Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

S

 • SABATÉ, Glòria (1999), «Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc davant la cavalleria de la tardor medieval», en Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 1997), eds. S. Fortuño T. Martínez, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, vol. 3, ps. 335-344.
 • SABATÉ, Glòria (2000), «Llibres de viatge i predicació a l'aventura del cavaller espèrcius (caps. CCCX-CCCCXIII), Tirant, 3. http://parnaseo.uv.es/Tirant/art.sabate_espercius.htm
 • SABATÉ, Glòria (2005), «Una cort per a Curial», en Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003) (eds. R. Alemany - J. L. Martos - J. M. Manzanaro), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 3, ps. 1433-1445, Symposia Philologica, 12.
 • SABATÉ, Glòria, i Lourdes SORIANO (2000), «Martorell i la taula rodona: la matèria de Bretanya al Tirant lo Blanch», Actas del VIII Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, eds. M. Freixas, S. Iriso, L. Fernández, Santander, Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, Año Jubilar Lebaniego, Asociación Hispánica de Literatura Medieval, II, ps. 1575-1585.
 • SALES DASÍ, Emilio José (1991), «Tirant lo Blanc i la mítica cavalleria medieval», dins Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. IV, Barcelona, Departament de Filologia Catalana (Univ. de València)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Monserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 97), ps. 97-117.
 • SALES DASÍ, Emilio (2002), «Ver y mirar en los libros de caballerías», Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 54, 1999, ps. 1-32.
 • SALES DASÍ, Emilio José i Juan NOYES (1992), «Morgana y Artús en Constantinopla (un episodio del Tirant lo Blanc», dins José Manuel Lucía Megías, Paloma García Alonso i Carmen Martín Daza, eds., Actas del II congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Segovia, del 5 al 19 de Octubre de 1987), vol. II, Madrid, Universidad de Alcalá, ps. 815-826.
 • SALVADOR, Vicent (1981), «Les formes rituals al Tirant lo Blanc: algunes reflexions semiòtiques», L'Espill, 12, ps. 43-52.
 • SÁNCHEZ RODRIGO, Lourdes i Enrique J. NOGUERAS VALDIVIESO (1995), «Quinientos años del Tirant lo Blanc», dins Juan Paredes, Enrique Nogueras, Lourdes Sánchez eds., Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad de Granada ('Monográfica. Crítica literaria'), ps. 153-179.
 • SANCHIS GUARNER, Manuel (1983), La ciutat de València, València, Ajuntament de València.
 • SANCHIS GUARNER, Manuel (1988-89), Història del País Valencià, vols. I i II, Barcelona, Eds. 62.
 • SANCHIS SIVERA, J. (1930), «Bibliología valenciana medieval», Anales del Centro de Cultura Valenciana, III, ps. 33-57 i 81-132.
 • SANCHIS SIVERA, J. (1930), «Los incunables de la Catedral de Valencia», Almanaque Las Provincias, ps. 177-183.
 • SANCHIS SIVERA, J. (1931), «Los incunables de la Biblioteca del Palacio Arzobispal de Valencia», Almanaque Las Provincias, ps. 369-372.
 • SANCHIS SIVERA, J. (1931), «Bibliología valenciana (siglos XV, XVI y XVII)», Anales del Centro de Cultura Valenciana, IV, ps. 89-122; V (1932), ps. 44-49 i 89-119.
 • SANMARTÍN BONO, Ofelia i S. PONS BORDERIA (1991), Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística del Tirant lo Blanc, València, Ajuntament de València.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1960), «Ancora del guidizio di Cervantes sul Tirant lo Blanc», Studi Mediolatini e Volgari, 8, ps. 235-53.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1963), Studi di Filologia catalana, Bari, Adriatica Editrice.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1974), «Il Tiran francese», Saggi iberici, Bari, Adriatica Editrice, ps. 168-91.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1980), «Lelio Manfredi traductor dels versos del Tirant lo Blanch», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, I (Homenatge a Josep M. de Casacuberta, 1), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 221-32.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1983), «El Tirante de Lelio Manfredi», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, VI (Miscel·lània Pere Bohigas, III), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 291-308.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1986), «Tirant al bivio», Studi di Iberistica in memoria G. C. Rossi, Nàpols, ps. 190-97.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1992), «Il Tiran del Conte di Caylus», Rivista di Letterature Moderne e Comparate, 45, 4, ps. 359-75.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1993), «Tirant lo Blanc e le vie del romanzoraquo», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 557-72.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1993), «Parergo madrileño al Tiran di Caylus», Micromegas, XX ps. 133-136.
 • SANSONE, Giuseppe E. (1994), Scritti catalani di filologia e letteratura, Bari, Adriatica.
 • SANVISENTI, B. (1922), «Il passo più oscuro del Chisciotte», Revista de Filología Española, 9, ps. 58-62.
 • SARANYANA, J. I., «Temas teológicos en el Tirant lo Blanc (1490)», Roma, magistra mundi. Itineraria culturae mediaevalis.Mélanges offerts au P. L. E. Boyle, ed. Jacqueline Hamesse, Louvaine-la-Neuve («Textes et Études du Moyen Age»), ps. 811-829.
 • SAU, Daniel (1990), «El mar en el Tirant lo Blanc», L'Aiguadolç, 12-13 (Homenatge al 'Tirant lo Blanc'), ps. 41-53.
 • SCHÖNBERGER, Axel (1991), «Tirant lo Blanc (1490) und Curial e Güelfa (ca. 1450): Formen ritterlicher Liebe im späten katalanischen Mittelalter», Zeitschrift für Katalanistik, 4, ps. 174-248.
 • SEARS, Theresa Ann (1987), «Tirante and the Dragon: Reading Realism in Romance», The USF Language Quarterly, 26, 1-2, Tampa (Florida), ps. 3-7 i 35.
 • SEGRE, Cesare (1993), «La comunicación indirecta en Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 573-86.
 • SERÍS, Homero (1925), «La reaparición del Tirant lo Blanch de Barcelona de 1497: primera descripción bibliográfica completa», Homenaje a Menéndez Pidal, III, Madrid, Hernando, ps. 57-76.
 • SERRANO MORALES, J. E. (1898-1899), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico hasta el año 1868, con notícias bio-biliográficas de los principales impresores, Valencia, Imprenta F. Doménech.
 • SHARRER, H. (1996), «Spain and Portugal», dins Medieval Arthurian Literature. A guide to Recent Research, edición de Norris J. Lacy, Nova York-Londres, Garland, ps. 401-449.
 • SIMBOR, Vicent i Vicent SALVADOR (1985), «Panorama dels estudis sobre la novel·lística catalana: un escorç», L'Espill, 21, ps. 13-22.
 • SKUBIC, Mitja (1989), «L'estructuració de l'oració composta en el Tirant lo Blanc», Linguistica, 29, Ljubljana, ps. 137-145.
 • SKUBIC, Mitja (1992), «Noms de persona en el Tirant lo Blanc», Verba Hispanica, 2, Ljubljana, ps. 107-109.
 • SIRERA, Josep Lluís (1995), Història de la Literatura Valenciana, València, Institució Alfons el Magnànim.
 • SIVIERO, Donatella (1996), «Il modello della narrativa cortese e della precettistica cavalleresca nel Tirant lo Blanch», Zeitschrift für Katalanistik, 9, ps. 33-71.
 • SIVIERO, Donatella (1997), Tirant lo Blanc e la tradizione medievale. Echi testuali e modelli generici, Messina, Rubettino («Medioevo Romanzo e Orientale. Studi», 9). (Veg. ressenya)
 • SMITH, Nathaniel B. (1980), «El Tirant y el Quijote», Butlletí de la North American Catalana Society, 6, ps. 1-17.
 • SOLÀ-SOLÉ, Josep Maria (1980), «El Tirant i el Quixot», Estudis Universitaris Catalans, 23 Miscel·lània Aramon i Serra, I, Barcelona, Curial, ps. 543-52.
 • SOLÀ-SOLÉ, Josep Maria, ed. (1993), 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of th Second Catalan Symposium (de la Universitat Catòlica d'America a Washington, en octubre 1991), Nova York, Peter Lang, Catalan Studies. Translations and Criticism, vol. 11.
 • SOLÀ-SOLÉ, Josep Maria (1993), «Tirant lo Blanc (A Bibliography)», Text and Context. Proceedings of th Second Catalan Symposium (de la Universitat Catòlica d'America a Washington, en octubre 1991), Nova York, Peter Lang, Catalan Studies. Translations and Criticism, vol. 11, ps. 181-201.
 • SOLER I LLOPART, Albert (1989), «'Mas cavaller qui açò fa lo contratari'. Una lectura del tractat lul·lià sobre la cavalleria», Estudios lulianos, 29, ps. 1-23 i 101-124.
 • SOLER I LLOPART, Albert (1992), «L'Any del Tirant' i les edicions del Tirant: una qüestió oberta, però no tant», Revista de Catalunya, 59, ps. 121-26.
 • SOLERVICENS, J. (1991), «La literatura catalana quatrecentista, un esclat de gosadies», fascículos 22 i 23 de l'edició del Tirant lo Blanc publicada per la revista El Temps, ps. 601-624.
 • SORIANO ASENSIO, Joan Ignasi (2009), Les relacions entre el Tirant lo Blanc i l'Amadís de Gaula: primeres notes per a un estat de la qüestió, Tirant, 12 ps. 159-165. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Notes_1_%20Soriano_Tirant-Amadis.pdf
 • SORIANO DEL CASTILLO, Catherine (1989), «El erotismo en el Tirant lo Blanc», dins Covadonga López Alonso, Juana Martínez Gómez, José Paulino Ayuso, Marcos Roca y Carlos Sáinz de la Maza eds., Eros literario (Actas del Coloquio celebrado en la Univ. Complutense de Madrid, diciembre 1988), Madrid, Universidad Complutense, ps. 45-52.
 • SOUTHEY, Robert (1892), «Tirante el Blanco», dins Omniana, Londres, 1892. [Reed. a càrrec de Robert Gittings, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1969, ps. 275-80.]
 • STEGMANN, Tilbert Dídac (1989), Der Katalanische mittelalterliche Roman Tirant lo Blanc. Realität, fiktion, erzählperspecktive, Tesi doctoral de la Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt Am Main.
 • STEGMANN, Tilbert Dídac (1997), «Aspectes del «realisme tècnic» i del «no-detallisme» al Tirant lo Blanc», Zeitschrift für Katalanistik, 10, ps. 7-38.
 • STEGMANN, Tilbert Dídac (1998), «Narrative Vermittlung und Leserpartizipation im Tirant lo Blanc», dins Exnobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag, ed. Dietrich Briesemeister, Axel Schönberger, Berlín, Domus Editoria Europaea, ps. 235-55.
 • STEGNAGNO PICCHIO, Luchiana (1966), «Fortuna iberica di un topos letterario: la corte di constantinopoli dal Cligès al Palmerín de Olivia», dins Studi sul Palmerín de Olivia, vol. III: Saggi e ricerche, Pisa, Istituto di Letteratura Spagnola e Ispano-Americana, ps. 99-136.
Pujar