Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

G

 • GADEA I GAMBÚS, Ferran (1990), «Entre la tradició i el Renaixement», Cultura, 11 ('Tirant lo Blanc', cinc-cents anys), Barcelona, Departament de Cultura, ps. 31-33.
 • GADEA I GAMBÚS, Ferran (1993), «Joanot Martorell, Tirant lo Blanc, cavallers a la defensiva», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 273-300.
 • GALÉ, E. (1996-97), «Aspectos fundamentales de la caballería en Tirant lo Blanc», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 5 [1998], ps. 59-87.
 • GARCIA Y RAFFI, Josep-Vicent (1997), «Cavalleresca catalana: notes sobre un text inèdit de Lluís Ferran de Pol», TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1 [http://parnaseo.uv.es/Tirant/Art.Ferran_de_Pol.html ]
 • GARRIGA, Carles (1990-91), «Errors de tradició clàssica», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins (Actes de les Jornades d'Homenatge a Dolors Condom: La tradició clàssica i la didàctica del llatí a Catalunya), 31, ps. 75-78.
 • GARRIGA, Carles (1991), «Caldesa i Carmesina: Roís de Corella plagiat en el Tirant lo Blanc», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXIII (Miscel·lània Carbonell, 2), Barcelona, Publicacions de la Abadia de Montserrat, ps. 17-27.
 • GILI I GAYA, Samuel (1937), «Notas sobre Johanot Martorell», Revista de Filología Española, 24, ps. 204-08.
 • GILI I GAYA, Samuel (1947-48), «Noves recerques sobre Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, 1, ps. 135-49.
 • GILI I GAYA, Samuel (1959), «Nous aspectes del Tirant lo Blanc», Pont Blau, 7, ps. 46- 50.
 • GILI I GAYA, Samuel (1968), Interpretació moderna de 'Tirant lo Blanc', Lleida, Càtedra de Literatura Catalana 'Samuel Gili i Gaya'.
 • GIMÉNEZ SOLER, A. (1944), La Edad Media en la Corona de Aragón, Barcelona, Ed. Labor.
 • GIMFERRER, Pere (1993), «Lectura del Tirant», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 301-16.
 • GIVANEL I MAS, Joan (1911), «Estudio crítico de la novela caballeresca Tirant lo Blanc», Archivo de Investigaciones Históricas, I i II, I, ps. 213-48 i 319-48; II, ps. 392-445 i 477-513. [Tiratge a part, sota el títol La novela caballeresca española: estudio crítico del 'Tirant lo Blanc', Madrid, Victoriano Suárez, 1912.]
 • GIVANEL I MAS, Joan (1916), «Les edicions gòtiques del Tirant lo Blanc en la Biblioteca de Catalunya», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 3, ps. 1916, 58-72.
 • GIVANEL I MAS, Joan (1921-22), «El Tirant lo Blanc y Don Quijote de la Mancha», Quaderns d'Estudi, 13-14, Barcelona. [Tirada a part, Barcelona, Casa de Caritat, 1922.]
 • GOERTZ, Wolf (1967), «Zur Frage der Einheit des Tirant lo Blanc», Romanistisches Jahrbuch, 18, ps. 249-67.
 • GOLDBERG, Harriet (1984), «Clothing in Tirant lo Blanc: Evidence of 'realismo vitalista' or of a New Unreality», Hispanic Review, 52, ps. 379-92.
 • GÓMEZ, Víctor (1993), «L'episodi del bany o cas de la rata: una observació als capítols 231-236 del Tirant», Afers, 16, València, ps. 523-527.
 • GÓMEZ, Víctor (1995), «Escariano en la tradició fabulosa del gegants negres, guardians de coves, jardins i castells», Anuari de l'Associació Borrianenca de Cultura, 6, ps. 167-70.
 • GONZÁLEZ-CASANOVAS, Roberto J. (1991), «Religious and Cultural Politics in Tirant lo Blanc: the Mediterranean Contexts of Chivalry», Catalan Review, V, 1, ps. 95-120.
 • GONZÁLEZ-CASANOVAS, Roberto J. (1993) «History as Myth in Muntaner's and Martorell's Story of (Re)conquest», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (Washington, octubre 1991), ed. Josep Maria Solà-Solé, Nova York, Peter Lang, 1993, ps. 71-91.
 • GONZÁLEZ Y PASTOR, J. (1991), «La Bíblia i el Tirant als 500 anys de la seua publicació», Presència evangèlica (Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya), 125-26, Barcelona.
 • GONZÀLVEZ, Héctor (2003), «La traducció com a salconduit ficcional: les innovacions del Tirant lo Blanc i del Curial e Güelfa», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna; Alfonsina De Benedetto &endash; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, ps. 187-200.
 • GONZÁLVEZ, Héctor (2004), «Els models cavallerescos en el Curial e Güelfa», en Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'edat mitjana i la moderna (eds. R. Friedlein - S. Neumeister), Barcelona, Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 31-48, Textos i Estudis de Cultura Catalana, 98.
 • GREEN, J. R. (1980), «La forma de la ficción caballeresca del siglo XVI», en Actas del sexto congreso internacional de hispanistas, Toronto, University of Toronto, ps. 353-355.
 • GRIFOLL, Isabel (1989), «Tirant lo Blanc: de tradició i modernitat», Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura, 1, Lleida, ps. 59-60.
 • GRIFOLL, Isabel (1993), «Per a una cosmètica del llibertí: trufes literàries al cap. CLXXXIX del Tirant lo Blanc», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig' 14), ps. 317-61.
 • GRILLI, Giuseppe (1991), «Tirant lo Blanc, novela de caballería. Interferencia y duplicación en el género», Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Sezione Romanza, XXXIII, 2, ps. 403-23. [Versió lleugerament modificada al seu Dal 'Tirant' al 'Quijote', ps. 35-61.]
 • GRILLI, Giuseppe (1992a), «Taules parades al llibre de Tirant», dins Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. V, Barcelona-València, Departament de Filologia Catalana (Univ. de València)- Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 113), ps. 79-93. [Versió lleugerament modificada al seu Del 'Tirant' al 'Quijote', ps. 111-29.]
 • GRILLI, Giuseppe (1992b), «Vita, amore, morte. I doveri oltre i piacere nel Tirant lo Blanc», Rassegna Iberistica, 42, ps. 25-38. [Versió modificada al seu Dal 'Tirant' al 'Quijote', ps. 163-190.]
 • GRILLI, Giuseppe (1993), «Tirant lo Blanc e la teatralità», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 361-77. [Versió modificada al seu Dal 'Tirant' al 'Quijote', ps. 163-190.
 • GRILLI, Giuseppe (1994a), Dal 'Tirant' al 'Quijote', Bari, Adriatica ('Biblioteca di Filologia Romanza', 36). [Ressenya de R. Torres Fernández en Revista de Filología Románica, 13, 1996, ps. 469-474.
 • GRILLI, Giuseppe (1994b), «Biografia e romanzo (Tirant lo Blanc)», dins Carlos Romero i Rossend Arqués eds., La cultura catalana tra l'Umanesimo e il Barocco (Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani-Venezia, 24-27 marzo 1992), Padova, Programma, ps. 27-38. [Versió lleugerament modificada al seu Dal 'Tirant' al 'Quijote', ps. 11-34 i també en Questioni di genere. Atti del Congresso Questioni di generi, ed. Laura Di Michele, Nàpols, Istituto Universitario Orientale, 1993, ps. 73-86.]
 • GRILLI, Giuseppe (1994-95), «Tirante el Blanco como reelaboración y como interpretación del Tirant de Martorell y como sugestión para Don Quijote de Cervantes», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 4, ps. 271-84. [Publicat també en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Birmingham 1995), Birmingham,Universidad, 1998, ps. 205-215.]
 • GRILLI, Giuseppe (1995-96), «Viatges a Orient: la descoberta del cos adolescent», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, ps. 273-93.
 • GRILLI, Giuseppe (2004), «Els herois de la guerra de Troia i el seu retorn a la literatura en les novel·les de cavalleries», Vestigia fabularum. La mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l'Edat Mitjana i la Moderna, eds. Roger Friedlein - Sebastian Neumeister, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, ps. 95-111.
 • GUIA I MARÍN, Josep (1995), «Introducció a la fraseologia del Tirant», Afers, 20, ps. 129-42.
 • GUIA I MARÍN, Josep (1996a), «L'autoria del Tirant: de Martorell a Corella», Serra d'Or, 434, febrer 1996, ps. 56-59.
 • GUIA I MARÍN, Josep (1996b), De Martorell a Corella. Descobrint l'autor del «Tirant lo Blanc», Catarroja-Barcelona, Afers («Recerca i pensament», 2). [Pròleg de Curt Wittlin (ps. 11-27). Resenya de J. Miguel, Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, V, 1996-1997, ps. 433-437.]
 • GUIA I MARÍN, Josep (1998), Fraseologia i estil. Enigmes literaris a la València del segle XV, València, Tres i Quatre.
 • GUIA I MARÍN, Josep (2001), «Concordances curioses dels antropònims Tirant lo Blanc i Carmesina», Congrés Internacional d'Onomàstica Catalana (València, 18-21 d'abril de 2001).
 • GUIA I MARÍN, Josep (2003), «Dades documentals d'interès literari (València, segle XV)», Momenti di Cultura Catalana in un Millennio. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), eds. Anna Maria Compagna; Alfonsina De Benedetto; Núria Puigdevall, Nàpols, Liguori Editore, I, ps. 201-222.
 • GUIA I MARÍN, Josep (2004), Dades documentals d'interés literari (València, segle XV).
 • GUIA I MARÍN, Josep i Maria CONCA (1998), «Manlleus fraseològics i altres intertextualitzacions de les Històries troianes al Tirant lo Blanc», en La Sardegna e la presenza catalana del Mediterraneo = Atti del VI congresso (III Internazionale) dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari, 1995) (ed. Paolo Manichedda), Càller, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, vol. 1, ps. 182-200.
 • GUIA I MARÍN, Josep i Curt WITTLIN (1999), «Nine Problem Areas Concerning Tirant lo Blanc», en Tirant lo Blanc. New Approaches (ed. Arthur Terry), Londres, Tamesis, ps. 109-126.
 • GUILLÉN, Julio F. (1968), «Un golpe de mano en el siglo XV», Revista General de Marina, 174, ps. 651-58.
 • GUILLÉN, Julio F. (1969), Lo marinero en 'Tirant lo Blanc', Madrid, Instituto Histórico de la Marina (C.S.I.C.).
 • GUIU, Mercè, Carme Prunera i Montserrat Querol (1989), «Els parlaments de Guillem de Varoic, Abdal·là Salomó i Artús a Tirant lo Blanc», Tirant al Blanc. Revista de Llengua i Literatura, 1, Lleida, ps. 57-58.
 • GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Marcelino (1917), «Ensayo bibliográfico de Tirant lo Blanc», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, época, 37, 1917, 239-69. [Ressenya de J. Givanel Mas en Bulletí de la Biblioteca de Catalunya, 4, ps. 145-150.
 • [GUY DE WARWICK] (1933), Guy de Warwick, ed. A. Ewert, Paris («Les classiques français du Moyen Age»).
 • [GUY DE WARWICK] (1971), Le romant de Guy de Warwick et Herolt d'Ardene, ed. D. L. Conlon, Studies in the Romance languages and literatures, University of North Carolina, Chapel Hill.
Pujar