Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

H

 • HAEBLER, K. (1903-1917), Bibliografía ibérica del siglo XV. Enumeración de todos los libros impresos en España y Portugal hasta el año 1500, con notas críticas, 2 vols. La Haya, Leipzig. [Edició facsímil Madrid, Julio Ollero, 1992.]
 • HAIN, L. (1826-38), Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD, typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcuratius recensetur, 2 vols, 4 toms, Sttugartiae-Lutetiae Parisiorum. [Reimpr. 1948.]
 • HART, Thomas R. (1989), «Comedy and Chivalry in Tirant lo Blanc», dins Alan Deyermond i Ian Macpherson eds., The Age of the Catholic Monarchs 1474-1516: Literary Studies in Memory of Keith Whinnom [vol. especial del Bulletin of Hispanic Studies], Liverpool, Liverpool University Press, ps. 64-70.
 • HART, Thomas R. (1993), «Tirant lo Blanc: between romance and epic», dins Letters and Society in Fifteenth-Century Spain. Studies presented to P. E. Russell on his eightieth birthday, ed. A. Deyermond i J. Lawrance, Llangrannog, Dolphin Book, ps. 59-68.
 • HART, Thomas O. (1999), «Language and Intimicy in Tirant lo Blanch», en Tirant lo Blanc. New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 83-90.
 • HATZFELD, Helmut (1978), «La Décadence de l'amour courtois dans le Saintré, l'Amadís et le Tirant lo Blanc», dins Mélanges de littérature du moyen-âge au XX siècle offerts à Jeanne Lods, vol. I, París, École Normale Supérieure de Jeunes Filles, p s. 339-50.
 • HAUF I VALLS, Albert (1989), «El parany historiogràfic: notes al pròleg del Tirant», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 19-23. Ressenya Parnaseo. Tirant Bibliografia
 • HAUF I VALLS, Albert (1990a), «Artur a Constantinoble. Entorn a un curiòs episodi del Tirant lo Blanc», L'Aiguadolç, 12-13 (Dossier: Homenatge al 'Tirant lo Blanc'), ps. 13-31.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990b), «Introducció al dossier Tirant lo Blanc. Amb un inventari-epíleg de les commemoracions tirantianes», Afers, 10, 1990, 263-66.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990c), «L'aventura d'editar un text medieval», Cultura, 11 ('Tirant lo Blanc', cinc-cents anys), Barcelona, Departament de Cultura, ps. 37-38. [També a La Safor 1490-1990: un itinerari bibliogràfic, Gandia, Departament de Cultura, 1990, ps. 21-23.]
 • HAUF I VALLS, Albert (1990d), «Una falla per a Tirant o l'exorcisme de les mitologies», 1490-Tirant lo Blanc-1990, València, Ajuntament de València.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990e), «Un doctrinal de cavallers» en Cinc-cents anys Tirant lo Blanc. Quadern extra de «El País», 15-11-1990, p. 10.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990f), «La cruzada literaria o cómo redimir con la imaginación», en Suplemento de cultura y arte dedicado al Tirant lo Blanc de La Vanguardia, 10-11-1990, ps. 3-4.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990g),«Martí Joan de Galba», El Temps, 336, 26-11-1990, p. 49.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990h), «Del Tirant lo Blanc a la Vita Christi», en el Quadern de Cultura de «El País», 27-12-1990, p. 4.
 • HAUF I VALLS, Albert (1990i), D'Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l'estudi de la nostra cultura medieval, València-Barcelona, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat («Biblioteca Sanchis Guarner»).
 • HAUF I VALLS, Albert (1991a), «Una nova edició de Tirant lo Blanc», Serra d'Or, 374 (febrer 1991), ps. 50-53 [130-33.]
 • HAUF I VALLS, Albert (1991b), «Una falla per a Tirant» Lletra de canvi, 34, ps. 10-13.
 • HAUF I VALLS, Albert (1991c), «Cultura literària a la València medieval», La Corona d'Aragó. El regne de València en l'expansió mediterrània (1238-1492), València, Corts Valencianes, ps. 135-142.
 • HAUF I VALLS, Albert (1992a), «Alfons el Magnànim i el rerafons històric del Tirant lo Blanc», I Jornades d'encontre interuniversitari Nàpols i València: recerca científica i relacions culturals, València 17 d'abril de 1992.
 • HAUF I VALLS, Albert (1992b), Ramon Llull i el 'Tirant', Mallorca, Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 17.
 • HAUF I VALLS, Albert (1992c), «Que vingui Plaerdemavida! Que vingui Tirant!», dins 'Tirant lo Blanc', Joan Pellicer i Rosa Giner eds., València, Edicions 3i4, ps. 3-6.
 • HAUF I VALLS, Albert (1993a), «Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), València-Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 69-116.
 • HAUF I VALLS, Albert (1993b), «Tres cartes d'amor: contribució a l'estudi del gènere epistolar en el Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 379-409.
 • HAUF I VALLS, Albert (1994), «'La dama de Rodes': tècnica i 'energia boccacciana' en un 'novellino' del 'Tirant lo Blanc'», dins Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, VIII, València-Barcelona, Departament de Filologia Catalana (U. de València)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 143), ps. 79-118.
 • HAUF I VALLS, Albert (1995a), «Tirant lo Blanc: ¿novela anticaballeresca? Algunas cuestiones que plantea la conexión corelliana» dins Juan Paredes, Enrique Nogueras i Lourdes Sánchez, eds., Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad, ps. 111-151.
 • HAUF I VALLS, Albert (1995b), «Profetisme, cultura literària i espiritualitat en la València del segle XV: d'Eiximenis i sant Vicen Ferrer a Savonarola, passant pel Tirant lo Blanc», dins Xàtiva, els Borja: una projecció europea. Catàleg de l'exposició, 1, Xàtiva, Ajuntament de Xàtiva, ps. 101-138.
 • HAUF I VALLS, Albert (1995c), «Seducció i anti-seducció: d'Ovidi a l'Heptamerón, passant pel Tirant lo Blanch», dins Elena Real Ramos ed., El arte de la seducción en el mundo románico medieval y renacentista, València, Universitat de València- Departament de Filologia Francesa i Italiana, ps. 119-144.
 • HAUF I VALLS, Albert (1997), «Manus habent: entorn als eufemismes amorosos de tipus militar en el Tirant lo Blanc», dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 145-85. [Tr. com a «Manus habent: autour des euphémismes amoureux de type militaire dans Tirant le Blanc», Idem, ps. 187-218.
 • HAUF I VALLS, Albert (1998 [1999]), «Sinó per la fe de Jhesucrist» (Tirant lo Blanch, c. 403), Cultura i Humanisme en les Lletres Hispàniques (s. XV-XVI) = Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, gener-juny LXXIV, 1, ps. 49-75.
 • HAUF I VALLS, Albert (1999), «The Eschatological Framework of Tirant´s African Adventure», en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, ps. 69-82.
 • HAUF I VALLS, Albert (2003), «Segons que diu lo gloriós sant Lluch: l'art d'interpretar els textos à la carte», Professor Joaquim Molas. Memòria, Escriptura, Història, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1, ps. 555-571.
 • HAUF I VALLS, Albert (2004), «Làquesis: la personificació de la seducció en el Curial e Güelfa», en Letteratura cavalleresca tra Italia e Spagna (da «Orlando» al «Quijote»). Literatura caballeresca entre España e Italia (del «Orlando» al «Quijote»), eds. J. Gómez-Montero - Bernhard König, Folke Gernet, Salamanca, SEMYR. Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas - CERES de la Universidad de Kiel, ps. 261-284, Publicaciones del SEMYR. Actas, 3.
 • HAUF I VALLS, Albert (2005), «'No és negú qui virtuosament ame'. Tirant lo Blanc revisitado», en Antes y después del Quijote en el cincuentenario de la Asociación de Hispanistas de la Gran Bretaña e Irlanda, eds. R. Archer - V. Astvaldsson - S. Boyd - M. Thompson - A. de Miguel Canuto, València, Generalitat Valenciana - Biblioteca Valenciana, ps. 79-98.
 • HAUVETTE, H. (1927), L'Arioste et la poésie chevaleresque à Ferrare au début du XVIè siècle, París, Champion.
 • HERNÁNDEZ I ORTEGA, Josep (2005), «Tirant a Àfrica: La regeneració de l'heroi», Tirant, 8. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.8/Article_Hernandez_Africa.htm
 • HERNÁNDEZ I ORTEGA, Josep (2006), «L'amor hereos en l'esquema d'amor i mort de quatre heroïnes medievals», Tirant, 9. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/Art.%20Hernandez_Amor.htm
 • HERNÁNDEZ I ORTEGA, Josep (2008), «Exilio y regeneración como aspectos concomitantes de la novela de caballerías del s. XV: el caso del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell y la anónima Història de Jacob Xalabín», Espéculo. Revista de estudios literarios, 39, [http://www.ucm.es/info/especulo/numero39/exiliotl.html]
 • HERRERO GARCIA, M. (1950), «Dos apostillas a Cervantes», Revista de archivos, bibliotecas y museos, época, 54, ps. 141-142.
 • HILLGARTH, Jocelyn N. (1984a), Los reinos hispánicos. Un equilibrio precario (1250-1410), Barcelona, Grijalbo.
 • HILLGARTH, Jocelyn N. (1984b), Los reinos hispánicos. La hegemonía castellana (1410-1474), Barcelona, Grijalbo.
 • HILLGARTH, Jocelyn N. (1984c), Los reinos hispánicos. Los Reyes Católicos (1474-1516), Barcelona, Grijalbo.
 • HINOJOSA MONTALVO, José (2004), «Cristianos contra musulmanes: la situación de los mudéjares», en Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV. XIV Semana de Estudios Medievales (Nájera, 4-8 de agosto de 2003), ed. José Ignacio de la Iglesia Duarte), Logroño, Gobierno de la Rioja. Instituto de Estudios Riojanos, ps. 335-392.
 • HINTZ, Suzanne S. (1992), «Tirant lo Blanc: An Analysis of Its Transitional Styles», Romance Languages Annual, 4, West Lafayette, ps. 487-90.
 • HINTZ, Suzanne S. (1993), «Scholarship on Tirant lo Blanc (on Its Five Hundredth Anniversary)», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (Washington, octubre 1991), ed. Josep Maria Solà-Solé, Nova York, Peter Lang, ps. 93-105.
 • HUGUET, Jesús (1991), «Tirant lo Blanc i els orígens de la impremta valenciana», Gutenberg Jahrbuch, 66, ps. 135-37.
Pujar