Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
  • Com lo comte Guillem de Veroych preposà de anar al Sant Sepulcre e manifestà a la comtessa e als servidors la sua partida
  • Com lo comte manifestà a la comtessa, sa muller, la sua partida; e les rahons que li fa, e lo que ella replica
  • Rahons de consolació que lo comte fa a la comtessa e lo que ella replica en lo comiat; e com lo comte anà en Hierusalem
  • Com lo rey de Canària, ab gran stol, passà en la illa de Anglaterra
  • La resposta diffinitiva que l'ermità féu al rey
  • Les gràties que lo rey de Anglaterra fa a l'hermità
  • Com lo rey anglés donà lisència a l'hermità que anàs a fer les magranes compostes
  • Letra de batalla tramesa per lo rey de la Gran Canària al rey de Anglaterra
  • Com los embaxadors del rey de Canària portaren la letra de batalla al rey de Anglaterra
  • Com per tots los del consell fon deliberat que l'ermità digués primer son vot sobre la letra de batalla que tramés lo rey de la Gran Canària al rey de Anglaterra
  • Les rahons que lo rey de Anglaterra fa en lo consell ab los seus cavallers per entrar en la batalla ab lo rey de la Gran Canària e lo que ells li repliquen
  • Com lo rey de Anglaterra, ab voluntat de tots los barons e cavallers, renuncià lo regne, la corona e lo ceptre a l'hermità, que fes la batalla e entràs en camp clos ab lo rey de la Gran Canària
  • La resposta que lo rey hermità féu a la comtessa de Varoych com lo suplicà que li fes mercé de dir-li son nom ni quina amistat havia tenguda ab son marit, lo comte Guillem de Varoych, e lo que ell li respongué, recitant-li les batalles de la ciutat de Roam e dels seus actes
  • Rahons que fa la comtessa al rey hermità com li demanà en gràtia que li prestàs les armes de son marit lo comte Guillem de Varoych. E com ordenà la batalla per entrar en camp clos ab lo rey moro, del qual guanyà gloriosa victòria
  • Lo vot solemne que lo rey hermità féu stant nafrat per lo rey de la Gran Canària
  • Com lo rey hermità s'excusà que no volgué lexar a la comtessa son fill
  • Lementació que féu la comtessa com agué lexat lo fill
  • Com los cavallers qui havien acompanyada la comtessa se'n tornaren al camp ab lo fill e recitaren al rey les lementacions de la comtessa
  • Com lo rey hermità féu vallejar lo seu camp e tramés a la comtessa que li trametés dues botes de lavor de spinachs de coure
  • Com lo rey hermità donà la batalla als moros, fon vençedor
  • Com lo rey hermità se manifestà a la comtessa, sa muller
  • Com lo rey hermità restituhí al primer rey les robes, la corona, lo ceptre, e lo regne, e tornà a servir Déu
  • Com lo rey de Anglaterra se casà ab la filla del rey de França e en les bodes foren fetes molt grans festes
  • Com Tirant manifestà son nom e son linatge a l'hermità
  • Com Tirant demanà a l'hermità en què pensava
  • Com Tirant preguà a l'hermità que li volgués dir quina cosa era l'orde de cavalleria
  • Com l'ermità legí un capí[tol] a Tirant del libre nomenat "Arbre de Batalles"
  • Com l'embaxador del Papa menaçà al capità del gran turch dins Contestinoble
  • Com l'ermità dix a Tirant la significatió de les armes
  • Com Tirant demanà a l'hermità que li digués en quina edat del món eren stats millors cavallers
  • Com Tirant tornà a replicar a l'hermità del precedent capítol
  • Com Tirant se partí de l'hermità, content de les bones doctrines que li havia dades
  • Com Tirant ab sos companyons, tornant de les grans festes que s'eren fetes en les bodes del rey de Anglaterra, passaren per l'ermita hon stava lo pare hermità
  • Com Tirant recità a l'hermità les grans festes, solempnitats e magnificències, les quals no·s troben per scriptura tan bells actes com foren fets en les bodes del rey de Anglaterra, e del divís que fon entre·ls officis.
  • Com lo rey isqué de la ciutat, ab gran professó, ab tots los stats e ab tot lo clero
  • Com lo rey de Anglaterra pres la benedictió ab la filla del rey de França
  • De les festes que foren fetes lo dia de les bodes del rey de Anglaterra
  • Los capítols de les armes que·s podien fer en aquelles festes
  • Com Tirant manifestà a l'hermità les magnificències de la roca
  • De la suplicació que la reyna [f]éu al déu de Amor
  • La resposta que lo déu de Amor féu a la reyna
  • Com lo hermità demanà a Tirant que li digués qui era stat lo millor dels vençedors
  • Com Diaphebus legí a l'hermità la carta que lo rey de Anglaterra havia feta a Tirant donant-lo per millor cavaller de tots
  • Lo jurament que lo rey de Anglaterra feya fer als gentilshòmens aprés que eren examinats ans que·ls donàs l'orde de cavalleria
  • Les paraules que Tirant dix al cavaller qui·s combatia com lo tingué vençut
  • La resposta que Tirant féu al senyor de les Viles-Ermes quant li demanà lo fermaill que la bella Agnés li havia dat
  • Letra de batalla tramesa per lo senyor de les Viles__ Ermes a Tirant lo Blanch
  • Com Tirant demanà de consell a un rey d'armes sobre la letra del senyor de les Viles-Ermes
  • Lo consell que Hierusalem, rey d'armes, donà a Tirant lo Blanch
  • Com lo senyor de les Viles-Ermes devisà les armes
  • Lo rahonament que lo rey d'armes, com a jutge de la batailla, féu als dos cavallers
  • Com fon feta la batailla de Tirant ab lo senyor de les Viles-Ermes
  • Com los jutges del camp donaren sentència que Tirant hagués la glòria de la batailla.
  • Com los IIII cavallers germans d'armes se presentaren davant lo rey de Anglaterra, los quals eren dos reys e dos duchs, e donaren-li per scrit lo que volien
  • Com lo segon cavaller donà al rey lo seu albarà de les armes que volia fer
  • Com lo terç cavaller donà un albarà al rey de les armes que volien fer
  • De les paraules que contenia lo albarà del quart cavaller
  • Com Tirant entrà en lo camp ab los tres cavallers, lo hu aprés l'altre, e de tots fon vençedor.
  • Com un cavaller nomenat Vila-Fermosa requerí de batailla a Tirant
  • Com Tirant fon reptat de cars de traçió per una donzella en presència del rey
  • Com Tirant s'escusà de paraula del cars de traçió en presència del rey e acceptà la letra de batailla tramesa per Kirielayson de Muntalbà
  • Letra de batailla tramesa per Kirirelayson de Muntalbà a Tirant lo Blanch
  • Com lo rey de Anglaterra anà ab tots los stats a la sglésia de Sanct Jordi per solennizar novelles obsèquies als dos reys e als dos duchs
  • Com lo rey d'armes e la donzella se'n tornaren ab la resposta de Tirant
  • Com Thomàs de Muntalbà requirí de batailla a Tirant per venjar la mort dels reys e la mort de son germà
  • Com Tirant e Thomàs de Muntalbà se combateren e Tirant fon vençedor
  • La oració que féu Tirant aprés que agué vençuda la batailla
  • Com tragueren ab molta honor a Tirant e donaren sentència de traydor contra l'altre cavaller
  • Com fon instituhïda la fraternitat de l'orde dels cavallers de la Garrotera
  • Les çerimònies que los cavallers de la Garrotera fan com tots són ajustats en la sglésia de Sanct Jordi, hon és lo cap de l'orde
  • Com fon trobada la devisa del collar que lo rey de Anglaterra donà
  • Com Tirant ab sos companyons partiren de l'hermità e tornaren en llur terra
  • Com lo mestre de Rodes, ab tota la religió, fon deliurada per un cavaller de l'orde.
  • Com Tirant armà una nau per socórrer al maestre de Rodes e anà-se'n en sa companyia Phelip, fill menor del rey de França, del qual se tractà matrimoni ab la filla del rey de Ciçília
  • Com lo rey de Ciçília preguà a Tirant que l'acollís en la sua nau per passar al Sanct Sepulcre de Hierusalem
  • Com lo rey de Cicília féu un convit a Phelip e a Tirant ans que partissen, e com Tirant reparà un gran defalt que Phelip havia fet
  • Lamentació que féu la filla del rey de Ciçília aprés del convit
  • Com lo rey de Ciçília comanà la muller e sa filla a son germà, lo duch de Meçina, e preguà'l que digués lo parer seu en lo matrimoni de Phelip e de sa filla
  • Com Tirant arribà en Rodes ab la nau e la socorregué
  • Com Tirant féu cremar la nau del capità dels genovesos, qui fon causa que tots los moros se n'anaren de ylla
  • Com fon mort lo soldà per sos vasalls a mort vituperosa
  • La offerta que féu lo mestre de Rodes a Tirant de pagar__ li la nau
  • La resposta que Tirant féu al mestre de Rodes. Aprés partí de Rodes e anà al Sanct Sepulchre en companyia del rey de Cicília e de Phelip
  • Com Tirant posà en libertat tots los catius que havia comprats en Alexandria. E com tornaren en Ciçília e strengueren lo matrimoni de Phelip ab la filla del rey de Ciçília
  • Lo rahonament que Tirant féu a la infanta de Cicília sobre lo matrimoni e com la infanta féu moltes experiències per conéixer a Phelip
  • Com la infanta de Cicíl[i]a tramés per Tirant e manifestà-li com era contenta de complir lo matrimoni ab Phelip
  • Com lo rey de Cicília tramés deu galeres e quatre naus armades al rey de França per valença
  • Lo vot que Tirant féu davant lo rey de França e molts altres cavallers
  • Com Ricart, en presència del rey de França, dix que combatria a Tirant a tota ultrança. E com lo rey de França combaté Trípol de Súria e aprés robà la costa de Turquia
  • Letra tramesa per lo emperador de Constantinoble al rey de Cicília
  • Com lo rey de Cicília preguà a Tirant, per part sua e de l'emperador de Constantinoble, que volgués anar en Constantinoble per socórrer-lo
  • Com Tirant fon arribat en Constantinoble, e les rahons que lo emperador li dix
  • Com Tirant fon ferit en lo cor ab una flecha que li tirà la deessa Venus perquè mirava la filla de l'emperador
  • Rahons de conort que fa Diafebus a Tirant perquè·l véu pres ab lo laç de amor
  • Rahons que fa Diafebus a Tirant aconortant-lo de ses amors
  • La proposició que lo emperador féu en lo consell, dreçant les noves a Tirant
  • Rahons que fa lo emperador en lo consell contra un cavaller mal crestià
  • Com la princessa donà consell a Tirant que·s guart de les falses astúcies del duch de Macedònia
  • Com Tirant satisfeu en les rahons que lo emperador li demanava
  • Com la princessa conjurà a Tirant que li digués qui era la senyora qui ell tant amava
  • Com la princessa repassà a Tirant perquè la havia requesta de amors
  • Com Tirant donà rahó a la princessa per quina causa la havia requesta de amors e com per la sua amor ell se daria la mort
  • Com la princessa demanà perdó a Tirant de les offensives paraules que dites li havia
  • Com lo embaixador del camp explicà la embaixada a l'emperador
  • La resposta que la princessa féu a l'emperador, son pare
  • Com lo emperador tramés Tirant al camp, e los prechs e exortació que li féu
  • Com Tirant tramés lo marqués de Sanct Jordi e lo comte de Aygües Vives per embaixadors al duch de Macedònia
  • Letra tramesa per lo soldà al capità Tirant lo Blanch
  • Com lo embaixador del soldà splicà [la] sua embaixada a Tirant
  • La resposta que Tirant féu als embaixadors dels altres caps de la ambaixada
  • Com lo prior de Sanct Johan splicà sa embaixada a Tirant
  • Com lo rey de Egite votà en lo consell la sua intenció
  • Com Abdal·là Salomó splicà [la] sua embaixada a Tirant
  • Lo consell que Abdal·là Salomó donà a Tirant, capità
  • Com los grans senyors del camp de Tirant recaptaren gràcia per Abdal·là del capità
  • Com lo conestable informà a l'emperador del stat del camp
  • La sentència que lo emperador donà contra los cavallers, duchs e comtes que presos eren
  • Com Diafebus pres comiat de l'emperador e de les dames per tornar al camp
  • Com lo rey de Egipte tornà la resposta que Tirant li havia feta als grans senyors moros
  • Letra de batailla tramesa per lo rey de Egipte a Tirant lo Blanch
  • Com Tirant demanà de consell als grans senyors del seu camp
  • Resposta a la letra de batailla del rey de Egipte per lo capità Tirant
  • Com lo duch de Macedònia injurià molt de paraula al capità Tirant
  • Lo rahonament que lo senyor de la Pantanalea féu a la princessa
  • Com lo soldà ordenà les sues osts e com començà la batailla
  • Com se féu la pau de Diaphebus ab Tirant ab la letra de Stephania
  • Lo rahonament que Tirant fa al Gran Caramany e al rey de la subirana Índia
  • Com l'emperador tramés per sa filla la letra a Tirant que los del camp li havien tramesa
  • Com Tirant demanà a la princessa quina era stada la causa de son mal
  • La resposta que l'emperador féu a la emperadriu e a la princessa
  • Les grans festes que l'emperador féu fer per amor dels embaxadors del soldà
  • Quin deu ésser lo pensament del cavaller qui és vençut en batalla
  • Lo príncep, de quines coses és tengut a sos vassalls
  • La resposta que fa l'emperador a la reyna Morgana
  • Lo rahonament que fa Tirant a la Viuda Reposada e a les altres donzelles
  • Lo mal consell e reprovat que la Viuda Reposada donà a la princessa contra Tirant
  • Com lo emperador donà lo títol de duch de Macedónia al conestable
  • Resposta que féu lo emperador a Tirant en presència de sos parents.
  • Lo consell que la duquessa de Macedònia e Plaerdemavida donen a Tirant
  • Les raons que passaren entre Tirant e la princessa e Plaerdemavida
  • Com Plaerdemavida posà a Tirant en lo lit de la princessa
  • Resposta que fa la Viuda Reposada a la princessa, de la reprenció que feta li havia, recitant-li lo de[s]astre que era contengut a Tirant
  • Com lo duch matà lo metge e Plaerdemavida se n'anà de la cort
  • Com Plaerdemavida recità a Tirant tot lo que s'era seguit aprés de la sua cayguda
  • Resposta de paraula que féu la princessa a Ypòlit
  • Com Ypòlit obtés de la emperadriu lo do que li demanava
  • Com Ypòlit mostra de paraula la contentació que té de sa senyora
  • Resposta que féu Tirant a la Viuda Reposada com lo requerí de amors
  • Com Tirant pres jurament de la princessa que li compliria lo matrimoni
  • Com l'emperador ordenà una festa a gran glòria de Tirant
  • Lamentació que fa la princessa stant en los braços de Tirant
  • Parlar maliciós que féu lo duch de Pera contra lo duch de Macedònia
  • Lo consell que donà una juhia a l'emperador per restaurar la vida a Tirant
  • Com Tirant tramés a l'emperador lo senyor d'Agramunt per notificar-li la sua partida
  • Replica Tirant a les rahons de Plaerdemavida. Com la galera de Tirant se perdé en la costa de Barberia
  • Com Tirant féu relació ficta de sos fets a l'embaxador
  • Rahonament que fa lo fill del Capdillo a son pare com se partí d'ell
  • Com lo rey de Tremicén se dol de sos mals ab Tirant
  • Resposta que fa la reyna al rey Scariano en stil de lamentació
  • Com lo Capdillo lagotejà a Tirant per conduir-lo a son voler
  • Lamentació que fa la reyna per la vista de Tirant e del Capdillo
  • Resposta que féu Tirant a la requesta de amors que la reyna li havia feta
  • Requesta que fa la novella reyna de Tremicén a Tirant, que la vulla pendre per muller
  • Com lo rey Scariano féu scusació a Tirant del seu defalt e refermaren la amor
  • La oració que Tirant féu a la gent d'armes ans que ixquessen per dar la batalla
  • Lamentació que féu lo cavaller moro en presència del capità Tirant
  • Com Plaerdemavida fon informada de la prosperitat de Tirant
  • Com lo rey Scariano pregà a Tirant que perdonàs al senyor d'Agramunt
  • Com la donzella mora se manifestà a Tirant com ella era Plaerdemavida
  • Com Plaerdemavida restituhí a sa senyora la ciutat ab totes les altres coses
  • Com lo matrimoni fon atorgat a Tirant per Plaerdemavida e per lo senyor d'Agramunt
  • De les esposalles que foren fetes de Plaerdemavida ab lo senyor d'Agramunt
  • Com Tirant, ab tota la gent d'armes, anà per posar siti a una ciutat hon eren recullits tres reys
  • Com l'embaxador obtingué licència de l'emperador que pogués anar a fer reverència a la princessa
  • Com l'embaxador de Tirant se'n tornà ab la resposta de l'emperador e de la princessa
  • Com l'embaxador que Tirant havia tramés a Contestinoble se presentà davant Tirant
  • Com Tirant donà lo regne de Feç e de Bogia al senyor d'Agramunt e a Plaerdemavida
  • Com l'embaxador Spèrcius arribà en la illa de Sicília
  • Com les VI naus que Tirant trametia a Contestinoble carregades de forment arribaren al port de Valona ab salvament
  • Com lo rey Scariano féu batejar tota la gent del seu regne
  • Requesta de amor que fa lo cavaller Spèrcius a la donzella
  • Com lo cavaller Spèrcius, ab la gentil dama que havia conquistada, tornà a sos companyons
  • Com Tirant tramés un embaxador a l'emperador com ab tot lo seu stol era al port de Troya
  • Com l'embaxador Sinegerus anà a fer reverència a la emperadriu e a la princessa
  • Com los moros tingueren consell e delliberaren de trametre embaxada a Tirant
  • Com Tirant féu descarregar les vitualles e donà comiat a totes les fustes noliejades
  • Com Tirant tramés la reyna de Feç a Contestinoble ab tot l'estol de les fustes que s'havia aturades
  • Com los embaxadors del soldà e del Turch arribaren al camp de Tirant
  • Lo consell que Tirant tingué sobre la resposta de la splicada embaxada
  • Lo vot que féu lo rey de Feç per ell e per tots los altres barons
  • Com tot l'estol de Tirant arribà al port de Contestinoble, qui portaven la reyna de Feç
  • Com, aprés feta la pau, Tirant recità a la princessa tots los seus treballs e, aprés, les grans prosperitats que havia hagudes
  • Les paraules que diu l'emperador a Tirant per contemplació de la venguda sua
  • Com l'emperador manifestà a Tirant lo que en lo seu consell era stat deliberat
  • La resposta que Tirant féu als embaxadors del soldà e del Turch
  • Com Tirant arribà en la ciutat de Contestinoble ab los presoners e fon rebut per l'emperador ab honor excelsa
  • Com l'emperador féu posar los presoners en loch segur e ab bones guardes
  • Com lo rey de Sicília e lo rey de Feç vingueren a fer reverència a l'emperador
  • Com Tirant demanà licència a l'emperador que pogués anar a recobrar les terres de l'imperi e com l'emperador, ans que partís, l'esposà ab sa filla Carmesina
  • La crida que l'emperador féu fer aprés que hagué sposada sa filla Carmesina
  • Com Tirant partí de Contestinoble e ab tot son exèrcit anà per rebre lo rey Scariano
  • Com lo rey Scariano fon content que la reyna anàs a Contestinoble
  • Com lo capità de la ciutat de Stranges reté les claus e la ciutat al cèsar
  • Paraules de consolació e de amor verdadera que dix Tirant al duch de Macedònia
  • Letra tramesa per la duquessa de Macedònia al duch, son marit
  • Com tots los altres presoners vingueren a fer reverència al príncep Tirant
  • Com la reyna de Ethiòpia arribà en Contestinoble e la honor que li fon feta
  • Com lo cèsar, aprés que fon partit de Trapasonda, cobrà moltes províncies qui eren de l'Imperi
  • Com l'almirall, ab triümpho de gran victòria, tornà en Contestinoble e l'emperador, per premiar-lo, li sposà la filla del duch de Pera, nomenada Elisea
  • Com l'emperador tramés lo duch de Macedònia e Ypòlit ab los metges. E com Tirant, fent-se portar a Contestinoble, en lo camí, passà de aquesta vida
  • Com la princessa ordenà la sua ànima e volgué confessar sos peccats públicament
  • Com los parents de Tirant se ajustaren e tingueren consell qual d'ells farien emperador
  • Com lo rey Scariano entrà en Contestinoble e anà a fer reverència a la emperadriu
  • Com los parents de Tirant tram[e]teren embaxada a la emperadriu que prengués a Ypòlit per marit
  • Com lo novell emperador se féu venir tota la gent d'armes e pagà'ls liberalment e donà'ls comiat
  • Com l'emperador tramés lo cors de Tirant e de la princessa en Bretanya
  • Com l'emperador tragué de presó lo soldà e lo Turch, e féu pau e liga ab ells