Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

M

 • MADURELL, J. Mª (1955), Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona (1474-1553), recogidos y transcritos por José Mª Madurell Marimón, anotados por Jordi Rubió i Balaguer, Barcelona.
 • MANDEVILLE, Sir John (1953), Mandeville's Travel, 2 vols., text and translation by Malcolm Letts, Londres, The Hakluyt Society.
 • MALDONADO DE GUEVARA, F. (1951), «El dolo como potencia estética», Anales Cervantinos, I.
 • MANZANARO BLASCO, Josep Miquel (1998), Fortuna en el «Tirant lo Blanc» i en el «Curial e Güelfa», Alacant, Publicaciones de la Universidad de Alicante. (Veg. ressenya).
 • MANZANARO BLASCO, Josep Miquel (1998), «L'altra protagonista. Fortuna versus Tirant lo Blanc», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 5 ps. 89-108.
 • MANZANARO BLASCO, Josep Miquel (2000), «Eiximenis y Martorell: ¿prédicas divergentes?», Actas del VIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. M. Freixas, S. Iriso, L. Fernández, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria; Año Jubilar Lebaniego, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, II, ps. 1175-1184.
 • MARÍN PINA, M. Carmen (1994): «El tópico de la falsa traducción en los libros de caballerías españoles», dins Actas del III Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, I, Salamanca, Universidad de Salamanca.
 • MARINESCO, Constantin (1953-54), «Du nouveau sur Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, 4, ps. 137-203. [Traduït com a «Nuevas notas sobre Tirant lo Blanc», Boletín de la Real Academia de la Historia, 138, 1956, ps. 287-305.]
 • MARINESCO, Constantin (1959-60), «Nouvelles recherches sur Tirant lo Blanc», comunicació ressenyada [no consta autor de la ressenya] dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 28, p. 363.
 • MARINESCO, Constantin (1980), «Nouvelles recherches sur Tirant lo Blanc», dins Estudis Universitaris Catalans XXIV. Miscel·lània Aramon i Serra, I, Barcelona, Curial, ps. 402-24.
 • MARTÍ GRAJALES, F. (1927), Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en el reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
 • MARTÍN ABAD, J., (1996), Los incunables de las bibliotecas españolas: apuntes históricos y noticias bibliográficas sobre fondos y bibliófilos, València, Vicent Garcia Editores.
 • MARTINES, Vicent (1993a), «Diverses claus d'un discurs cavalleresc primerenc: el 'Jaufré'», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXVI (Miscel·lània Jordi Carbonell, 5), ps. 5-32.
 • MARTINES, Vicent (1993b), «El Tirant lo Blanch a Itàlia. In Spagna è riputato come qui il Decamerone di Giovanni Boccaccio», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Universitat d'Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 173-81.
 • MARTINES, Vicent (1993c), «El Tirante il Bianco: èxit, ficció i ofici del Tirant lo Blanch a Itàlia», Literatura Medieval. Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. IV, Lisboa, Cosmos, ps. 331-34.
 • MARTINES, Vicent (1994), «Marques de lectura en un exemplar del Tirante il Bianco de 1538. Aspectes de la recepció delTirant lo Blanc», A sol post. Estudis de Llengua i Literatura, 3.
 • MARTINES, Vicent (1995), Els cavallers literaris. Assaig sobre la literatura cavalleresca catalana medieval, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 • MARTINES, Vicent (1997a), El «Tirant» poliglota. Estudi sobre el «Tirant lo Blanch» a partir de les seues traduccions espanyola, italiana i francesa dels segles XVI-XVIII, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Textos d'Estudis de Cultura Catalana', 55).
 • MARTINES, Vicent (1997), «El Tirant lo Blanch i les seues traduccions anteriors al segle XIX: aspectes de recepció i de traducció», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23, ps. 91-118.
 • MARTINES, Vicent (1997b), «Aspectes de la recepció del Tirant lo Blanc a partir de les seues traduccions espanyola, italiana i francesa dels segles XVI-XVIII» en Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, vol. II, ps. 997-1008.
 • MARTÍNEZ FERRANDO, J. E. (1942), Tragedia del insigne condestable don Pedro de Portugal, Madrid.
 • MARTÍNEZ FERRANDO, J. E. (1953-54), Catálogo de la documentación de la Cancellería Regia de don Pedro de Portugal, 2 vols. Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón.
 • MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Francisco (1916), Martí Joan de Galba, coautor del 'Tirant lo Blanc', València, Vives Mora.
 • MARTÍNEZ ORTIZ, J. (1955), Catálogo y estudio de los incunables de la Biblioteca Municipal de Valencia, València, Ayuntamiento de Valencia.
 • MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (1997), «De la comtessa de Varoic a la princesa Carmesina: per la presència de Sèneca al Tirant lo Blanch», dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»«l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994, a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 285-305. [Tr. com a «De la comtesse de Warwic à la princese Carmésine: la présence de Sénèque dansTirant le Blanc», Ídem, ps. 307-21.]
 • MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (1998), Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l'època medieval, València, Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Sanchis Guarner').
 • MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (1998 [1999], «Funus triumpho simillimum? Consideracions al voltant de la mort i el dol per Tirant lo Blanch», Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s. XV-XVI) = Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, gener-juny LXXIV, 1, ps. 23-48.
 • MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (2000a), «Alguns comentaris sobre l'orde de la Garrotera: del Triümfo de les dones al Tirant lo Blanch», Las órdenes militares: realidad e imaginario, eds. María Dolores Burdeus; Elena Real, Joan Verdegal, Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, ps. 503-517.
 • MARTÍNEZ ROMERO, Tomàs (2000b), «Kirileison de Muntalbà o la literatura com a base i contrapunt», Medioevo Romanzo, XXIV, 1 (V della III serie), ps. 92-107.
 • MARTÍNEZ SANMARTÍN, L. P., i M. BORRÀS (1990), «Tirant lo Blanc, novel·la moderna? Mutació social i reacció ideològica a la fi de l'Edat Mitjana», Afers, 10, ps. 276-300.
 • MARTOS, Josep Lluís (1995), «La doctrina cavalleresca lul·liana en l'obra de Joanot Martorell: l'episodi de l'ermità», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXX (Miscel·lània Germà Colon, 3), ps. 37-46.
 • MASSIP, Francesc (1996), «El món de l'espectacle en Tirant lo Blanc (primera aproximació)», dins Formes teatrals de la tradició medieval (Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médieval, Girona, juliol de 1992), ed. Francesc Massip, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, ps. 151-62. [Tr. «Artificio y maravilla en el teatro medieval catalán: el mundo del espectáculo en Tirant lo Blanc», dins European Theatre 1470-1600. Traditions and transformations, ed. Martin Gosman i Rina Walthaus, Groningen, Egbert Forsten, 1996, ps. 71-82.]
 • McCREADY, Warren T. (1958), «Cervantes and the Caballero Fonseca», Modern Language Notes, 83, ps. 33-35.
 • McNERNEY, Kathleen (1980), «Humor in Tirant lo Blanc», Fifteenth Century Studies, 3, ps. 107-14.
 • McNERNEY, Kathleen (1983), 'Tirant lo Blanc'. Revisited: A Critical Study, Detroit, Michigan Consortium for Medieval and Early Modern Studies ('Medieval and Renaissance Monograph Series', IV). [Ressenyes de P. Kenworthy a Cervantes, 5, 1, (1985) i de E. T. Aylward en South Atlantic Review, 49, 4 (nov. 1984) 158-6.]
 • McNERNEY, Kathleen (1984a), «Elements of Courtly Romance in Tirant lo Blanc», dins Guy Mermier ed., Courtly Romance, Detroit, Fifteenth-Century Symposium, ps. 151-60.
 • McNERNEY, Kathleen (1984b), «Mario Vargas Llosa and Joanot Martorell: A Look at Narration, Creation and a New Reality», dins Juan Cruz Mendizábal ed., El escritor como crítico literario, Indiana, Indiana Univ. of Pennsylvania, ps. 329-37.
 • McNERNEY, Kathleen (1993a), «E solaçant de coses de plaer», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (Washington, octubre 1991), ed. Josep Maria Solà-Solé, Nova York, Peter Lang, ps. 149-62.
 • McNERNEY, Kathleen (1993b), «E solaçant de coses de plaer», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), 1993, 471-83.
 • MENACA, Marie de (1987), «Matière romanesque et roman de chevalerie de quelques personnages féminins dans Tirante el Blanco», Texte et Langages, 14, ps. 149-63.
 • MENDIZÁBAL, S. J., Rufo (1925), «Más notas para el Quijote», Revista de Filología Española, 12, ps. 180.
 • MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (1905), Orígenes de la novela, Madrid. [Reed. Orígenes de la novela, Madrid, Edición nacional de las obras completas de Marcelino Menéndez Pelayo, 1943.]
 • MÉRIDA, R. (1991): «El Tirante de 1511. Reflexions sobre els valors d'una traducció», Lletra de canvi, 24, ps. 44-46.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1992), «Carta de batalla de Mario Vargas Llosa», Quimera, 110, ps. 56-59.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1993), «¿Las desgracias de un editor? Diego de Gumiel, Tirant lo Blanch y Tirante il Bianco», Literatura Medieval. Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. IV, Lisboa, Cosmos, ps. 257-62.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1994), «El 'espíritu nuevo' de Joanot Martorell: las lecturas de Dámaso Alonso y Mario Vargas Llosa», Verba Hispanica, 4, Ljubljana, ps. 97-104.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1995a), «Diego Clemencín i la seua lectura quixotesca del Tirant lo Blanch», en A sol post. Estudis de Llengua i Literatura, ed. Vicent Martines, Alcoi, Marfil, 3, ps. 211-223.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1995b), «Tirant lo Blanch y los libros de caballerías: en torno al Discurso preliminar de Pascual de Gayangos», Cuadernos para la Investigación de la Literatura Hispánica, 20, ps. 153-59.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1997), «La fortuna de Tirant lo Blanch entre alguns lectors hispànics dels segles XVI al XIX», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 23, ps. 75-90.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1997-1998), «La desaparición de Morgana: de Tirant lo Blanch (1490) y Amadís de Gaula (1508) a Tyran le Blanch (1737)», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 46, ps. 135-156.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1998), «La aportación de la primera historiografía española moderna a los estudios 'tirantianos' (de José de Amador de los Ríos a Marcelino Menéndez Pelayo)», Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, 74, ps. 12-32.
 • MÉRIDA, Rafael M. (1999), «Sicilia y la ficción caballeresca catalana en los siglos XIV y XV», Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 1990), eds. M. G. Geloni i O. Schena, Càller, Università di Cagliari-Istituto di Storia Medievale, ps. 417-429.
 • MÉRIDA, Rafael M. (2000), «Mujeres y literaturas en los medioevos ibéricos: voces, ecos y distorsiones», Estudis Romànics, 22, ps. 155-176.
 • MÉRIDA, Rafael M. (2001), «Un anciano volumen caballeresco de la biblioteca de Alonso Quijano», Estudios sobre la ficción caballeresca, ed. Julián Acebrón Ruiz, Lleida, Universitat de Lleida, ps. 231-249.
 • MERRILL, Charles J. (1998), «Errant el Blanc: el fi de Tirant», dins Philip D. Rasico i Curt Wittlin eds., Actes del Cinquè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Tampa-St. Augustine, 1987), Barcelona, North American Catalan Society / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 155-62.
 • MERRILL, Charles J. (1993), «Reading Tirant lo Blanc as Medieval Romance», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (Washington, octubre 1991), ed. Josep Maria Solà-Solé, Nova York, Peter Lang, ps. 165-79.
 • MINERVINI, Vicenzo (1989), «Tirant lo Blanc, de Cervantes a Martorell», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 27-29.
 • MINERVINI, Vicenzo (1993), «La prima analisi critica del Tirant: l''Avertissement' di Nicolas Fréret», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Universitat d'Alacant-Universitat de València-Universitat Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 183-90.
 • MIQUEL I PLANAS, Ramon (1911-14), «Bibliografia del Tirant lo Blanc», Bibliofilia, I, ps. 455-61.
 • MIQUEL I PLANAS, Ramon (1915-20), «Una nota de Rousseau sobre'l Tirant», Bibliofilia, 2, col. 510.
 • MIR, Josep M. (1989a), «Capítol XXXVI: Com desagraduen los cavalers (a propòsit de Josep Carner)», Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura, 1, Lleida, ps. 53-55.
 • MIR, Josep M. (1989b), «La marrada africana de Tirant», dins Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. I, València-Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Univ. de València)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 78), ps. 85-94.
 • MIRALLES, Carles (1980), «'... mas no les obres'. Remarques sobre la narració i la concepció de l'amor en el Tirant lo Blanc», Miscel·lània Aramon i Serra, vol. II (Estudis Universitaris Catalans, 24), Barcelona, Curial, ps. 395-413. [Tr. al seu Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana, Barcelona, Edicions del Mall ('Assaig'), 1986 [1987], ps. 36-60.]
 • MIRALLES, Carles (1986 [1987]), «Raons de Mirra en boca d'Esperança (Sobre un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc)», Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana, Barcelona, Edicions del Mall ('Assaig'), ps. 21-35.
 • MIRALLES, Carles (1991a), «Les qualitats de les dones en el Tirant lo Blanc», Serra d'Or, 382, ps. 46-52 [806-12.]
 • MIRALLES, Carles (1991b), «Raons de Mirra en boca de Carmesina (Encara un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc)», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 23 (Miscel·lània Jordi Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 5-16.
 • MIRALLES, Carles (1993), «La dona és el món», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 485-540.
 • MIRALLES, Carles (1998), «Corella i el Tirant: qüestions d'intertextualitat», Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 24, ps. 67-80.
 • MOLAS, Joaquim (1971), «El cas Tirant», dins Una cultura en crisi: notes d'aproximació, Barcelona, Edicions 62, ps. 28-35.
 • MOLINÉ I BRASÉS, Ernest (1907), «La Letra de reyals costums del Petrarca», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, I, ps. 345-51.
 • MOLINÉ I BRASÉS, Ernest (1908), «Addició a la Letra de reyals costums del Petrarca», Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, 2, ps. 619-20.
 • MOLL, Francesc de Borja (1933), «Els refranys del Tirant lo Blanc», Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, 15, ps. 169-72.
 • MOLL, Francesc de Borja (1934), «Rudiments de versificació en el Tirant lo Blanc», Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana, 16, ps. 179-82.
 • MONTOLIU, Manuel de (1949), «El juicio de Cervantes sobre el Tirant lo Blanc», Boletín de la Real Academia Española, 29, ps. 263-77.
 • MONTOLIU, Manuel de (1961), «Un escorç en la poesia i la novel·lística dels segles XIV i XV», Les grans personalitats de la literatura catalana, vol. V, Barcelona, Alpha, ps. 71-119.
 • MORAN I OCERINJAUREGUI, Josep (2002), «La família Gualba i el Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, 13, ps. 7-30.
 • MORANT ALMENDRO, Purín (1999), «El Gui de Warewic al Tirant lo Blanch: anàlisi comparativa», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 39 = Homenatge a Arthur Terry, 3, Barcelona, Publicacions de l´Abadia de Montserrat, ps. 36-61.
 • MORÓN ARROYO, Ciriaco (1976), Nuevas meditaciones del 'Quijote', Madrid, Gredos, 1976.
 • MORROS MESTRES, Bienvenido (1999), «La difusión de un diagnóstico de amor desde la Antigüedad a la época moderna», Boletín de la Real Academia Española, 79, 276, ps. 93-150.
 • MORROS MESTRES, Bienvenido, «El Tirant lo Blanc y la égloga II de Garcilaso», Voz y Letra, 12, 1 (2001), 3-22.
Pujar