni M. Badia i Margarit i Michel Camprubí (eds.), Actes del Vuité Col·loqui Internacio­nal de Llengua i Literatura Catalanes, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 181-206.
 • —— (1999), «Lectures d'Ausiàs March», en Lectures de batxillerat 1999-2000 / 2000-2004, Barcelona, Edicions de la Magrana, pàgs. 53-119. [A les pàgs. 110-116 hi ha un comentari de la poesia XXXIX.]
 • Gàlvez, Jordi (1998), «Arxipèlag March», Avui (18 de juny).
 • Garcia Frasquet, Gabriel (1997a), «La memòria d'Ausiàs Marc a la Safor durant la Renaixença», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 147-155.
 • —— (1997b), «L'Any March a Gandia», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16, pàg. 26.
 • —— (1997c), Homenatge europeu a Ausiàs March, Centre d'Estudis i Investigacions Alfons el Vell, Gandia.
 • Garcia-Oliver, Ferran (1998a), Cor d'acer, cor de carn, cor de fusta. El cavaller Ausiàs March, amb 26 il·lustracions originals de Francesc Vicens, Gandia, Ajuntament.
 • —— (1998b), En la vida d'Ausiàs March, Barcelona, Edicions 62.
 • —— (1999), «Marc, una genialitat imprevisible», en Josep A. Gisbert Santonja (ed.), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 23-34.
 • —— (2007), Ausiàs Marc, València, Publicacions de la Universitat de València. [Revisió i ampliació de Garcia-Oliver 1998b.]
 • —— (2010), «Ma llengua té la vida e la mort. Del poema a la biografía en Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 101-114.
 • Garcia Sempere, Marinela (1991), Influència d'Ausiàs March en alguns poetes castellans del segle XVI, Memòria de Llicenciatura inèdita realitzada sota la direcció de Rafael Alemany, Alacant, Universitat d'Alacant.
 • —— (1993), «Els ocells caçadors de la poesia medieval», en Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), 1, Barcelona / Alacant / València / Castelló, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant, de València i Jaume I de Castelló (Biblioteca Abat Oliba, 124), pàgs. 233-244.
 • —— (1996), «La relació de l'obra poètica de Joan Boscà amb la d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 33 (=Miscel·lània Germà Colón, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 89-108.
 • —— (1997), «Més sobre Ausiàs March al segle XVI castellà», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 173-190.
 • —— (1998-99), «Ausiàs March, ben enamorat», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 99-104.
 • —— (1998), «Sobre sonetos prologales en el primer Renacimiento español», en Antonio Ruiz Castellanos, Antonia Viñez Sánchez i Juan Sáez Durán, Cadis, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, pàgs. 253-259.
 • —— (2001), «L'edició de 1539 de l'obra d'Ausiàs March; algunes dades noves», en Actes del Novè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Barcelona, 1998), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 177-194.
 • Gargano, Antonio (2020), «Per una lettura di "Així com cell qui·n lo somni·s delita", tra "cant a la follia" e "control de la raó"», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (ed.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 149-177.
 • Garín, Felip (2010), «Ausiàs March. El arte mediterráneo de su tiempo», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 63-68.
 • Garriga Sans, Carles (1996), «Volgra sser nat cent anys ho pus atràs», en Mercè Puig Rodríguez-Escalona (ed.), Tradició clàssica. Actes de l'XI Simposi de la Secció Catalana de la SEEC (St. Julià de Lòria-La Seu d'Urgell, 20-23 d'octubre de 1993), Andorra, Ministeri d'Educació, Joventut i Esports del Govern d'Andorra, pàgs. 385-391.
 • Gimferrer, Pere (1981), «Un poeta modern», en el seu Dietari 1979-1980, Barcelona, Edicions 62. [Reed. en Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23-5-1997), pàgs. XVI-XVII.]
 • Gimeno, Lluís (2004), «Qui no és trist de mos dictats no cur. Una aproximació lingüística ausiasmarquiana a través de les edicions antigues i dels manuscrits coneguts», en Germà Colón, Tomàs Martínez i Maria P. Perea (eds.), La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, pàgs. 231-252.
 • Giner i Perepérez, Francesc (1983), «Nova documentació sobre Ausias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 59: 4, pàgs. 467-486.
 • Gironés, M. Teresa (2002), «Ausiàs March i la por a la mort: el dolor del desésser», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 45 (=Miscel·lània Joan Veny, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 217-235.
 • —— (2003-04), «El bé i fi ausiasmarquians: l'amor i la dona», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 49, pàgs. 121-140.
 • —— (2004), «L'hàbit de l'amor ausiasmarquià: de la gènesi a la destrucció», Llengua & Literatura, 15, pàgs. 67-90.
 • Gisbert Santonja, Josep A. (ed.) (1999a), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell.
 • —— (1999b), «A la recerca del gust d'Ausiàs March», en el seu El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 11-21.
 • —— (1999c), «La mar de March», en el seu El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 135-146. [Reproduït també en Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, pàgs. 191-202.]
 • —— (1999d), «Ausiàs March, senyor de Beniarjó, Pardines y Vernissa», en Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, pàgs. 203-214.
 • Gómez, Antoni (1997), «El realisme brut d'Ausiàs», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 115-124.
 • Gómez, Francesc J. (2008), «Per a una nova lectura amorosa i consolatòria dels Cants de mort d'Ausiàs March», Llengua & Literatura, 19, pàgs. 49-85.
 • —— (2010), «Unitat i seqüència dels Cants de Mort d'Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 232-262.
 • —— (2017), «Una antologia marquiana a la Barcelona del tercer quart del segle xv», Revista Valenciana de Filologia, 1, pàgs. 61-94.
 • —— (2019a), «La tradició textual d'Ausiàs March en els manuscrits ALM: aportació a un nou Stemma Codicum», Llengua & Literatura, 29, pàgs. 59-99.
 • —— (2019b), «Mar, navegació i tempesta en Ausiàs March: valors i tradicions», en Lola Badia, Lluís Cifuentes, Roser Salicrú i Lluch (eds.) La vida marítima a la Mediterrània medieval. Fonts històriques i literàries, Barcelona, Museu Marítim de Barcelona - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 232), pàgs. 165-192.
 • —— (2020), «La meditatio mortis d'Ausiàs March: lectura del cant CXII», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (ed.) El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 109-147.
 • Gómez Bayarri, Josep Vicent (1997), «Alfonso el Magnánimo y Ausias March», en Ausiàs March estudis, 1, València, Xavier Boronat Editor, pàgs. 7-70.
 • Gómez Labrado, Víctor (2007), El segle valencià, Alzira, Bromera. [Inclou una aproximació al poema Veles e vents d'Ausiàs March.]
 • Gonzàlvez, Héctor, i Sandra Montserrat (2003), «Estudi de la semàntica del verb "venir" en l'obra poètica d'Ausiàs March», en Anna Maria Compagna, Alfonsina De Benedetto i Núria Puigdevall (eds.), Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), I, Nàpols, Liguori Editore, pàgs. 339-366.
 • Grau, M. (1956), «Ausiàs March no estuvo en Morella», Auras Ivano-Morellanas, 20, pàg. 209.
 • Grifoll, Isabel (1999), «"...ab milans caç la ganta / y ab lo branxet la lebre corredora" (LXIV, 25-26): Arnaut Daniel i Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 1), pàgs. 95-133.
 • Grilli, Giuseppe (1988), «Dell'eredità poetica ausiasmarchiana», Annali Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza, 30: 1, pàgs. 249-258.
 • —— (1998-99), «Comentari al poema CIII: Aquell ateny tot quant atènyer vol: de la recepció a la interpretació», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 105-114.
 • —— (2000), «Il Cant CXXIII di Ausias March e il re innamorato», en Guido D'Agostino i Giulia Buffardi (eds.), XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona. La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo. Napoli 1997, II, Nàpols, Paparo, pàgs. 1489-1501.
 • Guarner, Lluís (1944), «Suerte castellana de una estrofa de Ausiàs March», Mediterráneo, 5, pàgs. 29-37.
 • Guillem, Ramon (1997), «La realitat del poema», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 125-28.
 • Gutiérrez del Cano, Marcelino (s. d.), Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, II, pròleg de Francisco Rodríguez Marín, València. [Per al ms. G de les poesies de March, vegeu pàg. 244.]
 • Hauf, Albert G. (1983), «El lèxic d'Ausiàs March: primer assaig de valoració i llista provisional de mots i freqüències», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 6 (=Miscel·lània Pere Bohigas, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 121-224.
 • —— (1997a), «L'apocalipsi marquià. Ausiàs March, místic i profeta de l'amor humà», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 191-220.
 • —— (1997b), «Ausiàs March o la voz del silencio», Cuadernos Hispanoamericanos, 569, pàgs. 71-83. [Versió catalana abreviada: «Ausiàs March: el clamor del silenci», L'Illa, revista de lletres, 18, pàgs. 6-10.]
 • —— (1997c), «Ausiàs March, o el poder de la paraula», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 47-52.
 • —— (ed.) (1998a), Lectures d'Ausiàs March (15 de gener-10 de desembre de 1997), València, Fundació Bancaixa.
 • —— (1998b), «Ausiàs March i el temor d'amor», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 87-126.
 • —— (1998c), «Possibles ressons de les Tusculanes en el poema XXXVII d'Ausiàs March», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pàgs. 105-116.
 • —— (1999), «Ausiàs March, ara i encara?», en El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 45-55. [Versió espanyola en Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1999, pàgs. 87-96.]
 • Heid, Patricia (1996), «The Influence of Ausiàs March in Garcilaso's Use of Analogy», en Suzanne S. Hintz (ed.), Essays in Honor of Josep M. Solà Solé. Linguistic and Literary Relations of Catalan and Castilian, Nova York / Berna, Peter Lang, pàgs. 235-246.
 • Hernández Guardiola, Lorenzo (1998-99), «El mundo artístico de Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 153-162.
 • Hernández i Dobon, Francesc Jesús (1997a): «Ausiàs March, l'amor i la dona», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16, pàgs. 22-23. [Taula rodona amb Robert Archer, Lola Badia, Lluís Cabré i Rosanna Cantavella.]
 • —— (1997b), «Ausiàs a Internet», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16, pàg. 27.
 • Hernando i Delgado, Josep (1993), «El testament de Jaume Marc, senyor d'Eramprunyà, pare dels poetes Jaume i Pere Marc i avi d'Ausiàs Marc», Arxiu de Textos Catalans Antics, 12, pàgs. 305-314.
 • Hoefler, Josephine von (1977), «Notes a les traduccions castellanes d'Ausiàs March al segle d'or», en Catalan Studies. Volum in memory of Josephine de Boer, Barcelona, Borràs Edicions, pàgs. 239-249.
 • Homenaje (1959) = Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March».
 • Huguet, Jesús (1997), «Ausiàs March i les Corts del seu temps», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 41-45.
 • Ibarz, William (2004), Ausias March and the troubadour question, tesi doctoral llegida el 21 de desembre al Fitzwilliam College, Faculty of Modern and Medieval Languages, University of Cambridge.
 • Icardo, Juan Antonio (1973), «Nota preliminar» a Ausiàs March, Poemes, Las Palmas, Inventarios Provisionales (Nuevo Hontanar, 1).
 • —— (2010), «La presencia de Aristóteles en Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 373-378.
 • Inventario IX (1970) = Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, IX (de 2825 a 3026), Madrid, Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Ciencia. [Per a la descripció del ms. D de les poesies de March, vegeu pàgs. 259-265.]
 • Inventario X (1984) = Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, X (de 3027 a 5699), Madrid, Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Ciencia. [Per a la descripció del ms. E de les poesies de March, vegeu pàg. 157.]
 • Ivars, P. Andreu (1930), «Ausiàs March i Joanot Martorell», Erudición Ibero-Ultramarina, 1, pàgs. 68-82.
 • Jiménez Millán, Antonio (1985), «El concepto de "Fortuna" en la obra de Ausias March: la influencia doctrinal de Aristóteles y Boecio», en Jesús Montoya Martínez i Juan Paredes Núñez (eds.), Estudios románicos dedicados al profesor Andrés Soria Ortega, 1, Granada, Universidad de Granada, pàgs. 389-405.
 • Johnston, Mark (1979), «Scholastic Psychology as a Literary Tradition in Ausias March», Romance Notes, 19: 3, pàgs. 383-387.
 • —— (1978), «Scholastic psychology as a literary tradition in Ausias March», Romance Notes, 19, pàgs. 383-387.
 • Keown, Dominic (1996), «Some reflections on the poetry of Ausiàs March», en Dominic Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Catalan Studies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octu­bre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext. [Traduc. catalana: Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixe­ment» (23-5-1997), pàgs. XVIII-XXI.]
 • ——, i Magí Almirall (eds.) (1996), Online Conference on Ca­talan Stu­dies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya.
 • Lapesa, Rafael (1948a), «Garcilaso y Ausias March», en el seu La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente, pàgs. 62-70. [2a ed. 1968.]
 • —— (1948b), «Ausias March, Petrarca y la poesía castellana del siglo XV», en el seu La trayectoria poética de Garcilaso, Madrid, Revista de Occidente, pàgs. 289-298. [2a ed. 1968.]
 • Lara Pozuelo, Antonio (2000), Concordances i índex de mots de les poesies d'Ausiàs March, Barcelona, Barcino. [CD-ROM.]
 • Lectures (1998) = Lectures d'Ausiàs March (15 de gener-10 de desembre de 1997), introducció d'Albert G. Hauf, València, Fundació Bancaixa.
 • Levante (1959) = Suplement del 27 de febrer: Valencia. Suplemento dedicado a sus hombres, a su historia y a su tierra: «Ausiàs March. V centenario de su muerte», 208.
 • Leveroni, Rosa (1944-45), «El meu Auziàs March», Poesia, 5, sense paginació.
 • —— (1951), «Les imatges marineres en la poesia d'Ausiàs March», Bulletin of Hispanic Studies, 28, pàgs. 152-166.
 • Lida de Malkiel, María Rosa (1950), Juan de Mena poeta del prerrenacimiento español, Mèxic D. F., El Colegio de México. [2a ed., amb addicions de Yakov Malkiel: Mèxic, D. F., Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, 1984. Per a Ausiàs March, vegeu l'índex de noms.]
 • Llabrés, Gabriel (1901), «Sobre Ausiàs March y su familia», Revista Crítica de Historia y Literatura, 6, pàg. 334.
 • Lledó-Guillem, Vicente (2004), «El rechazo del platonismo en Ausiàs March», Neophilologus, 88: 4, pàgs. 545-557.
 • Lliso Genovés, Francisco (1997), Con motivo del seiscientos aniversario de Ausiàs March 1397-1997, València, Librerías París-Valencia.
 • Llompart, Josep Maria (1959), «Ausiàs March i el prosaisme», Ponent, 11, pàgs. 12-25.
 • Llopis i Guàrdia, Tomàs (1998-99), «...Car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 181-188.
 • Llorca, Francesc (2019), «Les edicions marquianes de 1545 i 1555: estudi de variants», Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, vol. II, coordinación de Isabella Tomassetti, San Millán de la Cogolla, Cilengua, pàgs. 1121-1134.
 • Lloret, Albert (2008), «La formazione di un canzoniere a stampa», Ecdotica, 5 (2008), pàgs. 103-25.
 • —— (2012), «Readers and Compilators of Ausiàs March's Poetry in Barcelona (BNE, MS 2985)», Digital Philology, 1.1, pàgs. 139-59.
 • —— (2013), Printing Ausias March. Material culture and Renaissance Poetics, Madrid, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles.
 • —— (2014a), «Digital Archives and Medieval Iberian Texts», Spec. issue of Digital Philology, 3.1.
 • —— (2014b), «La posteritat d'Ausiàs March i la transmissió impresa», Literatura medieval (II), ed. Lola Badia, en Història de la literatura catalana, vol. 2, Barcelona, Quaderns Crema.
 • —— (2015a), «Fortuna de los prólogos al cancionero de Ausiàs March», Clàssics i moderns a la cultura literària catalana del Renaixement, ed. Alejandro Coroleu, Lleida, Punctum, pàgs. 135-58.
 • —— (2015b), «Forging Renaissance Authorship: Petrarch and Ausiàs March», Self-Fashioning and Assumptions of Identity in Medieval and Early Modern Iberia, ed. Laura Delbrugge, Leiden, Brill, pàgs. 253-76.
 • —— (2016), «The Letter and the Fading Voice in the Poetry of Ausiàs March», Journal of Spanish Cultural Studies, 17.3, pàgs. 255-69.
 • —— (2021a), «Boscà, Mendoza, Cetina i March», en Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Solern (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, I, Barcelona, Universitat de Barcelona, Editorial Barcino, pàgs. 403-412.
 • —— (2021b), «Vernacular Philology on the Margins: Readers of Ausiàs March in BNE, R/3192 and R/5414», Modern Language Notes (Hispanic Issue), 136, 2, pàgs. 406-422.
 • —— i Miguel Martínez (2018), Poesía y materialidad, Spec. issue of Calíope 23.2.
 • Lluch, Carles J. (s. d. [1998]), «Ausiàs March: la saviesa amorosa del mestre», Passadís. Quaderns de Lletres, 19 i 20, pàgs. 99-130.
 • López Casas, Maria Mercè (2002), «¿Quevedo, traductor de Ausiàs March?», en Juan Casas Rigall i Eva Mª Díaz Martínez (eds.), Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispànica medieval, Santiago de Compostel·la, Universidade de Santiago de Compostela, pàgs. 555-588.
 • —— (2003), «La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní (1539)», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 34, pàgs. 79-110.
 • —— (2005), «La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de la traducció castellana de Romaní (Sevilla, 1553)», en Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep Miquel Manzanaro (eds.), Actas del X Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval, II, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica, 11), pàgs. 979-992.
 • —— (2008), «Pau Font de Rubinat i Ausiàs March», Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina, coord. por Mercedes Brea López, Francisco Fernández Rei, Xosé Luís Regueira Fernández, pàgs. 375-384.
 • —— (2010): «¿El Cancionero D de Ausiàs March, un original de imprenta?», en José Manuel Fradejas Rueda, Déborah Dietrick Smithbauer, Demetrio Martín Sanz, María Jesús Díez Garretas (eds.), Actas del XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond, II, Valladolid, Universidad de Valladolid, pàgs. 1181-1200.
 • —— (2011), «De los impresos al cancionero E de Ausiàs March», en Josep Lluís Martos ed. Del impreso al manuscrito en los cancioneros, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, pàgs. 171-186.
 • —— (2012a), «El cançoner valencià de Lluís Carrós de Vilaragut i l'edició de les obres d'Ausiàs March a Valladolid», Estudios sobre el Cancionero General (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta, coord. por Marta Haro Cortés, Rafael Beltrán Llavador, José Luis Canet Vallés, Héctor Hernández Gassó, València, pàgs. 653-668.
 • —— (2012b), «Los cantos de amor de Ausiàs March, traducidos por Jorge de Montemayor», Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 25 años de la AHLM, coord. por Antonia Martínez Pérez, Ana Luisa Baquero Escudero, 2012, págs. 581-591.
 • —— (2014a), «Las variantes de imprenta en la edición d de Ausiàs March (Valladolid 1555)», en Josep Lluís Martos (ed.), La poesía en la imprenta antigua, Alacant, Publicaciones de la Universidad de Alicante, págs. 79-94.
 • —— (2014b), «De la doble versión al poema fantasma: la creatividad de la imprenta», Revista de Poética Medieval, 28, (Exemplar dedicat a: Poesía y corte: entre filología y pragmática), págs. 245-264.
 • —— (2015), «¿Un testimonio perdido de la poesía de Ausiàs March?», Estudios de literatura medieval en la Península Ibérica, coord. por Carlos Alvar Ezquerra, San Millán de la Cogolla, Cilengua, págs. 835-846.
 • —— (2017a), «Lectores humanistas y doble versión: variantes impresas para el cancionero manuscrito E de Ausiàs March», en Josep Lluís Martos (ed.), Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía, Alicante, Universitat d'Alacant, págs. 181-196.
 • —— (2017b), «Un cancionero "extravagante" en la edición vallisoletana de las obras de Ausiàs March», en Doiro antr'o Porto e Gaia. Estudos de Literatura Medieval Ibérica, coord. por José Carlos Ribeiro Miranda, Rafaela da Câmara Silva, págs. 633-645.
 • —— (2018), «Claudi Bornat, editor d'Ausiàs March? Estudi material d'un cançoner imprés», eHumanista/IVITRA, 13, págs. 472-488.
 • —— (2019), «Los cancioneros impresos de Ausiàs March: variantes y filiación textual», en Josep Lluís Martos i Natalia Mangas (ed.) Pragmática y metodologías para el estudio de la poesía medieval, Alicante, Universitat d'Alacant, págs. 53-88.
 • —— (2020), «Materialidad y estructura de un temprano cancionero colectivo incunable (86*RL)», Revista de Poética Medieval, 34 (Exemplar dedicat a: Fuentes poéticas impresas), págs. 131-158.
 • López Estrada, Francisco (1946), «Pròleg» a Jorge de Montemayor, Los siete libros de Diana, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 127). [Per a Ausiàs March, vegeu especialment pàgs. xx-xxi. N'hi ha diverses reedicions.]
 • López i Verdejo, Voro (1997), «Ausias March: vida i obra», en Ausias March: estudis, 1, València, Xavier Boronat Editor, pàgs. 95-117.
 • ——, i Jesús Villalmanzo (eds.) (1997), Edició facsímil del testament, codicil i inventari d'Ausiàs March, 2 vols., València, L'Oronella (Clàssics Valencians, Estudis, 1).
 • Luján Atienza, Ángel Luis (1993), «Estructura semántica binaria en la lírica trovadoresca. Desde los provenzales a Ausias March», en O cantar dos trobadores, Santiago de Compostela, Conselleria de Cultura e Xuventude de la Xunta de Galicia, pàgs. 425-432.
 • Madurell i Marimon, Josep-Maria (1973), Claudi Bornat, introducció de Pere Bohigas, Barcelona, Fundació Vives Casajuana. [A propòsit de l'edició de les poesies d'Ausiàs March publicada en 1560, vegeu les pàgs. 65-66 i 99-100.]
 • Mahiques i Climent, Joan (2003), «D'Ausiàs March a Baltasar de Romaní: les al·lusions morals i teològiques en la "Cántica de amor" impresa en 1539», en Jesús L. Serrano Reyes (ed.), Cancioneros en Baena, II: Actas del II Congreso Internacional Cancionero de Baena. In memoriam Manuel Alvar, 2, Ayuntamiento de Baena, pàgs. 107-128.
 • —— (2007), «Escolis i versos manuscrits a les edicions d'Ausiàs March», en Eulàlia Miralles i Josep Solervicens (eds.), El (re)descobriment de l'edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran (eds.), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat de Barcelona, pàgs. 281-295.
 • Maingon, Loïs P. A. (1981), «"Sapientia" i la identidad de dona Teresa en la poesia d'Ausiàs March», Els Marges, 21, pàgs. 113-119.
 • —— (1985a), «Ausias March's Classical Imaginery in Poem LXXIX», Hispanófila, 83, pàgs. 33-41.
 • —— (1985b), «The Hercules Theme in the Poetry of Ausiàs March», Hispanófila, 84, pàgs. 1-13.
 • —— (1992), «Ausias March and the Fifteenth-Century Crisis in Meaning», en Actes del Sisè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Vancouver, 1990), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 255-270.
 • Malé i Pegueroles, Jordi (1997), «Un editor d'Ausiàs March poc conegut: Carles Riba», Revista de Catalunya, 123, pàgs. 92-103.
 • —— (1999), «Carles Riba i Ausiàs March: entre la passió i la raó», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 38 (=Homenatge a Arthur Terry, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 227-242.
 • —— (2000), «Carles Riba i el "Cant Espiritual" d'Ausiàs March», Reduccions, 72 (febrer), pàgs. 66-80.
 • Manero Sorolla, María Pilar (1985), «Ausiàs March y Antonio de Lofrasso, otra nota sobre el poeta de Gandía en la literatura castellana del Renacimiento», Anuario de Estudios Medievales, 15 (=Homenaje a Claudio Sánchez Albornoz), pàgs. 273-284.
 • —— (1987), Introducción al estudio del petrarquismo en España, Barcelona, PPU (Estudios de Literatura Española y Comparada).
 • —— (1990), Imágenes petrarquistas en la lírica española del Renacimiento, Barcelona, PPU.
 • Mansanet, Víctor (1997), «Un amor particular», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 17-32.
 • Marçal, Maria-Mercè (1997), «Sobre Ausiàs March», Serra d'Or, 450, pàgs. 53-54.
 • March (1998) = Els March, cavallers i poetes al castell d'Eramprunyà, Gavà, Secció d'Història Local del Museu de Gavà, 1998.
 • Marchand, James W. (1979), «Acyrologia as a Rhetorical Device and a Mode of Throught in the Poems of Ausias March», en Estudis de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Actes del Primer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba), pàgs. 181-194.
 • Marfany, Marta (2007), «D'Ausiàs March a Bernat Hug de Rocabertí: Antoni Vallmanya i el cànon poètic de mitjan segle XV», Llengua & Literatura, 18, pàgs. 45-73.
 • Margalef, M. Rosa (1987), «Vigència inexhaurible d'Ausiàs March: March cantat per Raimon», L'Espill, 23-24, pàgs. 61-81.
 • Margarit, Mònica (1987), «Una isagoge para Ausiàs March. Notas para la lectura del poema I», Scriptura (Depto. de Lit. Esp. de la Universitat de Lleida), 3, pàgs. 24-47.
 • Martí Grajales, Francisco (1927), Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pàgs. 286-289.
 • Martin, Georges, i Marie-Claire Zimmermann (eds.) (2000), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Seminaire d'Études Médiévales Hispaniques de l'Université de Paris 13 (Annexes des Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 14).
 • Martín, Llúcia (1993), «Una aproximació a l'anàlisi de les comparacions extretes dels bestiaris en els poetes del XIV i XV catalans», en Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991), 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitats d'Alacant, de València i Jaume I (Biblioteca Abat Oliba, 124), pàgs. 245-256.
 • —— (1996), La tradició animalística en la literatura catalana medieval, Alacant, Diputació Provincial d'Alacant / Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 • —— (1997), «"Car no és pus que apetit brutal". L'amor, el pecat i l'animologia poètica en l'obra d'Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 221-243.
 • —— (1998-99), «Ausiàs March. El poeta i les imàtgens relacionades amb la naturalesa de l'amor hereos», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 115-122.
 • —— (2007), «La tradició poètica i moralitzant del cèrvol. La poesia 89 de March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 54 (=Homenatge a Joseph Gulsoy, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 73-105.
 • —— (2013), «Alguns comentaristes ausiasmarquians. Aproximació a l'estudi de la crítica sobre Ausiàs March en el XIX», Catalan Review, 27, pàgs. 69-86.
 • —— (2014), «Lecturas divergentes y correcciones de copistas en los manuscritos F y N de las poesías de Ausiàs March», en Cesc Esteve (ed.), El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMyR, Publicaciones de la Universidad de Salamanca, pàgs. 731-747.
 • —— (2017), «La poesia 42 d'Ausiàs March. El lèxic d'un maldit», Estudis Filològics en Homenatge al professor Jordi Colomina, Alacant, Editorial Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, pàgs. 107-119.
 • —— (2019), «Variants i lectures de la poesia 92 d'Ausiàs March, primer Cant de Mort», Pragmática y metodologías para el estudio de la poesía medieval, Alicante, Universitat d'Alacant, pàgs. 89-100.
 • —— (2020a), «"Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta”: Fuentes impresas y tradición manuscrita de una poesía de Ausiàs March sobre la muerte», Revista de Poética Medieval, 34, pàgs. 229-249.
 • —— (2020b), «Identidad y delimitación textual del poema 29 de Ausiàs March», Estudios Románicos, 29, pàgs. 319-330.
 • —— (2020c), «La tradición textual de la poesía "Alt e amor d'on gran desig s'engendra" de Ausiàs March», Cultura Neolatina, 80, pàgs. 223-244.
 • —— i M. A. Sequero (2019), «Els Cants de mort: textos i contextos», Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, vol. II, coordinació d'Isabella Tomassetti, San Millán de la Cogolla, Cilengua, pàgs. 1167-1178.
 • Martines, Josep (2009), «L'expressió de l'abstracció i estudi de les traduccions: les poesies d'Ausiàs March i la traducción espanyola de Baltasar de Romaní», Estudis Romànics, 31, pàgs. 105-139.
 • Martines, Vicent (1997a), «L'espai, dimensió poètica de contacte entre el dolce stil novo i la poesia catalana del segle XV», en XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 Maggio 1990), 5, Carlo Delfino Editore, pàgs. 760-775.
 • —— (1997b), «La recepció d'Ausiàs Marc. Assaig d'actualització bibliogràfica d'ençà de 1985», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 117-143.
 • —— (1998-99), «"Sia cascú per ben oir attent" (XXXV, I): De les claus d'un volum d'estudis amb imàtgens», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 6-14.
 • —— (2000), «La obra de Ausiàs March en el contexto de la lírica románica medieval», en Enrique Nogueras Valdivieso i Lourdes Sánchez Rodrigo (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 43-65.
 • —— (2005), «Clàssics valencians multilingües: Ausiàs March traduït», en R. Archer, V. Astvaldsson, S. Boyd, M. Thompson, A. de Miguel Canuto (eds.), Antes y después del Quijote en el cincuentenario de la Asociación de Hispanistas de la Gran Bretaña e Irlanda, València, Biblioteca Valenciana, pàgs. 641-655. [CD-ROM.]
 • —— (2010), «Ausiàs March i les traduccions», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 327-348.
 • Martínez Aloy de Requena, Carmen (1944), «La influencia afectiva de Isabel y Juana, mujeres de Ausias March en su obra poética», Mediterréneo, 2, pàgs. 216-227.
 • Martínez Romero, Tomàs (1997), «"Dolor e por són bastans per offendre": de vicis i virtuts en el poema LVII de March», en Rafael Alemany (ed.) (1997), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 245-264.
 • —— (1998a), «Materials senequians en autors medievals II: Ausiàs March», en el seu Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l'època medieval, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 199-243.
 • —— (1998b), «Variacions sobre el tema "Corella i els contemporanis valencians"», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, pàgs. 45-66.
 • —— (2001), «Joan Roís de Corella interpretat des d'Ausiàs March», Cultura Neolatina, 61: 1-1, pàgs. 159-194.
 • Martos, Josep Lluís (1996a), «El jo literario de Ausiàs March en el contexto de la tardor medieval catalana. La problemàtica de un referente ficcional verosímil», en José María Pozuelo Yvancos i Francisco Vicente Gómez (eds.), Mundos de Ficción (Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, Murcia, 21-24 noviembre, 1994), 2, Múrcia, Universidad de Murcia (Investigaciones Semióticas, 6), pàgs. 1037-1046.
 • —— (1996b), «El cant a la dama en tres poemes mar­quians», en Actes del Col·loqui Internacional «Paraula de dona» (26-29 d'abril de 1995), Tarra­gona, Univer­sitat Rovira i Virgili, 1996, pàgs. 220-233.
 • —— (1997a), «"En cor gentil Amor per Mort no passa": teoría amorosa y coherencia en los poemas sobre la muerte de la amada en Ausiàs March», en Andrew Beresford (ed.), "Quien hubiese tal ventura": Medieval Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Queen Mary and Westfield College, pàgs. 277-286.
 • —— (1997b), «Els fonaments arquitectònics del discurs poètic d'Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.) (1997), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 265-280.
 • —— (1997c), Cant, queixa i patiment: cap a una tipologia textual d'Ausiàs March, Alacant, Universitat d'Alacant (Biblioteca de Filologia Catalana, 4).
 • —— (1997d), «De sagetes i metalls sutzeus: l'al·legoria al poema LXXIX d'Ausiàs March», en Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pàgs. 1039-1047.
 • —— (1998a), «Símil y macroestructura sintáctica. Del soneto del Siglo de Oro a la cançó potrovadoresca de Ausiàs March», en Tomás Albaladejo, Emilio del Río y José Antonio Caballero (eds.), Quintiliano: historia y actualidad de la Retórica (14-8 noviembre de 1995), Logroño, Gobierno de la Rioja / Instituto de Estudios Riojanos / Ayuntamiento de Calahorra, pàgs. 569-672.
 • —— (1998b), «De llibres factitius i altres invents», A Sol Post. Revista Internacional de Llengua i Literatura, 4, pàgs. 163-167.
 • —— (1998-99), «L'estructura dels poemes d'Ausiàs March: un joc tripartit», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 123-132.
 • —— (2003), «Cuadernos y génesis del Cancionero O1 de Ausiàs March (Biblioteca Universitaria de Valencia Ms. 210)», en Jesús L. Serrano Reyes (ed.), Cancioneros en Baena, 2: Actas del II Congreso Internacional 'Cancionero de Baena'. In memoriam Manuel Alvar, Baena, Ayuntamiento de Baena, pàgs. 129-142.
 • —— (2005), «La restauración de las obras de Ausiàs March: los cancioneros impresos del siglo XVI», en Andrea Baldissera i Giuseppe Mazzocchi (eds.), I canzonieri di Lucrecia - Los cancioneros de Lucrecia, Pàdua, Unipress, pàgs. 409-426.
 • —— (2009), «La duplicació de poemes en el cançoner G d'Ausiàs March i el copista G2b», Cancionero General, 7, pàgs. 35-69.
 • —— (2010a), «La gènesi del Cançoner G d'Ausiàs March. Les mans dels copistes de G2 i G4», en José Manuel Fradejas Rueda, Déborah Dietrick Smithbauer, Demetrio Martín Sanz, María Jesús Díez Garretas (eds.), Actas del XIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond, II. Valladolid: Universidad de Valladolid, pàgs. 1349-1359.
 • —— (2010b), «La cosmovisión medieval en March y en Corella: "la que fexuga jau" y "la tremuntana ferma"», Revista de Filología Románica, 27, pàgs. 101-130.
 • —— (2010c), «"Tot entenent amador mi entengua": la transmissió textual del poema 87 en el cançoner G d'Ausiàs March», Catalan Review, 24, pàgs. 59-77.
 • —— (2010d), «March en Corella: asimilación, perspectiva e innovación en la Tragedia de Caldesa», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 86, pàgs. 17-45.
 • —— (2011a), «La copia completa y la restauración parcial: los cancioneros impresos de Ausiàs March en los manuscritos», en Josep Lluís Martos Sánchez (ed.), Del impreso al manuscrito en los cancioneros, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, pàgs. 13-45.
 • —— (2011b), «Hacia un canon de transmisión textual del cancionero medieval: del impreso al manuscrito», en Del impreso al manuscrito en los cancioneros, Josep Lluís Martos (coord. y ed.), Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, pàgs. 207-212.
 • —— (2012), «Josep Maria Torres Belda i la còpia vuitcentista del Cançoner de Saragossa», en Miscel·lània Albert Hauf, 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 125-152 ("Estudis de Llengua i Literatura Catalanes", 64).
 • —— (2013a), «Estructura codicológica y problemas de transmisión del cancionero C de Ausiàs March (Real Biblioteca, El Escorial, L-III-26)», eHumanista, 25, pàgs. 156-178.
 • —— (2013b), «Stemmata codicum i filologia material: eines i mètodes per a la fixació textual de la poesia de cançoner», eHumanista/Ivitra, 4, pàgs. 383-393.
 • —— (2014a), «Ausiàs March en Italia: variantes y contextos de un codex descriptus», Revista de Poética Medieval, 28, pàgs. 265-294.
 • —— (2014b), «El Cançoner G² d'Ausiàs March i l'edició de Baltasar de Romaní», Estudis Romànics, 36, pàgs. 273-301.
 • —— (2014c), «La variante de traductor», en La poesía en la imprenta antigua, Alacant, Universitat d'Alacant, pàgs. 105-117.
 • —— (2014d), «Còpies manuscrites d'impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d'Onofre Soler i Rubio», Caplletra, 56, pàgs. 9-41.
 • —— (2014e), «Hacia un canon de transmisión de la poesia antigua», en Josep Lluís Martos (ed.), La poesía en la imprenta antigua, Alacant, Universitat d'Alacant, pàgs. 11-12.
 • —— (2015), «De la filología material a los textos y sus variantes: el proceso de copia del cancionero B de Ausiàs March», Cultura Neolatina, 74 (1-2), pàgs. 119-142.
 • —— (2017a), «La estructura codicológica del cancionero B de Ausiàs March», en Virginie Dumanoir (ed.), De lagrymas fasiendo tinta… Collection de la Casa de Velázquez (162), Madrid, pàgs. 153-164.
 • —— (2017b), «Decisiones ecdóticas ante la reescritura de la poesía», en Josep Lluís Martos (ed.), Variación y testimonio único. La reescritura de la poesía, Alacant, Universitat d'Alacant, pàgs. 9-11.
 • —— (2019), «Antígraf i testimonis de l'editio princeps d'Ausiàs March: notes per a un stemma codicum», eHumanista/Ivitra, 15, pàgs. 77-88.
 • —— (2020), «Fuentes poéticas impresas: de la bibliografía material a la filología», Revista de Poética Medieval, 34, pàgs. 13-23.
 • —— i Natalia A. Mangas, eds. (2019), Pragmática y metodologías para el estudio de la poesia medieval, Alacant, Universitat d'Alacant.
 • Masoliver, Juan Ramón (1978), «Tocar de oído cuando hay pentagrama», La Vanguardia (7 de setembre).
 • Masoliver Ródenas, Joaquín (1959), «Ausiàs March, olvidado poeta de la soledad», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March», pàgs. 75-90.
 • —— (1976), «Pròleg» a Ausiàs March, Antologia poètica, Barcelona, Los Libros de la Frontera.
 • Massó i Torrents, Jaume (1896), Manuscrits catalans de la Biblioteca Nacional de Madrid. Notíces per un catàleg raonat, Barcelona, L'Avenç. [Vegeu les pàgs. 7-37 per al ms. D de les poesies de March, i les pàgs. 38-52 per a l'E.]
 • —— (1901), «Manuscrits de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès», Revista de Bibliografia Catalana. Catalunya-Balears-Rosselló-València, 1, pàgs. 12-67 i 154-226. [N'hi ha un tiratge independent: Catàleg dels manuscrits, presentació d'E. Moliné y Brasés, Barcelona, L'Avenç, 1902 (Biblioteca del «Ateneo Barcelonés»); per al ms. M de les poesies de Narch, vegeu les pàgs. 1-56.]
 • —— (1906), «Manuscrits catalans de València», Revista de Bibliografia Catalana. Catalunya-Balears-Rosselló-València, 6, pàgs. 145-269.
 • —— (1913-14), «Bibliografía dels antics poetes catalans», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 5, pàgs. 3-276. [N'hi ha un tiratge independent: Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1914.]
 • —— (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana. La poesia, I, Barcelona, Alpha. [Per als manuscrits amb composicions de March, vegeu les pàgs. 14-20.]
 • Massó i Torrents, Jaume, i Jordi Rubió i Balaguer (1914), «Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 1, pàgs. 49-121.
 • Mateu Llopis, Felipe (1960), «Florines y timbres durante Alfonso V y Ausias March», Anales del Centro de Cultura Valenciana, 28, pàgs. 179-225.
 • Matoses, Rafael, i Salvador Vendrell (1997), Ausiàs March, el poeta i el seu temps, València, Bromera.
 • McNerney, Kalthleen (1979), «Ausiàs March and Juan Boscan», en Estudis de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Actes del Primer Col·loqui Internacional d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 15), pàgs. 195-208.
 • —— (1981), «Ausiàs March y Lope de Vega», en Manuel Criado de Val (ed.), Lope de Vega y los orígenes del teatro. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega, Madrid, Patronato Arcipreste de Hita, pàgs. 62-72.
 • —— (1982), The influence of A. March in Early Goldey Age Poetry, Amsterdam, Rodopi (Biblioteca Hispanoamericana y Española en Amsterdam, 3).
 • —— (1983), Tirant lo Blanc Revisited: A Critical Study, Michigan, Michigan Consortium for Medieval and Early Modern Studies (Medieval and Renaissance Monograph Series, 4). [Per a l'ús de versos marquians en el Tirant lo Blanc, vegeu pàgs. 75-82.]
 • Mendia, Lia (1988), «Dal cor al gest: cuore e corpo nella lirica catalana dai trovatori ad Ausiàs March», en Francesco Bruni (ed.), Capitoli per una storia del cuore, Palermo, Sellerio Editore, pàgs. 161-180 i 279-283.
 • Menéndez Pelayo, Marcelino (1883), «Primeras manifestaciones del platonismo erótico: Ausías March», en la seua Historia de las ideas estéticas en España, 1: Hasta finales del siglo XV, Madrid, Imprenta de A. Pérez Dubrull (Escritores Castellanos, Críticos, 8), pàgs. 432-441. [Reed. en Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, 1: Historia de las ideas estéticas en Espanya, 1. Hasta fines del siglo XV, ed. d'Enrique Sánchez Reyes, Madrid/Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Aldus, 1945, pàgs. 253-267.]
 • —— (1908), Antología de poetas líricos castellanos, 13, Madrid, Perlada Paez, pàgs. 289-305. [Reed. en Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, 26: Antología de poetas líricos castellanos, 10, ed. d'Enrique Sánchez Reyes, Madrid/Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Aldus, 1945, pàgs. 253-267.]
 • —— (1941), «La poesía mística en España», en Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo, 7: Estudios y discursos de crítica histórica y literaria (Humanistas, lírica, teatro anterior a Lope), 2, ed. d'Enrique Sánchez Reyes, Santander, Consejo Superior de Investigaciones Científicas / Aldus, pàgs. 69-110. [Correspon al «Discurso de ingreso de Menéndez Pelayo en la Real Academia Española. Año 1881.» Per a Ausiàs March, vegeu pàgs. 87-89.]
 • Mérida, Rafael M. (1998-99), «Ausiàs March, matèria de poètica i de debat (de Santillana a Lope de Vega)», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 211-215.
 • Mesalles i Naranjo, Helena (1989), «Ausiàs March: un poeta modern», Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura, pàgs. 37-38.
 • Meseguer, Lluís (1984a), «De l'amor a la mort. Per a la lectura d'un poema d'Ausiàs March», en Miscel·lània de textos en homenatge a les Normes de Castelló, Castelló de la Plana, Diputació de Castelló / Col·legi Universitari de Castelló, pàgs. 49-53.
 • —— (1984b), «Amor (per a la lectura d'un poema d'Ausiàs March)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Suplemento Literario, 4, pàgs. 1-8.
 • —— (1997), «Ausiàs March a la ciutat (Nota sobre erudició i poesia sobre Ausiàs March a Castelló de la Plana)», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 57-64.
 • —— (2003), «Sobre les musicacions populars de poesia (March segons Raimon)», en Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història, II, Barcelona, Universitat de Barcelona (Col·lecció Homenatges, 19), pàgs. 705-719.
 • Mètode (1997) = Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16 (Monogràfic Ausiàs March, tradició i modernitat), pàgs. 13-27.
 • Micó, José Maria (2013), «Translating Medieval Catalan Poetry Today: Jordi de Sant Jordi and Ausiàs March», Translation Review, 87, pàgs. 1, 18-29.
 • Milà i Fontanals, Manuel (1865), «Resenya histórica i crítica dels antichs poetes catalans», en Jochs Florals de Barcelona, Barcelona. [Reed. en les seues Obres completes, 3: Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña, Barcelona, Imprenta Barcelonesa.]
 • —— (1890), «Ausiàs March», en les seues Obres completes, 3: Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña, Barcelona, Imprenta Barcelonesa, pàgs. 176-186.
 • Millet, Víctor (1988), «L'orgull del poeta: Ausiàs March entre la seva vida i la seva obra», Lletra de canvi, 9, pàgs. 7-10.
 • Mira, Eduard (2010), «Ausiàs March i la geopolítica del seu temps», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia: Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 87-100.
 • Miralles, Carles (1997), «Sobre les comparacions marines en la poesia d'Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 281-296.
 • —— (1998-99), «Sobre les comparacions marines en la poesia d'Ausiàs March», Revista de Lenguas y Literatura Catalana, Gallega y Vasca, 6, pàgs. 101-112.
 • Miró i Baldrich, Ramon (1983), «Escolis a Ferran de Cardona d'en Jaume Torres. Ferran Folch de Cardona i Ausiàs March», El Pregoner d'Urgell, 96, pàgs. 6-8; 97, pàgs. 6-7.
 • Molas, Joaquim (1964), «Nota sobre Carles Riba i els nostres clàssics», en Homenatge a Carles Riba 1893-1959, Igualada, Cercle de Cultura Torras i Bages, pàgs. 37-44.
 • —— (1978), «Introducció» a Ausiàs March, Obra poètica / Obra poética, selecció i traducció de Pere Gimferrer, Madrid, Alfaguara (Clásicos Alfaguara, 7-8), pàgs. I-LXVII.
 • Molho, Maurice (1944-45), «Note zur Auziàs March», Poesia, 11. [Edició facsímil: Barcelona, Aymà, 1976.]
 • Montoliu, Manuel de ([1942]), El alma de España y sus reflejos en la literatura del Siglo de Oro, Barcelona, Editorial Cervantes. [Inclou els apartats «Ausias March», pàgs. 401-413, i «Influencia de Ausias March en el pensamiento español», pàgs. 413-414.]
 • —— (1928), «La herencia de Ausiàs March», El Debate (18 i 22 de novembre). [Reed.: La Prensa (29 de març de 1936).]
 • —— (1959), Ausiàs March, Barcelona, Alpha (Grans Personalitats de la Literatura Catalana, VI).
 • Morel-Fatio, Alfred (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais, París, Imprimerie Nationale. [Vegeu núm. 595, pàg. 198, per al ms. A de les poesies de March, i núm. 684, pàgs. 361-64, per al ms. B.]
 • Moya Plana, Lluís (1959), «Ausias March "lo ple de seny"», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March», pàgs. 57-71.
 • Müller, Isabel (2009), «Creixent saber, l’ignorança·s desperta. Ausiàs Marchs Cant CXIII und die Grenzen des menschlichen Wissens», Zeitschrift für Katalanistik, 22, pàgs. 225-248.
 • Murgades, Josep (2021), «Ocurrències de contrafisió en Ausiàs March», en Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, II, Barcelona, Universitat de Barcelona, Editorial Barcino, pàgs. 39-50.
 • Nadal, Josep M., i Modest Prats (1996), «Ausiàs March», en la seua Història de la llengua catalana, II: El segle XV, Barcelona, Edicions 62 (Col·lecció d'Estudis i Documents, 34), pàgs. 280-89.
 • Nadal Pascual, Celia (2020), «El pensament sincrònic en l'obra d'Ausiàs March», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (eds.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs 53-75.
 • Navarro i Tomàs, Alexandre (1997), «De com vaig descobrir Ausiàs March», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 73-77.
 • Neumeister, Sebastian (1998), «Amor und Fortuna bei Ausiàs March (Lied XXIV)», en Dietrich Briesemeister i Axel Scheinberger (eds.), Ex nobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag, Berlín, Domus Editoria Europaea, pàgs. 133-142.
 • Navarro i Borràs, Enric (1934), «Pròleg» a Poesies d'Ausiàs March, València, L'Estel (Sèrie Popular de Clàssics Valencians), pàgs. 7-18.
 • Nicolau d'Olwer, Lluís (1918), «Nota biogràfica», en Ausiàs March, Poesies, selecció de Joan Estelrich, Barcelona, R. Duran y Alsina (Minerva, Col·lecció de Literatures Modernes, 5). [2a ed.: Mèxic, D. F., Edicions de la Biblioteca Catalana (Clàssics Catalans, 3), 1946, pàgs. XIII-XV.]
 • Nogueras Valdivieso, Enrique, i Lourdes Sánchez Rodrigo (1994), «Les versions recents del Cant espiritual d'Ausiàs March. Notes sobre la traducció de la poesia medieval romànica)», Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza, 37, pàgs. 175-184.
 • ——, i —— (1999), «Notas sobre la traducción de la poesía románica medieval: cuatro siglos de Ausiàs March», en Juan Paredes i Eva Muñoz Raya (eds.), Traducir la Edad Media. La traducción en la literatura medieval románica, Granada, Universidad de Granada (Monográfica. Crítica Literaria), pàgs. 167-206.
 • ——, i —— (2000), «Ausiàs March en el Siglo de Oro. La interpretación de Jorge de Montemayor», en Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 87-119.
 • Olivar, Marçal (1925), «Sobre Auziàs March i Jordi de Sant Jordi», La Paraula Cristiana, 1, pàgs. 474-480. [Reed. en el seu Obra dispersa. Llibre en homentage en seu 90è aniversari, a cura de Francesc Fontbona i Amadeu-J. Soberanas, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 1991, pàgs. 59-63.]
 • Ortí Ramos, Innocenci (1997), «Ausiàs March: un personatge masmediàtic?», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 129-132.
 • Osório, Jorge (2003), «Luís de Camões e Ausias March», Península. Revista de Estudios Ibéricos, 0, pàgs. 171-183.
 • Pagès, Amédée (1888a), «Documents inédits relatifs à la vie d'Auzias March», Romania, 17, pàgs. 186-206. [Reed., amb correccions: Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16: 3 (1935), pàgs. 125-143.]
 • —— (1888b), «Notice sur la vie et les travaux de Joseph Tastu», Revue des Langues Romanes, 32, pàgs. 57-76 i 127-145. [En la pàg. 135 es dóna notícia de treballs inèdits de Tastu sobre March.]
 • —— (1901), «Documents relatifs à Pere March et à Auzias March», Revista de Bibliografia Catalana, 1-2, pàgs. 129-153.
 • —— (1907), «Étude sur la chronologie des poesies de Auzias March», Romania, 36, pàgs. 203-223.
 • —— (1908), «Observations sur l'utilité d'une édition critique d'Auzias March pour l'étude de la langue et de l'orthographe catalanes», en Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Barcelona, Estampa d'en Joaquim Horta, pàgs. 519-521.
 • —— (1912a), Auzias March et ses prédécesseurs: Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux XIVè et XVè siècles, París, Champion (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 194). [Reed.: Ginebra, Slatkine Reprints, 1974. [Traducció catalana de Víctor Gómez: Ausiàs March i els seus predecessors, València, Edicions Alfons el Magnànim, IVEI (Col·lecció Politècnica, 41), 1990.]
 • —— (1912b), Introducció a l'edició crítica de les obres d'Auzies March, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans.
 • —— (1925), Commentaire des poésies d'Auzias March, París, Champion (Bibliotèque de l'École des Hautes Etudes, 247).
 • —— (1934), «Une temptative d'expropiation litéraire», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 15, pàgs. 276-281. [Reed.: Bulletin Hispanique, 36 (1934), pàgs. 426-431.]
 • —— (1935a), «Sur un vers d'Auzias March et un passage du Curial e Güelfa», Romania, 61, pàgs. 85-90.
 • —— (1935b), «Documents relatifs à la vie d'Auzias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16: 3, pàgs. 124-143. [Tiratge independent: Castelló de la Plana, Societat Castellonenca de Cultura, 1935.]
 • —— (1936a), «Les deux Auzias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16, pàgs. 338-353. [Reed.: Bulletin Hispanique, 38 (1936), pàgs. 5-18.]
 • —— (1936b), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle à la fin du XVe, Toulouse, Privat.
 • —— (1936c), «La "Table de Prusse" et l'ordre teutonique dans l'ancienne littérature catalane», Romania, 62, pàgs. 242-245.
 • —— (1948), «Les origines paternelles d'Auzias March d'après de nouveaux documents», Bulletin Hispanique, 50, pàgs. 313-332.
 • Palau i Fabre, Josep (1956), «Ausias March, poète féroce», Les Lettres Nouvelles, 35 (març), pàgs. 382-386.
 • —— (1969), «La mandíbula d'Ausiàs March», El Pont. [Reed. en el seu Quaderns de l'Alquimista, Barcelona, Pòrtic (Col·lecció Cristalls, 7), 1976, pàgs. 113-117.]
 • —— (1997), «El centenari d'Ausiàs March», en Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixe­ment» (23-5-1997), pàgs. III-IV.
 • Palazón Loustaunau, Alicia (1998), «L'entorn literari d'Ausias March», Ausiàs March estudis, II, València, Xavier Boronat Editor, pàgs. 11-26.
 • Palomero, Josep (1985), Guia didàctica d'Ausiàs March i els altres poetes (XV-XVI) musicats per Raimon, València, Generalitat Valenciana. [Reed.: Barcelona, Laertes (Lectures i itineraris, 12), 1990.]
 • —— (1997), «L'Ausiàs March de Raimon», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 87-98.
 • Panunzio, Saverio (1980), «Una cançó emblemàtica d'Ausiàs March: Així com cell que desija vianda i el contrast entre "cors" i "enteniment"», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 1 (=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 197-220. [Reed. en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 1, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 5), 1982, pàgs. 113-126.]
 • —— (1983), «Realisme i didactisme en les comparacions d'Ausiàs March pròpies del Bestiari», en Actes del Sisé Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 31), pàgs. 397-409.
 • Paredes, Juan (2000), «Ausiàs March y las literaturas románicas medievales», en Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 7-25.
 • Parramon i Blasco, Jordi (1989), «Dos anònims relacionats amb Bernat de Fenollar», en Antoni Ferrando i Albert G. Hauf (eds.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura, I, Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 78), pàgs. 77-83.
 • Paz y Melia, Antonio (1901), «Noticias para la vida de Ausias March», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1, pàgs. 369-374.
 • Pedrell, Felip (1907), «Dos músichs cinchcentistes catalans cantors d'Auzias March», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 1, pàgs. 408-413.
 • —— (1909), Catàlech de la Biblioteca musical de la Diputació de Barcelona ab notes històriques, biogràfiques y crítiques, transcripcions en notació moderna dels principals motius musicals y facsímils dels documents més importants pera la bibliografía espanyola, II, Barcelona, Palau de la Diputació.
 • Perles Martí, Felip G. (1978), «Pròleg genealògic», en Josep Ramon Costa i Sarió, Ausiàs March i el seu «Cant Espiritual». Assaig d'aproximació, introducció de Josep Piera, Gandia, Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell.
 • —— (1990), «Los Aureos: March, Martorell, Corella», Anales de la Real Academia de Cultura Valenciana, 66, pàgs. 179-195.
 • Pérez Montaner, Jaume (1997), «Vicent Andrés Estellés a l'ombra d'Ausiàs March», Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixe­ment» (23-5-1997), pàgs. XXII-XXVI.
 • Pers y Ramona, Magin (1857), «[Aussias March]», en la seua Historia de la lengua y de la literatura catalana, desde su origen hasta nuestros días, Barcelona, Imprenta de José Tauló, pàgs. 128-132.
 • Peyton, Myron A. (1957), «Auzias March as Transmitter of Dante Heritage in Spain», Italica, 34, pàgs. 83-91.
 • Piera, Emili (1997), «De com el cavaller Ausiàs aparegué en les nostres vides», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 69-72.
 • Piera, Josep (1974), «Una nueva versión de Ausiàs March», Ínsula, 329, pàgs. 83-91.
 • —— (1978), «Introducció a la influència d'Ausias March en la poesia actual», en Josep Ramon Costa i Sarió (1978), Ausiàs March i el seu «Cant Espiritual». Assaig d'aproximació, introducció de Josep Piera, pròleg de Felip G. Perles Martí, Gandia, Publicacions de l'Institut Duc Reial Alfons el Vell, pàgs. 7-21.
 • —— (1997a), «Per la pervivència de la paraula dels poetes», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 111-14.
 • —— (1997b), «Tot celebrant Ausiàs Marc», Avui (18 d'abril), pàg. 18.
 • —— (1997c), «Ausiàs Marc: homenatge», Avui (20 de setembre), pàg. 17.
 • —— (2001), Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, Barcelona, Edicions 62 (El Balancí).
 • Pijoan, Josep (1930), «Ausiàs March l'any 1444 era a Nàpols», Revista de Bibliografia Catalana, 3: 6, pàgs. 39-44.
 • Pinell i Pons, Jordi (1983), «Cor salvatge, dels trobadors a Ausiàs March, d'Ausiàs March a Carles Riba», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 6 (=Miscel·lània Pere Bohigas, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 225-259.
 • —— (1989), «De l'art a l'ús: la poesia catalana en tensió a la conquesta d'una llengua pròpia: del dezir dels trobadors al pla català», en Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8: Àrea 7. Història de la llengua, València, Institut de Filologia Valenciana, pàgs. 687-692.
 • Pinto, Raffaele (1997), «Fuentes médicas de Ausiàs March: una imagen de licantropia», en Marie-Madeleine Fragonard i Caridad Martínez (eds.), Transfert de themes, transfert de textes. Mythes, légendes et langues entre Catalogne et Languedoc, Barcelona, PPU, pàgs. 87-94.
 • —— (2020), «March: il dialogo con Dante», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (eds.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 77-107.
 • Piquer, Adolf (1997a), «Retòrica i discursitivitat en Ausiàs March», Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23-5-1997), pàgs. XXXIV-XXXVII.
 • —— (1997b), «Ausiàs March en un context diferent», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 53-56.
 • —— (1998-99), «Els mecanismes expressius d'Ausiàs March», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 133-140.
 • Plavskin, Z. I. (1986), [La literatura d'Espanya als segles IX-XV], Moscou, Escola Superior. [El capítol II es dedica a Ausiàs March i a altres poetes en llengua catalana del s. XV.]
 • Polit, Carlos E. (1991), «Constancia e incertidumbre en el poema XLVI de Ausiàs March», en Homenatge a Josep Roca-Pons. Estudis de Llengua i Literatura, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat / Universitat d'Indiana, pàgs. 223-230.
 • Pons, Josep-Sebastià (1933), «Note sur la Canción IV de Garcilaso de la Vega», Bulletin of Hispanic Studies, 35, pàgs. 168-171.
 • Poveda Clement, Vicent Ramon (2012a), «Trets filològics d'una edició crítica: Ausiàs Marchi Pere Bohigas», en Estudios de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval: 25 años de la AHLM, coord. por Antonia Martínez Pérez, Ana Luisa Baquero Escudero, 2012, pàgs. 781-789.
 • —— (2012b), «Amadeu Pagès i Ausiàs March: revisió del límits d'una edició crítica a través dels cançoners G2 i G4», en Estudios sobre el Cancionero General (Valencia, 1511): poesía, manuscrito e imprenta, coord. por Marta Haro Cortés, Rafael Beltrán Llavador, José Luis Canet Vallés, Héctor Hernández Gassó, 2012, pàgs. 155-170.
 • —— (2013), La tradició textual de l'editio princeps d'Ausiàs March, tesi doctoral presentada a la Universitat d'Alacant, 2013.
 • —— (2014), «Els límits dels stemmata codicum de les poesies d'Ausiàs March», eHumanista/IVITRA 6, pàgs. 12-31.
 • —— (2015), «La font de l’editio princeps d'Ausiàs March», CIM. Revista de cancioneros impresos y manuscritos, 4, pàgs. 78-109. http://www.cancioneros.org/rcim/tabla_contenidos.aspx
 • Prats, Modest (1998), Sobre el Cant espiritual d'Ausiàs March, Barcelona, Fundació Joan Maragall / Editorial Claret.
 • Pujadó, Miquel (1989), «Raimon canta Ausiàs March: una guia d'audició», Serra d'Or, 357, pàgs. 66-67.
 • Pujol, Josep (1988-89), «Els versos estramps a la lírica catalana medieval», Llengua & Literatura, 3, pàgs. 41-87.
 • —— (1991), «L'esperiment molt perillós i la vida moral de l'amant tímid. A propòsit del poema LIX d'Ausiàs March», Serra d'Or, 337, pàgs. 56-59. [Reed., amb modificacions: «Ausiàs March i la timidesa de l'enamorat: una lectura del poema LIX», en Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures e interpretacions, 1, Barcelona, Columna, 1994, pàgs. 101-116.]
 • —— (1994), «Ausiàs March i la timidesa de l'enamorat: una lectura del poema LIX», en Narcís Garolera (ed.), Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, 1, Barcelona, Columna, pàgs. 101-116.
 • —— (1997a), «Ausiàs March: una retòrica de la veritat», Avui. Suplement «Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixement» (23 de maig), pàgs. V-VII.
 • —— (1997b), «Amor i desmemòria. Notes per a la interpretació del poema X d'Ausiàs March», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 297-320.
 • —— (2017), «El vici de 'sobrelaus' i un lloc d'Ausiàs March (LXXII, 1-8)», Revista valenciana de filologia, 1, pàgs. 95-119.
 • —— (2018), «La voce di Ausiàs March nella cultura catalana del primo Quattrocento: contesti culturali e modelli letterari», en Benedetta Aldinucci i Cèlia Nadal Pasqual (eds.), Ausiàs March e il canone europeo, Alessandria, Edizioni dell'Orso, pàgs. 59-90.
 • Quadrado, Josep Maria (1841), «Ausiàs March», Revista de Madrid, 3a sèrie, 1, pàgs. 509-532. [Reeds.: Museo Balear, 4 (28-febrer-1875), pàgs. 96-106; 5 (15-març-1875), pàgs. 128-136; 6 (31-març-1875), pàgs. 160-167; 7 (15-abril-1875), pàgs. 192-205; 8 (30-abril-1875), pàgs. 225-233; en Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Barcelona, 1892; en Amédée Pagès, Auzias March et ses predecesseurs; en Pere Bohigas 1959; en Josep Maria Quadrado, Assaigs literaris, a cura d'Antònia Tayadella, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 89-146.]
 • Radatz, Hans-Ingo (1994), «Ausiàs March: Gedanken anläblich der erstmaligen Übertragung des groben valencianischen Klassikers ins Deutsche (ein Werkstattbericht)», en Axel Schünberger i Klaus Zimmermann (eds.), De orbis Hispani linguis litteris historia moribus. Festschrift für Dietrich Briesemeister zum 60. Geburtstag, 1, Frankfurt del Main, Domus Editoria Europaea, pàgs. 373-404.
 • Rafel, Joaquim, i Arthur Terry (1977), Introducción a la lengua y a la literatura catalana, amb un apèndix bibliogràfic d'Albert Hauf i Enric Sullà, Barcelona, Ariel (Letras e ideas: Instrumenta, 11), pàgs. 125-132.
 • Ramírez i Molas, Pere (1970a), La poesia d'Ausiàs March: anàlisi textual, cronologia, elements filosòfics, Basilea, Privatdruk der J. R. Geigy A. G.
 • ——, «Utilitat de la traducció llatina de Vicent Mariner per a la interpretació textual d'Ausiàs March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 44, pàgs. 273-301.
 • —— (1979), «La poesia espiritual tardana d'Ausiàs March», Iberorromània, 9, pàgs. 23-40.
 • —— (1980), «El problemàtic cant 128 d'Ausiàs March i la tradició manuscrita», Estudis Universitaris Catalans, 24 (=Estudis de Llengua i Literatura Catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 497-512.
 • —— (1981), «Un manuscrit inèdit d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 2 (=Homenatge a Josep M. Casacuberta, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 217-240. [Sobre el ms. C (Escorial) de les poesies de March.]
 • —— (1984), «El decasíl·lab d'Ausiàs March i la recepció de l'endecasílabo petrarquista», Versants, 7, pàgs. 67-88.
 • —— (1997), «Ausiàs March: el saber del sentiment», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 321-341.
 • Ramon, Ramon (1997), «Ausiàs, fill dels March», Mètode. Revista de difusió de la investigació de la Universitat de València, 16, pàgs. 24-25.
 • Recasens, Lluís et al. (2009), Sis poetes de la Cort d'Anfons el Magnànim, Jaume Torró (ed.), Barcelona, Barcino («Els Nostres Clàssics»).
 • Redón i Díaz, Maria Àngels (1997), Ausiàs March, siscents aniversari, València, Lo Rat Penat (Quaderns de Divulgació, 10).
 • Redondo, Jordi (1996), «Hipòcrates líric a l'Humanisme català», Faventia, 18: 1, pàgs. 89-103.
 • Resa, Joan de (1929), Vocabulari valencià-castellà, ed. de Salvador Guinot, València, L'Estel.
 • Rhodes Primavera, Elisabet (1985), «Ausiàs March: imatges d'un llarg viatge», en Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Washington, D. C., 1984), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 157-173.
 • Rialc. Repertorio informatizzato dell'antica lirica catalana, a cura de Costanzo Di Girolamo, 1999-2000. http://www.rialc.unina.it.
 • Riba, Carles (1948), «Nota a una edició d'Ausias March», en Ausiàs March, Cants d'amor, Barcelona, Josep Janés Editor (Poesía del Mundo, 3), sense paginació.
 • Ribelles Comín, José (1929), «Ausias March», en José Ribelles Comín, Bibliografía de la lengua valenciana, 2: Siglo XVI, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, pàgs. 354-407.
 • Ribes, Purificació (1987), «Edició anglesa d'Ausiàs March», L'Espill, 25 (octubre), pàgs. 122-124.
 • Rico, Francisco (1982), «Lo viscahí qui·s troba·n Alemanya», en el seu Primera cuarentena y Tratado general de literatura, Barcelona, El Festín de Esopo, pàgs. 85-87. [Reed.: «Sylvae (XXI-XXV)», Estudis Universitaris Catalans, 34 (=Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a Ramon Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, 4) (1984), pàgs. 233-237.]
 • Riquer, Isabel de (1996-97), «La Mala Cansó provenzal, fuente del Maldit catalán», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 5, pàgs. 109-127.
 • Riquer, Martí de (1935a), «Polèmica literària: Ausiàs March, el cínic», Mirador, 7 (10 de gener), pàg. 6.
 • —— (1935b), «Els poetes petrarquistes a Catalunya», La Revista, 21 (gener-juny), pàgs. 53-55. [Reed. en els seus Comentaris crítics sobre clàssics catalans, Barcelona, La Revista, 1935 (Publicacions de La Revista, 130), pàgs. 7-17.]
 • —— (1936a), «El tema de la fortuna en Auziàs March», Quaderns de Poesia, 2: 6, pàgs. 22-27.
 • —— (1936b), «Auziàs March i el record del temps feliç en la dissort», Quadern de Poesia, 2: 8, pàgs. 87-89.
 • —— (1941a), «Influencia de Ausias March en la lírica castellana de la Edad de Oro», Revista Nacional de Educación, 8, pàgs. 49-74.
 • —— (1941b), «Relaciones entre la literatura renacentista castellana y la catalana en la Edad Media», Escorial. Revista de Cultura y Letras, 2, pàgs. 31-49.
 • —— (1944), «El "senhal" en los antiguos poetas catalanes», Revista de Bibliografía Nacional, 5, pàgs. 247-261.
 • —— (1946), Traducciones castellanas de Ausiàs March en la Edad de Oro, Barcelona, Instituto Español de Estudios Mediterráneos.
 • —— (1947), Resumen de literatura catalana, Barcelona, Seix-Barral (Estudio de Conocimientos Generales, 56).
 • —— (1951), «Poesie di March», en Dizzionario Letterario Bompiani, 5, Milano, Bompiani, pàgs. 654-655.
 • —— (1955a), «Alain Chartier y Ausiàs March», Revista de Filología Española, 39, pàgs. 336-338.
 • —— (1955b), «La lengua de los poetas catalanes medievales», en VII Congreso Internacional de Lingüística Romànica, Barcelona, Imp. F. Rodríguez, pàgs. 171-179.
 • —— (1960), «Alfonso el Magnanimo visto por sus poetas», en Estudios sobre Alfonso el Magnànimo con motivo del quinto centenario de su muerte, Barcelona, Universitat de Barcelona, pàgs. 3-24.
 • —— (1964), «Ausias March», en Martí de Riquer, Història de la literatura catalana. Part antiga, 2, Barcelona, Ariel, pàgs. 471-567.
 • —— (1972), «Ausias March», en la seua Literatura catalana medieval, Barcelona, Ajuntament de Barcelona: Delegació de Serveis de Cultura (Publicacions del Museu d'Història de la Ciutat, 25), pàgs. 88-94. [N'hi ha també versió espanyola.]
 • —— (1985-86), «El cavaller Bernat de Vilarig, amic d'Ausiàs March, lector de Bernat Metge i admirat per Joanot Martorell», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 40, pàgs. 205-226.
 • —— (1990), Aproximació al Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig, 8). [Per a l'ús de versos marquians en Joanot Martorell, vegeu pàgs. 186-187.]
 • ——, i Lola Badia (1986), «Les poesies de Ramon Boter i l'herència d'Ausiàs March», en Lola Badia i Josep Massot i Muntaner (eds.), Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 45), pàgs. 253-293.
 • Roca, Rafael (2019), «Josep Maria Quadrado: la recuperación de la memoria de Ausiàs March (1841)», eHumanista/IVITRA, 16, pàgs. 11-19.
 • —— (2020), «Sis poetes vuitcentistes admiradors d'Ausiàs March», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (eds.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 255-295.
 • Rodrigo Lizondo, Mateo (1981), «Sobre l'ascendència d'Ausiàs March», Revista Valenciana de Filología, 7: 4, pàgs. 351-372.
 • Rodríguez, Juan Carlos (2000), «Ausiàs March o la anomalía salvaje», en Lourdes Sánchez Rodrigo, i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada (Monográfica: Crítica Literaria), pàgs. 133-150.
 • Rolph, Wendy L. (1969), The function of the anecdotal comparison in the love poetry of Ausiàs March, tesi doctoral, University of Toronto.
 • —— (1971), «Conflit and Choice: the sea-storm in the poems of Ausiàs March», Hispanic Review, 39, pàgs. 69-75.
 • Romero Muñoz, Carlos (1979), «Re-imaginaciones de Ausias March», Rassegna Iberistica, 4, pàgs. 3-60.
 • Romeu i Figueras, Josep (1964), «Ausiàs March», en Literatura catalana antiga, IV: El segle XV (segona part), Barcelona, Barcino (Col·lecció Popular Barcino, 207), pàgs. 52-67.
 • —— (1984), «Situació del jo amorós en el cant XI d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 9 (=Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 119-138. [Reed. en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, 3, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 8), 1985, pàgs. 73-92.]
 • —— (1991), «Situació del jo amorós en el cant XI d'Ausiàs March», en el seu Quatre lectures de poesia medieval, Barcelona, La Magrana, pàgs. 57-78.
 • Rovira, José Carlos (1987), «Los poemas del amor de Lucrezia D'Alagno y Alfonso V de Aragón», Boletín de la Real Academia Española, 67, pàgs. 77-107.
 • —— (1991), «"Fahent camins duptosos per la mar" (A propòsit del topos de la navegació d'amor)», L'Aiguadolç, 15, pàgs. 7-22.
 • Rozas, Juan Manuel (1964), «Petrarca y Ausiàs March en los sonetos-pròlogo amorosos del Siglo de Oro», en Homenajes. Estudios de Filología Española, 1, Madrid, pàgs. 57-75.
 • Rubio Albarracín, Josep Enric (1993-94), «Les tres potències de l'ànima en la poesia d'Ausiàs March», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 44, pàgs. 143-168.
 • —— (1997), «El foll amor i l'amor foll», Abalorio. Revista de Creación, 24-25, pàgs. 37-40.
 • Rubió i Balaguer, Jordi (1948), «Concepte de la poesia en Auziàs March», en el seu De l'Edat mitjana al Renaixement. Figures literàries de Catalunya i València, Barcelona, Aymà (Guió d'Or, 6), pàgs. 44-49. [Reeds.: Barcelona, Teide, 1979 (Obras Básicas de Formación Cultural), pàgs. 37-42; i en Estudis de literatura catalana (=Obres de Jordi Rubió i Balaguer, 10), Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992 (Biblioteca Abat Oliba, 114), pàgs. 158-60.]
 • —— (1953), «Jordi de Sant Jordi; Ausiàs March», en Guillermo Díaz-Plaja (dir.), Historia general de las literaturas hispánicas, 3: Renacimiento y Barroco, Barcelona, Barna, pàgs. 807-818. [Versió catalana: Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984, pàgs. 324-342.]
 • —— (1959), «Sobre la cultura en la Corona de Aragón en la primera mitad del siglo XV», en IV congreso de Historia de la Corona de Aragón (25 septiembre-2 octubre 1955), Palma de Mallorca, Diputación Provincial de Baleares (Actas y Comunicaciones), pàgs. 5-16.
 • —— (1960), «Las cartas de Alfonso el Magnànimo y la espiritualidad del Renacimiento», en Estudis sobre Alfonso el Magnánimo, Universitat de Barcelona. [Reed. en el seu La cultura catalana del Renaixement a la Decadència, Barcelona, 1964.]
 • Rubió y Lluch, Antonio (1889), El Renacimiento clasico en la literatura catalana. Discurso leído en su solemne recepción en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona el día 17 de junio de 1889, Barcelona, Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, pàgs. 3-68. [Per a Ausiàs March, vegeu especialment pàgs. 34-36.]
 • —— (1912), Comentaris sobre una crítica d'Auzias March, Barcelona, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Rubió y Ors, Joaquín (1882), Ausias March y su época, Barcelona, Imp. de la Viuda e Hijos de I. Subirana.
 • Ruiz i Calonja, Joan (1954), Història de la literatura catalana, Barcelona, Teide, pàgs. 278-295.
 • Ruzafa, Manuel (2010), «L'entorn mudéjar d'Ausiàs March», en La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Ricard Bellvesser (ed.), Valencia, Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 69-86.
 • Saiz, Jorge (2010), «La carrera militar y el linaje de Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps, Valencia, Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 115-134.
 • Sánchez Alonso, Fernando (1994 y 1995), «Ausiàs March o la tragedia del corazón», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 4, pàgs. 33-56.
 • Sánchez Gozalbo, Ángel (1935), «En torno a Ausias March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 16, pàgs. 96-104.
 • Sánchez Parent, Xabier (2003), «La trasmissione della lirica numero 86 attribuita ad Ausiàs March», en Anna Maria Compagna, Alfonsina De Benedetto i Núria Puigdevall (eds.), Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Napoli, 22-24 maggio 2000), 1, Nàpols, Liguori Editore, pàgs. 465-474.
 • Sánchez Rodrigo, Lourdes, i Enrique Nogueras Valdivieso (1994), «Les versions recents del Cant espiritual d'Ausiàs March (Notes per a la traducció medieval romànica)», Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza, 37: 1, pàgs. 175-184.
 • —— (eds.) (2000), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada (Monográfica: Crítica Literaria).
 • Sanchis Guarner, Manuel (1959-62), «La lengua de Ausiàs March», Revista Valenciana de Filología, 6, pàgs. 85-99.
 • Sansone, Giuseppe E. (1991), «Sui senhals minori in Ausias March», Studi Mediolatini e Volgari, 37, pàgs. 152-168. [Reed. en el seu Scritti catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica Editrice, 1994, pàgs. 123-145.]
 • —— (1992), «Ausias/Ausiàs e la metrica», Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Romanza, 34: 1, pàgs. 451-466. [Reed. en el seu Scritti catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica Editrice, 1994, pàgs. 105-121.]
 • —— (1994), «Ipotesi su Ausias CXIV», en el seu Scritti catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica Editrice (Biblioteca di Filologia Romanza, 38), pàgs. 147-155.
 • Santanach, Joan (2021), «Apunts sobre la influencia de la poesia medieval als inicis de la Renaixença», en Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, II, Barcelona, Universitat de Barcelona, Editorial Barcino, pàgs. 255-270.
 • Santanach, Joan, i Vicent Martines (2000), «Bibliografía ausiasmarquiana», en Ausiàs March, Poesies, a cura de Pere Bohigas, edició revisada per Amadeu-J. Soberanas i Noemí Espinàs, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B, 19).
 • ——, i Joan Torruella (eds.) (2005), [Ausiàs March], Poesies. Banc de bases textuals en DBT, Barcelona, Barcino (Biblioteca Digital, 2). [CD-ROM.]
 • Sanvisenti, Bernardo (1902), I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla letteratura spagnuola, Milà, Hoepli. [Per a Ausiàs March, vegeu pàgs. 371 i següents.]
 • Sanz i Garcia, Esther (1998-99), «De Laura a la dona marquiana. Influència de Petrarca en el "Primer cant de mort"», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 141-150.
 • Sattel, Sabine (1993), Ausiàs March: Katalanische Lyrik em 15. Jahrhundert, Frankfurt del Main, Domus Editoria Europaea.
 • Saverio Quadrio, Francesco (1741), «Ausias March», en Della Storia e della ragione d'ogni poesia volumini quatro, 2, Bologna, F. Pisani, pàgs. 145-146.
 • Saz Sánchez, Agustín del (1959), «Matèria poètica en la traducción de Montemayor de seis esparsas de Ausias March», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March», pàgs. 25-36.
 • Sella, Antoni (2004), «Les quatre cares del primer poesta en català: Ausiàs March, entre l'espasa i els versos», Sapiens, 24, pàgs. 38-43.
 • Serés, Guillermo (2020), «Del "gest" de Ausiàs March al "gesto" de Garcilaso y a la gracia de fray Luis de León: la pervivencia de un motivo dinámico», en Anna Alberni, Lola Badia i Raffaele Pinto (eds.), El pensament d'Ausiàs March, Barcelona, Reial Acadèmia de Bones Lletres, pàgs. 201- 231.
 • Simó, Vicente L. (2010), «Análisis jurídico de las últimas voluntades de Ausiàs March», en Ricard Bellvesser (ed.), La poesia d'Ausiàs March i el seu temps , Valencia, Publicacions Alfons el Magnànim, pàgs. 135-168.
 • Simonde de Sismondi, J. Ch. L. (1892), De la Littérature du Midi de l'Europe, 1, París, Treuttel und Würtz. [Sobre March, vegeu pàg. 235.]
 • Sirera, Josep Lluís (1995), «Ausiàs March, una figura essencial», en la seua Història de la literatura valenciana, València, Edicions Alfons el Magnànim / Generalitat Valenciana, pàgs. 88-101.
 • Siviero, Donatella (2000), «Veles, vents i poetes: Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi, i Ausiàs March», en Georges Martin i Marie-Claire Zimmermann (eds.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, París, Publications du Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de la Université Paris 13 (Annexes des Cahiers de lingüistique hispanique médiévale, 14), pàgs. 157-166.
 • Smith, Nathaniel B. (1982), «From Peire Raimon de Tolosa to Ausias March: toward a post-courtly psychology», en Actes del segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Yale, 1979), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 24), pàgs. 189-195.
 • Sobrer, Josep Miquel (1982), «Ausiàs March, the Myth of Language and the Troubadour Tradition», Hispanic Review, 50: 3, pàgs. 327-336.
 • —— (1984), «Notes sobre el poema 105 d'Ausiàs March», Els Marges, 30, pàgs. 111-122. [Reed. en Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans, III, Barcelona, Curial (Manuals Curial, 8), 1985, pàgs. 112-136.]
 • —— (1985), «Cincelando la obra de Ausiàs March en silencio», Hispanic Journal, 6: 2, pàgs. 11-26.
 • —— (1987), La doble soletat d'Ausiàs March, Barcelona, Quaderns Crema (Assaig Minor).
 • —— (1992a), «The Architecture of Ausias March's First Death Song (Poem 92)», Hispanic Review, 60: 3, pàgs. 267-284.
 • —— (1992b), «El canto del cisne», en Texto y sociedad. Problemas de historia literaria, ed. de Bridget Aldaraca et al., Amsterdam/Atlanta, Rodopi, pàgs. 48-59.
 • Soldevila, Carles (1955), «Ausiàs March. El metafísic de l'amor, el millor poeta català del seu segle», en el seu Figures de Catalunya, pròleg de Ferran Soldevila, Barcelona, Aedos (Col·lecció Aedos, 2), pàgs. 93-96. [2a ed., ampliada: Barcelona, Aedos, 1962.]
 • Soler D'Hyver, Carlos (1999), «El caballero», en Ausiàs March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo-27 junio 1999), València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, pàgs. 155-70.
 • Solervicens, Josep (2021), «La construcció d'un Ausiàs March renaixentista en glosses i comentaris cinccentistes», en Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Joan Santanach i Albert Soler (eds.), «Qui fruit ne sap collir». Homenatge a Lola Badia, II, Barcelona, Universitat de Barcelona, Editorial Barcino, pàgs. 295-306.
 • Spaggiari, Barbara (1987), «Una lirica di Ausias March», en Medioevo e Rinascimento: Anuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento dell'Università di Firenze, 1, pàgs. 131-186.
 • Subiràs i Pugibet, Marçal (1996-97), «Ausias March, trovador de la modernidad», Quimera, 153-154, pàgs. 30-34.
 • Sugranyes de Franch, Ramon (1982), «De l'amada divinitzada a la dona de carn i ossos», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 4 (=Miscel·lània Pere Bohigas, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 191-207.
 • Swan, Alan (1999), «El manuscrit Rothschild: Breviarium secundum ordinem cistercientium i els dos manuscrits ausiasmarquians de la Bibliothèque Nationale de France, París», en Josep A. Gisbert Santonja (ed.), El gust d'Ausiàs March (Gandia, Palau dels Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia, Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell, pàgs. 71-85.
 • Tavani, Giuseppe (1987), «Marc, Ausias», en Enciclopedia Virgiliana, 3, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, pàgs. 361-362.
 • Terry, Arthur (1972), «Poetry from Llull to Roiç de Corella», en la seua A Literary History of Spain. Catalan Literature, Londres / Nova York, Ernest Benn Limited / Barnes & Noble Books, pàgs. 36-48. [Traducció espanyola: «La poesía, de Llull a Roiç de Corella», en Joaquim Rafel i Arthur Terry, Introducción a la lengua y la literatura catalanas, Barcelona, Ariel, 1977 (Letras e Ideas: Instrumenta, 8), pàgs. 123-135.]
 • —— (1976), «Introduction» a Ausias March: Sewlected poems, Edinburgh, University Press (Edinburg Bilingual Library, 12), pàgs. 1-25.
 • —— (1986), «Introspection in Ausiàs March», en Ian Michael i Richard A. Cardwell (eds.), Medieval and Ranaissance Studies in honor of Robert Brian Tate, Oxford, Dolphin Book, pàgs. 165-177.
 • —— (1994), «Ausiàs March and the Medieval Imagination», en Nigel Griffin et al. (eds.), The Discerning Eye. Studies Presented to Robert Pring-Mill on his seventieth birthday, Oxford, The Dolphin Book Co., pàgs. 17-26. [Traducció catalana en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Alacant/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, 37), pàgs. 343-354.]
 • —— (1997a), «Introspecció i imaginació en l'obra d'Ausiàs March», Avui. Suplement Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixe­ment (23-5-1997), pàgs. XXVI-XXXIV.
 • —— (1997b), «"Per la mort és uberta la carrera". A Reading of Ausiàs March, Poem 92», en Ian Macpherson i Ralph Penny (eds.), The Medieval Mind. Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, Londres, Tamesis, pàgs. 469-479.
 • Todesco, Venanzio (1927), «Appunti sulla lirica di Auzias March», Archivum Romanicum, 11, pàgs. 313-324.
 • Tormo García, Antonio (1959), Ausiàs March, Madrid, Publicaciones Españolas (Temas Españoles, 386).
 • Torras i Bages, Josep (1892), «El poeta Ausiàs March», en Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Barcelona. [2a ed. 1924. Altres reeds.: Josep Torras i Bages, Obres selectes, Barcelona, Selecta, 1948, 1966; Josep Torras i Bages, La tradició catalana, Barcelona, Edicions 62 / La Caixa (Les Millors Obres de la Literatura Catalana, 66), pàgs. 305-330.
 • Torres Amat, Fèlix (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, Barcelona, Imprenta de J. Verdaguer. [Per a Ausiàs March, vegeu les pàgs. 363-366. Edició facsímil: Barcelona / Sueca, Curial, 1973 (Documents de Cultura-Facsímils).]
 • Torres y Reyetó, Jacinto (1879), «Lo castell d'Aramprunyà», en Memorias de la Associació Catalanista d'Excursions Científiques, III, pàgs. 33-64.
 • Torró, Jaume (1999), «Ausiàs March no va viure en temps d'Ovidi», en August Rafanell i Pep Balsalobre (eds.), Estudis de filologia catalana. Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis, Barcelona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 219), pàgs. 175-199.
 • —— (2002), «El patró que sorgia en platja i l'enarratio auctorum», Estudi General. Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, 22: 2 (=Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats), pàgs. 353-364.
 • —— (2005), «Ausiàs March, falconer d'Alfons el Magnànim», en Rafael Alemany, Josep Lluís Martos i Josep M. Manzanaro (eds.), Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, setembre del 2003), III, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Symposia Philologica), pàgs. 1521-1538.
 • —— (2007), «Pròlegs al cançoner d'Ausiàs March: Ovidi exiliat», en S. Martí, M. Cabré, F. Feliu, N. Iglesias i D. Prats (eds.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 2003), 3, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba), pàgs. 378-423.
 • —— (ed.) (2009a), Sis poetes del regnat d'Alfons el Magnànim, Barcelona, Barcino (Els Nostres Clàssics, B, 29). [Edició crítica i estudi d'uns quaranta poemes cortesans de Lluís de Requesens, Bernat Miquel, Martí Garcia, Rodrigo Dies, Lluís de Vila-rasa i Francesc Sunyer, tots ells contemporanis d'Ausiàs March i vinculats a la cort dels reis d'Aragó, que esdevé el principal centre irradiador de la poesia catalana del s. XV. Es tracta de composicions de circumstàncies, destinades a festes cortesanes, noces i celebracions de la noblesa. Lingüísticament, evidencien que el pas de l'occità al català no és pas exclusiu d'Ausiàs March, sinó general en tots els poetes valencians de la seua generació i en els catalans vinculats a Alfons el Magnànim.]
 • —— (2009b), «El Cançoner de Saragossa», en Anna Alberni, Lola Badia, Lluís Cabré L. (eds.), Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum-Publicacions Universitat Rovira i Virgili, pàgs. 379-423.
 • —— (2009c), «La cort literària d'Alfons el Magnànim», en Ricard Bellveser (ed.), Ausiàs March i el seu temps, València, Institució Alfons el Magnànim, pàgs. 27-40.
 • —— (2019), «Il commento dei Padri della Chiesa e dei dottori medievali al salmo 41 in Cerverí de Girona e Ausiàs March», Cultura Neolatina, 78, 3-4, pàgs. 323-348.
 • Torroella, Pere (2011), Obra completa, 2 vols., edició crítica de Francisco Rodríguez Risquete, Barcelona, Barcino («Els Nostres Clàsics»).
 • Torruella i Casañas, Joan (1992), La rima en la lírica medieval (estudi mètric del cançoner L), Bellaterra, Seminari de Filologia i Informàtica del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona (Sèrie Filologia, 2)
 • Tremoleda, José (1959), «Ausiàs March, glòria de València: vuit notes o una breu incursió en la seva poesia», en Homenaje a Ausiàs March con motivo del V centenario de su muerte, Barcelona, INEM «Ausiàs March», pàgs. 91-125.
 • Triadú, Joan (1997), «Solitud i 'jo' d'Ausiàs March al peu de l'abisme», Avui. Suplement Ausiàs March (1397-1997): Sis-cents anys del naixe­ment (23-5-1997), pàgs. XIV-XVI.
 • Turró, Jaume: veg. Torró, Jaume.
 • Vaganay, Hugues (1935), «A propos des deux Auzias March», Bulletin Hispanique, 37, pàgs. 480-481.
 • Valente, José Ángel (1978), «Ausiàs March o la gala de los poetas antiguos», El País. Arte y pensamiento (21 de maig), p. I.
 • Valls i Taberner, Ferran (1915), «El cançoner del XVè segle de l'Ateneu Barcelonès», Butlletí de l'Ateneu Barcelonès, 1, pàgs. 3-112. [Inclou la transcripció dels fols. 1-79v del ms. M.]
 • Valsalobre, Pep (1999), «Lectura de Cant d'amors, de Pere Serafí: una art poètica del renaixement hispànic», en Pep Valsalobre i August Rafanell (eds.), Estudis de filologia catalana. Dotze anys de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis, Barcelona, Institut de Llengua i Cultura Catalanes / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 219), pàgs. 223-251.
 • Vañó, Josep (1997), Ausiàs March, cavaller i poeta, València, Generalitat Valenciana.
 • Veny-Mesquida, Joan Ramon (2009), «Les musicacions de textos d'Ausiàs March al segle XVI», en Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: Universitat de Lleida, 7-11 de setembre de 2009, coord. por Imma Creus Bellet, Maite Puig, vol. 2, 2011 (La literatura i les arts), pàgs. 131-147.
 • Verdaguer, Pere (1981), «Ausiàs March», en la seua Histoire de la littérature catalane, Barcelona, Barcino (Manuals Lingüístics i Literaris Barcino, 12), pàgs. 102-107.
 • Viciano, Pau (1997), «El temps d'Ausiàs. Un Quatre-cents cavalleresc», Afers. Fulls de Recerca i Pensament, 26, pàgs. 15-31.
 • Vidal Alcover, Jaume (1980), «Ausias March», en la seua Síntesi d'història de la literatura catalana, 1, Barcelona, La Magrana (Els Orígens, 4), pàgs. 157-171.
 • —— (1990), «Sobre Ausiàs March», Avui. Suplement de Cultura (17 de febrer), pàg. vii.
 • Vidal i Tomàs, Bernat (1959), «Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March», Ponent, 11, pàgs. 29-32.
 • Vila, Pep (2000), «Una religiosa clarissa de Vic, lectora del "Cant espiritual" d'Ausiàs Marc (1570)», Revista de Catalunya, 150, pàgs. 133-141.
 • Vilarós-Soler, Teresa M. (1985), «Ausiàs March, poeta solitari», en Actes del Quart Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 43), pàgs. 143-155.
 • Villalmanzo, Jesús (1999), Documenta Ausiàs March, València, Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València.
 • ——, i Jaime J. Chiner (1992), La pluma y la espada. Estudio documental sobre Joanot Martorell y su familia (1373-1483), pròleg de Martín de Riquer, València, Ajuntament de València (Estudis, 1). [Per a la relació entre els Martorell i Ausiàs March, vegeu especialment les pàgs. 54-56.]
 • Vilches de Frutos, María Francisca (1981), «Nuevas aportaciones al estudio de la influencia de la Divina Comedia en la obra poética de Ausias March», Revista de Literatura, 43: 86, pàgs. 5-19.
 • Volf, E. M. (1991), «[Formes "supralingüístiques" del discurs poètic a Catalunya en els segles en [Models de formes supradialectals de la llengua], Moscou, pàgs. 157-174. [A les pàgs. 167-170 tracta sobre les particularitats de la llengua poètica d'Ausiàs March, entre altres autors.]
 • Vossler, Karl (1935), Poesie der Einsamkeit in Spanien, München, Verlag der Bayrischen Akademie der Wissenschaften. [Traducció espanyola: La soledad en la poesia española, Madrid, Revista de Occidente, 1941; conté l'estudi «Ausias March y otros», pàgs. 51-54.]
 • —— (1941), «Ausias March y otros», en La soledad en la poesia española, Madrid, Revista de Occidente, pàgs. 51-54.
 • Walters, Gareth (1997), «The reader misled and empowered: expectations, ambiguity and deception in three poems of Ausiàs March», Bulletin of Hispanic Studies, 76, pàgs. 41-60.
 • —— (1998), «Ausiàs March: el poema I i la descoberta del lector», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 21-40.
 • —— (2005), «"Llija mos dits": una reevaluación de la traducción de Ausiàs March hecha por Jorge de Montemayor», en Robert Archer, et al (ed.), Antes y después del Quijote: en el cincuentenario de la Asociación de Hispanistas de la Gran Bretaña e Irlanda, València, Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, pàgs. 253-266.
 • Webster, Jill R. (1985), «Patronage and Piety: Catalan Lletters from Llull to March», en Robert I. Burn, The Worlds of Alfonso the Learned and James the Conqueror. Intellect & Force in the Middle Ages, Princeton, Princeton University Press, pàgs. 68-94.
 • Withers, Alfred Miles (1923), The Sources of the Poetry of Gutierre de Cetina, Philadelphia, Westbrook (Publications of the University of Pensylvania. Roman Language and Literatures, 9).
 • —— (1936), «Further Influence of Ausias March on Gutierre de Cetina», Modern Language Notes, 51, pàgs. 373-379.
 • Wittlin, Curt (1998-99), «Ausiàs March en anglés, amb una versió rítmica del poe­ma XXVIII: "Lo jorn ha por..."», Canelobre. Revista de l'Institut de Cultura «Juan Gil-Albert», 39-40, pàgs. 223-232. [Anteriorment aparegut en Dominique Keown i Magí Almirall (eds.), Online Conference on Ca­talan Stu­dies. The Life and Work of Ausiàs March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge / Universitat Oberta de Catalunya, publicació en hipertext.]
 • Ximeno, Vicente (1747), «Mossen Ausias March», en el seu Escritores del Reyno de Valencia, chronologicamente ordenados desde el año M.CC.XXXVIII de la Christiana Conquista de la misma Ciudad, hasta el de M.DCC.XLVII, 1, València, Joseph Estevan Dolz, pàgs. 41-43. [Edició facsímil: València, Librerías París-Valencia, 1980.]
 • Zarco Cuevas, Julián (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial, Madrid, Tipografía de Archivos. [Per al ms. C, vegeu pàgs. 46-47; vegeu també pàg. 103.]
 • Zimmermann, Marie-Claire (1975), «Ausiàs March et la quête de l'impossible lieu», en Mélanges offerts à Charles-Vincent Aubrun, II, Paris, Éditions Hispaniques, pàgs. 399-413. [Traducció catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 37-54.]
 • —— (1977), «Les metamorphoses du maldit chez Ausiàs March», Ibérica, 1, pàgs. 333-347. [Traducció catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 55-72.]
 • —— (1978), «Ausiàs March dans le poème: Divergences et convergences du yo», en Mélanges à la mémoire d'André Joucla-Ruau, 2, Aix-en-Provence, Université de Provence, pàgs. 1123-1235. [Traducció catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 207-222.]
 • —— (1979), «Les métaphores de la mer dans la poésie d'Ausiàs March», Ibérica, 2, pàgs. 333-347.
 • —— (1980), «Metàfora i destrucció del món en Ausiàs March», en Jordi Bruguera i Josep Massot i Muntaner (eds.), Actes del Cinqué Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Andorra, 1-6 d'octubre de 1979), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 123-150. [Reed. en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 287-313.]
 • —— (1981a), «L'auditoire d'Ausiàs March», Ibérica, 3, pàgs. 11-31. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 13-36.]
 • —— (1981b), «Ausiàs March i el Cant Espiritual: poema i pregària», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 2 (=Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 231-270.
 • —— (1981c), «Écrire et dire: les processus ontologiques de la création chez Ausiàs March; l'auditoire d'Ausiàs March», Ibérica, 3, pàgs. 11-31.
 • —— (1982), «Lir entre carts i l'espai metafòric marquià», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, IV (=Miscel·lània Pere Bohigas, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 162-189. [Reed. en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 259-286.]
 • —— (1983), «Ausiàs March. Une poétique hors du sujet», Ibérica, 4, pàgs. 141-152. [Traducció catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 223-238.]
 • —— (1984a), «La naturalesa en la poesia d'Ausiàs March. El mirall del no-res», en Miscel·lània Sanchis Guarner, 1, València, Universitat de València, pàgs. 435-440.
 • —— (1984b), La solitude d'Ausiàs March. Recherches sur la naissance et le devenir d'un style dans la poésie ibérique, 2 vols., París.
 • —— (1986), «L'esparsa a l'obra d'Ausiàs March: un esquema bàsic de poetització», en Lola Badia i Josep Massot i Muntaner (eds.), Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba), pàgs. 397-417. [Reed. en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 239-258.]
 • —— (1987a), «Els Cants de Mort en l'obra d'Ausiàs March: el fracàs poètic i la desmitificació de l'escriptura», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XIV (=Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 6), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 299-327.
 • —— (1987b), «Du divertissement chez Ausias March (1397-1459) et chez ses successeurs (fin XVe siècle, debut XVIe): du rêve de cour-théâtre au théâtre de cour», en La fête et l'écriture: théâtre de cour, cour-théâtre en Espagne et en Italie (1450-1530). Colloque International France-Espagne-Italie (Aix-en-Provence 1985), Aix-en-Provence, Publications-Diffusion Université de Provence, pàgs. 71-93. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner), 1998, pàgs. 73-96.]
 • —— (1988a), «Ontologie et écriture dans l'ouvre d'Ausiàs March: lectures du poème XXVIII», en Mélanges offerts à Maurice Molho, II, París, Editions Hispaniques, pàgs. 457-473. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 187-206.]
 • —— (1988b), «L'escriptura de Pere Gimferrer. Estudis sobre la reinvenció d'una imatge poètica d'Ausiàs March (cech foch, foc cec)», en Miscel·lània Joan Gili, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 65), pàgs. 639-659.
 • —— (1989), «Pere Gimferrer, traducteur d'Ausiàs March», en La traduction. Actes du XXXIIIe Congrès de la SHF (Caen 13-15 mars 1987), Caen, Centre de Publication de l'Université de Caen, pàgs. 59-84.
 • —— (1991a), «Célébrations de l'autre et émergence de la personnne du Moi dans la poésie catalane au XVe siècle: Ausiàs March et les cycles de la maturité», Atalaya: Revue Française d'Études Médievales Hispaniques, 1, pàgs. 51-80. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 149-186.]
 • —— (1991b), «La comparaison et la substantification dans l'oeuvre d'Ausiàs March: recherches sur les nouvelles fonctions poétiques de l'image», en Studia in honorem prof. M. de Riquer, 4, Barcelona, Quaderns Crema, pàgs. 119-150. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 115-148.]
 • —— (1991c), «Ausiàs March et les cycles de la maturité», Atalaya, 1, pàgs. 51-80.
 • —— (1992a), «La natura en la poesia d'Ausiàs March: el mirall del no-res», en Miscel·lània Sanchis Guarner, 3, València / Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 499-514.
 • —— (1992b), «La problematique identité du locuteur dans la poésie d'Ausiàs March», en Hommage au Professeur Adrien Roig, Arquivos do Centro Cultural Portuguès, Fundação Colouste Gulbenkian, pàgs. 293-309. [Traduc. catalana en el seu Ausiàs March o l'emergència del jo, València / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 97-114.]
 • —— (1993), «Ausiàs March: la Mediterrània com a metàfora», en La Mediterrània: realitat i metàfora, València, Universitat de València, 1993, pàgs. 51-64.
 • —— (1995), «Ausiàs March (1397-1959)», Patrimoine Littéraire Europeén, 6, Brussel·les, pàgs. 311-318.
 • —— (1996), «Enfer et damnation dans l'oeuvre d'Ausiàs March (1397-1459)», en Jean-Paul Duviols i Annie Molinié-Bertrand (eds.), Enferns et damnations dans le monde hispanique et hispano-américain. Actes du Colloque International, París, PUF, pàgs. 293-310.
 • —— (1997a), «El poema LXXXI d'Ausiàs March: d'un tòpic revisitat a un metallenguatge», en Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March: textos i contextos, Ala­cant / Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pàgs. 355-364.
 • —— (1997b), «Construcció de la veu poemàtica i recerca del sentit», Afers, 26, pàgs. 87-102.
 • —— (1998a), Ausiàs March o l'emergència del jo, València/Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / CEIC Alfons el Vell / Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner).
 • —— (1998b), «XCVII. El dol de l'amant: veritat poètica i retorn al silenci», en Lectures d'Ausiàs March, València, Fundació Bancaixa, pàgs. 207-236.
 • —— (2000), «El lirismo de Ausiàs March: elocuencia y familiaridad para un nuevo estilo», en Lourdes Sánchez Rodrigo i Enrique J. Nogueras Valdivieso (eds.), Ausiàs March y las literaturas de su época, Granada, Editorial Universidad de Granada, pàgs. 27-42.
Pujar