Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

W

 • WHEELER, Max W. (1980), «Estar i anar amb gerundi en Tirant lo Blanc i Curial e Güelfa», Estudis Romànics, XVI, 1971-75, ps. 21-40.
 • WILD, Gerhard (1990), «Die Geburt der neuen Texte aus dem Geist von Artus' Tod», dins Der Artusroman in intertextueller Perspektive, ed. Friedrich Wolfzettel, Giessen, Schmitz, ps. 215-34.
 • WILD, Gerhard (1990), «Ausgrenzung und Integration arthurischer Themen im katalanis chen Mittelalter (von Muntaners Crònica, Blandín de Cornualla und Torroellas La Faula zu Martorells Tirant lo Blanc)», Zeitschrift für Katalanistik, 3, ps. 67-89.
 • WILD, Gerhard (1990), «Tirant lo Blanc», Kindlers Neues Literaturlexikon, Band 11, Munich, Kindler, ps. 280-82.
 • WINTER, Eric W. (1989-91), «Tradició, transformació i recomposició en Tirant lo Blanc», Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, XLII, ps. 277-96.
 • WIPLINGER DE TORRA, Ulrike (1981), «Zu einer Jugendausgabe des Tirant lo Blanc», Synthesis. Bulletin du Comite National de Litterature de la Republique Socialiste de Roumanie, 8, ps. 149-168.
 • WHITENACK, Judith A. (1988), «Conversion to Christianity in the Spanish Romance of Chivalry, 1490-1524», Journal of Hispanic Philology, 13, ps. 13-39.
 • WITTLIN, Curt J. (1986), «Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, I, ps. 31-48.
 • WITTLIN, Curt J. (1987), «Grupos de sinónimos y fórmulas multinominales en la antigua traducción castellana del Tirant lo Blanc», Studia in honorem prof. Martí de Riquer, vol. II, Barcelona, Quaderns Crema, ps. 467-83.
 • WITTLIN, Curt J. (1989), «La influència lingüística de la traducció catalana de les Històries Troianes sobre el Tirant lo Blanc», dins Antoni Ferrando ed., Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana (VIII àrea. 7 Història de la Llengua), València, Institut de Filologia Valenciana, ps. 751-57.
 • WITTLIN, Curt J. (1990), «Pistes per a descobrir canvis introduïts per Martí Joan de Galba en el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell», Afers, 10, València, ps. 313-27.
 • WITTLIN, Curt J. (1993), «Dels manuscrits a l'edició: el Tirant, elaborat per Martorell el 1460 usant materials preexistents, revisat després en «valenciana prosa» per Galba», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 605-33.
 • WITTLIN, Curt J. (1995), «Les dues traduccions angleses del Tirant lo Blanc: La Fontaine 1974/1993, Rosenthal 1984-1985», Els Marges, 52, ps. 91-97.
 • WITTLIN, Curt J. (1997), «Tres traduccions angleses del capítol 436 del Tirant lo Blanch», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23, ps. 119-30.
 • WITTLIN, Curt J. (1997), «La crítica del Tirant lo Blanc de Robert Southey (1807)», Homenatge a Arthur Terry, 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 83-92.
 • WITTLIN, Curt J. (1999), «Ressenyes dels llibres de Limorti, Siviero i Terry», Tirant 2. http://parnaseo.uv.es/Tirant/BIBLIOGRAFIA/ressenyes_curt_wittlin.htm
 • WITTLIN, Curt J. (2000), «Three Modern English Versions of Tirant lo Blanc», Mediaevalia, 22 =Mediaeval and Early-Renaissance Literature in Catalan, ed. Peter Cocozzella, ps. 61-81.
 • WITTLIN, Curt (2002), «L'antiga traducció catalana anònima de la Letra de reials costums de Petrarca i el capítol 143 del Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XLIV = Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3, eds. J. Brumme, K. Faluba, A. Ferrando, A. G. Hauf, J. Mas i Vives, L. Pons, J. Rafel, B. Schmid, B. Palmada, Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Anglo-Catalan Society, Associazione Italiana di studi Catalani, Deutsch-Katalanische Gesellschaft, North American Catalan Society, Fundació Congrés de Cultura Catalana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 37-64.
 • WITTLIN, Curt (2002), ressenya de Pujol, Josep, La memòria literària de Joanot Martorell. Models i escriptura en el «Tirant lo Blanc», Barcelona: Curial /Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002», Catalan Review, XVI, 1-2 ps. 299-307.
Pujar