Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

F

 • FALUBA, Kalman (1984), «Tirant 'el valac' o Tirant 'Joanet'?», Miscel·lània Sanchis Guarner, I, Universitat de València-Departament de Filologia Valenciana, 1984, 107-108. [Reimprès amb addicions a cura d'A. Ferrando, Miscel·lània Sanchis Guarner, València-Barcelona, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993, vol. II, pàgs. 41-45.
 • FANÉS, F. (1974), «Ací jau Tirant lo Blanc...» Tele-Express, 11-12.
 • FARINELLI, A. (1905), «Note sulla fortuna del Boccaccio nella Espagna nell'età Media», Archiv für das Studium der neueren sprache und Literaturen, [repr. en Italia e Spagna, I, Torí, Fratelli Bocca, 1929, ps. 362-369.]
 • FERNÁNDEZ-RECALATÀ, D. (1987) «Johanot Martorell auteur de Tirant er querelleur opiniâtre», Diagraphe (section française des Vigilants de Saint-Just) Mercure de France, 42, ps. 42-50.
 • FERNÁNDEZ TORREGROSA, A. i Robert Brian Tate (1956-59), «Vicens Climent, un valenciano en Inglaterra», Estudios de Historia Moderna, 6, ps. 113-68.
 • FERRÀ, Miquel (1990), Tirant lo Blanc, la vida cavalleresca i les illes, Palma de Mallorca, Conselleria de Cultura, Educació i Esports del Govern Balear, 1990.
 • FERRANDO, Antoni (1989a), «Entorn de la llengua del Tirant lo Blanc», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 24-26.
 • FERRANDO, Antoni (1989b), «Llengua i Literatura», Història del País Valencià, II, Barcelona, Edicions 62, ps. 379-424.
 • FERRANDO, Antoni (1993), «Del Tiran de 1460-64 al Tirant de 1490», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 25-68. [Traducció revisada a Juan Paredes, Enrique Nogueras i Lourdes Sánchez, eds., Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad, 1995, ps. 75-109.]
 • FERRANDO, Antoni (1997), «Sobre el marc històric de Curial e Güelfa i la possible intencionalitat de la novel·la», dins Ais, ps. 323-69 [tr. com a «À propos du cadre historique de Curial et Güelfa et de la possible intentionnalité du roman», dins Ais, ps. 371-407.]
 • FERRANDO, Antoni, «Els desenvolupaments quatrecentistes de la llegenda de l'emperadriu d'Alemanya, amb atenció especial a Philopertus et Eugenia i a la versió del Curial e Güelfa», en La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge Josep Massot i Muntaner (eds. G. Colón - T. Martínez - Mª P. Perea), Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2004, pp. 187-214.
 • FERRANDO, Antoni i F. ALEXANDRE TENA (1997), «La cultura literaria y libraria de la Valencia cuatrocentista», dins Ausiàs March y su tiempo, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, ps. 25-45.
 • FERRANDO, Antoni i Vicent Josep ESCARTÍ (1992), «Impremta i vida literària a València en el pas del segle XV al XVI», Sonderdruck aus Gutenberg-Jahrbuch, ps. 100-113. [Reelaborat i actualitzat en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXIV/1 (enero-junio 1998), ps. 161-178.]
 • FERRANDO, Antoni i M. NICOLÀS (1994), Panorama de la història de la llengua, València, Tàndem.
 • FERRER I MAYANS, Vicent (1997), «Pragmàtica i recepció literària: apunts sobre narrativa cavalleresca medieval», Revista de Catalunya, 121, nova etapa, ps. 123-40.
 • FERRERES, R. (1981), Antología de la Literatura Valenciana, I (siglos XIV y XV), Valencia, Del Cenia al Segura.
 • FERRÍS, Vicent (1975), «Les construccions absolutes en Tirant lo Blanc», Revista Valenciana de Filologia, VII, ps. 193-23.
 • FERRÚS, Beatriz (2008), «Carmesina y Tirant, enfermos... ¿de amor? Apuntes para una historia de la subjetividad», Tirant, 11 ps. 55-66. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Art.3_Ferrus_Carmesina.pdf
 • FONT I PRADES, M. Mercè (1993), «D'Anglaterra a Constantinoble: un recorregut pels personatges femenins del Tirant lo Blanc», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València- Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 131-45.
 • FORTEZA-REY BOVER, Maria Teresa (1988), Estrategias y tácticas militares y amorosas en Tirant lo Blanc, University of London (Birbeck College), tesina para el MA in Hispanic Studies.
 • FRADEJAS, José (1981), «Algunas notas sobre Enrique fi de Oliva, novela del siglo XIV», Actas del I Simposio de Literatura Española, Salamanca, Universidad de Salamanca, ps. 309-60.
 • FRAKES, J. C. (1988), The Fate of Fortune in the Middle Ages. The Boethian tradition, Leiden.
 • FULLANA MIRA, Luis (1935-1936), «Los caballeros de apellido March en Cataluña y en Valencia», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XVI, ps. 432-466; XVII, ps. 107-172, 205-255, 297-322 i 364-444.
 • FULLANA MIRA, Luis (1943), El poeta Ausias March, su ilustre ascendencia, su vida y sus escritos, València, Ed. Torres, 1943.
 • FUMAROLI, Marc, «Un gentilhomme universel: Anne-Claude de Thubières, comte de Caylus», dins Caylus, ps. 603-17.
 • FURIÓ, Antoni (1989), «Els escenaris lúdics de la València de Martorell», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 8-12. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
 • FUSTER, Joan (1969), «Tirant lo Blanc i Don Quijote [Dimarts, 26 agost de 1952]», a les seues Obres completes, 2: Diari, 1952-60, Barcelona, Edicions 62, ps. 40-48. [Reproduït a Indagacions i propostes, Barcelona, Edicions 62-La Caixa, 1981, ps. 104-111 i també a 'Tirant lo Blanc' 1490-1990, València, Ajuntament de València, 1988.]
 • FUSTER, Joan (1975), «Lectors i escriptors a la València del segle XV», Obres completes. Llengua, literatura, història, I, Barcelona, Edicions 62, ps. 317-390.
 • FUSTER, Joan (1989), Llibres i problemes del Renaixement, València-Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Sanchis Guarner»).
 • FUSTER, Joan (1993), «Consideracions sobre el Tirant», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Universitats d'Alacant- València- Jaume I de Castelló de la Plana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 5-23.
 • FUSTER, J. P. (1827), Biblioteca Valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno, 2 vols. Valencia.
Pujar